Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle

pöytä-keskustelu-paperi.jpeg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lista antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle. Näin tes­ta­men­tin­saa­jalla on oikeus ottaa omai­suutta vas­taan ha­lua­mansa verran.

Tes­ta­ment­taus­val­lan de­le­goin­ti­kiel­lon pe­ri­aate

Tes­ta­mentti on hen­ki­lö­koh­tai­nen oi­keus­toimi. Tes­ta­men­tin si­säl­löstä ja te­ke­mi­sestä päät­tää vain tes­ta­men­tin tekijä, eikä sen te­ke­mi­seen voi val­tuut­taa toista.

Jo­kai­sella on tes­ta­ment­taus­va­paus, joka pe­rus­tuu pe­rus­tus­lain (731/1999) tur­vaa­maan omis­tusoi­keu­den suo­jaan. Myös Eu­roo­pan Unio­nin pe­rus­oi­keus­kir­jan (2012/C 326/02) mukaan "jo­kai­sella on oikeus naut­tia lail­li­sesti hank­ki­mas­taan omai­suu­desta sekä käyt­tää, hal­lita ja tes­ta­men­tata sitä".

Tes­ta­ment­tioi­keu­teen on kat­sottu si­säl­tä­vän pe­ri­aat­teen, jonka mukaan tes­ta­men­tin tekijä ei voi antaa muille kel­poi­suutta jää­mis­töä kos­ke­vien si­to­vien mää­räys­ten te­ke­mi­seen (de­le­goin­ti­kielto). Tämä pe­ri­aate ei kui­ten­kaan ole eh­do­ton. Tes­ta­men­tin täy­tän­töön­pa­noon liit­ty­vät pää­tök­set on kat­sottu olevan de­le­goi­ta­vissa.

De­le­gointi kiel­lon tar­koi­tus on estää epä­kyp­sät tes­ta­ment­taus­tah­do­nil­mai­sut sekä tur­vata se, ettei tah­do­nil­mai­suun ole vai­kut­ta­nut tai tule vai­kut­ta­maan kukaan ul­ko­puo­li­nen.

Kyse on pää­tän­tä­val­lan de­le­goin­nin määrän li­säksi siitä, miten de­le­gointi on tehty. De­le­goin­nin lail­li­suu­den var­mis­ta­mi­seksi tes­ta­men­tista tulee käydä ilmi rat­kai­sun olleen va­paasti tehdyn sekä kypsän har­kin­nan tulos.

De­le­goi­dulle pää­tän­tä­val­lalle tulee aset­taa rajat, jottei tes­ta­ment­taus­tah­do­nil­maisu lip­sahda de­le­goin­ti­kiel­lon pii­riin.

Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle

Tes­ta­men­tilla voi­daan antaa tes­ta­men­tin­saa­jalle mah­dol­li­suus valita hä­nelle tu­le­van etuu­den määrä ja laatu. Tätä kut­su­taan tes­ta­men­tin­saa­jan op­tio­val­laksi.

Tä­män­tyyp­pi­nen tes­ta­mentti teh­dään yleensä pe­rin­tö­ve­ro­jen mi­ni­moi­mi­seksi, ja se on tie­tyissä ra­joissa sal­lit­tua, kuten seu­raa­vaksi kä­si­tel­tä­vässä mer­kit­tä­vässä Kor­keim­man Hal­linto-oi­keu­den ta­pauk­sessa vuo­delta 2009 näh­dään.

Esi­merkki 1: Kor­kein Hal­linto-oikeus ja tapaus vuo­delta 2009 (KHO:2009:104)

Kor­keim­man Hal­linto-oi­keu­den ta­pauk­sessa A ja B olivat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin, jonka pe­rus­teella, jos A kuolee ensin, saavat kaiken omai­suu­den täysin omis­tusoi­keuk­sin rin­ta­pe­ril­li­set C, D ja E.

Tes­ta­men­tissa oli mää­räys, jonka mukaan tes­ta­men­tin saa­jilla oli oikeus ottaa tes­ta­mentti ha­lu­tes­saan vas­taan joko osaksi tai ko­ko­naan pe­rin­tö­kaa­ren 12 luvun tar­koit­ta­mana käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­tina, jol­loin omis­tusoi­keus va­ral­li­suu­teen oli tältä osin menevä tes­ta­men­tin­saa­jan sijaan tu­le­ville rin­ta­pe­ril­li­sille.

C ja D olivat käyt­tä­neet tätä mää­räystä hy­väk­seen ja ot­ta­neet omai­suu­den vas­taan vain osit­tain. KHO:n mukaan pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­lain ve­ron­kier­to­sään­nöstä ei voitu so­vel­taa A:n tes­ta­ment­tiin ja rin­ta­pe­ril­lis­ten saan­not olivat tes­ta­ment­ti­saan­toja.

