Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­kein

Avioehdon rekisteröinti onnistuu postitse
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don re­kis­te­röinti on pa­kol­lista, ja ilman re­kis­te­röin­tiä avio­eh­dolla ei ole oi­keu­del­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Avio­eh­don re­kis­te­röinti tar­koit­taa sitä, että avio­eh­to­so­pi­mus tulee lail­li­sesti voi­maan sen laa­ti­mi­sen jäl­keen. Re­kis­te­röinti ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV).

Avio­eh­don re­kis­te­röin­tiä varten pitää tar­kis­taa, että useat avio­eh­toa kos­ke­vat asiat on tehty oikein. Muuten avio­ehto ei ole voi­massa. Digi- ja väes­tö­vi­rasto las­kut­taa avio­eh­don re­kis­te­röin­nistä 70 euroa.

Voit seu­raa­vaksi lukea Aa­tok­sen la­ki­tii­min sel­keät ohjeet avio­eh­to­so­pi­muk­sen re­kis­te­röin­tiin.

👉 Vinkki: Hoida avio­ehto Aa­tok­sen kautta, jol­loin Aatos voi hoitaa myös re­kis­te­röin­nin li­sä­mak­susta.

Aloita tästä:

Avio­eh­don te­ke­mi­nen ja re­kis­te­röinti

Ko­ko­simme yk­sin­ker­tai­set ohjeet avio­eh­don te­ke­mi­seen ja re­kis­te­röin­tiin.

1. Tee avio­eh­to­so­pi­mus yh­dessä puo­li­sosi kanssa

Voit tehdä yk­sin­ker­tai­sen avio­eh­don itse il­mai­sen avio­ehto mallin avulla.

Laajan ja ti­lan­tee­seenne rää­tä­löi­dyn avio­eh­to­so­pi­muk­sen voit tehdä Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun kautta tai va­raa­malla ajan pai­kal­li­seen la­ki­toi­mis­toon.

Avio­eh­don hinta vaih­te­lee la­ki­toi­mis­toissa noin 250–500 euron vä­lillä.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa maksaa 69 euroa.

2. Avio­eh­don al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Avio­eh­toa ei voi tehdä yk­si­puo­li­sesti vaan ky­seessä on avio­puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus eli avio­eh­to­so­pi­mus.

Avio­eh­toon tar­vi­taan tämän takia mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set. Kum­man­kin puo­li­son pitää itse al­le­kir­joit­taa avio­ehto.

Voitte al­le­kir­joit­taa avio­eh­don käsin tai säh­köi­sesti.

3. Kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa avio­eh­toon

Avio­eh­toon tar­vi­taan puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tus­ten li­säksi myös kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.

To­dis­ta­jille ei tar­vitse näyt­tää avio­eh­don si­säl­töä. To­dis­ta­jien pitää vain tietää, että asia­kirja on avio­eh­to­so­pi­mus. Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat to­dis­ta­vat, että asia­kirja on oikea.

4. Es­tee­tön to­dis­taja – vaa­ti­muk­set

Avio­ehto on mi­tä­tön, jos sen to­dis­ta­jat ovat es­teel­li­siä. Siksi kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota to­dis­ta­jien va­lin­taan.

To­dis­ta­jien tulee myös olla al­le­kir­joit­ta­massa asia­kir­jaa samaan aikaan.

To­dis­ta­jan pitää olla

  • Yli 15-vuo­tias hen­kilö

To­dis­taja ei saa olla

  1. Hen­ki­seltä toi­min­nal­taan häi­riin­ty­nyt eli to­dis­ta­jan pitää ym­mär­tää te­ke­mänsä avio­eh­don to­dis­ta­mi­sen tar­koi­tus.
  2. Kum­pi­kaan avio­eh­don te­ke­vistä hen­ki­löistä
  3. Lä­hi­su­ku­lai­nen eli to­dis­taja ei saa esi­mer­kiksi olla kum­man­kaan ex-puo­liso, si­sa­rus tai van­hempi (iso-van­hempi) tai lapsi (lap­sen­lapsi).

👉 Vinkki: Tee avio­ehto Aa­tok­sen kautta, jol­loin saat tar­vit­taessa myös to­dis­ta­jat kaut­tamme.

5. Lataa ja tu­los­ta re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Lataa avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus DVV:n si­vuilta.

Re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus on PDF-muo­dossa ja avau­tuu millä ta­hansa PDF-tie­dos­toja lu­ke­valla oh­jel­malla.

Voit tu­los­taa re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen nor­maa­listi esi­mer­kiksi omalla tai kir­jas­ton tu­los­ti­mella.

6. Täytä avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Alla näet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­seen.

Alla näet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­seen.

