Tes­ta­men­te för sambor

testamente-for-samboer.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Visste du att sambos ärver inte varand­ra? Om du vill ge arv till din sambo, du måste skriva ett tes­ta­men­te.

Idag är det många som väljer att inte gifta sig och istäl­let är de sambor livet ut. Ef­ter­som det är så van­li­gt är det många som glöm­mer bort att det finns vissa ganska stora ju­ri­dis­ka skill­na­der mellan att vara gift och vara sambo.

Den kanske störs­ta skill­na­den är att sambor aldrig ärver varand­ra. Om en av er går bort ärver den ef­ter­le­van­de sambon inte.

Om ni vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Utan ett tes­ta­men­te ärver den av­lid­nes barn eller barn­barn och om det inte finns barn ärver för­äld­rar och syskon.

Sambos kan skriva in­bör­des tes­ta­men­te

Du kan skriva ett tes­ta­men­te själv eller till­sam­mans med din sambo. Ett tes­ta­men­te du skri­ver till­sam­mans med din sambo kallas för in­bör­des tes­ta­men­te.

Om du skri­ver ett tes­ta­men­te till­sam­mans med din sambo be­ty­der det att den ef­ter­le­van­de sambon ärver den först av­lid­ne sambon.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te till­sam­mans har det ingen skill­nad vem som går bort först, den ef­ter­le­van­de sambon ärver alltid. Dess­utom är det mera för­mån­li­gt då ni endast be­hö­ver göra ett tes­ta­men­te. Ni kan också ange vem som ärver egen­do­men när ni båda gått bort.

Du kan också skriva ett tes­ta­men­te själv. Då skri­ver du att din sambo ärver dig och sedan väljer du vem som får egen­do­men när din sambo gått bort. Den som skri­ver tes­ta­men­te kallas för tes­ta­tor.

vem-arver-sommarhuset.jpeg

Tes­ta­men­te för sambos med och utan barn

Sambor ärver aldrig varand­ra och det har ingen skill­nad om ni har barn eller inte. Om ni har barn ärver barnen direkt, både om de är era ge­men­sam­ma barn eller inte.

Om ni inte har barn ärver den av­lid­nes för­äld­rar och om för­äl­der av­li­dit ärver syskon. För sambos med barn ärver barnen direkt. Om ni har barn har barnen rätt till halva egen­do­men, men resten kan ni ditt tes­ta­men­te­ra till varand­ra.

Hur egen­dom för­de­las med och utan tes­ta­men­te?

Här är några ex­em­plar om hur egen­dom ska för­de­la med och utan tes­ta­men­te.

Ex­em­pel 1: Inget tes­ta­men­te

Peter och Klas är sambos och har två barn. När Peter dör är hans kvar­lå­ten­skap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.

Ex­em­pel 2: Den av­lid­ne har ett tes­ta­men­te

Peter och Klas är sambos och har två barn. De har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te. Dess­utom har de skri­vit att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den ef­ter­le­van­de sambon gått bort. Om de inte väntar ärver de endast lag­lot­ten. Det ena barn vill ha sin lag­lott direkt.

Peters kvar­lå­ten­skap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin lag­lott direkt får endast lag­lot­ten vilket är 25 000 kronor (utan tes­ta­men­te hade barnet ärvt 50 000 kronor och lag­lot­ten är hälf­ten av det).

Klas ärver resten, 75 000 kronor, och när Klas går bort har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin lag­lott direkt ärver inget annat efter Peter.

💡 Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

familj-testamente.jpg

Sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te

I ett tes­ta­men­te anger du vem som ärver när du gått bort. Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­li­gt att bortse från lagens regler om arv.

I ett sam­bo­av­tal kan ni ange hur er sam­bo­e­gen­dom ska delas vid en se­pa­ra­tion och döds­fall.

Vid döds­fall kan den ef­ter­le­van­de begära att en bo­del­ning ska ske och då delas sam­bo­e­gen­do­men lika mellan den ef­ter­le­van­de sambon och den av­lid­ne sam­bons ar­ving­ar.

Den ef­ter­le­van­de sambon måste begära bo­del­ning inom ett år från döds­fal­let men senast vid boupp­teck­ning­en. Vid en bo­del­ning delas sam­bor­nas sam­bo­e­gen­dom lika mellan dem, oav­sett vem som köpt eller be­ta­lat mer. Både sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te på­ver­kar den ef­ter­le­van­des si­tu­a­tion.

