Yk­si­puo­li­nen avio­ero

Henkilö kävelee kadulla yksin.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ti­las­to­jen mukaan noin 40 pro­sent­tia suo­ma­lais­ten avio­lii­toista päät­tyy eroon. Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi tehdä myös yksin ilman puo­li­son suos­tu­musta.

Avio­ero­jen määrä on py­sy­nyt Suo­messa melko va­kiona vii­mei­sen 30 vuoden ajan. Ti­las­to­kes­kuk­sen jul­kai­se­mien avio­ero­ti­las­to­jen mukaan vuo­sien 1990 ja 2021 vä­li­senä aikana eroon päät­tyi vuo­sit­tain noin 13 000–14 000 avio­liit­toa.

Eron het­kellä voi olla loh­dut­ta­vaa tietää, ettei ole kos­kaan yksin. Ver­tais­tuki auttaa kä­sit­te­le­mään vai­ke­aan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä tun­teita, mutta apua löytyy myös käy­tän­nön asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Tie­sit­hän, että avio­eroa voi hakea myös yksin ja ilman puo­li­son suos­tu­musta?

Ny­kyi­nen lain­sää­däntö mah­dol­lis­taa yk­si­puo­li­sen avio­eron

Suomen avio­liit­to­laki uu­dis­tui 1980-luvun lo­pussa. Uuden avio­liit­to­lain myötä luo­vut­tiin van­hasta syyl­li­syys­pai­not­tei­sesta avio­ero­jär­jes­tel­mästä, minkä jäl­keen avio­eroa on voinut hakea ilman eri­tyi­siä syitä ja myös puo­li­son vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta.

Avio­eron ha­ke­mi­nen onkin ny­kyi­sin help­poa. Sinun tulee vain täyt­tää kä­rä­jä­oi­keu­delle lä­he­tet­tävä avio­ero­ha­ke­mus, jonka voi ladata esi­mer­kiksi suomi.fi-pal­ve­lussa tai lä­het­tää suo­raan säh­köi­sesti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun kautta.

Yk­si­puo­li­sessa avio­erossa sinun ei tar­vitse pyytää ha­ke­muk­seen edes puo­li­sosi al­le­kir­joi­tusta. Riit­tää, että täytät pa­kol­li­set tiedot ja toi­mi­tat ha­ke­muk­sen oman ko­ti­paik­ka­kun­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Huo­mioit­han, että avio­eron kus­tan­nuk­set tu­le­vat mak­set­ta­vaksi sille hen­ki­lölle, joka hakee avio­eroa.

Lue lisää: Avio­ero kä­rä­jä­oi­keu­dessa

Esi­merkki 1: Puo­li­son vas­tus­tus ei estä avio­eron ha­ke­mista yksin

Kun Lena il­moitti avio­eroai­keis­taan puo­li­sol­leen Pe­te­rille, tämä tuoh­tui asiasta ja kiel­täy­tyi al­le­kir­joit­ta­masta avio­ero­ha­ke­musta. Tämä ei kui­ten­kaan es­tä­nyt pro­ses­sin ete­ne­mistä, sillä avio­eroa voi hakea ilman puo­li­son suos­tu­musta tai edes tietoa asiasta.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen yksin

Avio­eron en­sim­mäi­nen vaihe si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan kä­rä­jä­oi­keu­den kä­si­tel­tä­väksi. Lain mukaan ha­ke­muk­sen tulee si­säl­tää pe­rus­tie­dot ha­ki­jasta tai ha­ki­joista.

