Avio­eh­to – il­mai­nen mal­li

Mies allekirjoittaa avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don voi tehdä itse käyt­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si il­mais­ta mallia, laa­ti­mal­la avio­eh­don la­ki­toi­mis­tos­sa tai käyt­tä­mäl­lä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Kan­nat­taa­ko avio­eh­don il­mais­ta mallia käyt­tää? Ker­rom­me, mitä avio­eh­don tulee si­säl­tää ol­lak­seen pätevä, sekä mitä ris­ke­jä il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­seen liit­tyy.

Avio­liit­to he­rät­tää usein kes­kus­te­lun avio­eh­dos­ta. Moni yrit­tää sääs­tää kus­tan­nuk­sis­sa ja tekee avio­eh­don käyt­täen il­mais­ta mallia. Mitä seu­rauk­sia il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­sel­lä voi olla?

Il­mai­nen avio­eh­to­mal­li ei ota huo­mioon yk­si­tyis­koh­tia

Jotta avio­eh­to­so­pi­mus on pätevä, tulee sen täyt­tää tiet­ty­jä muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Muo­dol­li­ses­ti pätevä avio­eh­to ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että se on hen­ki­löi­den tar­pei­siin sopiva tai että se ot­tai­si hen­ki­löi­den ti­lan­tei­siin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia huo­mioon.

Tämän takia avio­eh­toa ei suo­si­tel­la teh­tä­vän puh­taas­ti val­mii­den avio­eh­to­mal­lien poh­jal­ta tai asia­kir­ja­mal­lei­hin pe­rus­tuen.

Suo­sit­te­lem­me­kin vah­vas­ti, että avio­eh­don laa­ti­mi­seen käy­tet­täi­siin aina asian­tun­ti­ja­pal­ve­lua.

Tie­sit­kö esi­mer­kik­si, että?

Avio­eh­don avulla:

 1. on mah­dol­lis­ta pa­ran­taa puo­li­son asemaa ti­lan­tees­sa, jossa toinen os­a­puo­li me­neh­tyy?
 2. voi­daan esi­mer­kik­si suo­ja­ta avio­puo­li­son saaman pe­rin­nön toisen os­a­puo­len vel­ko­ja vas­taan?

Ko­kei­le avio­eh­toa heti

Ko­kei­le, kuinka help­poa avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa on. Pal­ve­lun käyttö on täysin il­mais­ta – saat la­dat­tua val­miin asia­kir­jan hin­taan 89 euroa.

Aa­tok­ses­sa tehty avio­eh­to täyt­tää aina avio­eh­dol­le ase­te­tut muo­dol­li­set vaa­ti­muk­set ja to­dis­ta­mi­nen on oh­jeis­tet­tu sel­keäs­ti. Li­säk­si op­ti­moim­me avio­eh­don aina par­hai­den eh­to­jen mukaan, mitä il­mai­set avio­eh­to­mal­lit eivät ota huo­mioon. Tar­joam­me myös mah­dol­li­suu­den hank­kia to­dis­ta­jat avio­eh­dol­le suo­raan Aa­tok­sel­ta.

💡 Voit myös val­tuut­taa Aa­tok­sen la­ki­tii­min li­sä­mak­sus­ta re­kis­te­röi­mään avio­eh­don Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le, jonka jäl­keen avio­eh­ton­ne astuu voi­maan.

Avio­eh­don il­mai­nen malli

Avio­eh­to teh­dään aina kir­jal­li­ses­ti. Ylei­set mallit ovat kui­ten­kin usein hyvin sup­pei­ta ja niillä on vaikea saa­vut­taa hyvin laa­di­tun avio­eh­don tuomia etuja. Yh­del­le pa­ris­kun­nal­le sopiva avio­eh­to ei vält­tä­mät­tä ole sopiva toi­sel­le.

⚠️ Suo­sit­te­lem­me avio­eh­don te­ke­mis­tä asian­tun­te­vas­sa pal­ve­lus­sa. Esi­mer­kik­si Aa­tok­ses­sa avio­eh­to kus­tan­taa vain 89 euroa. Näin voit olla varma, että avio­eh­to to­del­la on toi­vei­den­ne mu­kai­ses­ti laa­dit­tu.

Avio­eh­dos­sa tulisi olla ai­na­kin seu­raa­vat tiedot

 • Os­a­puo­let syn­ty­mä­ai­koi­neen
 • Avio­eh­to­mää­räys, jossa to­de­taan avio-oi­keu­den ra­joi­tuk­ses­ta
 • Vaih­toeh­toi­set mää­räyk­set, kuten toista os­a­puol­ta tai tiet­tyä ajan­jak­soa kos­ke­vat mää­räyk­set
 • Päi­vä­mää­rä ja paikka
 • Os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ni­men­sel­ven­nyk­si­neen
 • Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tus

Tehty avio­eh­to­so­pi­mus täytyy olla päi­vät­ty, mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joit­ta­ma sekä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan to­dis­ta­ma.

