Avio­eron ha­ke­mi­nen

Mies pohtii avioeroa
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 min
Jaa artikkeli
Avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu lä­het­tä­mällä avio­ero­ha­ke­mus yh­dessä tai yksin tuo­miois­tui­meen. Jos pa­rilla ei ole avio­eh­toa, teh­dään myös avio-oi­keu­teen liit­tyvä omai­suu­den ositus.

Avio­eron ha­ke­mi­nen on yksi elämän kään­ne­kohta, ja se voi olla tun­ne­ta­solla raskas.

Avio­ero­pro­sessi on it­ses­sään selkeä, mutta vie kes­tol­taan vä­hin­tään 6 kuu­kautta en­sim­mäi­sen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sestä aina kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen.

Avioeron hakeminen

Näin avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu

  1. Toinen tai mo­lem­mat puo­li­soista täyt­tä­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan al­le­kir­joi­tet­tuna kä­rä­jä­oi­keu­teen.
  2. Voitte aloit­taa osi­tuk­sen eli omai­suu­den ja­ka­mi­sen heti avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen. Osi­tuk­sen tehtyä oikeus puo­li­son omai­suu­teen päät­tyy.
  3. 6 kuu­kau­den har­kinta-aika.
  4. Toisen vai­heen ha­ke­mus toi­mi­te­taan kä­rä­jä­oi­keu­delle 6kk-1 vuoden si­sällä.
  5. Avio­ero astuu pian voi­maan.

Aloita avio­ero jo tänään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Voit tes­tata pal­ve­lua täysin ano­nyy­misti ja il­mai­seksi.

Avio­eron ha­ke­mi­seen liit­tyy 6 kuu­kau­den har­kinta-aika

Avio­eron har­kinta-aika kestää 6 kuu­kautta. Har­kinta-ajan ku­lu­mi­nen las­ke­taan eri tavoin riip­puen siitä, että ha­ke­vatko puo­li­sot yh­dessä vai erik­seen avio­eroa.

  • Jos avio­eroa hae­taan yh­dessä, har­kinta-aika alkaa, kun avio­ero­ha­ke­mus jä­te­tään tai saapuu kä­rä­jä­oi­keu­delle.
  • Jos toinen puo­li­soista hakee yksin avio­eroa, har­kinta-aika alkaa, kun toinen os­a­puoli saa il­moi­tuk­sen avio­ero­ha­ke­muk­sesta.

Kä­rä­jä­oi­keus myös il­moit­taa puo­li­soille, kun har­kinta-aika alkaa sekä miten avio­ero­pro­sessi etenee, mikäli he ha­lua­vat yhtä erota har­kinta-ajan pää­tyt­tyä.

Avio­eron ha­ke­mi­nen ilman har­kinta-aikaa

Avio­eron ha­ke­mi­nen ilman har­kinta-aikaa on myös mah­dol­lista. Tässä ta­pauk­sessa puo­li­soi­den on täy­ty­nyt asua vä­hin­tään 2 vuotta eri osoit­teissa.

Puo­li­sot voivat osoit­taa eril­lään asu­mi­sen toteen esi­mer­kiksi väes­tö­re­kis­te­riot­teella, joka on hyvä liit­tää osaksi avio­ero­ha­ke­musta.

💡 Jois­sa­kin ta­pauk­sissa avio­lii­ton mi­tä­töinti on mah­dol­lista. Avio­lii­ton mi­tä­töinti on kui­ten­kin hyvin har­vi­naista.

2. vaihe ja avio­eron ha­ke­mi­nen

Kun kuuden kuu­kau­den har­kinta-aika on ku­lu­nut, alkaa avio­eron ha­ke­mi­sen toinen vaihe, mikäli puo­li­sot yhä ha­lua­vat erota.

Käy­tän­nössä toinen vaihe si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen toisen vai­heen täyt­tä­mi­sen. Toisen vai­heen avio­ero­ha­ke­mus on sama ha­ke­mus kuin en­sim­mäi­sellä ker­ralla, mutta täytät vain toista vai­hetta kos­ke­vat tiedot. Toinen ha­ke­mus täytyy tehdä vii­meis­tään 1 vuosi har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta.

💡 Jos puo­li­sot eivät enää halua erota, ei heidän tar­vitse tehdä mitään.

Mil­loin avio­ero astuu voi­maan?

Jos toinen tai mo­lem­mat puo­li­sot yhä ha­lua­vat avio­eron, astuu avio­ero voi­maan toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen.

Kun avio­ero on as­tu­nut voi­maan, alkaa avio­eron oi­keus­vai­ku­tuk­set. Näihin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi, lasten huol­ta­tuus ja elastu, yh­tei­sen omai­suu­den jako sekä mah­dol­li­sesti va­ral­li­suu­den ositus.

Aatoksen avioeropalvelun näkymä

💡 Onko teillä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti? Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei avio­erossa mi­tä­töidy au­to­maat­ti­sesti.

Avio­ehto auttaa ero­ti­lan­teessa

Avio­ero johtaa aina joko osi­tus­so­pi­muk­seen tai erot­te­luso­pi­muk­seen, riip­puen siitä onko puo­li­soilla avio­eh­toa.

  • Osi­tus­so­pi­mus tar­koit­taa sitä, että os­a­puo­let so­pi­vat, miten osi­tuk­seen kuu­luva omai­suus jae­taan puo­li­soi­den kesken.
  • Erot­te­luso­pi­mus teh­dään puo­les­taan sil­loin, kun puo­li­sot ovat teh­neet avio­eh­don pois­sul­ke­van avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Jos puo­li­soilla on avio­ehto, tulee se olla re­kis­te­röi­tynä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle ennen avio­eron vi­reille tuloa. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Elämän ar­vaa­mat­to­muu­den vuoksi on hyvä sopia etu­kä­teen, miten mah­dol­li­sessa ero­ti­lan­teessa puo­li­soi­den varat jae­taan. Täl­löin puo­li­soi­den on mah­dol­lista vält­tyä tur­hilta kiis­toilta ja ku­luilta.