Ta­pauk­sessa oli kyse osit­tais­luo­pu­mi­sesta, ja siitä, että so­vel­le­taanko saan­toon pe­rin­töä vai tes­ta­ment­tia kos­ke­via pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­ri­aat­teita.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­masta pe­rin­töä ei voi ottaa vas­taan vain osit­tain ilman, että koko pe­rin­nön mää­rästä tulisi maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Tämän li­säksi osuutta, josta on luo­vuttu, on pi­detty lah­jan­ve­ro­na­lai­sena lah­jana. Tämä tekee pe­rin­nön osit­tai­sesta vas­taa­not­ta­mi­sesta kan­nat­ta­ma­tonta.Tes­ta­mentti voi­daan kui­ten­kin ottaa vas­taan vain osit­tain ilman edellä ku­vat­tuja ve­ro­seu­raa­muk­sia.

KHO:n ta­pauk­sen pe­rus­teella voi­daan hah­mo­tella ra­ja­lin­joja sal­li­tun tes­ta­ment­tia kos­ke­van pää­tös­val­lan de­le­goin­nin ja kiel­le­tyn pe­rin­tö­so­pi­muk­sen vä­lillä.

Pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jalle hä­nelle tu­le­van omai­suu­den oi­keuk­sien laadun ja omai­suu­den määrän suh­teen näyt­tää olevan sal­lit­tua.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti ja va­rau­tu­mi­nen olo­suh­tei­den muu­tok­siin

Dy­naa­mi­silla tes­ta­men­teilla voi­daan va­rau­tua tu­le­viin olo­suh­tei­den muu­tok­siin. Muu­tok­siin esi­mer­kiksi ve­ro­tuk­sessa, voi­daan va­rau­tua an­ta­malla tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­jalle mah­dol­li­suus valita, millä oi­keuk­silla ja missä määrin hän haluaa ottaa omai­suutta vas­taan.

Tes­ta­men­tin­saaja voi nor­maa­liin pe­rin­tö­saan­toon ver­rat­tuna ottaa myös pe­rin­töä osit­tain vas­taan, jol­loin loput pe­rin­nöstä menee eteen­päin esi­mer­kiksi rin­ta­pe­ril­li­sille.

Kun ky­seessä on dy­naa­mi­sen tes­ta­men­tin mah­dol­lis­tama tes­ta­ment­ti­saanto, ei pe­rin­töä ole otettu ve­ro­tuk­sen kan­nalta vas­taan ja tes­ta­men­tin en­si­saaja maksaa pe­rin­tö­ve­roa vain vas­taa­not­ta­mas­taan omai­suu­desta.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti voi­daan tehdä oi­keus­käy­tän­nön va­lossa myös la­ki­mää­räi­sille pe­ril­li­sille.

Pe­ril­lis­ten saan­not ovat tes­ta­men­tin kautta eri­lai­set, kuin jos so­vel­let­tai­siin pelk­kiä pe­rin­tö­kaa­ren pe­ri­mys­jär­jes­tystä kos­ke­via sään­nök­siä. Kun pe­ril­lis­ten saan­not muu­te­taan pe­rin­tö­saan­noista tes­ta­ment­ti­saan­noksi, saa­vu­te­taan mer­kit­tä­viä etuja.

Pää­tös­valta tes­ta­men­tin­saa­jalle ly­hyesti

  • Tes­ta­men­tilla voi­daan antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle.
  • Pää­tös­val­lan avulla voi mer­kit­tä­västi vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron mää­rään.
  • Pää­tös­val­taa kos­ke­vat tes­ta­ment­tieh­dot tulee laatia huo­lel­li­sesti ja yk­si­löl­li­sen ti­lan­teen mu­kai­sesti.

Oletko jo tehnyt tes­ta­men­tin?

Laadit tes­ta­men­tin it­sel­lesi hel­posti Aa­tok­sen avulla edul­li­seen hintaa ko­ti­soh­val­tasi käsin.

Pal­ve­lumme auttaa kar­toit­ta­maan toi­veesi ja vaa­ti­muk­sesi, joiden pe­rus­teella luot ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­posti ne­tissä. Teet tes­ta­men­tin noin 10 mi­nuu­tissa ja saat asia­kir­jan la­dat­tua heti it­sel­lesi.

Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teesi, jonka jäl­keen voit muo­kata va­lin­toja toi­vei­desi mukaan. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön tes­ta­men­tin saa­jaksi, tai vaih­toeh­toi­sesti lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten taide-esi­neen tai mökin.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa Aa­tok­sessa.

Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­velu ottaa huo­mioon vii­mei­sim­mät sää­dök­set ja op­ti­moi pe­rin­tö­ve­ro­jen määrän. Saat an­net­tua kä­te­västi pää­tös­val­lan tes­ta­men­tin­saa­jalle Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Aloita tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen jo tänään. Ko­keile pal­ve­lua tästä:

Läh­teet

Ko­leh­mai­nen, A. & Räbinä, T. (2012) Jää­mis­tö­suun­nit­telu. Hel­sinki: Alma Talent.

Kor­kein Hal­linto-oikeus (2009:104)