Yk­si­puo­li­nen avio­ero

Henkilö kävelee kadulla yksin.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ti­las­to­jen mukaan noin 40 pro­sent­tia suo­ma­lais­ten avio­lii­tois­ta päät­tyy eroon. Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi tehdä myös yksin ilman puo­li­son suos­tu­mus­ta.

Avio­ero­jen määrä on py­sy­nyt Suo­mes­sa melko va­kio­na vii­mei­sen 30 vuoden ajan. Ti­las­to­kes­kuk­sen jul­kai­se­mien avio­ero­ti­las­to­jen mukaan vuo­sien 1990 ja 2021 vä­li­se­nä aikana eroon päät­tyi vuo­sit­tain noin 13 000–14 000 avio­liit­toa. 

Eron het­kel­lä voi olla loh­dut­ta­vaa tietää, ettei ole kos­kaan yksin. Ver­tais­tu­ki auttaa kä­sit­te­le­mään vai­ke­aan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä tun­tei­ta, mutta apua löytyy myös käy­tän­nön asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Tie­sit­hän, että avio­eroa voi hakea myös yksin ja ilman puo­li­son suos­tu­mus­ta? 

Ny­kyi­nen lain­sää­dän­tö mah­dol­lis­taa yk­si­puo­li­sen avio­eron

Suomen avio­liit­to­la­ki uu­dis­tui 1980-luvun lo­pus­sa. Uuden avio­liit­to­lain myötä luo­vut­tiin van­has­ta syyl­li­syys­pai­not­tei­ses­ta avio­ero­jär­jes­tel­mäs­tä, minkä jäl­keen avio­eroa on voinut hakea ilman eri­tyi­siä syitä ja myös puo­li­son vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. 

Avio­eron ha­ke­mi­nen onkin ny­kyi­sin help­poa. Sinun tulee vain täyt­tää kä­rä­jä­oi­keu­del­le lä­he­tet­tä­vä avio­ero­ha­ke­mus, jonka voi ladata esi­mer­kik­si suomi.fi-pal­ve­lus­sa tai lä­het­tää suo­raan säh­köi­ses­ti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun kautta.  

Yk­si­puo­li­ses­sa avio­eros­sa sinun ei tar­vit­se pyytää ha­ke­muk­seen edes puo­li­so­si al­le­kir­joi­tus­ta. Riit­tää, että täytät pa­kol­li­set tiedot ja toi­mi­tat ha­ke­muk­sen oman ko­ti­paik­ka­kun­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen. 

Huo­mioit­han, että avio­eron kus­tan­nuk­set tu­le­vat mak­set­ta­vak­si sille hen­ki­löl­le, joka hakee avio­eroa.  

Lue lisää: Avio­ero kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

Esi­merk­ki 1: Puo­li­son vas­tus­tus ei estä avio­eron ha­ke­mis­ta yksin

Kun Lena il­moit­ti avio­eroai­keis­taan puo­li­sol­leen Pe­te­ril­le, tämä tuoh­tui asias­ta ja kiel­täy­tyi al­le­kir­joit­ta­mas­ta avio­ero­ha­ke­mus­ta. Tämä ei kui­ten­kaan es­tä­nyt pro­ses­sin ete­ne­mis­tä, sillä avio­eroa voi hakea ilman puo­li­son suos­tu­mus­ta tai edes tietoa asias­ta.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen yksin

Avio­eron en­sim­mäi­nen vaihe si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan kä­rä­jä­oi­keu­den kä­si­tel­tä­väk­si. Lain mukaan ha­ke­muk­sen tulee si­säl­tää pe­rus­tie­dot ha­ki­jas­ta tai ha­ki­jois­ta. 

