Tes­ta­men­te

Sommaräng med blommor i olika färger
Ärv­da­bal­ken - en över­sikt av lagen om arvLagen som styr över arv och tes­ta­men­te.
Puolisot istuvat penkillä
Vem får vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na dör?Skriva din önskan i ett vård­nads­tes­ta­men­te eller i ett van­li­gt tes­ta­men­te.
Tillsammans
Så fun­ge­rar det att kland­ra tes­ta­men­teRåd och bra att tänka på när du vill kland­ra tes­ta­men­te.
Familj med tre barn på en äng
Ef­terar­vinge och ef­terarvReg­ler­na för ef­terarv och när du ärver i andra hand.
night-sky
Skriva tes­ta­men­te själv onlineAtt skriva tes­ta­men­te själv är lät­ta­re än vad många tror.
Att skriva olika typer av testamente
Att skriva olika typer av tes­ta­men­teOm att skriva tes­ta­men­te - måste jag välja typ av tes­ta­men­te?
Droppar på vattenyta
Ändra tes­ta­men­teHur du gör för att ändra ett tes­ta­men­te.
Löv som ändrar färg
Tillägg i tes­ta­men­teGuide kring form­krav, vitt­nen och änd­ring­ar i tes­ta­men­te.
Testamente regler
Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna tillHär är några av de mest grund­läg­gan­de reg­ler­na för tes­ta­men­te.
grandma.jpeg
Tes­ta­men­te och barns rätt till lag­lottBarn kan inte göras arv­lö­sa, läs vad det egent­li­gen be­ty­der.
Blommen på handen
Skriv tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tionVäl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der ibland en mall för tes­ta­men­tet.
Familj som står i rad och kramar varandra
Vad är ista­da­rätt?Lär dig allt om ista­da­rätt, lag­lott och hur arv för­de­las.
Familj som samlas runt en hund i gröngräset
Arvs­ord­ning – en guide till arvArvs­guide med grund­reg­ler­na och dom van­li­gas­te un­dan­ta­gen.
Barn som drar dragkamp
All­män­na arvs­fon­denHur det fun­ge­rar om det inte finns några ar­ving­ar eller tes­ta­men­te?
Syskon
Så fun­ge­rar arvs­rätt och tes­ta­men­teArvs­rätt be­stäm­mer vem som ärver vad när någon går bort.
Man springer
Så för­va­rar du ditt tes­ta­men­teLäs om hur du kan för­va­ra tes­ta­men­tet så att det hittas när du gått bort.
Kvinna som funderar i solnedgång
Jämk­ning av tes­ta­men­teJämka tes­ta­men­te för att få rätt till sin lag­lott.
testamente mellan sambor.jpg
Tes­ta­men­te mellan samborTes­ta­men­te för sambor är ett av ditt livs vik­ti­gas­te do­ku­ment.
Personer som skriver under papper på bordet
Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­teEnkelt för­kla­rat exakt vad ett ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te är.
testamente-for-samboer.jpeg
Tes­ta­men­te för samborOm ni vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te.
hassan-pasha-nEbMedmVwgw-unsplash.jpg
Be­styrkt kopia tes­ta­men­teEn kopia av ett tes­ta­men­te kan i vissa fall be­trak­tas som gil­ti­gt.
testament makar online.png
Tes­ta­men­te: gratis mallGratis ex­em­pel och mall på en­skilt och ge­men­samt tes­ta­men­te.
Barn på en gunga
Hur räknar man ut lag­lot­ten?Förstå hur man räknar ut lag­lot­ten.
En solnedgång som speglar tid för reflektion
Arv efter svens­kar bo­sat­ta i ut­lan­detÖver­gri­pan­de re­do­gö­rel­se för vad som vid arv om du bor i ett annat land.
Familj på promenad
Skriva in­bör­des tes­ta­men­te som sambo och giftTes­ta­men­te som du upp­rät­tar till­sam­mans med någon.
