Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­digt?

Skugen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­di­gt för alla? Här för­kla­ras vad ett tes­ta­men­te är utan ju­ri­disk jar­gong.

I något skede kommer vi alla att gå bort. Om du inte har ett tes­ta­men­te för­de­las din egen­dom i en­lig­het med lagen (ärv­da­bal­ken).

Även om alla inte måste göra ett tes­ta­men­te är det bra att veta vem som ärver dig när du går bort.

Visste du att sambor inte ärver utan tes­ta­men­te? Eller att makar som endast har sär­kull­barn (barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den) inte ärver varand­ra? Inte heller bonus­barn eller fos­ter­barn ärver.

I ett tes­ta­men­te är det möj­li­gt att själv välja vem som ärver dig och vad de ärver. I Sve­ri­ge har över 30 % ett tes­ta­men­te och styr därmed själv över vad som händer med deras egen­dom.

💡 Visste du att tes­ta­men­te är det van­li­gas­te rätts­do­ku­men­tet i Sve­ri­ge?

Sjölandskap.

För vem är tes­ta­men­te nöd­vän­di­gt?

Ett tes­ta­men­te är nöd­vän­di­gt obe­ro­en­de av stor­le­ken på din för­mö­gen­het, hur din familj ser ut eller om du är gift, sambo eller singel.

I ett tes­ta­men­te kan du alltid sä­ker­ställ att de som ärver dig inte be­hö­ver dela med sig av arvet vid en even­tu­ell skils­mäs­sa, även om de själv inte har upp­rät­tat ett äk­ten­skaps­för­ord.

Sambos ärver inte utan tes­ta­men­te

Sambor ärver varand­ra endast om de skri­vit ett tes­ta­men­te. Inte heller sambor som bott till­sam­mans länge eller sambor som har ge­men­sam­ma barn ärver.

Om sambor inte har ett tes­ta­men­te ärver barnen direkt när den första sambon gått bort. Om den av­lid­ne sambon inte har barn ärver sam­bons för­äld­rar och syskon.

Detta kan leda till märk­li­ga si­tu­a­tio­ner där den ef­ter­le­van­de sambon äger den ge­men­sam­ma bo­sta­den till­sam­mans med den av­lid­nes för­äld­rar.

Om man vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först kan man skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te.

Läs mer om tes­ta­men­te för sambor

Makar ärver inte alltid varand­ra au­to­ma­tiskt

Makar ärver varand­ra au­to­ma­tiskt om de inte har barn eller om de har ge­men­sam­ma barn.

Makar som endast har sär­kull­barn ärver inte och måste skriva tes­ta­men­te.

I ett tes­ta­men­te är det möj­li­gt att be­stäm­ma att egen­dom som en ar­vinge får är en­skild egen­dom.

På så sätt är det möj­li­gt att sä­ker­stäl­la att egen­do­men hålls inom fa­mil­jen och inte delas mellan en ar­vinge och dennes make vid en skils­mäs­sa.

T.ex. vill många att ett som­mar­hus ska hållas inom fa­mil­jen och väljer därför att skriva ett tes­ta­men­te.

För per­so­ner med barn

I ett tes­ta­men­te kan du utöver att ange vem som ska ärva dig också ange vem som ska få vård­na­den om barnen ifall båda för­äld­rar­na dör.

Det är en trygg­het att veta att du gjort ditt allt för att barnen ska få växa upp precis så som du vill också om barnen blir utan vård­nads­ha­va­re.

Ett tes­ta­men­te kan också skydda arv till min­derå­ri­ga.

Läs mer om in­bör­des tes­ta­men­te.

För per­so­ner utan nära släkt

Om du inte har barn eller annan nära släkt i livet när du går bort ärver All­män­na arvs­fon­den dig. Om du där­e­mot skri­ver ett tes­ta­men­te kan du själv be­stäm­ma arvs­ord­ning och vem som ska ärva.

💡 Nor­disk studie visar att endast 19% svens­kar över 35 år har skri­vit äk­ten­skaps­för­ord.