⚠️ Muista myös re­kis­te­röi­dä avio­eh­to Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen. Ilman re­kis­te­röin­tiä avio­eh­to ei ole lain­voi­mai­nen. Saat tar­vit­taes­sa to­dis­ta­jat ja avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Aa­tok­ses­ta li­sä­mak­sus­ta.

Avio­eh­don es­tee­tön to­dis­ta­ja ei voi olla

 • Kum­man­kaan su­ku­lai­nen
 • Alle 15-vuo­tias

Avio­eh­to on hyvä va­kuu­tus – il­mai­nen malli riski

Vaikka mah­dol­li­nen avio­ero voi tuntua vai­keal­ta ai­heel­ta ottaa pu­heek­si avio­liit­toa sol­mies­sa, voi­daan se nähdä erään­lai­se­na edul­li­se­na ja jär­ke­vä­nä va­kuu­tuk­se­na.

Va­ral­li­suu­den ja­kau­tu­mi­seen liit­ty­vis­tä asioi­ta mah­dol­li­sen ero­ti­lan­teen sat­tues­sa on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi sopia etu­kä­teen. Muussa ta­pauk­ses­sa eriä­vät mie­li­pi­teet joh­ta­vat yli­mää­räi­seen rii­te­lyyn, joka ei var­mas­ti ole ke­nen­kään etujen mu­kais­ta.

Avio­eh­don il­mai­sen mallin ris­ke­jä

 • Eri­tyi­ses­ti il­mai­sen mallin si­säl­lön muut­ta­mi­nen omien toi­vei­den mukaan on vaa­ral­lis­ta, sillä se saat­taa tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta pä­te­mät­tö­män.
 • Voit va­hin­gos­sa tulla teh­neek­si avio­eh­to­so­pi­muk­sen, joka ei vastaa mil­lään ta­val­la toi­vei­tan­ne.
 • Avio­eh­don il­mai­nen malli voi olla riski sil­loin, jos toinen päät­tää rii­taut­taa tehdyn so­pi­muk­sen.

Lue lisää: Avio­eh­to – hinnat Suo­mes­sa

Mitä omai­suut­ta avio­eh­to koskee?

Avio­eh­dos­sa voi­daan joko tar­kas­ti mää­rit­tää, mitä omai­suuk­sia se koskee tai vaih­toeh­toi­ses­ti sopia avio­eh­don kos­ke­van kaik­kea hen­ki­lön omai­suut­ta.

Esi­mer­kik­si suvun mökki tai yri­tys­va­ral­li­suus voi­daan rajata avio­va­ral­li­suu­den ul­ko­puo­lel­le liiton pur­kau­tues­sa.

Eri­lai­sia avio­eh­to­ja

Avio­eh­dol­la voi­daan vai­kut­taa juuri siihen, mikä omai­suus las­ke­taan avio­va­ral­li­suu­den alle mis­sä­kin ti­lan­tees­sa.

Ennen kuin avio­eh­to tulee voi­maan, tulee avio­eh­to re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV).

💡 Et­sit­kö hu­mo­ris­ti­sia neu­vo­ja avio­liit­toon? Ke­rä­sim­me par­haim­pia sa­non­to­ja avio­lii­tos­ta.

Avio­eh­toa voi aina muut­taa myö­hem­min

Avio­eh­toa on aina mah­dol­lis­ta muut­taa myö­hem­min te­ke­mäl­lä uusi avio­eh­to. Pa­ris­kun­nan elä­män­ti­lan­ne saat­taa muut­tua, mikä voi vai­kut­taa ai­em­min avio­eh­toon teh­tyi­hin asioi­hin.

Avio­eh­toa ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta purkaa koko­naan. Uusi avio­eh­to korvaa jo ai­em­min tehdyn avio­eh­don koko­nai­suu­des­saan. Muista myös re­kis­te­röi­dä uusi avio­eh­to DVV:lle.

💡 Avio­eh­don muut­ta­mi­nen vaatii kui­ten­kin kum­man­kin puo­li­son hy­väk­syn­nän.

Voit tehdä avio­eh­don myös jäl­ki­kä­teen

Moni tekee avio­eh­don vasta ol­tu­aan nai­mi­sis­sa useam­man vuoden. Avio­eh­don voi tehdä ennen avio­lii­ton sol­mimis­ta tai oi­keas­taan mil­loin vain avio­lii­ton aikana.

Jäl­ki­kä­teen tehty avio­eh­to ei eroa mi­ten­kään ennen avio­liit­toa teh­dys­tä avio­eh­dos­ta. Voitte tehdä täysin pois­sul­ke­van, osit­tai­sen tai yk­si­puo­li­sen avio­eh­don, tai rää­tä­löi­dä asia­kir­jan täysin omien toi­vei­den­ne mukaan.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa kal­lis­ta

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on­nis­tuu la­ki­toi­mis­tos­sa, itse tai Aa­tok­sen kal­tai­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla.