 • Ha­ki­jan tiedot (su­ku­ni­mi, etu­ni­mi, hen­ki­lö­tun­nus, ko­ti­paik­ka, osoite, pos­ti­nu­me­ro ja pos­ti­toi­mi­paik­ka)
 • Puo­li­son tiedot (su­ku­ni­mi ja etu­ni­met) 
 • Hae­taan­ko avio­ero yksin vai yh­des­sä
 • Voi­daan­ko avio­ero myön­tää ilman har­kin­ta-aikaa
 • Al­le­kir­joi­tus tai al­le­kir­joi­tuk­set

Pa­kol­lis­ten tie­to­jen li­säk­si ha­ke­muk­seen voi­daan kir­ja­ta lii­tän­näis­vaa­ti­muk­sia, jotka käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat esi­mer­kik­si lasten huol­toon tai asu­mi­seen liit­ty­viä vaa­ti­muk­sia ha­ki­jan osalta.

 • Lasten huol­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set
 • Yh­tei­se­lon lo­pet­ta­mi­nen  
 • Pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mi­nen osi­tus­ta tai erot­te­lua varten
 • Puo­li­son ela­tus­a­pu

Lii­tän­näis­vaa­ti­mus­ten esit­tä­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta avio­eron en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa. 

Esi­merk­ki 2: Yh­tei­nen koti ero­pro­ses­sin kiis­ta­ka­pu­la­na

Jussi päät­tää hakea avio­eroa puo­li­sos­taan Jo­han­nas­ta. Koska kum­pi­kaan heistä ei halua muut­taa pois  yh­tei­ses­tä ko­dis­ta, kirjaa Jussi avio­ero­ha­ke­muk­seen vaa­ti­muk­sen yh­tei­se­lon pur­ka­mi­ses­ta. Täten hän pyytää tuo­miois­tuin­ta päät­tä­mään, kumpi heistä saa tois­tai­sek­si jäädä asu­maan yh­tei­seen asun­toon.

Avio­eron toinen vaihe alkaa har­kin­ta-ajan jäl­keen

Avio­eron har­kin­ta-aika kestää kuusi kuu­kaut­ta. Avio­liit­to­lain 5 luvun 26 §:n mukaan har­kin­ta-ajan al­ka­mi­sen ajan­koh­ta mää­räy­tyy sen mukaan, onko avio­ero­ha­ke­mus jä­tet­ty yksin vai yh­des­sä. 

 • Mikäli puo­li­sot te­ke­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­des­sä, har­kin­ta-aika alkaa siitä het­kes­tä, kun ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu kä­rä­jä­oi­keu­teen. 
 • Mikäli vain toinen puo­li­sois­ta hakee avio­eroa, har­kin­ta-aika alkaa sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut asias­ta tiedon toi­sel­le puo­li­sol­le.

Har­kin­ta-aikaan on kui­ten­kin ole­mas­sa poik­keus. Jos puo­li­sot ovat asu­neet kes­key­tyk­set­tä eril­lään vä­hin­tään edel­tä­vät kaksi vuotta, voi­daan heidät tuo­mi­ta avio­eroon ilman har­kin­ta-aikaa.

Avio­eron niin sa­no­tun toisen vai­heen aikana toisen tai kum­man­kin puo­li­son tulee vaatia ha­ke­muk­sel­la, että kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see heidät avio­eroon. Tämän tulee ta­pah­tua vuoden si­säl­lä har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta tai muu­toin avio­eroa­sia rau­ke­aa oi­keu­des­sa. 

Avio­eron as­tues­sa voi­maan alkaa avio­eron oi­keus­vai­ku­tuk­set. Käy­tän­nös­sä täl­löin so­vi­taan esi­mer­kik­si lasten huol­ta­juu­des­ta, osi­tuk­ses­ta ja muista vas­taa­vis­ta asiois­ta.

Osi­tuk­ses­sa puo­li­soi­den omis­tuk­set jae­taan

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan ositus tar­koit­taa toi­mi­tus­ta, jossa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den ai­kai­set varat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. 

Osi­tuk­sen te­ke­mi­seen on kaksi vaih­toeh­toa: 

 • So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu puo­li­soi­den vä­li­seen so­pi­muk­seen, jol­loin ei ole pakko nou­dat­taa kaik­kia laina mää­räyk­siä. Puo­li­sot voivat siis laa­jas­ti päät­tää, miten ha­lua­vat omai­suu­ten­sa jakaa.
 • Toi­mi­tuso­si­tuk­ses­sa tuo­miois­tuin mää­rään pe­sän­ja­ka­jan, joka huo­mioi omai­suut­ta ja­kaes­saan lain sää­dök­set ja pyrkii huo­mioi­maan kum­man­kin puo­li­son oi­keu­det mah­dol­li­sim­man koko­nais­val­tai­ses­ti.

