Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le

pöytä-keskustelu-paperi.jpeg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lis­ta antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le. Näin tes­ta­men­tin­saa­jal­la on oikeus ottaa omai­suut­ta vas­taan ha­lua­man­sa verran.

Tes­ta­ment­taus­val­lan de­le­goin­ti­kiel­lon pe­ri­aa­te

Tes­ta­ment­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen oi­keus­toi­mi. Tes­ta­men­tin si­säl­lös­tä ja te­ke­mi­ses­tä päät­tää vain tes­ta­men­tin tekijä, eikä sen te­ke­mi­seen voi val­tuut­taa toista.

Jo­kai­sel­la on tes­ta­ment­taus­va­paus, joka pe­rus­tuu pe­rus­tus­lain (731/1999) tur­vaa­maan omis­tusoi­keu­den suo­jaan. Myös Eu­roo­pan Unio­nin pe­rus­oi­keus­kir­jan (2012/C 326/02) mukaan "jo­kai­sel­la on oikeus naut­tia lail­li­ses­ti hank­ki­mas­taan omai­suu­des­ta sekä käyt­tää, hal­li­ta ja tes­ta­men­tata sitä".

Tes­ta­ment­tioi­keu­teen on kat­sot­tu si­säl­tä­vän pe­ri­aat­teen, jonka mukaan tes­ta­men­tin tekijä ei voi antaa muille kel­poi­suut­ta jää­mis­töä kos­ke­vien si­to­vien mää­räys­ten te­ke­mi­seen (de­le­goin­ti­kiel­to). Tämä pe­ri­aa­te ei kui­ten­kaan ole eh­do­ton. Tes­ta­men­tin täy­tän­töön­pa­noon liit­ty­vät pää­tök­set on kat­sot­tu olevan de­le­goi­ta­vis­sa.

De­le­goin­ti kiel­lon tar­koi­tus on estää epä­kyp­sät tes­ta­ment­taus­tah­do­nil­mai­sut sekä tur­va­ta se, ettei tah­do­nil­mai­suun ole vai­kut­ta­nut tai tule vai­kut­ta­maan kukaan ul­ko­puo­li­nen.

Kyse on pää­tän­tä­val­lan de­le­goin­nin määrän li­säk­si siitä, miten de­le­goin­ti on tehty. De­le­goin­nin lail­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si tes­ta­men­tis­ta tulee käydä ilmi rat­kai­sun olleen va­paas­ti tehdyn sekä kypsän har­kin­nan tulos.

De­le­goi­dul­le pää­tän­tä­val­lal­le tulee aset­taa rajat, jottei tes­ta­ment­taus­tah­do­nil­mai­su lip­sah­da de­le­goin­ti­kiel­lon pii­riin.

Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le

Tes­ta­men­til­la voi­daan antaa tes­ta­men­tin­saa­jal­le mah­dol­li­suus valita hä­nel­le tu­le­van etuu­den määrä ja laatu. Tätä kut­su­taan tes­ta­men­tin­saa­jan op­tio­val­lak­si.

Tä­män­tyyp­pi­nen tes­ta­ment­ti teh­dään yleen­sä pe­rin­tö­ve­ro­jen mi­ni­moi­mi­sek­si, ja se on tie­tyis­sä ra­jois­sa sal­lit­tua, kuten seu­raa­vak­si kä­si­tel­tä­väs­sä mer­kit­tä­väs­sä Kor­keim­man Hal­lin­to-oi­keu­den ta­pauk­ses­sa vuo­del­ta 2009 näh­dään.

Esi­merk­ki 1: Kor­kein Hal­lin­to-oikeus ja tapaus vuo­del­ta 2009 (KHO:2009:104)

Kor­keim­man Hal­lin­to-oi­keu­den ta­pauk­ses­sa A ja B olivat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin, jonka pe­rus­teel­la, jos A kuolee ensin, saavat kaiken omai­suu­den täysin omis­tusoi­keuk­sin rin­ta­pe­ril­li­set C, D ja E.

Tes­ta­men­tis­sa oli mää­räys, jonka mukaan tes­ta­men­tin saa­jil­la oli oikeus ottaa tes­ta­ment­ti ha­lu­tes­saan vas­taan joko osaksi tai koko­naan pe­rin­tö­kaa­ren 12 luvun tar­koit­ta­ma­na käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­ti­na, jol­loin omis­tusoi­keus va­ral­li­suu­teen oli tältä osin menevä tes­ta­men­tin­saa­jan sijaan tu­le­vil­le rin­ta­pe­ril­li­sil­le.

C ja D olivat käyt­tä­neet tätä mää­räys­tä hy­väk­seen ja ot­ta­neet omai­suu­den vas­taan vain osit­tain. KHO:n mukaan pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ro­lain ve­ron­kier­to­sään­nös­tä ei voitu so­vel­taa A:n tes­ta­ment­tiin ja rin­ta­pe­ril­lis­ten saan­not olivat tes­ta­ment­ti­saan­to­ja.