Pe­rin­tei­ses­ti avio­eh­toa teh­täes­sä on täy­ty­nyt varata aika la­ki­toi­mis­toon, jossa avio­eh­to on tehty yh­des­sä ju­ris­tin kanssa paikan päällä.

La­ki­toi­mis­tos­sa käynti on va­li­tet­ta­van vai­val­loi­nen vaih­toeh­to, mutta näkyy myös avio­eh­don hin­nas­sa. Pe­rin­tei­set la­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat avio­eh­don te­ke­mi­ses­tä tun­ti­ve­loit­tei­ses­ti, eikä tark­kaa hintaa usein edes etu­kä­teen ker­ro­ta vaan hinnat il­moi­te­taan "hinta alkaen" muo­toi­ses­ti.

Te­ke­mäm­me hin­ta­ver­tai­lun (3/2022) mukaan, avio­eh­don te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa maksaa kes­ki­mää­rin 270 euroa, ja tä­mä­kin hinta poh­jau­tuu ai­noas­taan toi­mis­to­jen il­moit­ta­miin "alkaen" hin­toi­hin eikä ota huo­mioon tun­ti­ve­loi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­via li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Sel­vi­tim­me, että la­ki­toi­mis­to­jen il­moit­ta­ma tun­ti­ve­loi­tus oli noin 100 €/h ja 300 €/h vä­lil­lä.

💡 Avio­eh­don voi tehdä ennen avio­liit­toa, mutta avio­eh­to jäl­ki­kä­teen on myös mah­dol­lis­ta.

Rää­tä­löi avio­eh­to hel­pos­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja avio­pa­rin ti­lan­tee­seen yk­si­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn avio­eh­don voi myös tehdä hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Oi­kean­lai­nen ja avio­pa­ria par­hai­ten pal­ve­le­va avio­eh­to­so­pi­mus riip­puu aina avio­pa­rin ti­lan­teis­ta ja toi­veis­ta. Pal­ve­lu ohjaa teitä te­ke­mään yk­si­löl­li­sen avio­eh­don kar­toit­ta­mal­la tie­to­ja toi­veis­tan­ne sekä vaa­ti­muk­sis­tan­ne.

Kiin­teä hinta 89 euroa si­säl­tää myös Aa­tok­sen la­kio­sas­ton il­mai­sen la­ki­neu­von­nan teitä mah­dol­li­ses­ti as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin. Voit myös ko­keil­la avio­eh­don te­ke­mis­tä pal­ve­lus­sa il­mai­sek­si.

Avio­eh­to ennen avio­eroa

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa, mikäli pa­ris­kun­ta ei halua tehdä osi­tus­so­pi­mus­ta.

Huomaa kui­ten­kin, että avio­eh­to täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta. Jos olette lä­het­tä­neet avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen, ei avio­eh­toa voi enää tehdä.

Avio­eh­don koh­tuul­lis­ta­mi­nen erossa

Tehty avio­eh­to on sitova. Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa avio­eh­dos­ta voi­daan tuo­miois­tui­men pää­tök­sen seu­rauk­se­na poi­ke­ta, jos se joh­tai­si koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen muut­ta­mi­nen liiton pur­kau­tues­sa on kui­ten­kin poik­keuk­sel­lis­ta.

Hoida avio­eh­to­so­pi­mus oikein heti en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eh­dos­ta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­toon liit­tyen.

Kuinka paljon avio­eh­don te­ke­mi­nen maksaa?

Edul­li­sim­min avio­eh­don saa tehtyä Aa­tok­sen kautta, jol­loin teille yk­si­löi­dyn avio­eh­do­so­pi­muk­sen hinta on 89 €. Li­säk­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ve­loit­taa avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­ses­tä 65 €.

Min­kä­lai­sia avio­eh­to­ja on ole­mas­sa?

Avio­eh­to­ja on ole­mas­sa yhtä monta kuin pa­ris­kun­tia­kin. Pe­rin­tei­ses­ti avio­eh­dot voi jakaa täysin pois­sul­ke­vaa, osit­tai­seen ja yk­si­puo­li­seen.

Voinko tehdä avio­eh­don itse?

Voit tehdä avio­eh­don itse, mutta sen täytyy nou­dat­taa tiet­ty­jä muo­to­vaa­ti­muk­sia. Li­säk­si it­se­teh­ty avio­eh­to ei vält­tä­mät­tä vastaa kaik­kiin pa­ris­kun­nan toi­vei­siin ja vaa­ti­muk­siin.

Mitä omai­suut­ta avio­eh­to koskee?

Avio­eh­dos­sa voi­daan joko tar­kas­ti mää­rit­tää, mitä omai­suuk­sia se koskee tai vaih­toeh­toi­ses­ti sopia avio­eh­don kos­ke­van kaik­kea hen­ki­lön omai­suut­ta. Voitte rää­tä­löi­dä täysin itse, mitä omai­suut­ta avio­eh­to koskee.

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Kyllä, voi. Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Huomaa kui­ten­kin, että avio­eh­to täytyy tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta.