Avio­eh­to – il­mai­nen mal­li

Mies allekirjoittaa avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don voi tehdä itse käyt­tä­mällä esi­mer­kiksi il­maista mallia, laa­ti­malla avio­eh­don la­ki­toi­mis­tossa tai käyt­tä­mällä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Kan­nat­taako avio­eh­don il­maista mallia käyt­tää? Ker­romme, mitä avio­eh­don tulee si­säl­tää ol­lak­seen pätevä, sekä mitä ris­kejä il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­seen liit­tyy.

Avio­liitto he­rät­tää usein kes­kus­te­lun avio­eh­dosta. Moni yrit­tää sääs­tää kus­tan­nuk­sissa ja tekee avio­eh­don käyt­täen il­maista mallia. Mitä seu­rauk­sia il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­sellä voi olla?

Il­mai­nen avio­eh­to­malli ei ota huo­mioon yk­si­tyis­koh­tia

Jotta avio­eh­to­so­pi­mus on pätevä, tulee sen täyt­tää tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Muo­dol­li­sesti pätevä avio­ehto ei kui­ten­kaan tar­koita sitä, että se on hen­ki­löi­den tar­pei­siin sopiva tai että se ot­taisi hen­ki­löi­den ti­lan­tei­siin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia huo­mioon.

Tämän takia avio­eh­toa ei suo­si­tella teh­tä­vän puh­taasti val­mii­den avio­eh­to­mal­lien poh­jalta tai asia­kir­ja­mal­lei­hin pe­rus­tuen.

Suo­sit­te­lem­me­kin vah­vasti, että avio­eh­don laa­ti­mi­seen käy­tet­täi­siin aina asian­tun­ti­ja­pal­ve­lua.

Tie­sitkö esi­mer­kiksi, että?

Avio­eh­don avulla:

 1. on mah­dol­lista pa­ran­taa puo­li­son asemaa ti­lan­teessa, jossa toinen os­a­puoli me­neh­tyy?
 2. voi­daan esi­mer­kiksi suo­jata avio­puo­li­son saaman pe­rin­nön toisen os­a­puo­len vel­koja vas­taan?

Ko­keile avio­eh­toa heti

Ko­keile, kuinka help­poa avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lussa on.

Aa­tok­sessa tehty avio­ehto täyt­tää aina avio­eh­dolle ase­te­tut muo­dol­li­set vaa­ti­muk­set ja to­dis­ta­mi­nen on oh­jeis­tettu sel­keästi. Li­säksi op­ti­moimme avio­eh­don aina par­hai­den eh­to­jen mukaan, mitä il­mai­set avio­eh­to­mal­lit eivät ota huo­mioon. Tar­joamme myös mah­dol­li­suu­den hank­kia to­dis­ta­jat avio­eh­dolle suo­raan Aa­tok­selta.

Avio­ehto kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -vuo­si­ti­lausta, jonka hinta on 69 euroa. Saat luotua kaikki elä­mäsi tär­keim­mät la­kia­sia­kir­jat, kuten tes­ta­men­tin, hoi­to­tah­don ja lah­ja­kir­jan. Li­säksi saat asia­kir­jat tu­los­tet­tuina ja kotiin toi­mi­tet­tuina, asia­kir­jo­jen di­gi­taa­li­sen säi­ly­tyk­sen ja ajan­ta­saista la­kia­pua. Pal­ve­lumme var­mis­taa, että asia­kir­jasi ovat aina ajan, vaikka elä­mäs­säsi ta­pah­tuu muu­tok­sia.

💡 Muista myös re­kis­te­röidä avio­ehto Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, jonka jäl­keen avio­eh­tonne astuu voi­maan.

Avio­eh­don il­mai­nen malli

Avio­ehto teh­dään aina kir­jal­li­sesti. Ylei­set mallit ovat kui­ten­kin usein hyvin sup­peita ja niillä on vaikea saa­vut­taa hyvin laa­di­tun avio­eh­don tuomia etuja. Yh­delle pa­ris­kun­nalle sopiva avio­ehto ei vält­tä­mättä ole sopiva toi­selle.

⚠️ Suo­sit­te­lemme avio­eh­don te­ke­mistä asian­tun­te­vassa pal­ve­lussa. Esi­mer­kiksi Aa­tok­sessa avio­ehto kuuluu Aatos Huo­le­ton -vuo­si­ti­lauk­seen, joka kus­tan­taa vain 69 euroa/vuosi. Näin voit olla varma, että avio­ehto to­della on toi­vei­denne mu­kai­sesti laa­dittu.

Avio­eh­dossa tulisi olla ai­na­kin seu­raa­vat tiedot

 • Os­a­puo­let syn­ty­mä­ai­koi­neen
 • Avio­eh­to­mää­räys, jossa to­de­taan avio-oi­keu­den ra­joi­tuk­sesta
 • Vaih­toeh­toi­set mää­räyk­set, kuten toista os­a­puolta tai tiet­tyä ajan­jak­soa kos­ke­vat mää­räyk­set
 • Päi­vä­määrä ja paikka
 • Os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ni­men­sel­ven­nyk­si­neen
 • Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tus

Tehty avio­eh­to­so­pi­mus täytyy olla päi­vätty, mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joit­tama sekä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan to­dis­tama.

