Arvs­ord­ning – en guide till arv

Familj som samlas runt en hund i gröngräset
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-26 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det här är ar­ti­keln för dig som undrar hur du får klar­het i vem som kommer att ärva dig enligt lagens arvs­ord­ning. Här får du en arvs­guide. Följ steg för steg.

Reg­ler­na för arvs­ord­ning finns i ärv­da­bal­ken. Här fram­går bland annat hur olika släkt­skap ger rätt till arv och om för­del­ning av arv. Här finns också reg­ler­na kring att helt eller delvis genom tes­ta­men­te ge bort din kvar­lå­ten­skap istäl­let för att låta den bli ärvd.

Re­gel­ver­ket i balken är om­fat­tan­de och till stor del skri­vet på kans­li­s­vens­ka. Den är inte helt enkel att över­skå­da och ofta är det inte så lätt att bara ögna igenom och hitta svaren. Lyck­ligt­vis så be­hö­ver du det inte heller.

Guiden nedan är till för dig som varken kan eller vill tröska dig igenom ärv­da­bal­ken (och kanske ändå ris­ke­ra att miss­förstå den). I slutet av texten finns också ex­em­pel på hur du kan på­ver­ka vart ditt arv går.

Ta reda på arvs­ord­ning

Följ gui­dens steg från början till slut. Du kommer att få ta ställ­ning till några på­stå­en­den som syftar till att leda till klar­het. Kom ihåg att det fort­fa­ran­de är en för­enk­ling och att den så klart inte helt kan er­sät­ta hela ärv­da­bal­ken. Men den ger dig grund­reg­ler­na och dom van­li­gas­te un­dan­ta­gen, vilket i dom flesta fallen brukar räcka.

Be­hö­ver du mer för­djup­ning så har du här på vår webb­pla­ts också gott om ar­tik­lar kring ämnet. Sär­skilt ar­ti­keln ”Vem ärver dig” ger dig en bra bas kring arvs­ord­ning.

Kom enkelt igång med tes­ta­men­te. Klicka ’börja’ och prova gratis!

Steg 1. Är du gift eller ogift?

A. Ogift

Grund­re­gel: Ditt arv går vidare till nästa steg. Se steg 2.

B. Gift

Grund­re­gel: Ditt arv går till din äkta hälft.

B.1. Har du äk­ten­skaps­för­ord?

Det som enligt ditt äk­ten­skaps­för­ord är din en­skil­da egen­dom ärver din äkta hälft i första hand. Ett un­dan­tag är om du har egna barn (ej ge­men­sam­ma barn). Då ärver istäl­let dina barn din en­skil­da egen­dom.

B.2. Un­dan­tag vid tes­ta­men­te

Har du valt att tes­ta­men­te­ra bort något eller allt du äger till någon annan än din äkta hälft? Din äkta hälft har dock fort­fa­ran­de rätt till mot­sva­ran­de ett pris­bas­belopp.

Steg 2. Har du barn?

A. Inga barn

Grund­re­gel: Har du inga barn går ditt arv vidare till nästa steg. Se steg 3.

B. Egna barn = sär­kulls­barn

Grund­re­gel: Har du barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de så har dom rätt till sin del av arvet direkt när du går bort. Arv till sär­kull­barn går före make.

C. Ge­men­sam­ma barn

Grund­re­gel: I första hand ärver make före ge­men­sam­ma barn. Är ni gifta får barnen vänta med att ärva dig tills att även den andra för­äl­dern har gått bort. Arvet delas sedan lika mellan barnen.

C.1. Har något av barnen fått för­skotts­arv?

För­skotts­arv räknar du av från arvet vid arv­skif­tet så att det bara är ef­ter­skotts­ar­vet (åter­sto­den av bar­nets del av arvet) som barnet får del av vid arv­skif­tet.

C.2. Har någon av barnen av­li­dit?

Om något av dina barn har hunnit gå bort ärver det bar­nets barn istäl­let. Alltså dina barn­barn. Dom delar på ditt barns andel.

C.3. Un­dan­tag vid tes­ta­men­te

Du kan tes­ta­men­te­ra bort upp till hälf­ten av bar­nens arvslott, det vill säga det som inte är lag­lott.

💡 Insikt: Skydda arv till min­derå­ri­ga genom att skriva tes­ta­men­te

Steg 3. Har du andra släkt­ning­ar?

Har du inga barn så går arvet vidare till andra släk­ting­ar som du even­tu­ellt har i livet. Detta i en­lig­het med arvs­ord­ning­en:

A. I första hand ärver dina för­äld­rar.

B. I andra hand ärver dina syskon.

C. I tredje hand ärver dina far- och mor­för­äld­rar samt fastrar, mostrar, mor­brö­der och far­brö­der.

För att kunna be­stäm­ma vem som ärver där så be­hö­ver du veta vilka av dessa, i fal­lan­de arvs­ord­ning, som ännu är vid liv. Finns till ex­em­pel ett syskon i livet kan inte en moster ärva, det kan bara ske om både för­äld­rar och syskon har gått bort.

Ku­si­ner ärver inte.

A/B/C.1 Un­dan­tag vid tes­ta­men­te

Med tes­ta­men­te kan du ge en annan person eller en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion hela ditt arv och därmed göra alla lag­mäs­si­ga ar­ving­ar arvsslö­sa (utom bröstar­ving­ar).

Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Steg 4. Finns inga släk­ting­ar i livet?

Lämnar du ett arv efter dig men har ingen maka, inga bröstar­ving­ar eller andra ar­ving­ar och har inte heller skri­vit ett tes­ta­men­te? Då går arvet au­to­ma­tiskt till All­män­na arvs­fon­den.

Tes­ta­men­te online – snabbt och enkelt.

Går arvet dit du vill?

För­hopp­nings­vis pekar guiden ut vart ditt arv är på väg. Är du nöjd med den rikt­ning­en? Eller skulle du vilja ändra något? Här nedan finner du ett par ex­em­pel på hur du kan på­ver­ka arvs­ord­ning.

Ex­em­pel 1: Ge släkt­går­den till ett sys­kon­barn

Låt säga att du är gift och bor med din make i din släkts gamla gård. Ni har inga ge­men­sam­ma barn, men din andra hälft har ett sär­kull­barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Gör du inget så kommer din make att ärva släkt­går­den. När din make går bort ärver hans barn hälf­ten av släkt­går­den och den andra hälf­ten går till din när­mas­te ar­vinge vid liv.

Du vill att gården ska stanna i släk­ten och vill att ditt sys­kon­barn ärver. Det kan du enkelt göra genom att skriva ett tes­ta­men­te. Sys­kon­bar­net kan då ärva gården direkt när du går bort eller stå som ef­terar­vinge och ärver den först när din make går ur livet.

👉 För det sista al­ter­na­ti­vet ska make ärva med fri för­fo­gan­de­rätt samt med ett över­lå­tel­se­för­bud. Det in­ne­bär att maken inte i sin tur får tes­ta­men­te­ra, sälja eller ge bort egen­do­men. Detta är också ett bra till­fäl­le att skriva in att gården är sys­kon­bar­nets en­skil­da egen­dom.

Läs mer: Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna till

Ex­em­pel 2: Skydda in sambo eko­no­miskt

Om du är sambo ärver din sambo inte dig. Det gäller även om ni har levt som gifta och i större delen av livet eller om ni har barn till­sam­mans.

När du går bort ärver an­ting­en ge­men­sam­ma barn och/eller eget barn eller dina när­mas­te ar­ving­ar i livet. Det in­ne­bär att din sambo inte får din del i det ni har byggt till­sam­mans – varken bostad, bohag eller pengar. Din sambo kan också behöva sälja bo­sta­den för att kunna ’köpa ut’ din ar­vinge.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te som säger att din sambo ärver dig kan du skydda hen eko­no­miskt och det kan bli mer rätt­vist. Har ni ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn kan du också skriva i tes­ta­men­tet att du önskar att barnen väntar med sitt arv till att din sambo gått bort.

Många som är sambo väljer att skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te för att skydda och ärva varand­ra med samma vill­kor.

👉 Läs mer om tes­ta­men­te för sambor och hur du kan trygga ef­ter­le­van­de makens ställ­ning samt hur vet man om tes­ta­men­te finns?

Ex­em­pel 3: Låta fö­re­ta­get gå till kom­pan­jo­nen

Du äger ett fö­re­tag ihop med en kom­pan­jon. Gör du inget åt saken så kommer din äga­ran­del att ingå i arv­skif­tet och till­fal­la maka eller make, en ar­vinge eller i sista hand All­män­na arvs­fon­den.

Det be­ty­der att din kom­pan­jon plöts­li­gt kan behöva driva verk­sam­he­ten med någon oen­ga­ge­rad och/eller olämp­lig släk­ting till dig. Eller att kom­pan­jo­nen an­ting­en måste köpa ut din del eller vara tvung­en att sälja hela fö­re­ta­get om hen inte kan lösa ut ar­ving­en al­ter­na­tivt lägga ner fö­re­ta­get.

Det kan du ändra på genom att skriva ett tes­ta­men­te där du ger din del av fö­re­ta­get till din kom­pan­jon. Om du inte har barn löser det sig här.

Om du där­e­mot har barn har dom fort­fa­ran­de rätt till sin lag­lott, vilket är hälf­ten av värdet för det du äger. Den lag­lot­ten kan ute­slu­ta fö­re­ta­get för­ut­sa­tt att du har till­räck­li­gt med andra till­gång­ar för dom att ärva. Då kan du genom ett tes­ta­men­te styra din äga­ran­del till din kom­pan­jon och mot­sva­ran­de värde (i pengar mätt) till dina bröstar­ving­ar.

Skriv ett eget tes­ta­men­te och på­ver­ka din arvs­ord­ning

Som du ser finns det många bra an­led­ning­ar till att skriva tes­ta­men­te och när ett tes­ta­men­te rent av kan vara nöd­vän­di­gt för att få en bra lös­ning.

Du kan skapa tes­ta­men­tet hos Aatos även om du inte vet något om lagar och ju­ri­dik. Tjäns­ten hjäl­per dig från början till slut och tes­ta­men­tet skapas genom att svara på lätta frågor. Du kan gratis prova på tjäns­ten och be­ta­lar först i slutet 699 kronor.

Smidigare juridik, online och enkelt!