  1. Täytä kum­man­kin puo­li­son tiedot

Täytä ha­ki­joi­den tiedot, kuten etu­ni­met, su­ku­nimi, hen­ki­lö­tun­nus, pu­he­lin­nu­mero ja/tai säh­kö­pos­tio­soite.

avioehdon-rekisterointi-nimet-1.png

2. Vih­ki­päivä

Vih­ki­päivä voi olla myös tu­le­vai­suu­dessa eli avio­eh­don voi lä­het­tää re­kis­te­röi­tä­väksi ennen nai­mi­siin me­ne­mistä.

avioehtosopimuksen-rekisterointi-vihkipaiva-2.png

3. Va­litse, mitä re­kis­te­röinti koskee

Re­kis­te­röinti koskee avio­eh­to­so­pi­musta, joten rasita tämä tieto.

avioehtosopimuksen-rekisterointi-mita-koskee-3.png

4. Lisää avio­ehto liit­teeksi

Liitä mukaan al­le­kir­joi­tettu avio­eh­to­so­pi­mus

avioehdon-rekisterointi-liitteet-4.png

5. Lisää pos­tio­soite

Kir­joita osoite, minne to­dis­tus avio­eh­don re­kis­te­röin­nistä lä­he­te­tään.

6. Ha­ke­muk­sen päi­väys ja al­le­kir­joi­tus

Kum­man­kin os­a­puo­len tulee al­le­kir­joit­taa re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus ja lisätä myös ni­men­sel­ven­nys. Lisää ha­ke­muk­seen myös al­le­kir­joi­tuk­sen päi­väys (aika ja paikka).

avioehdon-rekisterointi-paivays-allekirjoitus-5.png

❗Huom! Kum­man­kin avio­eh­don os­a­puo­len pitää al­le­kir­joit­taa myös re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus.

6. Lähetä al­ku­pe­räi­nen avio­ehto ja re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus

Laita kir­je­kuo­reen al­ku­pe­räi­nen al­le­kir­joi­tettu ja to­dis­tettu avio­ehto sekä oikein täy­tetty re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus. Lähetä al­ku­pe­räi­nen avio­ehto ja re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon re­kis­te­röi­tä­väksi.

Huo­maat­han, että avio­eh­toa ei voi lä­het­tää re­kis­te­röi­tä­väksi säh­kö­pos­tilla.

Kir­je­kuori lä­he­te­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon osoit­tee­seen: Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto, PL 1003, 02151 Espoo.

Asia­kir­jat voi myös viedä mihin ta­hansa DVV:n pal­ve­lu­pis­tee­seen.

7. Al­ku­pe­räi­nen avio­ehto pa­lau­te­taan pos­titse

DVV pa­laut­taa al­ku­pe­räi­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen teille re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sessa il­moit­ta­maanne pos­ti­tuso­soit­tee­seen.

Li­säksi re­kis­te­röin­nin jäl­keen DVV lä­het­tää myö­hem­min myös to­dis­tuk­sen, että avio­ehto on vi­ral­li­sesti re­kis­te­röity sekä laskun. Löydät ajan­koh­tai­set arviot avio­eh­don re­kis­te­röin­nin kes­tosta DVV:n verk­ko­si­vuilta.

DVV lä­het­tää avio­eh­don re­kis­te­röin­nistä laskun suomi.fi-pal­ve­luun tai Oma­posti-pal­ve­luun. Laskun hinta on 70 euroa (2023).

Tee rää­tä­löity avio­ehto jo tänään.

Avio­eh­don re­kis­te­röinti - Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia, kuinka avio­eh­don re­kis­te­röinti on­nis­tuu.

Miten avio­eh­don re­kis­te­röinti ta­pah­tuu?

Avio­ehto pitää re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon eli DVV:hen. Katso yltä ohjeet yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Kuinka kauan avio­eh­don re­kis­te­röinti kestää?

Avio­eh­don re­kis­te­röin­nissä kestää DVV:ssä noin 2 viik­koa. Voit lukea tämän het­ki­sistä kä­sit­te­ly­ajoista lisää DVV:n si­vuilta.

Mistä tietää onko avio­eh­to­so­pi­mus re­kis­te­röity?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto lä­het­tää il­moi­tuk­sen re­kis­te­röin­nistä pos­titse, kun avio­eh­don re­kis­te­röinti on valmis. Jos olette saa­neet il­moi­tuk­sen, niin avio­eh­to­so­pi­mus on re­kis­te­röity asian­mu­kai­sesti ja se on lail­li­sesti voi­massa.

Mistä näkee onko avio­ehto ole­massa?

Avio­eh­don ole­mas­sao­lon voi tar­kis­taa ot­ta­malla yh­teyttä avio­eh­to­asioi­den re­kis­te­riin. Tie­toja re­kis­te­ristä saa tur­va­pos­tilla tai pu­he­li­mitse.

Voiko avio­eh­don purkaa?

Avio­eh­don voi purkaa te­ke­mällä uuden avio­eh­don. Avio­eh­don tu­hoa­mi­nen ei pura avio­eh­toa, koska avio­eh­doista on ole­massa re­kis­teri. Uusi avio­ehto pitää tehdä sa­malla ta­valla kuin al­ku­pe­räi­nen avio­ehto.

Voiko avio­eh­to­so­pi­muk­sen tehdä itse?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen voi tehdä itse ne­tissä tai esi­mer­kiksi pa­pe­rille kir­joit­ta­malla. Avio­eh­don te­ke­mistä varten ei tar­vita la­ki­miestä, ju­ris­tia tai asia­na­ja­jaa.