⚠️ Muista myös re­kis­te­röidä avio­ehto Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen. Ilman re­kis­te­röin­tiä avio­ehto ei ole lain­voi­mai­nen. Saat tar­vit­taessa to­dis­ta­jat ja avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Aa­tok­sesta li­sä­mak­susta.

Avio­eh­don es­tee­tön to­dis­taja ei voi olla:

 • Kum­man­kaan su­ku­lai­nen
 • Alle 15-vuo­tias

Avio­ehto on hyvä va­kuu­tus – il­mai­nen malli riski

Vaikka mah­dol­li­nen avio­ero voi tuntua vai­kealta ai­heelta ottaa pu­heeksi avio­liit­toa sol­miessa, voi­daan se nähdä erään­lai­sena edul­li­sena ja jär­ke­vänä va­kuu­tuk­sena.

Va­ral­li­suu­den ja­kau­tu­mi­seen liit­ty­vistä asioita mah­dol­li­sen ero­ti­lan­teen sat­tuessa on huo­mat­ta­vasti hel­pompi sopia etu­kä­teen. Muussa ta­pauk­sessa eriä­vät mie­li­pi­teet joh­ta­vat yli­mää­räi­seen rii­te­lyyn, joka ei var­masti ole ke­nen­kään etujen mu­kaista.

Avio­eh­don il­mai­sen mallin ris­kejä

 • Eri­tyi­sesti il­mai­sen mallin si­säl­lön muut­ta­mi­nen omien toi­vei­den mukaan on vaa­ral­lista, sillä se saat­taa tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sesta pä­te­mät­tö­män.
 • Voit va­hin­gossa tulla teh­neeksi avio­eh­to­so­pi­muk­sen, joka ei vastaa mil­lään ta­valla toi­vei­tanne.
 • Avio­eh­don il­mai­nen malli voi olla riski sil­loin, jos toinen päät­tää rii­taut­taa tehdyn so­pi­muk­sen.

Lue lisää: Avio­ehto – hinnat Suo­messa

Mitä omai­suutta avio­ehto koskee?

Avio­eh­dossa voi­daan joko tar­kasti mää­rit­tää, mitä omai­suuk­sia se koskee tai vaih­toeh­toi­sesti sopia avio­eh­don kos­ke­van kaik­kea hen­ki­lön omai­suutta.

Esi­mer­kiksi suvun mökki tai yri­tys­va­ral­li­suus voi­daan rajata avio­va­ral­li­suu­den ul­ko­puo­lelle liiton pur­kau­tuessa.

Eri­lai­sia avio­eh­toja

Avio­eh­dolla voi­daan vai­kut­taa juuri siihen, mikä omai­suus las­ke­taan avio­va­ral­li­suu­den alle mis­sä­kin ti­lan­teessa.

Ennen kuin avio­ehto tulee voi­maan, tulee avio­ehto re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV).

💡 Et­sitkö hu­mo­ris­ti­sia neu­voja avio­liit­toon? Ke­rä­simme par­haim­pia sa­non­toja avio­lii­tosta.

Avio­eh­toa voi aina muut­taa myö­hem­min

Avio­eh­toa on aina mah­dol­lista muut­taa myö­hem­min te­ke­mällä uusi avio­ehto. Pa­ris­kun­nan elä­män­ti­lanne saat­taa muut­tua, mikä voi vai­kut­taa ai­em­min avio­eh­toon teh­tyi­hin asioi­hin.

Avio­eh­toa ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lista purkaa ko­ko­naan. Uusi avio­ehto korvaa jo ai­em­min tehdyn avio­eh­don ko­ko­nai­suu­des­saan. Muista myös re­kis­te­röidä uusi avio­ehto DVV:lle.

💡 Avio­eh­don muut­ta­mi­nen vaatii kui­ten­kin kum­man­kin puo­li­son hy­väk­syn­nän.

Voit tehdä avio­eh­don myös jäl­ki­kä­teen

Moni tekee avio­eh­don vasta ol­tu­aan nai­mi­sissa useam­man vuoden. Avio­eh­don voi tehdä ennen avio­lii­ton sol­mi­mista tai oi­keas­taan mil­loin vain avio­lii­ton aikana.

Jäl­ki­kä­teen tehty avio­ehto ei eroa mi­ten­kään ennen avio­liit­toa teh­dystä avio­eh­dosta. Voitte tehdä täysin pois­sul­ke­van, osit­tai­sen tai yk­si­puo­li­sen avio­eh­don, tai rää­tä­löidä asia­kir­jan täysin omien toi­vei­denne mukaan.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa kal­lista

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on­nis­tuu la­ki­toi­mis­tossa, itse tai Aa­tok­sen kal­tai­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla.

