Tes­ta­men­te för sambor

testamente-for-samboer.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Visste du att sambos ärver inte varandra? Om du vill ge arv till din sambo, du måste skriva ett testamente.

Idag är det många som väljer att inte gifta sig och istäl­let är de sambor livet ut. Ef­tersom det är så van­ligt är det många som glöm­mer bort att det finns vissa ganska stora ju­ri­dis­ka skill­na­der mellan att vara gift och vara sambo.

Den kanske störs­ta skill­na­den är att sambor aldrig ärver varand­ra. Om en av er går bort ärver den ef­ter­le­van­de sambon inte.

Om ni vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Utan ett tes­ta­men­te ärver den av­lid­nes barn eller barn­barn och om det inte finns barn ärver för­äld­rar och syskon.

Sambos kan skriva in­bör­des tes­ta­men­te

Du kan skriva ett tes­ta­men­te själv eller till­sam­mans med din sambo. Ett tes­ta­men­te du skri­ver till­sam­mans med din sambo kallas för in­bör­des tes­ta­men­te.

Om du skri­ver ett tes­ta­men­te till­sam­mans med din sambo be­ty­der det att den ef­ter­le­van­de sambon ärver den först av­lid­ne sambon.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te till­sam­mans har det ingen skill­nad vem som går bort först, den ef­ter­le­van­de sambon ärver alltid. Dess­utom är det mera för­mån­ligt då ni endast be­hö­ver göra ett tes­ta­men­te. Ni kan också ange vem som ärver egen­do­men när ni båda gått bort.

Du kan också skriva ett tes­ta­men­te själv. Då skri­ver du att din sambo ärver dig och sedan väljer du vem som får egen­do­men när din sambo gått bort.

vem-arver-sommarhuset.jpeg

Tes­ta­men­te för sambos med och utan barn

Sambor ärver aldrig varand­ra och det har ingen skill­nad om ni har barn eller inte. Om ni har barn ärver barnen direkt, både om de är era ge­men­sam­ma barn eller inte.

Om ni inte har barn ärver den av­lid­nes för­äld­rar och om för­äl­der av­li­dit ärver syskon.För sambos med barn ärver barnen direkt. Om ni har barn har barnen rätt till halva egen­do­men, men resten kan ni ditt tes­ta­men­te­ra till varand­ra.

Hur egen­dom för­de­las med och utan tes­ta­men­te?

Här är några ex­em­plar om hur egen­dom ska för­de­la med och utan tes­ta­men­te.

Ex­em­pel 1: Inget tes­ta­men­te

Peter och Klas är sambos och har två barn. När Peter dör är hans kvar­lå­ten­skap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.

Ex­em­pel 2: Den av­lid­ne har ett tes­ta­men­te

Peter och Klas är sambos och har två barn. De har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te. Dess­utom har de skri­vit att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den ef­ter­le­van­de sambon gått bort. Om de inte väntar ärver de endast lag­lot­ten. Det ena barn vill ha sin lag­lott direkt.

Peters kvar­lå­ten­skap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin lag­lott direkt får endast lag­lot­ten vilket är 25 000 kronor (utan tes­ta­men­te hade barnet ärvt 50 000 kronor och lag­lot­ten är hälf­ten av det).

Klas ärver resten, 75 000 kronor, och när Klas går bort har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin lag­lott direkt ärver inget annat efter Peter.

familj-testamente.jpg

Sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te

I ett tes­ta­men­te anger du vem som ärver när du gått bort. Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att bortse från lagens regler om arv.

I ett sam­bo­av­tal kan ni ange hur er sam­bo­e­gen­dom ska delas vid en se­pa­ra­tion och döds­fall.

Vid döds­fall kan den ef­ter­le­van­de begära att en bo­del­ning ska ske och då delas sam­bo­e­gen­do­men lika mellan den ef­ter­le­van­de sambon och den av­lid­ne sam­bons ar­ving­ar.

Den ef­ter­le­van­de sambon måste begära bo­del­ning inom ett år från döds­fal­let men senast vid boupp­teck­ning­en. Vid en bo­del­ning delas sam­bor­nas sam­bo­e­gen­dom lika mellan dem, oav­sett vem som köpt eller be­ta­lat mer. Både sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te på­ver­kar den ef­ter­le­van­des si­tu­a­tion.