 • Ha­ki­jan tiedot (su­ku­nimi, etu­nimi, hen­ki­lö­tun­nus, ko­ti­paikka, osoite, pos­ti­nu­mero ja pos­ti­toi­mi­paikka)
 • Puo­li­son tiedot (su­ku­nimi ja etu­ni­met) 
 • Hae­taanko avio­ero yksin vai yh­dessä
 • Voi­daanko avio­ero myön­tää ilman har­kinta-aikaa
 • Al­le­kir­joi­tus tai al­le­kir­joi­tuk­set

Pa­kol­lis­ten tie­to­jen li­säksi ha­ke­muk­seen voi­daan kir­jata lii­tän­näis­vaa­ti­muk­sia, jotka käy­tän­nössä tar­koit­ta­vat esi­mer­kiksi lasten huol­toon tai asu­mi­seen liit­ty­viä vaa­ti­muk­sia ha­ki­jan osalta.

 • Lasten huol­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set
 • Yh­tei­se­lon lo­pet­ta­mi­nen  
 • Pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mi­nen osi­tusta tai erot­te­lua varten
 • Puo­li­son ela­tusapu

Lii­tän­näis­vaa­ti­mus­ten esit­tä­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lista avio­eron en­sim­mäi­sessä vai­heessa.

Esi­merkki 2: Yh­tei­nen koti ero­pro­ses­sin kiis­ta­ka­pu­lana

Jussi päät­tää hakea avio­eroa puo­li­sos­taan Jo­han­nasta. Koska kum­pi­kaan heistä ei halua muut­taa pois  yh­tei­sestä ko­dista, kirjaa Jussi avio­ero­ha­ke­muk­seen vaa­ti­muk­sen yh­tei­se­lon pur­ka­mi­sesta. Täten hän pyytää tuo­miois­tuinta päät­tä­mään, kumpi heistä saa tois­tai­seksi jäädä asu­maan yh­tei­seen asun­toon.

Avio­eron toinen vaihe alkaa har­kinta-ajan jäl­keen

Avio­eron har­kinta-aika kestää kuusi kuu­kautta. Avio­liit­to­lain 5 luvun 26 §:n mukaan har­kinta-ajan al­ka­mi­sen ajan­kohta mää­räy­tyy sen mukaan, onko avio­ero­ha­ke­mus jä­tetty yksin vai yh­dessä.

 • Mikäli puo­li­sot te­ke­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­dessä, har­kinta-aika alkaa siitä het­kestä, kun ha­ke­mus on toi­mi­tettu kä­rä­jä­oi­keu­teen. 
 • Mikäli vain toinen puo­li­soista hakee avio­eroa, har­kinta-aika alkaa sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut asiasta tiedon toi­selle puo­li­solle.

Har­kinta-aikaan on kui­ten­kin ole­massa poik­keus. Jos puo­li­sot ovat asu­neet kes­key­tyk­settä eril­lään vä­hin­tään edel­tä­vät kaksi vuotta, voi­daan heidät tuo­mita avio­eroon ilman har­kinta-aikaa.

Avio­eron niin sa­no­tun toisen vai­heen aikana toisen tai kum­man­kin puo­li­son tulee vaatia ha­ke­muk­sella, että kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see heidät avio­eroon. Tämän tulee ta­pah­tua vuoden si­sällä har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta tai muu­toin avio­eroa­sia rau­keaa oi­keu­dessa.

Avio­eron as­tuessa voi­maan alkaa avio­eron oi­keus­vai­ku­tuk­set. Käy­tän­nössä täl­löin so­vi­taan esi­mer­kiksi lasten huol­ta­juu­desta, osi­tuk­sesta ja muista vas­taa­vista asioista.

Osi­tuk­sessa puo­li­soi­den omis­tuk­set jae­taan

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan ositus tar­koit­taa toi­mi­tusta, jossa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den ai­kai­set varat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­seen on kaksi vaih­toeh­toa:

 • So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu puo­li­soi­den vä­li­seen so­pi­muk­seen, jol­loin ei ole pakko nou­dat­taa kaik­kia laina mää­räyk­siä. Puo­li­sot voivat siis laa­jasti päät­tää, miten ha­lua­vat omai­suu­tensa jakaa.
 • Toi­mi­tuso­si­tuk­sessa tuo­miois­tuin mää­rään pe­sän­ja­ka­jan, joka huo­mioi omai­suutta ja­kaes­saan lain sää­dök­set ja pyrkii huo­mioi­maan kum­man­kin puo­li­son oi­keu­det mah­dol­li­sim­man ko­ko­nais­val­tai­sesti.