Hur tes­ta­men­te och sam­bo­av­tal kan ut­nytt­jas för att ef­ter­le­van­de sambon ska ärva egen­dom men inte få egen­dom vid en se­pa­ra­tion.

Ex­em­pel: sambor har både sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te

Ingela och Tom är sambor. Ingela köpte deras ge­men­sam­ma bostad. Ingela vill att Tom ska få bo­sta­den om hon går bort, men hon vill inte att Tom har rätt till bo­sta­den om de se­pa­re­rar.

Ingela och Tom skri­ver ett sam­bo­av­tal där det står att bo­sta­den inte ska ingå i en bo­del­ning. Ingela har därför rätt till hela bo­sta­den vid en se­pa­ra­tion. I ett tes­ta­men­te skri­ver Ingela att Tom ska ärva henne. Vid In­g­e­las död har Tom rätt till bo­sta­den.

Har Ingela inte barn ärver Tom all egen­dom. Har Ingela barn när hon av­li­der kan det på­ver­ka Toms rätt till bo­sta­den, ef­ter­som hennes barn har rätt till lag­lott.

Har min sambo rätt till mitt arv?

Din sambo har van­li­gen inte rätt till arv som du fått av någon annan. Om egen­do­men du ärvt kan anses vara sam­bo­e­gen­dom, ex­em­pel­vis en möbel eller pryd­nads­före­mål, kan din sambo få rätt till egen­do­men vid en bo­del­ning.

Skriv ett sam­bo­av­tal för att vara säker på att din sambo inte får rätt till ditt arv.

Läs mer om sam­bors arvs­rätt.

Tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt eller ägan­de­rätt?

Det finns två olika typer av tes­ta­men­te.

Den ena typen av tes­ta­men­te är tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt.

Den andra typen är tes­ta­men­te med ägan­de­rätt.

En ef­ter­le­van­de sambo som ärver med för­fo­gan­de­rätt får an­vän­da och sälja egen­do­men men får inte skänka bort eller tes­ta­men­te­ra bort egen­do­men. När ef­ter­le­van­de går bort ärver den först av­lid­nes ar­ving­ar egen­do­men som varit den först av­lid­nes.

En sambo som ärver med ägan­de­rätt får sälja, skänka och tes­ta­men­te­ra bort all egen­dom. När ef­ter­le­van­de går bort ärver den ef­ter­le­van­de sam­bons ar­ving­ar egen­do­men. Den först av­lid­nes ar­ving­ar ärver inte egen­do­men.

Ex­em­pel 1: Tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt

Jo­han­na och Rafael är sambos när Jo­han­na av­li­der. De har ett tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de ärver all egen­dom med för­fo­gan­de­rätt. De har inte barn.

Rafael ärver Jo­han­nas egen­dom och när Rafael av­li­der ärver Jo­han­nas ar­ving­ar det som varit Jo­han­nas egen­dom. Ra­faels egen­dom går till hans ar­ving­ar.

Ex­em­pel 2: Tes­ta­men­te med ägan­de­rätt

Jo­han­na och Rafael är sambos när Jo­han­na av­li­der. Rafael och Jo­han­na har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de ärver all egen­dom med full ägan­de­rätt. De har inte barn.

Rafael ärver Jo­han­nas egen­dom och när Rafael av­li­der ärver Ra­fa­les ar­ving­ar Ra­faels och Jo­han­nas egen­dom. John­nas ar­ving­ar ärver inte Jo­han­nas egen­dom.

bostadsratt-samboavtal.jpg

Ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter hos Aatos

I Aatos ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjänst skapar du ett kor­rekt tes­ta­men­te online. Tjäns­ten är skapad av ju­ris­ter och du be­hö­ver varken känna till ärv­da­bal­ken eller andra pa­ra­gra­fer för att tes­ta­men­tet ska bli rätt enligt lagen. Först svarar du på enkla frågor om ditt liv och din si­tu­a­tion och sedan kan du direkt se ett tes­ta­ment skapat för just dig.

Tjäns­ten kostar 699 kronor, och du kan prova gratis!

Skriva tes­ta­men­te online idag.

Smidigare juridik, online och enkelt!