Hur tes­ta­men­te och sam­bo­av­tal kan ut­nytt­jas för att ef­ter­le­van­de sambon ska ärva egen­dom men inte få egen­dom vid en se­pa­ra­tion.

Ex­em­pel: sambor har både sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te

Ingela och Tom är sambor. Ingela köpte deras ge­men­sam­ma bostad. Ingela vill att Tom ska få bo­sta­den om hon går bort, men hon vill inte att Tom har rätt till bo­sta­den om de se­pa­re­rar.

Ingela och Tom skri­ver ett sam­bo­av­tal där det står att bo­sta­den inte ska ingå i en bo­del­ning. Ingela har därför rätt till hela bo­sta­den vid en se­pa­ra­tion. I ett tes­ta­men­te skri­ver Ingela att Tom ska ärva henne. Vid In­g­e­las död har Tom rätt till bo­sta­den.

Har Ingela inte barn ärver Tom all egen­dom. Har Ingela barn när hon av­li­der kan det på­ver­ka Toms rätt till bo­sta­den, ef­tersom hennes barn har rätt till lag­lott.

Har min sambo rätt till mitt arv?

Din sambo har van­li­gen inte rätt till arv som du fått av någon annan. Om egen­do­men du ärvt kan anses vara sam­bo­e­gen­dom, ex­em­pel­vis en möbel eller pryd­nads­före­mål, kan din sambo få rätt till egen­do­men vid en bo­del­ning.

Skriv ett sam­bo­av­tal för att vara säker på att din sambo inte får rätt till ditt arv.

Läs mer om sam­bors arvs­rätt.

Tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt eller ägan­de­rätt?

Det finns två olika typer av tes­ta­men­te.

Den ena typen av tes­ta­men­te är tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt.

Den andra typen är tes­ta­men­te med ägan­de­rätt.

En ef­ter­le­van­de sambo som ärver med för­fo­gan­de­rätt får an­vän­da och sälja egen­do­men men får inte skänka bort eller tes­ta­men­te­ra bort egen­do­men. När ef­ter­le­van­de går bort ärver den först av­lid­nes ar­ving­ar egen­do­men som varit den först av­lid­nes.

En sambo som ärver med ägan­de­rätt får sälja, skänka och tes­ta­men­te­ra bort all egen­dom. När ef­ter­le­van­de går bort ärver den ef­ter­le­van­de sam­bons ar­ving­ar egen­do­men. Den först av­lid­nes ar­ving­ar ärver inte egen­do­men.

Ex­em­pel 1: Tes­ta­men­te med för­fo­gan­de­rätt

Jo­han­na och Rafael är sambos när Jo­han­na av­li­der. De har ett tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de ärver all egen­dom med för­fo­gan­de­rätt. De har inte barn.

Rafael ärver Jo­han­nas egen­dom och när Rafael av­li­der ärver Jo­han­nas ar­ving­ar det som varit Jo­han­nas egen­dom. Ra­faels egen­dom går till hans ar­ving­ar.

Ex­em­pel 2: Tes­ta­men­te med ägan­de­rätt

Jo­han­na och Rafael är sambos när Jo­han­na av­li­der. Rafael och Jo­han­na har skri­vit ett in­bör­des tes­ta­men­te där den ef­ter­le­van­de ärver all egen­dom med full ägan­de­rätt. De har inte barn.

Rafael ärver Jo­han­nas egen­dom och när Rafael av­li­der ärver Ra­fa­les ar­ving­ar Ra­faels och Jo­han­nas egen­dom. John­nas ar­ving­ar ärver inte Jo­han­nas egen­dom.

bostadsratt-samboavtal.jpg

Ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Att skriva ett tes­ta­men­te be­hö­ver varken vara svårt eller krång­ligt. Hos Aatos kan du skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te, an­pas­sat efter dig och din si­tu­a­tion.

Tes­ta­men­tet upp­rät­tas online och du kan direkt ladda ner det när det är klart. Det är enkelt, smi­digt och pris­värt. I priset ingår även ju­ri­disk råd­giv­ning och du kan prova tjäns­ten gratis.

Du kan skriva tes­ta­men­te dig själv eller skriva in­bör­des tes­ta­men­te för till­sam­mans hos Aatos.

Skriva tes­ta­men­te online idag. Det kostar endast 850 kronor.