Avio­ero kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

Mustavalkoinen valokuva oikeustalosta.
Timjami Nyyssönen
Timjami
18.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ero­asiat kä­si­tel­lään ny­kyi­sin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Miten avio­ero­pro­ses­sin kä­sit­te­ly kä­rä­jä­oi­keu­des­sa etenee?

Avio­liit­to voi päät­tyä joko avio­eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. Jos puo­li­sot ha­lua­vat päät­tää avio­lii­ton, hae­taan avio­eroa jom­man­kum­man puo­li­son ko­ti­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­des­ta kir­jal­li­sel­la ha­ke­muk­sel­la. 

Tässä ar­tik­ke­lis­sa pu­reu­dum­me siihen, miten avio­eron kä­sit­te­ly etenee kä­rä­jä­oi­keu­des­sa aina ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä avio­eron tuo­mit­se­mi­seen saakka. 

Avio­eroa voi hakea yksin tai yh­des­sä

Avio­ero to­teu­tuu käy­tän­nös­sä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kä­si­tel­tä­vä­nä ha­ke­mus­asia­na. Avio­ero­pro­ses­sin lo­puk­si kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see avio­puo­li­sot avio­eroon.

Avio­puo­li­sot voivat hakea avio­eroa joko yksin tai yh­des­sä. Avio­ero tulee vi­reil­le kä­rä­jä­oi­keu­del­le lä­he­tet­tä­väl­lä avio­ero­ha­ke­muk­sel­la.

Toi­mi­ta avio­ero­ha­ke­mus ko­ti­kun­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen

Avio­ero­ha­ke­mus tulee toi­mit­taa oi­keal­le kä­rä­jä­oi­keu­del­le. Avio­ero­asian voi kä­si­tel­lä se kä­rä­jä­oi­keus, jonka tuo­mio­pii­ris­sä on jom­man­kum­man puo­li­son koti- tai asuin­paik­ka.

💡 Tie­sit­kö, että Suo­mes­sa on yh­teen­sä 20 kä­rä­jä­oi­keut­ta? Voit tar­kis­taa ko­ti­kun­taa­si lä­him­pä­nä olevan kä­rä­jä­oi­keu­den yh­teys­tie­dot oi­keus­lai­tok­sen verk­ko­si­vuil­ta. 

Esi­merk­ki: avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­nen oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen

Mikko haluaa avio­eron vai­mos­taan Nii­nas­ta. Mikko ja Niina asuvat yh­des­sä oma­ko­ti­ta­los­sa Hel­sin­gis­sä.

Koska avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­le­vä kä­rä­jä­oi­keus mää­räy­tyy Mikon tai Niinan asuin­pai­kan pe­rus­teel­la, tulee Mikon toi­mit­taa avio­ero­ha­ke­mus Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­ero on kak­si­vai­hei­nen

Avio­ero­pro­ses­sin ete­ne­mi­nen voi­daan jakaa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kah­teen vai­hee­seen:

  • En­sim­mäi­nen vaihe: avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­nen ja avio­eron har­kin­ta-ajan al­ka­mi­nen
  • Toinen vaihe: kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see avio­puo­li­sot avio­eroon mah­dol­li­sen har­kin­ta-ajan jäl­keen.

⚠️­Toi­sen vai­heen ha­ke­mus on teh­tä­vä ennen kuin vuosi on ku­lu­nut har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta.

Avio­ero­ha­ke­mus koko­naan ne­tis­sä

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­muk­sen koko­naan ne­tis­sä Aa­tok­sen help­po­käyt­töi­ses­sä avio­ero­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me auttaa sinua avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä.

Koko avio­ero­pro­ses­si maksaa Aa­tok­ses­sa 199 euroa. Huo­mioit­han, että myös kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä. Myös ositus si­säl­tyy Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun.

Voiko kä­rä­jä­oi­keus olla tuo­mit­se­mat­ta avio­eroa?

Kä­rä­jä­oi­keu­del­la ei ole har­kin­ta­val­taa avio­eron myön­tä­mi­ses­sä. Puo­li­soil­la on siis oikeus saada avio­ero heti sen jäl­keen, kun mah­dol­li­nen avio­eron har­kin­ta-aika on ku­lu­nut.

Kä­rä­jä­oi­keu­del­la on kui­ten­kin it­se­näis­tä har­kin­ta­val­taa muiden avio­eroon mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien vaa­ti­mus­ten osalta. Täl­lai­set vaa­ti­muk­set voivat liit­tyä esi­mer­kik­si lasten huol­ta­juus­asioi­hin tai ela­tus­a­puun.

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see puo­li­sot avio­eroon, jos ai­na­kin toinen puo­li­sois­ta vaatii avio­eroon tuo­mit­se­mis­ta har­kin­ta-ajan ku­lut­tua.

Mo­lem­pien puo­li­soi­den ei siis tar­vit­se suos­tua avio­eroon, vaan riit­tää, että toinen puo­li­sois­ta haluaa avio­eron.

Puo­li­sot voi­daan tie­tyis­sä eri­tyis­ti­lan­teis­sa tuo­mi­ta avio­eroon myös ilman har­kin­ta-aikaa.

Mitä avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen ta­pah­tuu?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen saa­vut­tua kä­rä­jä­oi­keu­del­le, kä­rä­jä­oi­keus sel­vit­tää ai­na­kin seu­raa­vat asiat:

  • Voi­daan­ko puo­li­sot tuo­mi­ta avio­eroon ilman har­kin­ta-aikaa
  • Miten ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly etenee avio­eron har­kin­ta-ajan jäl­keen
  • Liit­tyy­kö avio­eroon ky­sy­myk­siä lasten huol­ta­juu­des­ta

Jos avio­puo­li­so on tehnyt avio­ero­ha­ke­muk­sen yksin, kä­rä­jä­oi­keus tie­dot­taa toista puo­li­soa avio­ero­ha­ke­muk­sen saa­pu­mi­ses­ta. Kä­rä­jä­oi­keus varaa tälle myös ti­lai­suu­den tulla kuul­luk­si.