Skugen
Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­digt?Här för­kla­ras vad ett tes­ta­men­te är utan ju­ri­disk jar­gong.
Stor ring i guld
Vad är en le­ga­ta­rie?Skill­na­den mellan le­ga­ta­rie, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och ar­vinge.
Par håller varandra i handen på en promenad i gräset
10 skäl att skriva tes­ta­men­teTes­ta­men­te kan göra skill­nad för alla. Varför du ska skriva tes­ta­men­te.
Förstoringsglas
Hur vet man om tes­ta­men­te finns?Var kan av­li­des tes­ta­men­te finnas och vad händer om inget hittas?
Sista bladet på ett träd
Värdet av in­bör­des tes­ta­men­teI denna ar­ti­kel klar­görs värdet av in­bör­des tes­ta­men­te.
Glasögon som ligger på bok
Be­vitt­ning av tes­ta­men­teTes­ta­men­ten måste be­vitt­nas och här för­kla­rar vi exakt vad det be­ty­der.
Två barn går hand i hand på stranden
Arv till min­derå­ri­gaSce­na­ri­er för vad som händer med arv till barn under 18 år.
Överraskad pojke håller i en bok
6 tes­ta­men­ten från kända per­so­nerOvän­ta­de, upp­rö­ran­de och hem­li­ga tes­ta­men­ten från värl­den över.
testamentti.jpg
Vad är full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de­rätt?Skil­na­den på för­fo­gan­de­rätt och ägan­de­rätt.
Ryggtavla på man som fikar
Att tänka på som tes­ta­torTes­ta­men­te från en tes­ta­tors per­spek­tiv och en check­lis­ta.
laglott gifta.jpg
Lag­lott för giftaAllt om den ef­ter­le­van­de makes arvs­rätt.
Two persons talking
Del­giv­ning tes­ta­men­teAllt om del­giv­ning av tes­ta­men­te och arvs­för­del­ning.
Person som jobbar på en dator med en kaffekopp bredvid.
Allt fler skri­ver tes­ta­men­tenDet finns några si­tu­a­tio­ner där du verk­li­gen be­hö­ver ett tes­ta­men­te.
hus-gavobrev.jpg
Dina ar­ving­ar: Vem ärver dig?Tyvärr är det en över­rask­ning för många vem som egent­li­gen ärver.
testamente barn.jpeg
Sär­kull­barn och arvSär­kull­barn ärver direkt och makar blir utan arv.
En gul hus.
Tes­ta­men­te och en­skild egen­domEgen­dom som ges bort i ett tes­ta­men­te kan göras till en­skild egen­dom.
Kvinna som skrattar
En kär­leks­för­kla­ring och 6 andra roliga tes­ta­men­tenGe bort ett leende. Ett tes­ta­men­te måste inte vara strikt och trå­ki­gt.
Pappa och barn i skugen
Nor­disk un­der­sök­ning: Tes­ta­men­tet är det van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­geEndast 24% av re­spon­den­ter­na redan har upp­rät­tat sina tes­ta­men­ten.
Kvinna framför dator skriver testamente
Re­gi­stre­ra tes­ta­men­teVikten av att ett tes­ta­men­te är rätt. Annars är det inte gil­ti­gt.
Testamente_med_Aatos_online.jpg
Så här skri­ver du ett tes­ta­men­te med AatosSkriv tes­ta­men­te med Aatos: Enkelt, tryggt och pris­värt.
friends.jpeg
Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?Uni­ver­sa­lar­vinge, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och le­ga­ta­rie. Vad är det?
Testamente kan bli ogiltigtförklarat
Ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­teUndvik tes­ta­ments­miss­tag, viktig in­for­ma­tion om arv och rätt pro­ce­dur.
Båten seglar
Vad är kvar­lå­ten­skap?Vad du måste veta om din egen­dom när du går bort.
allekirjoitus.jpeg
Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fallVad ni kan göra för att den ef­ter­le­van­de maken ska få bo i orub­bat bo.
Smidigare juridik, online och enkelt!