Ositus voi­daan suo­rit­taa heti, kun avio­eroa­sia on tullut vi­reil­le. Osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­sel­le ei ole kui­ten­kaan sää­det­tyä ai­ka­ra­jaa. 

Avio­eron ha­ke­mi­nen yksin: ero­pro­ses­sin vai­heet ker­tauk­se­na

Avio­ero­pro­ses­sin aikana kan­nat­taa muis­taa muu­ta­mia asioi­ta. Kun haet avio­eroa yksin, ta­pah­tuu se seu­raa­vas­ti

 1. Lataa avio­ero­ha­ke­mus esi­mer­kik­si suomi.fi-pal­ve­lus­sa tai lähetä se suo­raan säh­köi­ses­ti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa. 
 2. Täytä avio­ero­ha­ke­muk­ses­sa vä­hin­tään pa­kol­li­set kohdat tai vastaa Aa­tok­sen pal­ve­lun esit­tä­miin ky­sy­myk­siin. 
 3. Al­le­kir­joi­ta ha­ke­mus käsin tai säh­köi­ses­ti. Ha­kies­sa­si avio­eroa yksin et tar­vit­se ha­ke­muk­seen puo­li­so­si al­le­kir­joi­tus­ta. 
 4. Lähetä ha­ke­mus säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se paik­ka­kun­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen. Aa­tok­sen pal­ve­lu lä­het­tää ha­ke­muk­sen puo­les­ta­si. 
 5. Avio­ero tulee vi­reil­le, kun avio­ero­ha­ke­mus saapuu kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 6. Avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen kuuluu Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun. 
 7. Avio­eroon kuu­lu­va kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-aika alkaa, kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut ha­ke­muk­ses­ta tiedon puo­li­sol­le­si. Tie­don­an­toon menee noin 4-6 viik­koa. 
 8. Har­kin­ta-ajan pää­tyt­tyä alkaa avio­eron toinen vaihe, jol­loin voit hakea avio­eron mää­rää­mis­tä. Myös toisen vai­heen toi­men­pi­teet kuu­lu­vat Aa­tok­sen pal­ve­luun.

Avio­eron ha­ke­mi­nen yksin on­nis­tuu Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Koko avio­ero­pro­ses­si voi tuntua hen­ki­ses­ti ras­kaal­ta. Kak­si­vai­hei­suu­ten­sa vuoksi pro­ses­si kestää kauan, ja sen aikana tulee huo­leh­tia tie­tyis­tä toi­men­pi­teis­tä, kuten yleen­sä osi­tuk­ses­ta.  

Apua on on­nek­si saa­ta­vil­la. Ha­lu­tes­sa­si voit hoitaa avio­eron alusta lop­puun saakka Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa hin­taan 199 euroa sekä vi­ran­omais­mak­sut.

Avio­ero­pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on help­poa:

 1. Vastaa pal­ve­lun esit­tä­miin ky­sy­myk­siin ja al­le­kir­joi­ta avio­ero­ha­ke­mus säh­köi­ses­ti. 
 2. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen ko­ti­paik­ka­kun­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen. 
 3. Voit aloit­taa vä­lit­tö­mäs­ti osi­tuk­sen te­ke­mi­sen eli mo­lem­pien omai­suuk­sien kir­jaa­mi­sen pal­ve­luun. 
 4. Kun omai­suu­det ja muut tiedot on kir­jat­tu, pal­ve­lu antaa si­nul­le osi­tus­kir­jan.
 5. Puolen vuoden har­kin­ta-ajan jäl­keen voit hakea avio­eron mää­rää­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­del­ta Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta.

Hoida elä­mä­si la­ki­asiat Aa­tok­ses­sa ilman stres­siä!