Avio­ero kä­rä­jä­oi­keu­dessa

Mustavalkoinen valokuva oikeustalosta.
Timjami Nyyssönen
Timjami
18.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eroa­siat kä­si­tel­lään ny­kyi­sin kä­rä­jä­oi­keu­dessa. Miten avio­ero­pro­ses­sin kä­sit­tely kä­rä­jä­oi­keu­dessa etenee?

Avio­liitto voi päät­tyä joko avio­eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. Jos puo­li­sot ha­lua­vat päät­tää avio­lii­ton, hae­taan avio­eroa jom­man­kum­man puo­li­son ko­ti­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­desta kir­jal­li­sella ha­ke­muk­sella.

Avio­ero to­teu­tuu käy­tän­nössä kä­rä­jä­oi­keu­dessa kä­si­tel­tä­vänä ha­ke­mus­asiana. Avio­ero­pro­ses­sin lo­puksi kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see avio­puo­li­sot avio­eroon.

Avio­puo­li­sot voivat hakea avio­eroa joko yksin tai yh­dessä. Avio­ero tulee vi­reille kä­rä­jä­oi­keu­delle lä­he­tet­tä­vällä avio­ero­ha­ke­muk­sella.

Tässä ar­tik­ke­lissa pu­reu­dumme siihen, miten avio­eron kä­sit­tely etenee kä­rä­jä­oi­keu­dessa aina ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sestä avio­eron tuo­mit­se­mi­seen saakka.

Toi­mita avio­ero­ha­ke­mus ko­ti­kun­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen

Avio­ero­ha­ke­mus tulee toi­mit­taa oi­kealle kä­rä­jä­oi­keu­delle. Avio­eroa­sian voi kä­si­tellä se kä­rä­jä­oi­keus, jonka tuo­mio­pii­rissä on jom­man­kum­man puo­li­son koti- tai asuin­paikka.

💡 Tie­sitkö, että Suo­messa on yh­teensä 20 kä­rä­jä­oi­keutta? Voit tar­kis­taa ko­ti­kun­taasi lä­him­pänä olevan kä­rä­jä­oi­keu­den yh­teys­tie­dot oi­keus­lai­tok­sen verk­ko­si­vuilta.

Esi­merkki: avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­nen oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen

Mikko haluaa avio­eron vai­mos­taan Nii­nasta. Mikko ja Niina asuvat yh­dessä oma­ko­ti­ta­lossa Hel­sin­gissä.

Koska avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­levä kä­rä­jä­oi­keus mää­räy­tyy Mikon tai Niinan asuin­pai­kan pe­rus­teella, tulee Mikon toi­mit­taa avio­ero­ha­ke­mus Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­ero on kak­si­vai­hei­nen

Avio­eron ha­ke­mi­nen ete­ne­mi­nen voi­daan jakaa kä­rä­jä­oi­keu­dessa kah­teen vai­hee­seen:

  • En­sim­mäi­nen vaihe: avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­nen ja avio­eron har­kinta-ajan al­ka­mi­nen
  • Toinen vaihe: kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see avio­puo­li­sot avio­eroon mah­dol­li­sen har­kinta-ajan jäl­keen.

⚠️ Toisen vai­heen ha­ke­mus on teh­tävä ennen kuin vuosi on ku­lu­nut har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta.

Avio­ero­ha­ke­mus ko­ko­naan ne­tissä

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­muk­sen ko­ko­naan ne­tissä Aa­tok­sen help­po­käyt­töi­sessä avio­ero­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme auttaa sinua avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä ja lä­het­tä­mi­sessä.

Koko avio­ero­pro­sessi maksaa Aa­tok­sessa 199 euroa. Huo­mioit­han, että myös kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lystä. Myös ositus si­säl­tyy Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun.

Voiko kä­rä­jä­oi­keus olla tuo­mit­se­matta avio­eroa?

Kä­rä­jä­oi­keu­della ei ole har­kin­ta­val­taa avio­eron myön­tä­mi­sessä. Puo­li­soilla on siis oikeus saada avio­ero heti sen jäl­keen, kun mah­dol­li­nen avio­eron har­kinta-aika on ku­lu­nut.

Kä­rä­jä­oi­keu­della on kui­ten­kin it­se­näistä har­kin­ta­val­taa muiden avio­eroon mah­dol­li­sesti liit­ty­vien vaa­ti­mus­ten osalta. Täl­lai­set vaa­ti­muk­set voivat liit­tyä esi­mer­kiksi lasten huol­ta­juus­asioi­hin tai ela­tus­a­puun.

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see puo­li­sot avio­eroon, jos ai­na­kin toinen puo­li­soista vaatii avio­eroon tuo­mit­se­mista har­kinta-ajan ku­lut­tua.

Mo­lem­pien puo­li­soi­den ei siis tar­vitse suos­tua avio­eroon, vaan riit­tää, että toinen puo­li­soista haluaa avio­eron.

Puo­li­sot voi­daan tie­tyissä eri­tyis­ti­lan­teissa tuo­mita avio­eroon myös ilman har­kinta-aikaa.

Mitä avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen ta­pah­tuu?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen saa­vut­tua kä­rä­jä­oi­keu­delle, kä­rä­jä­oi­keus sel­vit­tää ai­na­kin seu­raa­vat asiat:

  • Voi­daanko puo­li­sot tuo­mita avio­eroon ilman har­kinta-aikaa
  • Miten ha­ke­muk­sen kä­sit­tely etenee avio­eron har­kinta-ajan jäl­keen
  • Liit­tyykö avio­eroon ky­sy­myk­siä lasten huol­ta­juu­desta

Jos avio­puo­liso on tehnyt avio­ero­ha­ke­muk­sen yksin, kä­rä­jä­oi­keus tie­dot­taa toista puo­li­soa avio­ero­ha­ke­muk­sen saa­pu­mi­sesta. Kä­rä­jä­oi­keus varaa tälle myös ti­lai­suu­den tulla kuul­luksi.

Avio­eron har­kinta-aika alkaa kulua vasta siitä het­kestä, kun avio­ero­ha­ke­mus on an­nettu tie­doksi toi­selle puo­li­solle.

Avio­eron tultua vi­reille kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa avio­eroa ha­ke­ville puo­li­soille, että heillä on käy­tet­tä­vis­sään avio­liit­to­lain mu­kai­nen per­he­asioi­den so­vit­telu.

Kä­rä­jä­oi­keus siis tie­dot­taa puo­li­soita siitä, että avio­eroon liit­ty­vät rii­ta­ti­lan­teet tulisi en­si­si­jai­sesti rat­kaista neu­vot­te­le­malla sekä puo­li­soi­den vä­li­sillä kes­ki­näi­sillä so­pi­muk­silla.

Per­he­asioi­den so­vit­te­li­jat an­ta­vat puo­li­soille tar­vit­taessa apua so­vin­toon pää­se­mi­sessä.

Mitkä asiat kä­rä­jä­oi­keus rat­kai­see avio­erossa?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­dessä puo­li­sot voivat esit­tää myös muita vaa­ti­muk­sia, jotka kos­ke­vat:

  • ela­tusa­vun vah­vis­ta­mista
  • lapsen huol­toa tai ta­paa­mi­soi­keutta sekä
  • avio­eroa tai yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mista

Avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­dessä puo­li­sot voivat siis esit­tää kä­rä­jä­oi­keu­delle vaa­ti­muk­sia niistä avio­eroon liit­ty­vistä asioista, joista puo­li­soilla on riitaa.

Kä­rä­jä­oi­keu­den pää­töstä ei siis yleensä tar­vita var­si­nai­sen avio­eron li­säksi muihin avio­eroon liit­ty­viin asioi­hin, jos puo­li­sot pää­se­vät näistä asioista muuten so­vin­toon.

Jos avio­ero ei siis ole rii­tai­nen – eikä avio­eroon liity lasten huol­ta­juus­ky­sy­myk­siä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­see pel­käs­tään puo­li­soi­den vä­li­sen avio­eron.

Muista avio­eroon liit­ty­vistä ky­sy­myk­sistä so­vi­taan täl­löin puo­li­soi­den kesken.

Lasten huolto ja ta­paa­mi­soi­keus avio­erossa

Vaikka avio­ero olisi muuten rii­da­ton, kä­rä­jä­oi­keu­den tulee kui­ten­kin oma-aloit­tei­sesti ottaa kä­si­tel­tä­väksi ky­sy­mys avio­puo­li­soi­den lasten huol­losta ja ta­paa­mi­soi­keu­desta.

Kä­rä­jä­oi­keu­den tulee pyrkiä siihen, että lasten huol­ta­juus­asiat jär­jes­te­tään lasten edun mu­kai­sesti.

Kä­rä­jä­oi­keus voi antaa pää­tök­sen lasten huol­losta ja ta­paa­mi­soi­keu­desta joko:

  • lapsen van­hem­man TAI
  • hy­vin­voin­tia­lu­een vaa­ti­muk­sesta

Yleensä avio­puo­li­soi­den vä­li­set riidat kos­ke­vat ni­me­no­maan lasten huol­ta­juus­asioita, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen yh­tey­dessä puo­li­sot voivat myös esit­tää vaa­ti­muk­sia siitä, kumpi puo­li­soista saa jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin avio­ero­pro­ses­sin aikana.

Puo­li­sot voivat myös vaatia pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä, jos omai­suu­den ja­ka­mi­sesta on riitaa.

Lue lisää: Lasten yh­teis­huol­ta­juus

Miten kä­rä­jä­oi­keus rat­kai­see avio­eroon liit­ty­vät riidat?

Kä­rä­jä­oi­keus voi antaa avio­eroon liit­ty­vistä rii­tai­sista asioista ensin vä­liai­kai­sen mää­räyk­sen, johon puo­li­sot eivät voi hakea muu­tosta.

Vä­liai­kai­nen mää­räys voi koskea esi­mer­kiksi sitä, kumpi puo­li­soista saa jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin. Vä­liai­kai­nen mää­räys on voi­massa, kunnes kä­rä­jä­oi­keus antaa asiasta lo­pul­li­sen pää­tök­sensä.

Kä­rä­jä­oi­keus voi kui­ten­kin myös muut­taa tai pe­ruut­taa an­ta­mansa vä­liai­kai­sen mää­räyk­sen.

avioeron käsittely käräjäoikeudessa.jpg

Avio­ero osi­tuk­si­neen Aa­tok­sessa

Mikäli haluat hoitaa avio­ero­pro­ses­sin hel­posti ja edul­li­sesti, kan­nat­taa valita Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu.

Avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lussa maksaa 199 euroa, minkä li­säksi kä­rä­jä­oi­keus perii maksun ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lystä.

Aa­tok­sen pal­velu si­säl­tää kaiken tar­vit­ta­van avio­eron hoi­ta­mi­seen. Saatte myös ha­lu­tes­sanne mak­su­tonta kon­sul­taa­tiota ju­ris­teil­tamme.

Hoida avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lussa ja kes­kity uuden elämän aloit­ta­mi­seen.