Tes­ta­mentti

Aatos-media-testamentti.jpg
Tes­ta­mentti ja ve­ro­tusNäin op­ti­moit pe­rin­tö­ve­rot tes­ta­men­tilla.
Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
Tes­ta­mentti – il­mai­nen malliKatso il­mai­nen tes­ta­men­tin malli ja vinkit tes­ta­men­tin tekoon.
Henkilö allekirjoittaa paperia.
Mitä tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mi­nen tar­koit­taa?Tes­ta­mentti hy­väk­sy­tään aina kir­jal­li­sesti.
Viraston korkea ja avara eteishalli
Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nenTes­ta­men­tin voi moit­tia, mikä epäi­let asia­kir­jan ai­toutta.
Keltaisia kukkia niityllä.
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessaVe­ro­hyö­dyt se­li­tet­tynä.
postlada.jpg
Avo­liit­ossa puo­li­so ei periYleis­tyvä avo­liitto: mil­lai­sia oi­keuk­sia avo­puo­li­soilla on?
Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nenJu­ris­tin vinkit laa­duk­kaan ja toi­vei­desi mu­kai­sen tes­ta­men­tin tekoon.
Henkilö selailemassa tietokonetta.
Kuinka vaatia la­kio­saa?Rin­ta­pe­ril­li­sellä on oikeus vaatia la­kio­saansa.
Pariskunta halaus
Eri­lai­set tes­ta­men­tit esit­te­lyssäTie­sitkö, että tes­ta­ment­teja on ole­massa eri­lai­sia?
familj-testamente.jpg
Ketkä ovat pe­ril­li­siäni?Pe­ri­mys­jär­jes­tys mää­räy­tyy laista - lap­silla eri­tyi­soi­keu­det.
Pariskunta pitää käsistä kiinni pellolla
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti – Hyödyt ja haitatKatso, mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tes­ta­ment­tia va­lit­taessa.
2 ihmistä istumassa vuorella
Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen? Kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia voi läh­tö­koh­tai­sesti muut­taa puo­li­son kuol­tua.
Sormet tietokoneen näppäimillä
Tes­ta­mentti ne­tissä edul­li­sestiJu­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti ne­tistä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.
Pronssinen patsas
Rin­ta­pe­ril­li­sellä oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tista huo­li­mattaLa­kio­saa on vaa­dit­tava kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua.
Puu talvisessa maisemassa
Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nenOnko mah­dol­lista jättää su­ku­lai­nen ilman pe­rin­töä?
Mies pitämässä papereita kädessään
Tes­ta­mentti ja to­dis­ta­jatTes­ta­ment­tiin tar­vit­see kahden to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.
Kaksi henkilöä juomassa kahvia
Tes­ta­mentti avo­lii­tossaTes­ta­men­tin te­ke­mi­sen on eri­tyi­sen tär­keää avo­lii­tossa.
ryyppyreissu-1.png
Nimet puhelin­luettelosta ja 5 muuta nok­ke­laa tes­ta­ment­tiaLis­ta­simme eri­koi­sia tes­ta­ment­teja, joita on tehty viime vuo­sina.
Kolme naista auringonlaskussa
Tes­ta­men­tin hinta vuonna 2024Mitä tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa?
Mies syleilee tuulta vuoren huipulla
Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Tes­ta­mentti suo­si­tuin la­kia­sia­kirja Suo­messaEri­tyi­sesti suo­ma­lais­nai­set ovat ak­tii­vi­sia tes­te­men­tin laa­ti­joita.
Kukkia niityllä.
Kan­nat­taako tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yh­tei­nen tes­ta­mentti.
testamentti.jpg
4 syytä teh­dä tes­ta­ment­tiTes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä, vaikka ei omis­taisi huo­mat­ta­vaa va­ral­li­suutta.
Päivänvalo siivilöityy makuuhuoneeseen.
Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­menttiOmis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla voi olla ve­ro­tuk­sel­li­sia vai­ku­tuk­sia.
Laituri ja soutuvene vehreän järven rannassa
Hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nys pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­tuk­sessaOletko kos­kaan kuul­lut hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nyk­sestä?
Route 66 aavikolla
6 kuu­lui­saa tes­ta­ment­tiaMm. Alfred Nobel, Mark Twain, Walt Disney, Ma­ri­lyn Monroe ja Eli­sa­beth II.
Värikkäitä lehtiä roikkumassa narulla.
Hal­lin­ta­oi­keus ja omis­tusoi­keus tes­ta­men­tissaAsun­non omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sessa on eroja.
judge.png
Mil­lai­nen tes­ta­mentti pätee?Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set ovat tiukat, eikä sitä kan­nata vä­ker­tää itse.
Testamentin säilytys onnistuu työhuoneessa.
Säi­lytä tes­ta­mentti tur­val­li­sessa pai­kassa Tie­sitkö, että tes­ta­mentti kat­so­taan pe­ruu­te­tuksi, jos sitä ei löydy?
Nuija kirjan päällä
Tes­ta­men­tin toi­meen­panoKuka huo­leh­tii tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta?
allekirjoitus.jpeg
Tes­ta­men­tin teko hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tössäVal­miina tar­jot­ta­vien tes­ta­ment­ti­mal­lien kanssa kan­nat­taa olla tark­kana.
Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
Itse tehty tes­ta­mentti ne­tissäTes­ta­men­tin voi ny­ky­ään tehdä itse ne­tissä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.
Säästöpossu
En­nak­ko­pe­rintö ja tes­ta­menttiTie­dätkö, mikä on en­nak­ko­pe­rin­nön ja lahjan ero?
Pariskunta ja koira
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti – saa­vatko lapset mitään?Lue, lisää kes­ki­näi­sestä tes­ta­men­tista pe­ril­lis­ten nä­kö­kul­masta.
pöytä-keskustelu-paperi.jpeg
Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalleOikeus ottaa omai­suutta vas­taan osit­tain voi ke­ven­tää pe­rin­tö­ve­roja.
Tyhjä toimistohuone ja neljä
Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nenAl­ku­pe­räi­sestä tes­ta­men­tista saa oi­keaksi to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen.
Kolme aikuista istuu ruokapöydän ääressä
Tois­si­jai­nen pe­ril­li­nenTois­si­jai­suu­desta on mah­dol­lista mää­rätä tes­ta­ta­men­tissa.
Kesämökki
Mitä le­gaatti tar­koit­taa?Le­gaatti tar­koit­taa tietyn esi­neen tai oi­keu­den tes­ta­ment­tausta.
henkilö kallion reunalla
Mikä on ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti? Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa hä­tä­ti­lassa tehtyä tes­ta­ment­tia.
Höyryävä kahvi ja kirja
Tes­ta­men­tin saaja: oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­detTes­ta­men­tin saajan tulee toimia ak­tii­vi­sesti saa­dak­seen omai­suu­den.
Nainen tanssii tulppaanikimpun kanssa
Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man tes­ta­menttiTes­ta­men­tin avulla voi vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­den perii.
Tyhjä kokoushuone toimistossa
Mikä on tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija?Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan asema ja teh­tä­viä kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa.
Valkoinen keittiö omakotitalossa skandinaavisella sisustuksella
Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti se­li­tet­tynäHal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia kut­su­taan usein myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tiksi.