Avio­eron har­kin­ta-aika alkaa kulua vasta siitä het­kes­tä, kun avio­ero­ha­ke­mus on an­net­tu tie­dok­si toi­sel­le puo­li­sol­le.

Avio­eron tultua vi­reil­le kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa avio­eroa ha­ke­vil­le puo­li­soil­le, että heillä on käy­tet­tä­vis­sään avio­liit­to­lain mu­kai­nen per­he­asioi­den so­vit­te­lu.

Kä­rä­jä­oi­keus siis tie­dot­taa puo­li­soi­ta siitä, että avio­eroon liit­ty­vät rii­ta­ti­lan­teet tulisi en­sisi­jai­ses­ti rat­kais­ta neu­vot­te­le­mal­la sekä puo­li­soi­den vä­li­sil­lä kes­ki­näi­sil­lä so­pi­muk­sil­la.

Per­he­asioi­den so­vit­te­li­jat an­ta­vat puo­li­soil­le tar­vit­taes­sa apua so­vin­toon pää­se­mi­ses­sä.

Mitkä asiat kä­rä­jä­oi­keus rat­kai­see avio­eros­sa?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä puo­li­sot voivat esit­tää myös muita vaa­ti­muk­sia, jotka kos­ke­vat

  • ela­tusa­vun vah­vis­ta­mis­ta
  • lapsen huol­toa tai ta­paa­mi­soi­keut­ta sekä
  • avio­eroa tai yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mis­ta

Avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä puo­li­sot voivat siis esit­tää kä­rä­jä­oi­keu­del­le vaa­ti­muk­sia niistä avio­eroon liit­ty­vis­tä asiois­ta, joista puo­li­soil­la on riitaa.

Kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tös­tä ei siis yleen­sä tar­vi­ta var­si­nai­sen avio­eron li­säk­si muihin avio­eroon liit­ty­viin asioi­hin, jos puo­li­sot pää­se­vät näistä asiois­ta muuten so­vin­toon.

Jos avio­ero ei siis ole rii­tai­nen – eikä avio­eroon liity lasten huol­ta­juus­ky­sy­myk­siä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see pel­käs­tään puo­li­soi­den vä­li­sen avio­eron.

Muista avio­eroon liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä so­vi­taan täl­löin puo­li­soi­den kesken.

Lasten huolto ja ta­paa­mi­soi­keus avio­eros­sa

Vaikka avio­ero olisi muuten rii­da­ton, kä­rä­jä­oi­keu­den tulee kui­ten­kin oma-aloit­tei­ses­ti ottaa kä­si­tel­tä­väk­si ky­sy­mys avio­puo­li­soi­den lasten huol­los­ta ja ta­paa­mi­soi­keu­des­ta.

Kä­rä­jä­oi­keu­den tulee pyrkiä siihen, että lasten huol­ta­juus­asiat jär­jes­te­tään lasten edun mu­kai­ses­ti.

Kä­rä­jä­oi­keus voi antaa pää­tök­sen lasten huol­los­ta ja ta­paa­mi­soi­keu­des­ta joko

  • lapsen van­hem­man
  • hy­vin­voin­tia­lu­een vaa­ti­muk­ses­ta

Yleen­sä avio­puo­li­soi­den vä­li­set riidat kos­ke­vat ni­me­no­maan lasten huol­ta­juus­asioi­ta, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä puo­li­sot voivat myös esit­tää vaa­ti­muk­sia siitä, kumpi puo­li­sois­ta saa jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin avio­ero­pro­ses­sin aikana.

Puo­li­sot voivat myös vaatia pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä, jos omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta on riitaa.

Miten kä­rä­jä­oi­keus rat­kai­see avio­eroon liit­ty­vät riidat?

Kä­rä­jä­oi­keus voi antaa avio­eroon liit­ty­vis­tä rii­tai­sis­ta asiois­ta ensin vä­liai­kai­sen mää­räyk­sen, johon puo­li­sot eivät voi hakea muu­tos­ta.

Vä­liai­kai­nen mää­räys voi koskea esi­mer­kik­si sitä, kumpi puo­li­sois­ta saa jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin.

Vä­liai­kai­nen mää­räys on voi­mas­sa, kunnes kä­rä­jä­oi­keus antaa asias­ta lo­pul­li­sen pää­tök­sen­sä.

Kä­rä­jä­oi­keus voi kui­ten­kin myös muut­taa tai pe­ruut­taa an­ta­man­sa vä­liai­kai­sen mää­räyk­sen.

avioeron käsittely käräjäoikeudessa.jpg

Avio­ero osi­tuk­si­neen Aa­tok­ses­sa

Mikäli haluat hoitaa avio­ero­pro­ses­sin hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti, kan­nat­taa valita Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu. 

Avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa maksaa 199 euroa, minkä li­säk­si kä­rä­jä­oi­keus perii maksun kä­rä­jä­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä. 

Aa­tok­sen pal­ve­lu si­säl­tää kaiken tar­vit­ta­van avio­eron hoi­ta­mi­seen. Saatte myös ha­lu­tes­san­ne mak­su­ton­ta kon­sul­taa­tio­ta ju­ris­teil­tam­me.

Hoida avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa ja kes­ki­ty uuden elämän aloit­ta­mi­seen.