Ositus voi­daan suo­rit­taa heti, kun avio­eroa­sia on tullut vi­reille. Osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­selle ei ole kui­ten­kaan sää­det­tyä ai­ka­ra­jaa.

Avio­eron ha­ke­mi­nen yksin: ero­pro­ses­sin vai­heet ker­tauk­sena

Avio­ero­pro­ses­sin aikana kan­nat­taa muis­taa muu­ta­mia asioita. Kun haet avio­eroa yksin, ta­pah­tuu se seu­raa­vasti:

 1. Lataa avio­ero­ha­ke­mus esi­mer­kiksi suomi.fi-pal­ve­lussa tai lähetä se suo­raan säh­köi­sesti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa. 
 2. Täytä avio­ero­ha­ke­muk­sessa vä­hin­tään pa­kol­li­set kohdat tai vastaa Aa­tok­sen pal­ve­lun esit­tä­miin ky­sy­myk­siin. 
 3. Al­le­kir­joita ha­ke­mus käsin tai säh­köi­sesti. Ha­kies­sasi avio­eroa yksin et tar­vitse ha­ke­muk­seen puo­li­sosi al­le­kir­joi­tusta. 
 4. Lähetä ha­ke­mus säh­kö­pos­titse tai pos­titse paik­ka­kun­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen. Aa­tok­sen pal­velu lä­het­tää ha­ke­muk­sen puo­les­tasi. 
 5. Avio­ero tulee vi­reille, kun avio­ero­ha­ke­mus saapuu kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 6. Avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen kuuluu Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun. 
 7. Avio­eroon kuu­luva kuuden kuu­kau­den har­kinta-aika alkaa, kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut ha­ke­muk­sesta tiedon puo­li­sol­lesi. Tie­don­an­toon menee noin 4-6 viik­koa. 
 8. Har­kinta-ajan pää­tyt­tyä alkaa avio­eron toinen vaihe, jol­loin voit hakea avio­eron mää­rää­mistä. Myös toisen vai­heen toi­men­pi­teet kuu­lu­vat Aa­tok­sen pal­ve­luun.

Avio­eron ha­ke­mi­nen yksin on­nis­tuu Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Koko avio­ero­pro­sessi voi tuntua hen­ki­sesti ras­kaalta. Kak­si­vai­hei­suu­tensa vuoksi pro­sessi kestää kauan, ja sen aikana tulee huo­leh­tia tie­tyistä toi­men­pi­teistä, kuten yleensä osi­tuk­sesta.

Apua on on­neksi saa­ta­villa. Ha­lu­tes­sasi voit hoitaa avio­eron alusta lop­puun saakka Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa hin­taan 199 euroa sekä vi­ran­omais­mak­sut.

Avio­ero­pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on help­poa:

 1. Vastaa pal­ve­lun esit­tä­miin ky­sy­myk­siin ja al­le­kir­joita avio­ero­ha­ke­mus säh­köi­sesti. 
 2. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen ko­ti­paik­ka­kun­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen. 
 3. Voit aloit­taa vä­lit­tö­mästi osi­tuk­sen te­ke­mi­sen eli mo­lem­pien omai­suuk­sien kir­jaa­mi­sen pal­ve­luun. 
 4. Kun omai­suu­det ja muut tiedot on kir­jattu, pal­velu antaa si­nulle osi­tus­kir­jan.
 5. Puolen vuoden har­kinta-ajan jäl­keen voit hakea avio­eron mää­rää­mistä kä­rä­jä­oi­keu­delta Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta.

Hoida elä­mäsi la­kia­siat Aa­tok­sessa ilman stres­siä!