Skriv ett eget tes­ta­men­te

Det är också möj­li­gt att skriva ett tes­ta­men­te själv, t.ex. kan du för­säk­ra dig om att din ex-make inte ärver din egen­dom.

Du kan även välja att tes­ta­men­te­ra egen­dom direkt till dina barn­barn och välja vem som ska få vilken egen­dom. Läs mer om yt­ter­li­ga­re tio skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te.

Vad är ett kor­rekt tes­ta­men­te?

Tes­ta­men­tet måste vara ju­ri­diskt kor­rekt och följa lagens form­krav för att vara bin­dan­de. Om någon av reg­ler­na inte följs kan tes­ta­men­tet för­kla­ras ogil­ti­gt av tings­rät­ten genom att över­kla­gas.

Det kan vara svårt att skriva själv, du kan dock an­vän­da dig av en gratis tes­ta­men­te mall om du vill.

Tes­ta­men­tet ska un­der­teck­nas av de som skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­tor) och av två sam­ti­di­gt när­va­ran­de vitt­nen. Vitt­ne­na måste vara över 15 år och förstå be­ty­del­sen av att vara vittne.

💡 Tips: för att skriva ett tes­ta­men­te be­hö­ver du inte veta något om lagar och pa­ra­gra­fer. Aatos tjänst väg­le­der dig från början till slut och tes­ta­men­tet upp­rät­tas genom att du svara på lätta frågor. Aatos ju­ris­ter hjäl­per direkt via e-post och chatt om du be­hö­ver ju­ri­disk råd­giv­ning.

Hur skri­ver man ett tes­ta­men­te och hur mycket kostar det?

Det kostar van­li­gen va 1 500–5 000 kronor att göra ett tes­ta­men­te på en ad­vo­kat­by­rå. Det är dock ofta fråga om tim­pris och därför vet du den slut­li­ga kost­na­den först när fak­tu­ran dimper ner i brev­lå­dan.

Aatos er­bju­der ett tes­ta­men­te till ett fast pris på 850 kronor. I priset ingår per­son­lig hjälp av Aatos ju­ri­dis­ka team via chatt och e-post.

Dess­utom be­rät­tar Aatos först vem som ärver dig enligt lag, och sedan kan du ändra på del­ning­en så att den du vill ärver det du vill att den ska ärva.

Skärmdump av första sidan om man gör ett testamente via Aatos tjänst. Det står: hej, gör ett testamente.

Aatos är en tjänst ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi­ex­per­ter, som gör det möj­li­gt att upp­rät­ta tes­ta­men­ten och andra ju­ri­dis­ka do­ku­ment online. Aatos ju­ris­ter hjäl­per direkt om du be­hö­ver hjälp.

Tjäns­ten tjäns­ten stäl­ler enkla “ja och nej” frågor och kräver inte att an­vän­da­ren har ju­ri­disk kun­skap.

På basis av svaren kart­läg­ger tjäns­ten kun­dens si­tu­a­tion och öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas ett tes­ta­men­te som är an­pas­sat för den unika kunden. Dess­utom är det ju­ri­diskt kor­rekt.

Aatos om­bö­dem – Vad våra kunder tycker om oss?

★★★★★ Simon A.

Ut­märkt tjänst! Vi hade fun­de­rat göra ett äk­ten­skaps­för­ord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var Aatos kanon! Tjäns­ten var lätt och enkelt att an­vän­da. Vi upp­rät­ta­de vårt avtal från som­mar­stu­gan och var varken tvung­na att boka tid eller besöka en jurist.

★★★★★ Karin D.

Fin vara och så snabb le­ve­rans.

★★★★★ Kari A.

BackAatos ju­ristav­del­ning är pro­fes­sio­nell, kvick och trev­lig. Jag fick svar på alla mina frågor när jag gjorde do­ku­men­tet. Aatos är även pris­värt jäm­fört med andra ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Jag kan starkt re­kom­men­de­ra dem.

Smidigare juridik, online och enkelt!