Ta­pauk­ses­sa oli kyse osit­tais­luo­pu­mi­ses­ta, ja siitä, että so­vel­le­taan­ko saan­toon pe­rin­töä vai tes­ta­ment­tia kos­ke­via pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­ri­aat­tei­ta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta pe­rin­töä ei voi ottaa vas­taan vain osit­tain ilman, että koko pe­rin­nön mää­räs­tä tulisi maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Tämän li­säk­si osuut­ta, josta on luo­vut­tu, on pi­det­ty lah­jan­ve­ro­na­lai­se­na lah­ja­na. Tämä tekee pe­rin­nön osit­tai­ses­ta vas­taa­not­ta­mi­ses­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta.Tes­ta­ment­ti voi­daan kui­ten­kin ottaa vas­taan vain osit­tain ilman edellä ku­vat­tu­ja ve­ro­seu­raa­muk­sia.

KHO:n ta­pauk­sen pe­rus­teel­la voi­daan hah­mo­tel­la ra­ja­lin­jo­ja sal­li­tun tes­ta­ment­tia kos­ke­van pää­tös­val­lan de­le­goin­nin ja kiel­le­tyn pe­rin­tö­so­pi­muk­sen vä­lil­lä.

Pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jal­le hä­nel­le tu­le­van omai­suu­den oi­keuk­sien laadun ja omai­suu­den määrän suh­teen näyt­tää olevan sal­lit­tua.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti ja va­rau­tu­mi­nen olo­suh­tei­den muu­tok­siin

Dy­naa­mi­sil­la tes­ta­men­teil­la voi­daan va­rau­tua tu­le­viin olo­suh­tei­den muu­tok­siin. Muu­tok­siin esi­mer­kik­si ve­ro­tuk­ses­sa, voi­daan va­rau­tua an­ta­mal­la tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­jal­le mah­dol­li­suus valita, millä oi­keuk­sil­la ja missä määrin hän haluaa ottaa omai­suut­ta vas­taan.

Tes­ta­men­tin­saa­ja voi nor­maa­liin pe­rin­tö­saan­toon ver­rat­tu­na ottaa myös pe­rin­töä osit­tain vas­taan, jol­loin loput pe­rin­nös­tä menee eteen­päin esi­mer­kik­si rin­ta­pe­ril­li­sil­le.

Kun ky­sees­sä on dy­naa­mi­sen tes­ta­men­tin mah­dol­lis­ta­ma tes­ta­ment­ti­saan­to, ei pe­rin­töä ole otettu ve­ro­tuk­sen kan­nal­ta vas­taan ja tes­ta­men­tin en­si­saa­ja maksaa pe­rin­tö­ve­roa vain vas­taa­not­ta­mas­taan omai­suu­des­ta.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan tehdä oi­keus­käy­tän­nön va­los­sa myös la­ki­mää­räi­sil­le pe­ril­li­sil­le.

Pe­ril­lis­ten saan­not ovat tes­ta­men­tin kautta eri­lai­set, kuin jos so­vel­let­tai­siin pelk­kiä pe­rin­tö­kaa­ren pe­ri­mys­jär­jes­tys­tä kos­ke­via sään­nök­siä. Kun pe­ril­lis­ten saan­not muu­te­taan pe­rin­tö­saan­nois­ta tes­ta­ment­ti­saan­nok­si, saa­vu­te­taan mer­kit­tä­viä etuja.

Pää­tös­val­ta tes­ta­men­tin­saa­jal­le ly­hyes­ti

  • Tes­ta­men­til­la voi­daan antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le.
  • Pää­tös­val­lan avulla voi mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron mää­rään.
  • Pää­tös­val­taa kos­ke­vat tes­ta­ment­tieh­dot tulee laatia huo­lel­li­ses­ti ja yk­si­löl­li­sen ti­lan­teen mu­kai­ses­ti.

Oletko jo tehnyt tes­ta­men­tin?

Laadit tes­ta­men­tin it­sel­le­si hel­pos­ti Aa­tok­sen avulla edul­li­seen 89 euron hintaa ilman la­ki­toi­mis­tos­sa vie­rai­lua.

Pal­ve­lum­me auttaa kar­toit­ta­maan toi­vee­si ja vaa­ti­muk­se­si, joiden pe­rus­teel­la luot ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­pos­ti ne­tis­sä. Teet tes­ta­men­tin noin 10 mi­nuu­tis­sa ja saat asia­kir­jan la­dat­tua heti it­sel­le­si.

Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­tee­si, jonka jäl­keen voit muo­ka­ta va­lin­to­ja toi­vei­de­si mukaan. Voit lisätä pe­ril­li­siä tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön tes­ta­men­tin saa­jak­si, tai vaih­toeh­toi­ses­ti lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten taide-esi­neen tai mökin.

Voit myös jakaa omai­suu­tee­si pro­sen­tu­aa­lis­ten osuuk­sien mukaan pe­ril­lis­ten kesken. Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­ve­lu ottaa huo­mioon vii­mei­sim­mät sää­dök­set ja op­ti­moi pe­rin­tö­ve­ro­jen määrän. Saat an­net­tua kä­te­väs­ti pää­tös­val­lan tes­ta­men­tin­saa­jal­le Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Aloita tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen jo tänään. Ko­kei­le pal­ve­lua tästä:

Läh­teet

Ko­leh­mai­nen, A. & Räbinä, T. (2012) Jää­mis­tö­suun­nit­te­lu. Hel­sin­ki: Alma Talent.

Kor­kein Hal­lin­to-oikeus (2009:104)