Pe­rin­tei­sesti avio­eh­toa teh­täessä on täy­ty­nyt varata aika la­ki­toi­mis­toon, jossa avio­ehto on tehty yh­dessä ju­ris­tin kanssa paikan päällä.

La­ki­toi­mis­tossa käynti on va­li­tet­ta­van vai­val­loi­nen vaih­toehto, mutta näkyy myös avio­eh­don hin­nassa. Pe­rin­tei­set la­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat avio­eh­don te­ke­mi­sestä tun­ti­ve­loit­tei­sesti, eikä tark­kaa hintaa usein edes etu­kä­teen ker­rota vaan hinnat il­moi­te­taan "hinta alkaen" muo­toi­sesti.

Te­ke­mämme hin­ta­ver­tai­lun (3/2022) mukaan, avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa maksaa kes­ki­mää­rin 270 euroa, ja tä­mä­kin hinta poh­jau­tuu ai­noas­taan toi­mis­to­jen il­moit­ta­miin "alkaen" hin­toi­hin eikä ota huo­mioon tun­ti­ve­loi­tuk­sesta ai­heu­tu­via li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Sel­vi­timme, että la­ki­toi­mis­to­jen il­moit­tama tun­ti­ve­loi­tus oli noin 100 €/h ja 300 €/h vä­lillä.

💡 Avio­eh­don voi tehdä ennen avio­liit­toa. Li­säksi avio­ehto jäl­ki­kä­teen, ja jopa ennen avio­eroa, on mah­dol­lista.

Rää­tä­löi avio­ehto hel­posti verk­ko­pal­ve­lussa

Ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja avio­pa­rin ti­lan­tee­seen yk­si­löl­li­sesti rää­tä­löi­dyn avio­eh­don voi myös tehdä hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Oi­kean­lai­nen ja avio­pa­ria par­hai­ten pal­ve­leva avio­eh­to­so­pi­mus riip­puu aina avio­pa­rin ti­lan­teista ja toi­veista. Pal­velu ohjaa teitä te­ke­mään yk­si­löl­li­sen avio­eh­don kar­toit­ta­malla tie­toja toi­veis­tanne sekä vaa­ti­muk­sis­tanne.

Aa­tok­sen asia­kas­pal­velu antaa aina il­maista la­ki­neu­von­taa ja vastaa teitä mah­dol­li­sesti as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin. Voit myös ko­keilla avio­eh­don te­ke­mistä pal­ve­lussa il­mai­seksi.

Avio­ehto ennen avio­eroa

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa, mikäli pa­ris­kunta ei halua tehdä osi­tus­so­pi­musta.

Huomaa kui­ten­kin, että avio­ehto täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mista. Jos olette lä­het­tä­neet avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen, ei avio­eh­toa voi enää tehdä.

Avio­eh­don koh­tuul­lis­ta­mi­nen erossa

Tehty avio­ehto on sitova. Jois­sa­kin ti­lan­teissa avio­eh­dosta voi­daan tuo­miois­tui­men pää­tök­sen seu­rauk­sena poi­keta, jos se joh­taisi koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen muut­ta­mi­nen liiton pur­kau­tuessa on kui­ten­kin poik­keuk­sel­lista.

Hoida avio­eh­to­so­pi­mus oikein heti en­sim­mäi­sellä ker­ralla.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä avio­eh­dosta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­toon liit­tyen.

Kuinka paljon avio­eh­don te­ke­mi­nen maksaa?

Edul­li­sim­min avio­eh­don saa tehtyä Aa­tok­sen kautta, jol­loin teille yk­si­löi­dyn avio­eh­do­so­pi­muk­sen hinta on 69 €/vuosi. Aatos Huo­le­ton -vuo­si­ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain. Li­säksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ve­loit­taa avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­sestä hin­nas­tonsa mu­kai­sesti.

Min­kä­lai­sia avio­eh­toja on ole­massa?

Avio­eh­toja on ole­massa yhtä monta kuin pa­ris­kun­tia­kin. Pe­rin­tei­sesti avio­eh­dot voi jakaa täysin pois­sul­ke­vaa, osit­tai­seen ja yk­si­puo­li­seen.

Voinko tehdä avio­eh­don itse?

Voit tehdä avio­eh­don itse, mutta sen täytyy nou­dat­taa tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia. Li­säksi it­se­tehty avio­ehto ei vält­tä­mättä vastaa kaik­kiin pa­ris­kun­nan toi­vei­siin ja vaa­ti­muk­siin.

Mitä omai­suutta avio­ehto koskee?

Avio­eh­dossa voi­daan joko tar­kasti mää­rit­tää, mitä omai­suuk­sia se koskee tai vaih­toeh­toi­sesti sopia avio­eh­don kos­ke­van kaik­kea hen­ki­lön omai­suutta. Voitte rää­tä­löidä täysin itse, mitä omai­suutta avio­ehto koskee.

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Kyllä, voi. Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Huomaa kui­ten­kin, että avio­ehto täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mista.