Mikä on avio­eh­to­so­pi­mus?

Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Yhä useampi suo­ma­lai­nen tekee avio­eh­to­so­pi­muk­sen. Avio­ehto turvaa puo­li­soi­den omai­suutta avio­eron tai kuo­le­man sat­tuessa.

Avio­eh­to­so­pi­mus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jossa avio­puo­li­sot so­pi­vat, miten heidän omai­suu­tensa jae­taan avio­lii­ton pää­tyt­tyä.

Avio­eh­to­so­pi­mus tun­ne­taan myös ni­mellä avio­ehto. Avio­liitto voi päät­tyä joko eroon tai kuo­le­maan.

Ilman avio­eh­to­so­pi­musta avio­puo­li­soi­den omai­suus jae­taan tasan.

Avio­eh­to­so­pi­mus: näin teet asia­kir­jan

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mi­seen tar­vi­taan mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­mus, sillä avio­eh­to­so­pi­mus koskee heitä kum­paa­kin.

Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy laatia kir­jal­li­sesti, jotta se on ju­ri­di­sesti sitova.

Avio­eh­to­so­pi­mus pitää olla päi­vätty sekä mo­lem­pien puo­li­soi­den al­le­kir­joit­tama. Li­säksi asia­kir­jaan tar­vi­taan kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan to­dis­tus.

⚠️ Jotta avio­eh­to­so­pi­mus olisi lain­voi­mai­nen, tulee avio­ehto re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa.

Avio­eh­to­so­pi­mus teh­dään ennen häitä tai häiden jäl­keen

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen voi tehdä juuri ennen häitä tai häiden jäl­keen. Voitte myös tehdä avio­eh­don ennen avio­eroa tai ol­tuanne vuosia nai­mi­sissa.

Avio­eh­don voi tehdä myös jäl­ki­kä­teen, vaikka olette ollut jo pit­kään nai­mi­sissa.

Ko­keile il­mai­seksi:

Aloita avio­eh­don te­ke­mi­nen alta. Voitte rää­tä­löidä avio­eh­to­so­pi­muk­sen omien toi­vei­den mukaan. Pal­velu opas­taa teitä jo­kai­sessa vai­heessa ja kar­toit­taa avio­eh­toon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ym­mär­ret­tä­västi.

Eri­lai­sia avio­eh­to­so­pi­muk­sia

Ennen avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mistä kan­nat­taa miet­tiä yh­dessä ja erik­seen, mitä omai­suutta haluaa sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­sesti eri­lai­sia

Avio­eh­to­so­pi­mus voi koskea koko omai­suutta eli olla täysin pois­sul­keva tai vain osaa siitä eli osit­tain pois­sul­keva.

Avio­eh­to­so­pi­mus voi li­säksi olla yk­si­puo­li­nen. Yk­si­puo­li­nen avio­ehto tar­koit­taa sitä, että vain toinen puo­li­soista rajaa omai­suut­taan avio­eh­dolla.

Yk­si­puo­li­nen avio­ehto vaatii kui­ten­kin aina kum­man­kin puo­li­son suos­tu­muk­sen, vaikka avio­eh­to­so­pi­muk­sessa sul­je­taan avio­eh­don ul­ko­puo­lelle vain toisen puo­li­son omai­suutta.

Lue lisää: 7 myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­sesta

Voinko käyt­tää il­maista avio­eh­to­so­pi­muk­sen mallia?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sesta on ole­massa eri­lai­sia il­mai­sia mal­leja. Jo­kai­nen avio­eh­to­so­pi­mus on kui­ten­kin eri­lai­nen ja niitä on yhtä monta kuin on pa­re­ja­kin.

Jo­kai­nen avio­ehto tulisi laatia siten, että se vas­taisi ni­men­omai­sesti ky­seessä ole­vien puo­li­soi­den tar­peita. Avio­eh­to­so­pi­mus nou­dat­taa tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia, jotta asia­kirja on ju­ri­di­sesti lain­voi­mai­nen.

💡 Avio­eh­to­so­pi­muk­sen hinta vaih­te­lee paljon eri la­ki­toi­mis­to­jen vä­lillä. Usein ju­ris­tit las­kut­ta­vat tun­ti­ve­loit­tei­sesti ja tie­dossa olevat hinnat ovat alkaen hin­toja. Avio­eh­to­so­pi­muk­sen hinta on noin 200–500 euron vä­lillä riip­puen la­ki­toi­mis­tosta.

Näin avio­eh­to­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen kautta

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa voit tehdä yk­si­löl­li­sen ja juuri teille so­pi­van avio­eh­to­so­pi­muk­sen hel­posti.

