Avio­eron ha­ke­mi­nen

Mies pohtii avioeroa
aatos-author-icon.png
Aatos
11.5.2023 ● 4 min
Jaa artikkeli
Avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu lä­het­tä­mäl­lä avio­ero­ha­ke­mus yh­des­sä tai yksin tuo­miois­tui­meen. Jos pa­ril­la ei ole avio­eh­toa, teh­dään myös avio-oi­keu­teen liit­ty­vä omai­suu­den ositus.

Avio­eron ha­ke­mi­nen on yksi elämän kään­ne­koh­ta, ja se voi olla tun­ne­ta­sol­la raskas.

Avio­ero­pro­ses­si on it­ses­sään selkeä, mutta vie kes­tol­taan vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta en­sim­mäi­sen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä aina kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen.

Avioeron hakeminen

Näin avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu

  1. Toinen tai mo­lem­mat puo­li­sois­ta täyt­tä­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan al­le­kir­joi­tet­tu­na kä­rä­jä­oi­keu­teen.
  2. Voitte aloit­taa osi­tuk­sen eli omai­suu­den ja­ka­mi­sen heti avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen. Osi­tuk­sen tehtyä oikeus puo­li­son omai­suu­teen päät­tyy.
  3. 6 kuu­kau­den har­kin­ta-aika.
  4. Toisen vai­heen ha­ke­mus toi­mi­te­taan har­kin­ta-ajan jäl­keen kä­rä­jä­oi­keu­del­le, mutta vii­meis­tään 1 vuoden si­säl­lä.
  5. Avio­ero astuu pian voi­maan.

Aloita avio­ero jo tänään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Voit tes­tata pal­ve­lua täysin ano­nyy­mis­ti ja il­mai­sek­si.

Avio­eron ha­ke­mi­seen liit­tyy 6 kuu­kau­den har­kin­ta-aika

Avio­eron har­kin­ta-aika kestää 6 kuu­kaut­ta. Har­kin­ta-ajan ku­lu­mi­nen las­ke­taan eri tavoin riip­puen siitä, että ha­ke­vat­ko puo­li­sot yh­des­sä vai erik­seen avio­eroa.

  • Jos avio­eroa hae­taan yh­des­sä, har­kin­ta-aika alkaa, kun avio­ero­ha­ke­mus jä­te­tään tai saapuu kä­rä­jä­oi­keu­del­le.
  • Jos toinen puo­li­sois­ta hakee yksin avio­eroa, har­kin­ta-aika alkaa, kun toinen os­a­puo­li saa il­moi­tuk­sen avio­ero­ha­ke­muk­ses­ta.

Kä­rä­jä­oi­keus myös il­moit­taa puo­li­soil­le, kun har­kin­ta-aika alkaa sekä miten avio­ero­pro­ses­si etenee, mikäli he ha­lua­vat yhtä erota har­kin­ta-ajan pää­tyt­tyä.

Avio­eron ha­ke­mi­nen ilman har­kin­ta-aikaa

Avio­eron ha­ke­mi­nen ilman har­kin­ta-aikaa on myös mah­dol­lis­ta. Tässä ta­pauk­ses­sa puo­li­soi­den on täy­ty­nyt asua vä­hin­tään 2 vuotta eri osoit­teis­sa.

Puo­li­sot voivat osoit­taa eril­lään asu­mi­sen toteen esi­mer­kik­si väes­tö­re­kis­te­riot­teel­la, joka on hyvä liit­tää osaksi avio­ero­ha­ke­mus­ta.

💡 Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa avio­lii­ton mi­tä­töin­ti on mah­dol­lis­ta. Avio­lii­ton mi­tä­töin­ti on kui­ten­kin hyvin har­vi­nais­ta.

2. vaihe ja avio­eron ha­ke­mi­nen

Kun kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-aika on ku­lu­nut, alkaa avio­eron ha­ke­mi­sen toinen vaihe, mikäli puo­li­sot yhä ha­lua­vat erota.

Käy­tän­nös­sä toinen vaihe si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen toisen vai­heen täyt­tä­mi­sen. Toisen vai­heen avio­ero­ha­ke­mus on sama ha­ke­mus kuin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mutta täytät vain toista vai­het­ta kos­ke­vat tiedot. Toinen ha­ke­mus täytyy tehdä vii­meis­tään 1 vuosi har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta.

💡 Jos puo­li­sot eivät enää halua erota, ei heidän tar­vit­se tehdä mitään.

Mil­loin avio­ero astuu voi­maan?

Jos toinen tai mo­lem­mat puo­li­sot yhä ha­lua­vat avio­eron kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-ajan jäl­keen, astuu avio­ero täl­löin voi­maan.

Kun avio­ero on as­tu­nut voi­maan, alkaa avio­eron oi­keus­vai­ku­tuk­set. Näihin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si, lasten huol­ta­tuus ja elastu, yh­tei­sen omai­suu­den jako sekä mah­dol­li­ses­ti va­ral­li­suu­den ositus.

Aatoksen avioeropalvelun näkymä

💡 Onko teillä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti? Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei avio­eros­sa mi­tä­töi­dy au­to­maat­ti­ses­ti.

Avio­eh­to auttaa ero­ti­lan­tees­sa

Avio­ero johtaa aina joko osi­tus­so­pi­muk­seen tai erot­te­luso­pi­muk­seen, riip­puen siitä onko puo­li­soil­la avio­eh­toa.

  • Osi­tus­so­pi­mus tar­koit­taa sitä, että os­a­puo­let so­pi­vat, miten osi­tuk­seen kuu­lu­va omai­suus jae­taan puo­li­soi­den kesken.
  • Erot­te­luso­pi­mus teh­dään puo­les­taan sil­loin, kun puo­li­sot ovat teh­neet avio­eh­don pois­sul­ke­van avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to, tulee se olla re­kis­te­röi­ty­nä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le ennen avio­eron vi­reil­le tuloa. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Elämän ar­vaa­mat­to­muu­den vuoksi on hyvä sopia etu­kä­teen, miten mah­dol­li­ses­sa ero­ti­lan­tees­sa puo­li­soi­den varat jae­taan. Täl­löin puo­li­soi­den on mah­dol­lis­ta vält­tyä tur­hil­ta kiis­toil­ta ja ku­luil­ta.

Voiko puo­li­so kiel­täy­tyä avio­eros­ta?

Toinen puo­li­so ei voi kiel­täy­tyä avio­eros­ta.

Avio­ero tulee vi­reil­le myös ta­pauk­ses­sa, jossa vain toinen puo­li­so on ha­ke­nut avio­eroa. Puo­li­sot tuo­mi­taan avio­eroon joko mo­lem­pien tai vain yhden puo­li­son ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la.

Avio­eron ha­ke­mi­nen etenee eri ta­val­la riip­puen siitä, että ha­kee­ko toinen puo­li­so yksin vai mo­lem­mat puo­li­sot yh­des­sä avio­eroa.

Lue lisää: Miten sel­vi­tä avio­eros­ta?

Avio­eron ha­ke­mi­nen ja lasten huol­ta­juus

Van­hem­pien ero­tes­sa ovat he vel­vol­li­sia so­pi­maan muun muassa alai­käi­sen lapsen huol­ta­juu­des­ta, asu­mi­ses­ta ja ta­paa­mi­soi­keu­des­ta. So­si­aa­li­toi­mis­to voi vah­vis­taa so­pi­muk­sen.

Vi­ran­omai­set ovat pyr­ki­neet hel­pot­ta­maan per­hei­den, joissa on alai­käi­siä lapsia, avio­ero­ti­lan­tei­ta tar­joa­mal­la apua ja tuki toi­min­taa. Täl­lais­ta apua tar­jo­aa eri­lai­set jär­jes­töt.

Avio­ero­pro­ses­sis­sa oleel­lis­ta on mah­dol­lis­ten lasten aseman tur­vaa­mi­nen. Lasten käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä tulee muis­taa huo­leh­tia, ja so­pi­mus­ta toisen van­hem­man ta­paa­mi­soi­keu­des­ta tulee nou­dat­taa.

Huo­mioi avio­eron vai­ku­tuk­set tukiin ja tu­loi­hin

Kela saa tiedon avio­eros­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä, joten sinun ei tar­vit­se il­moit­taa avio­eros­ta heille. Huo­mioi kui­ten­kin, että avio­ero vai­kut­taa esi­mer­kik­si lap­si­li­sään, ylei­seen asu­mis­tu­keen ja kan­sa­ne­läk­kee­seen.

Avio­ero vai­kut­taa usein myös hen­ki­lön ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen. Ero vai­kut­taa esi­mer­kik­si yh­tei­seen asun­to­lai­naan sekä sääs­töi­hin.

Rii­ta­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­nen so­vit­te­lul­la

Rii­toi­hin, esi­mer­kik­si kiis­toi­hin lasten huol­ta­juu­des­ta, voi­daan käyt­tää per­he­asioi­den so­vit­te­lua.

Per­hees­sä esiin­ty­vät riidat sel­vi­te­tään en­sisi­jas­sa asian­osais­ten vä­li­sil­lä neu­vot­te­luil­la ja rat­kais­taan so­pi­muk­sel­la. Myös kiista osi­tuk­ses­ta voi­daan rat­kais­ta so­vit­te­lul­la. So­vit­te­lus­ta ja sen pro­ses­sis­ta säätää laki riita-asioi­den so­vit­te­lus­ta (394/2011).

Katso lisää vink­ke­jä rii­tai­sen osi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen.

Avio­eron hinta on yh­teen­sä yli 300 euroa

Avio­eron kus­tan­nuk­set ovat en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa noin 200 € ja toi­ses­sa vai­hees­sa 100 €.

Kä­rä­jä­oi­keus perii kulut ha­ki­jal­ta. Jos mo­lem­mat puo­li­sot yh­des­sä ha­ke­vat eroa kulut voi­daan maksaa puo­lik­si puo­li­soi­den kesken.

Avio­eron hinta koos­tuu useis­ta eri osista ja voivat ti­lan­tees­ta riip­puen nousta yl­lät­tä­vän kor­keik­si. Siksi ku­lui­hin on hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta jo etu­kä­teen, ettei ku­lue­rä tule yl­lä­tyk­se­nä.

Esi­mer­kik­si su­ku­ni­men muutos maksaa 55 € Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, jos haet si­nul­la ai­em­min käy­tös­sä ol­lut­ta su­ku­ni­meä, luovut su­ku­ni­miyh­dis­tel­män yh­des­tä ni­mes­tä tai haet su­ku­ni­miyh­dis­tel­män yh­dys­mer­kis­tä luo­pu­mis­ta. Muissa ta­pauk­sis­sa DVV las­kut­taa 110 €.

Rii­tai­sa ero voi tulla mak­sa­maan hyvin paljon enem­män. Täl­löin saa­te­taan tar­vi­ta esi­merk­ki pe­sän­ja­ka­jaa ja asia­na­jajaa, jotka ve­loit­ta­vat työs­tään usein sa­to­jen eu­ro­jen tun­ti­hin­taa.

Kan­sain­vä­li­sen avio­eron ha­ke­mi­nen

Yhden EU-maan tuo­miois­tui­men an­ta­mat avio­ero tuo­miot tun­nus­te­taan kai­kis­sa EU-maissa.

Muissa kuin EU-maissa an­ne­tuis­ta avio­erois­ta tulee esit­tää vi­ral­li­nen to­dis­tus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le. To­dis­tus tulee olla kään­net­ty suo­mek­si, ruot­sik­si tai englan­nik­si. Avio­lii­ton pur­ka­mi­ses­ta ul­ko­mail­la tulee myös antaa tieto.

Kan­sain­vä­li­sen avio­lii­ton pur­ka­mi­ses­sa saa­te­taan so­vel­taa vie­raan val­tion lakia. Tämä riip­puu puo­li­soi­den ko­ti­pai­kas­ta avio­lii­ton sol­mimi­sen jäl­keen.

Kan­sain­vä­li­ses­sä avio­lii­tos­sa olevat voivat hakea avio­eroa Suo­mes­sa, jos toi­sel­la puo­li­sois­ta on ko­ti­paik­ka Suo­mes­sa. Kan­sain­vä­li­sen avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­nen voi vai­kut­taa esi­mer­kik­si oles­ke­lulu­paan.

Hoida avio­ero Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tie­sit­kö, että voit hoitaa myös avio­eron Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa?

Avio­ero­pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si ja pystyt sen avulla hoi­ta­maan koko avio­ero­pro­ses­sin kä­te­väs­ti alusta lop­puun asti.

Pal­ve­lun hinta on 199 euroa sekä vi­ran­omais­mak­sut. Pal­ve­luun kuuluu avio­ero­ha­ke­muk­sen täyttö ja lä­he­tys sekä omai­suu­den ositus.

Anna meidän hoitaa avio­ero­si, jotta sinä voit kes­kit­tyä omaan elä­mää­si.