Mitä avio­eh­to­so­pi­mus tar­koit­taa?

Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Yhä useam­pi suo­ma­lai­nen tekee avio­eh­to­so­pi­muk­sen. Avio­eh­to turvaa puo­li­soi­den omai­suut­ta avio­eron tai kuo­le­man sat­tues­sa.

Avio­eh­to­so­pi­mus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jossa avio­puo­li­sot so­pi­vat, miten heidän omai­suu­ten­sa jae­taan avio­lii­ton pää­tyt­tyä. Avio­eh­to­so­pi­mus tun­ne­taan myös ni­mel­lä avio­eh­to. Avio­liit­to voi päät­tyä joko eroon tai kuo­le­maan.

Ilman avio­eh­to­so­pi­mus­ta avio­puo­li­soi­den omai­suus jae­taan tasan.

Miten avio­eh­to­so­pi­mus teh­dään?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mi­seen tar­vi­taan mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­mus, sillä avio­eh­to­so­pi­mus koskee heitä kum­paa­kin.

Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy laatia kir­jal­li­ses­ti, jotta se on ju­ri­di­ses­ti sitova.

Avio­eh­to­so­pi­mus pitää olla päi­vät­ty sekä mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joit­ta­ma. Li­säk­si asia­kir­jaan tar­vi­taan kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan to­dis­tus.

⚠️ Jotta avio­eh­to­so­pi­mus olisi lain­voi­mai­nen, tulee avio­eh­to re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Avio­eh­to­so­pi­mus teh­dään ennen häitä tai häiden jäl­keen

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen voi tehdä juuri ennen häitä tai häiden jäl­keen. Voitte myös tehdä avio­eh­don ennen avio­eroa tai ol­tuan­ne vuosia nai­mi­sis­sa.

Avio­eh­don voi tehdä myös jäl­ki­kä­teen, vaikka olette ollut jo pit­kään nai­mi­sis­sa.

Ko­kei­le il­mai­sek­si:

Aloita avio­eh­don te­ke­mi­nen alta. Voitte rää­tä­löi­dä avio­eh­to­so­pi­muk­sen omien toi­vei­den mukaan. Pal­ve­lu opas­taa teitä jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja kar­toit­taa avio­eh­toon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ym­mär­ret­tä­väs­ti.

Eri­lai­sia avio­eh­to­so­pi­muk­sia

Ennen avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä kan­nat­taa miet­tiä yh­des­sä ja erik­seen, mitä omai­suut­ta haluaa sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­ses­ti eri­lai­sia

Avio­eh­to­so­pi­mus voi koskea koko omai­suut­ta eli olla täysin pois­sul­ke­va tai vain osaa siitä eli osit­tain pois­sul­ke­va.

Avio­eh­to­so­pi­mus voi li­säk­si olla yk­si­puo­li­nen. Yk­si­puo­li­nen avio­eh­to tar­koit­taa sitä, että vain toinen puo­li­sois­ta rajaa omai­suut­taan avio­eh­dol­la.

Yk­si­puo­li­nen avio­eh­to vaatii kui­ten­kin aina kum­man­kin puo­li­son suos­tu­muk­sen, vaikka avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa sul­je­taan avio­eh­don ul­ko­puo­lel­le vain toisen puo­li­son omai­suut­ta.

Lue lisää: 7 myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta

Voinko käyt­tää il­mais­ta avio­eh­to­so­pi­muk­sen mallia?

Avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta on ole­mas­sa eri­lai­sia il­mai­sia mal­le­ja. Jo­kai­nen avio­eh­to­so­pi­mus on kui­ten­kin eri­lai­nen ja niitä on yhtä monta kuin on pa­re­ja­kin.

Jo­kai­nen avio­eh­to tulisi laatia siten, että se vas­tai­si ni­men­omai­ses­ti ky­sees­sä ole­vien puo­li­soi­den tar­pei­ta. Avio­eh­to­so­pi­mus nou­dat­taa tiet­ty­jä muo­to­vaa­ti­muk­sia, jotta asia­kir­ja on ju­ri­di­ses­ti lain­voi­mai­nen.

Avio­eh­don hinta vaih­te­lee la­ki­toi­mis­to­jen vä­lil­lä

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen hinta vaih­te­lee paljon eri la­ki­toi­mis­to­jen vä­lil­lä. Usein ju­ris­tit las­kut­ta­vat tun­ti­ve­loit­tei­ses­ti ja tie­dos­sa olevat hinnat ovat alkaen hin­to­ja.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen hinta on noin 200–500 euron vä­lil­lä riip­puen la­ki­toi­mis­tos­ta.

Saat kui­ten­kin ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän avio­eh­to­so­pi­muk­sen hin­taan 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Kar­toi­tam­me sinun ja puo­li­so­si ti­lan­teen, vaa­ti­muk­set ja toi­veet eri­lais­ten ky­sy­mys­ten avulla. Va­lit­se­man­ne vaih­toeh­dot mää­rit­tä­vät avio­eh­to­so­pi­muk­sen si­säl­lön.

Näin avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen kautta

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa voit tehdä yk­si­löl­li­sen ja juuri teille so­pi­van avio­eh­to­so­pi­muk­sen hel­pos­ti. Avio­eh­to maksaa on vain 89 euroa.

Syitä tehdä avio­eh­to Aa­tok­ses­sa

  • Edul­li­nen – vain 89 €
  • Nopea – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti
  • Helppo käyt­tää – kar­toi­tam­me toi­veen­ne ja vaa­ti­muk­sen­ne
  • Yk­si­löl­li­nen – voitte lisätä asia­kir­jaan ha­lua­mian­ne asioi­ta ja mää­ri­tel­lä pä­te­vät­kö ne vain avio­eron, kuo­le­man vai kuo­le­man ja avio­eron sat­tues­sa.
  • Il­mais­ta la­kia­pua – au­tam­me mie­lel­läm­me, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä
  • Meiltä myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat – tar­joam­me to­dis­ta­jat ha­lu­tes­san­ne
  • Ko­ti­mai­nen yritys – olemme suo­ma­lai­nen yritys
  • Tur­val­li­nen pal­ve­lu – otamme tie­to­tur­van va­ka­vas­ti

Aa­tok­sen avulla teette yk­si­löl­li­sen avio­eh­don hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti. Saat la­dat­ta­van pdf-tie­dos­ton avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta, jonka voit al­le­kir­joit­taa joko heti kotona tai tilata asia­kir­jal­le kaut­tam­me ko­tiin­kul­je­tuk­sen.

Saatte kaut­tam­me ha­lu­tes­san­ne il­mais­ta la­kia­pua ja es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Li­säk­si li­sä­mak­sus­ta hoi­dam­me myös avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­toon puo­les­tan­ne.

Avio­eh­to­so­pi­mus turvaa ta­lou­te­si

Avio­eh­to­so­pi­mus­ta voi­daan oi­keas­taan pitää erään­lai­se­na toi­se­na va­kuu­tuk­se­na. Puo­li­sot voivat rajata omaa omai­suut­taan pois avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Näin on selvää, mikä kuuluu si­nul­le it­sel­le­si eikä puo­li­sol­la ole siihen omis­tusoi­keut­ta ero­ti­lan­tees­sa.

On myös hyvä muis­taa, että avio­eh­to­so­pi­mus­ta tar­vi­taan usein vasta eron sat­tues­sa tai kun puo­li­so me­neh­tyy.

Harva ajat­te­lee nai­mi­siin men­nes­sä eroa­van­sa, mutta silti moni syystä tai toi­ses­ta päät­tää avio­liit­ton­sa eroon. Ero­ti­lan­tees­sa on hyvä, että asiat on jo val­miik­si so­vit­tu, jol­loin asia saa­daan hoi­det­tua asial­li­ses­ti.

Lue lisää: avio­eh­to ja pe­rin­tö.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­to­so­pi­muk­seen liit­tyen.

Voiko avio­eh­to­so­pi­muk­sen tehdä jäl­ki­kä­teen?

Kyllä, voi. Voit tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen yh­des­sä puo­li­so­si kanssa, jos olette nai­mi­sis­sa tai re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa.

Miten teen avio­eh­to­so­pi­muk­sen?

Voit tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen la­ki­toi­mis­tos­sa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Kuinka paljon avio­eh­to­so­pi­mus maksaa?

Avio­eh­to­so­pi­mus maksaa 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. La­ki­toi­mis­ton te­ke­mä­nä asia­kir­ja maksaa noin 200–500 euroa. Saat ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja ti­lan­teen­ne rää­tä­löi­dyn avio­eh­don edul­li­sem­min Aa­tok­sen kautta.

Voiko avio­eh­don tehdä ne­tis­sä?

Kyllä. Avio­eh­to ne­tis­sä on nopea ja edul­li­nen rat­kai­su, kun teet avio­eh­to­so­pi­muk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tar­joam­me li­säk­si aina il­mais­ta la­kia­pua avio­eh­don tekoon chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Kan­nat­taa­ko avio­eh­to­so­pi­mus tehdä?

Kyllä. Avio­eh­to­so­pi­mus tuo turvaa omaan ta­lou­tee­si, jol­loin voit sulkea esi­mer­kik­si su­vus­sa pi­det­tä­vää omai­suut­ta avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Tar­vit­sen­ko avio­eh­to­so­pi­muk­sen li­säk­si tes­ta­men­tin?

Jos haluat vai­kut­taa siihen, mitä puo­li­so­si perii si­nul­ta, mikäli me­neh­dyt ennen häntä, niin kyllä. Avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­taan ai­noas­taan avio-oi­keu­teen kuu­lu­van omai­suu­des­ta. Kun teet avio­eh­don ja tes­ta­men­tin sa­mal­la kertaa, saat myös alen­nuk­sen.

Ta­lou­del­lis­ta mie­len­rau­haa – hoida kaikki la­kia­sia­kir­jat ker­ral­la kun­toon.