Syitä tehdä avio­ehto Aa­tok­sessa

  • Edul­li­nen – kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta
  • Nopea – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi heti
  • Helppo käyt­tää – kar­toi­tamme toi­veenne ja vaa­ti­muk­senne
  • Yk­si­löl­li­nen – voitte lisätä asia­kir­jaan ha­lua­mianne asioita ja mää­ri­tellä pä­te­vätkö ne vain avio­eron, kuo­le­man vai kuo­le­man ja avio­eron sat­tuessa.
  • Il­maista la­kia­pua – au­tamme mie­lel­lämme, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä
  • Meiltä myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat – tar­joamme to­dis­ta­jat ha­lu­tes­sanne
  • Ko­ti­mai­nen yritys – olemme suo­ma­lai­nen yritys
  • Tur­val­li­nen pal­velu – otamme tie­to­tur­van va­ka­vasti

Aa­tok­sen avulla teette yk­si­löl­li­sen avio­eh­don hel­posti ja edul­li­sesti. Saat la­dat­ta­van pdf-tie­dos­ton avio­eh­to­so­pi­muk­sesta, jonka voit al­le­kir­joit­taa joko heti kotona tai tilata asia­kir­jalle kaut­tamme ko­tiin­kul­je­tuk­sen.

Saatte kaut­tamme ha­lu­tes­sanne il­maista la­kia­pua ja es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Li­säksi li­sä­mak­susta hoi­damme myös avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­toon puo­les­tanne.

Avio­eh­to­so­pi­mus turvaa ta­lou­tesi

Avio­eh­to­so­pi­musta voi­daan oi­keas­taan pitää erään­lai­sena toi­sena va­kuu­tuk­sena. Puo­li­sot voivat rajata omaa omai­suut­taan pois avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Näin on selvää, mikä kuuluu si­nulle it­sel­lesi eikä puo­li­solla ole siihen omis­tusoi­keutta ero­ti­lan­teessa.

On myös hyvä muis­taa, että avio­eh­to­so­pi­musta tar­vi­taan usein vasta eron sat­tuessa tai kun puo­liso me­neh­tyy.

Harva ajat­te­lee nai­mi­siin men­nessä eroa­vansa, mutta silti moni syystä tai toi­sesta päät­tää avio­liit­tonsa eroon. Ero­ti­lan­teessa on hyvä, että asiat on jo val­miiksi so­vittu, jol­loin asia saa­daan hoi­det­tua asial­li­sesti.

Lue lisää: avio­ehto ja pe­rintö

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä avio­eh­to­so­pi­muk­sesta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­to­so­pi­muk­seen liit­tyen.

Voiko avio­eh­to­so­pi­muk­sen tehdä jäl­ki­kä­teen?

Kyllä, voi. Voit tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen yh­dessä puo­li­sosi kanssa, jos olette nai­mi­sissa tai re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa.

Miten teen avio­eh­to­so­pi­muk­sen?

Voit tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen la­ki­toi­mis­tossa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Kuinka paljon avio­eh­to­so­pi­mus maksaa?

Avio­eh­to­so­pi­mus kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, joka maksaa 69 euroa/vuosi. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain. La­ki­toi­mis­ton te­ke­mänä asia­kirja maksaa noin 200–500 euroa. Saat ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja ti­lan­teenne rää­tä­löi­dyn avio­eh­don edul­li­sem­min Aa­tok­sen kautta.

Voiko avio­eh­don tehdä ne­tissä?

Kyllä. Avio­ehto ne­tissä on nopea ja edul­li­nen rat­kaisu, kun teet avio­eh­to­so­pi­muk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Tar­joamme li­säksi aina il­maista la­kia­pua avio­eh­don tekoon chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Kan­nat­taako avio­eh­to­so­pi­mus tehdä?

Kyllä. Avio­eh­to­so­pi­mus tuo turvaa omaan ta­lou­teesi, jol­loin voit sulkea esi­mer­kiksi su­vussa pi­det­tä­vää omai­suutta avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Tar­vit­senko avio­eh­to­so­pi­muk­sen li­säksi tes­ta­men­tin?

Jos haluat vai­kut­taa siihen, mitä puo­li­sosi perii si­nulta, mikäli me­neh­dyt ennen häntä, niin kyllä. Avio­eh­to­so­pi­muk­sessa so­vi­taan ai­noas­taan avio-oi­keu­teen kuu­lu­van omai­suu­desta. Kun teet avio­eh­don ja tes­ta­men­tin sa­malla kertaa, saat myös alen­nuk­sen.

Ta­lou­del­lista mie­len­rau­haa – hoida kaikki la­kia­sia­kir­jat ker­ralla kun­toon.