Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­kein

Avioehdon rekisteröinti onnistuu postitse
aatos-author-icon.png
Aatos
16.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti on pa­kol­lis­ta, ja ilman re­kis­te­röin­tiä avio­eh­dol­la ei ole oi­keu­del­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti tar­koit­taa sitä, että avio­eh­to­so­pi­mus tulee lail­li­ses­ti voi­maan sen laa­ti­mi­sen jäl­keen. Re­kis­te­röin­ti ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV).

Avio­eh­don re­kis­te­röin­tiä varten pitää tar­kis­taa, että useat avio­eh­toa kos­ke­vat asiat on tehty oikein. Muuten avio­eh­to ei ole voi­mas­sa. Digi- ja väes­tö­vi­ras­to las­kut­taa avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­tä 70 euroa.

Voit seu­raa­vak­si lukea Aa­tok­sen la­ki­tii­min sel­keät ohjeet avio­eh­to­so­pi­muk­sen re­kis­te­röin­tiin.

👉 Vinkki: Hoida avio­eh­to Aa­tok­sen kautta, jol­loin Aatos voi hoitaa myös re­kis­te­röin­nin li­sä­mak­sus­ta.

Aloita tästä:

Avio­eh­don te­ke­mi­nen ja re­kis­te­röin­ti

Koko­sim­me yk­sin­ker­tai­set ohjeet avio­eh­don te­ke­mi­seen ja re­kis­te­röin­tiin.

1. Tee avio­eh­to­so­pi­mus yh­des­sä puo­li­so­si kanssa

Voit tehdä yk­sin­ker­tai­sen avio­eh­don itse il­mai­sen avio­eh­to mallin avulla.

Laajan ja ti­lan­tee­seen­ne rää­tä­löi­dyn avio­eh­to­so­pi­muk­sen voit tehdä Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun kautta tai va­raa­mal­la ajan pai­kal­li­seen la­ki­toi­mis­toon.

Avio­eh­don hinta vaih­te­lee la­ki­toi­mis­tois­sa noin 250–500 euron vä­lil­lä.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa maksaa 89 euroa.

2. Avio­eh­don al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Avio­eh­toa ei voi tehdä yk­si­puo­li­ses­ti vaan ky­sees­sä on avio­puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus eli avio­eh­to­so­pi­mus.

Avio­eh­toon tar­vi­taan tämän takia mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set. Kum­man­kin puo­li­son pitää itse al­le­kir­joit­taa avio­eh­to.

Voitte al­le­kir­joit­taa avio­eh­don käsin tai säh­köi­ses­ti.

3. Kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa avio­eh­toon

Avio­eh­toon tar­vi­taan puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tus­ten li­säk­si myös kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.

To­dis­ta­jil­le ei tar­vit­se näyt­tää avio­eh­don si­säl­töä. To­dis­ta­jien pitää vain tietää, että asia­kir­ja on avio­eh­to­so­pi­mus. Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat to­dis­ta­vat, että asia­kir­ja on oikea.

4. Es­tee­tön to­dis­ta­ja – vaa­ti­muk­set

Avio­eh­to on mi­tä­tön, jos sen to­dis­ta­jat ovat es­teel­li­siä. Siksi kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta to­dis­ta­jien va­lin­taan.

To­dis­ta­jien tulee myös olla al­le­kir­joit­ta­mas­sa asia­kir­jaa samaan aikaan.

To­dis­ta­jan pitää olla

  • Yli 15-vuo­tias hen­ki­lö

To­dis­ta­ja ei saa olla

  1. Hen­ki­sel­tä toi­min­nal­taan häi­riin­ty­nyt eli to­dis­ta­jan pitää ym­mär­tää te­ke­män­sä avio­eh­don to­dis­ta­mi­sen tar­koi­tus.
  2. Kum­pi­kaan avio­eh­don te­ke­vis­tä hen­ki­löis­tä
  3. Lä­hi­su­ku­lai­nen eli to­dis­ta­ja ei saa esi­mer­kik­si olla kum­man­kaan ex-puo­li­so, si­sa­rus tai van­hem­pi (iso-van­hem­pi) tai lapsi (lap­sen­lap­si).

👉 Vinkki: Tee avio­eh­to Aa­tok­sen kautta, jol­loin saat tar­vit­taes­sa myös to­dis­ta­jat kaut­tam­me.

5. Lataa ja tu­los­ta re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Lataa avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus DVV:n si­vuil­ta.

Re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus on PDF-muo­dos­sa ja avau­tuu millä ta­han­sa PDF-tie­dos­to­ja lu­ke­val­la oh­jel­mal­la.

Voit tu­los­taa re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen nor­maa­lis­ti esi­mer­kik­si omalla tai kir­jas­ton tu­los­ti­mel­la.

6. Täytä avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Alla näet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­seen.

Alla näet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­seen.

  1. Täytä kum­man­kin puo­li­son tiedot

Täytä ha­ki­joi­den tiedot, kuten etu­ni­met, su­ku­ni­mi, hen­ki­lö­tun­nus, pu­he­lin­nu­me­ro ja/tai säh­kö­pos­tio­soi­te.

avioehdon-rekisterointi-nimet-1.png

2. Vih­ki­päi­vä

Vih­ki­päi­vä voi olla myös tu­le­vai­suu­des­sa eli avio­eh­don voi lä­het­tää re­kis­te­röi­tä­väk­si ennen nai­mi­siin me­ne­mis­tä.

avioehtosopimuksen-rekisterointi-vihkipaiva-2.png

3. Va­lit­se, mitä re­kis­te­röin­ti koskee

Re­kis­te­röin­ti koskee avio­eh­to­so­pi­mus­ta, joten rasita tämä tieto.

avioehtosopimuksen-rekisterointi-mita-koskee-3.png

4. Lisää avio­eh­to liit­teek­si

Liitä mukaan al­le­kir­joi­tet­tu avio­eh­to­so­pi­mus

avioehdon-rekisterointi-liitteet-4.png

5. Lisää pos­tio­soi­te

Kir­joi­ta osoite, minne to­dis­tus avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­tä lä­he­te­tään.

6. Ha­ke­muk­sen päi­väys ja al­le­kir­joi­tus

Kum­man­kin os­a­puo­len tulee al­le­kir­joit­taa re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus ja lisätä myös ni­men­sel­ven­nys. Lisää ha­ke­muk­seen myös al­le­kir­joi­tuk­sen päi­väys (aika ja paikka).

avioehdon-rekisterointi-paivays-allekirjoitus-5.png

❗Huom! Kum­man­kin avio­eh­don os­a­puo­len pitää al­le­kir­joit­taa myös re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus.

6. Lähetä al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to ja re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Laita kir­je­kuo­reen al­ku­pe­räi­nen al­le­kir­joi­tet­tu ja to­dis­tet­tu avio­eh­to sekä oikein täy­tet­ty re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus. Lähetä al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to ja re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon re­kis­te­röi­tä­väk­si.

Huo­maat­han, että avio­eh­toa ei voi lä­het­tää re­kis­te­röi­tä­väk­si säh­kö­pos­til­la.

Kir­je­kuo­ri lä­he­te­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon osoit­tee­seen: Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to, PL 1003, 02151 Espoo.

Asia­kir­jat voi myös viedä mihin ta­han­sa DVV:n pal­ve­lu­pis­tee­seen.

7. Al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to pa­lau­te­taan pos­tit­se

DVV pa­laut­taa al­ku­pe­räi­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen teille re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­maan­ne pos­ti­tusosoit­tee­seen.

Li­säk­si re­kis­te­röin­nin jäl­keen DVV lä­het­tää myö­hem­min myös to­dis­tuk­sen, että avio­eh­to on vi­ral­li­ses­ti re­kis­te­röi­ty sekä laskun. Löydät ajan­koh­tai­set arviot avio­eh­don re­kis­te­röin­nin kes­tos­ta DVV:n verk­ko­si­vuil­ta.

DVV lä­het­tää avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­tä laskun suomi.fi-pal­ve­luun tai Oma­pos­ti-pal­ve­luun. Laskun hinta on 70 euroa (2023).

Tee rää­tä­löi­ty avio­eh­to jo tänään.

Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti - Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia, kuinka avio­eh­don re­kis­te­röin­ti on­nis­tuu.

Miten avio­eh­don re­kis­te­röin­ti ta­pah­tuu?

Avio­eh­to pitää re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon eli DVV:hen. Katso yltä ohjeet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Kuinka kauan avio­eh­don re­kis­te­röin­ti kestää?

Avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­sä kestää DVV:ssä noin 2 viik­koa. Voit lukea tämän het­ki­sis­tä kä­sit­te­ly­ajois­ta lisää DVV:n si­vuil­ta.

Mistä tietää onko avio­eh­to­so­pi­mus re­kis­te­röi­ty?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to lä­het­tää il­moi­tuk­sen re­kis­te­röin­nis­tä pos­tit­se, kun avio­eh­don re­kis­te­röin­ti on valmis. Jos olette saa­neet il­moi­tuk­sen, niin avio­eh­to­so­pi­mus on re­kis­te­röi­ty asian­mu­kai­ses­ti ja se on lail­li­ses­ti voi­mas­sa.

Mistä näkee onko avio­eh­to ole­mas­sa?

Avio­eh­don ole­mas­sao­lon voi tar­kis­taa ot­ta­mal­la yh­teyt­tä avio­eh­to­asioi­den re­kis­te­riin. Tie­to­ja re­kis­te­ris­tä saa tur­va­pos­til­la tai pu­he­li­mit­se.

Voiko avio­eh­don purkaa?

Avio­eh­don voi purkaa te­ke­mäl­lä uuden avio­eh­don. Avio­eh­don tu­hoa­mi­nen ei pura avio­eh­toa, koska avio­eh­dois­ta on ole­mas­sa re­kis­te­ri. Uusi avio­eh­to pitää tehdä sa­mal­la ta­val­la kuin al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to.

Voiko avio­eh­to­so­pi­muk­sen tehdä itse?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen voi tehdä itse ne­tis­sä tai esi­mer­kik­si pa­pe­ril­le kir­joit­ta­mal­la. Avio­eh­don te­ke­mis­tä varten ei tar­vi­ta la­ki­mies­tä, ju­ris­tia tai asia­na­jajaa.