Nor­disk un­der­sök­ning: Tes­ta­men­tet är det van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­ge

Pappa och barn i skugen
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-07-21 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ma­jo­ri­te­ten av svens­kar över 35 år är med­vet­na om syftet och in­ne­hål­let i tes­ta­men­tet. Där­e­mot är det minst kända ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet fram­tids­full­makt.

Tes­ta­men­tet är det mest väl­kän­da ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet bland svens­kar. En be­ty­dan­de andel, 34% av in­di­vi­der över 35 års ålder har en grund­lig för­stå­el­se för in­ne­hål­let och syftet med tes­ta­men­tet, medan yt­ter­li­ga­re 42% har en god för­stå­el­se av det.

Den di­gi­tala ju­ri­diska tjäns­ten Aatos be­ställ­de stu­di­en för att un­der­sö­ka in­tres­se och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka tjäns­ter bland per­so­ner över 35 år. Stu­di­en ge­nom­för­des av ett obe­ro­en­de analys- och un­der­sök­nings­fö­re­tag under feb­ru­a­ri och mars 2023 i form av en in­ter­net­pa­nel och om­fat­ta­de över 1 800 re­spon­den­ter från Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Har du skrivit testamente?

Un­der­sök­nings­re­sul­ta­ten visar att tes­ta­men­tet är det van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet, jäm­fört med äk­ten­skaps­för­ord och fram­tids­full­makt. Endast 36% av svens­kar över 35 års ålder är i viss mån be­kan­ta med fram­tids­full­makt, varav 36% har god eller re­la­tivt god kän­ne­dom om det. Det är värt att notera att fram­tids­full­makt fort­fa­ran­de är ett re­la­tivt nytt ju­ri­diskt do­ku­ment i Sve­ri­ge, då lagen im­ple­men­te­ra­des år 2017. Detta kan för­kla­ra varför många män­ni­skor fort­fa­ran­de är ove­tan­de om dess för­de­lar.

In­tres­sant nog visar un­der­sök­ning­en att endast 24% av re­spon­den­ter­na redan har upp­rät­tat sina tes­ta­men­ten. Där­e­mot visade hela 40% in­tres­se för att skapa do­ku­men­tet vid någon tid­punkt i fram­ti­den. Å andra sidan angav 36% av del­ta­gar­na att de varken har upp­rät­tat tes­ta­men­tet eller är in­tres­se­ra­de av att göra det.

Tes­ta­men­te är ett po­pu­lärt do­ku­ment bland par utan barn

Un­der­sök­nings­re­sul­ta­ten visar att hälf­ten av re­spon­den­ter­na över 75 år redan har upp­rät­tat sina tes­ta­men­ten, vilket är be­tyd­li­gt högre än i någon annan ål­ders­grupp som un­der­sök­tes.

Testamente upprättat baserat på ålder

Det är na­tur­li­gt att ens egen död­lig­het och frågor som rör för­del­ning­en av till­gång­ar blir mer re­le­van­ta med sti­gan­de ålder. Tes­ta­men­te ger in­di­vi­der fri­he­ten att be­stäm­ma hur deras till­gång­ar ska för­de­las vid deras bort­gång. Många män­ni­skor tänker inte ofta på livets slut eller om de nu­va­ran­de arvs­reg­ler­na är i linje med deras öns­ka­de för­del­ning av arv.

Un­der­sök­ning­en av­slö­ja­de även att par utan barn är mer be­näg­na att ha upp­rät­tat sina tes­ta­men­ten jäm­fört med par som har barn. Tes­ta­men­te ger inte bara möj­lig­het att lämna arv till sin make eller part­ner, utan även till andra be­ty­del­se­ful­la per­so­ner i sitt liv.

Testamente-market-research-graphs (2).png

Detta är sär­skilt vik­ti­gt för ogifta part­ners som lever till­sam­mans, ef­ter­som parten inte har rätt till något arv vid den andres bort­gång om inget tes­ta­men­te finns. I fallet med ett gift par utan tes­ta­men­te skulle barnen ärva allt, vilket lämnar maken eller hust­run utan något arv.

💡 Det är vik­ti­gt att notera att tes­ta­men­te är ett flex­i­belt do­ku­ment som bör upp­da­te­ras när det sker för­änd­ring­ar i ens livs­si­tu­a­tion, t.ex. för­änd­ring­ar i fa­mil­je­dy­na­mik eller till­gång­ar.

Läs mer: Tes­ta­men­te för sambor

En tred­je­del söker hjälp från ju­ri­dis­ka byråer - bil­li­ga­re al­ter­na­tiv finns till­gäng­li­ga

Det van­li­gas­te stäl­let att upp­rät­ta sitt tes­ta­men­te på är en ju­ri­disk byrå. 33% av svens­kar över 35 år har valt en ju­ri­disk byrå för att få sitt do­ku­ment upp­rät­tat.

Topp platser att göra testamente

Efter ju­ri­dis­ka byråer kommer banker som det näst van­li­gas­te valet, med 22% av in­di­vi­der­na som väljer detta al­ter­na­tiv. Dock är det värt att notera att allt fler banker numera outsour­car sina ju­ri­dis­ka tjäns­ter till ju­ri­dis­ka byråer eller er­bju­der on­li­ne­al­ter­na­tiv. Online-tjäns­ter ran­ka­des som tredje van­li­gas­te al­ter­na­ti­vet, med 9% av re­spon­den­ter­na som an­vän­der sig av dem.

Det är vik­ti­gt att ta hänsyn till att priset för att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på vilken tjäns­te­le­ve­ran­tör man väljer. Ju­ri­dis­ka byråer ten­de­rar att vara lite dyrare på grund av den ma­nu­el­la ut­form­nings­pro­ces­sen som ju­ris­ter ge­nom­för från början till slut, där kunder de­bi­te­ras per timme.

I kon­trast till detta er­bju­der online-ju­ri­dis­ka tjäns­te­fö­re­tag som Aatos skräd­dar­syd­da tes­ta­men­ten till ett fast pris. Hos Aatos får du tes­ta­men­te för 699 kronor. Det är ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te, skapat av ju­ris­ter. Prova på tjäns­ten gratis! Du be­ta­lar i sista steget.

Prova gratis:

Om un­der­sök­ning­en

Un­der­sök­ning­en med titeln "In­tres­se för och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka do­ku­ment av­se­en­de privat- och fa­mil­je­liv" be­ställ­des av Aatos och ge­nom­för­des av Ta­loustut­ki­mus. Syftet med un­der­sök­ning­en var att fast­stäl­la om pri­vat­per­so­ner har gjort sär­skil­da fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment. Även pri­vat­per­so­ners in­tres­se för att skapa sådana do­ku­ment online i Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Mål­grup­pen för un­der­sök­ning­en var män och kvin­nor över 35 år ba­se­rat på be­folk­ning­en i varje land (för­u­tom Åland, Färö­ar­na och Grön­land). Stick­provs­stor­le­ken upp­gick till totalt 1 863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark och 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des mellan feb­ru­a­ri och mars 2023, och all data sam­la­des in genom en­kä­ter online.

💡 Vill du ta del av hela un­der­sök­ning­en? Kon­tak­ta kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!