Voiko puo­liso kiel­täy­tyä avio­erosta?

Toinen puo­liso ei voi kiel­täy­tyä avio­erosta.

Avio­ero tulee vi­reille myös ta­pauk­sessa, jossa vain toinen puo­liso on ha­ke­nut avio­eroa. Puo­li­sot tuo­mi­taan avio­eroon joko mo­lem­pien tai vain yhden puo­li­son ha­ke­muk­sen pe­rus­teella.

Avio­eron ha­ke­mi­nen etenee eri ta­valla riip­puen siitä, että ha­keeko toinen puo­liso yksin vai mo­lem­mat puo­li­sot yh­dessä avio­eroa.

Lue lisää: Miten sel­vitä avio­erosta?

Avio­eron ha­ke­mi­nen ja lasten huol­ta­juus

Van­hem­pien ero­tessa ovat he vel­vol­li­sia so­pi­maan muun muassa alai­käi­sen lapsen huol­ta­juu­desta, asu­mi­sesta ja ta­paa­mi­soi­keu­desta. So­si­aa­li­toi­misto voi vah­vis­taa so­pi­muk­sen.

Vi­ran­omai­set ovat pyr­ki­neet hel­pot­ta­maan per­hei­den, joissa on alai­käi­siä lapsia, avio­ero­ti­lan­teita tar­joa­malla apua ja tuki toi­min­taa. Täl­laista apua tar­joaa eri­lai­set jär­jes­töt.

Avio­ero­pro­ses­sissa oleel­lista on mah­dol­lis­ten lasten aseman tur­vaa­mi­nen. Lasten käy­tän­nön jär­jes­te­lyistä tulee muis­taa huo­leh­tia, ja so­pi­musta toisen van­hem­man ta­paa­mi­soi­keu­desta tulee nou­dat­taa.

Huo­mioi: avio­eron ha­ke­mi­nen vai­kut­taa tukiin ja tu­loi­hin

Kela saa tiedon avio­erosta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä, joten sinun ei tar­vitse il­moit­taa avio­erosta heille. Huo­mioi kui­ten­kin, että avio­ero vai­kut­taa esi­mer­kiksi lap­si­li­sään, ylei­seen asu­mis­tu­keen ja kan­sa­ne­läk­kee­seen.

Avio­ero vai­kut­taa usein myös hen­ki­lön ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen. Ero vai­kut­taa esi­mer­kiksi yh­tei­seen asun­to­lai­naan sekä sääs­töi­hin.

Rii­ta­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­nen so­vit­te­lulla

Rii­toi­hin, esi­mer­kiksi kiis­toi­hin lasten huol­ta­juu­desta, voi­daan käyt­tää per­he­asioi­den so­vit­te­lua.

Per­heessä esiin­ty­vät riidat sel­vi­te­tään en­si­si­jassa asian­osais­ten vä­li­sillä neu­vot­te­luilla ja rat­kais­taan so­pi­muk­sella. Myös kiista osi­tuk­sesta voi­daan rat­kaista so­vit­te­lulla. So­vit­te­lusta ja sen pro­ses­sista säätää laki riita-asioi­den so­vit­te­lusta (394/2011).

Katso lisää vink­kejä rii­tai­sen osi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen.

Avio­eron hinta on yh­teensä yli 300 euroa

Avio­eron kus­tan­nuk­set ovat en­sim­mäi­sessä vai­heessa noin 200 € ja toi­sessa vai­heessa 100 €.

Kä­rä­jä­oi­keus perii kulut ha­ki­jalta. Jos mo­lem­mat puo­li­sot yh­dessä ha­ke­vat eroa kulut voi­daan maksaa puo­liksi puo­li­soi­den kesken.

Avio­eron hinta koos­tuu useista eri osista ja voivat ti­lan­teesta riip­puen nousta yl­lät­tä­vän kor­keiksi. Siksi ku­lui­hin on hyvä kiin­nit­tää huo­miota jo etu­kä­teen, ettei ku­luerä tule yl­lä­tyk­senä.

Esi­mer­kiksi su­ku­ni­men muutos maksaa 55 € Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, jos haet si­nulla ai­em­min käy­tössä ol­lutta su­ku­ni­meä, luovut su­ku­ni­miyh­dis­tel­män yh­destä ni­mestä tai haet su­ku­ni­miyh­dis­tel­män yh­dys­mer­kistä luo­pu­mista. Muissa ta­pauk­sissa DVV las­kut­taa 110 €.

Rii­taisa ero voi tulla mak­sa­maan hyvin paljon enem­män. Täl­löin saa­te­taan tar­vita esi­merkki pe­sän­ja­ka­jaa ja asia­na­ja­jaa, jotka ve­loit­ta­vat työs­tään usein sa­to­jen eu­ro­jen tun­ti­hin­taa.

💡 Katso malli osi­tuk­sen te­ke­mi­seen tai käytä Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lua, joka laskee au­to­maat­ti­sesti osi­tuk­sen.

Kan­sain­vä­li­sen avio­eron ha­ke­mi­nen

Yhden EU-maan tuo­miois­tui­men an­ta­mat avio­ero tuo­miot tun­nus­te­taan kai­kissa EU-maissa.

Muissa kuin EU-maissa an­ne­tuista avio­eroista tulee esit­tää vi­ral­li­nen to­dis­tus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. To­dis­tus tulee olla kään­netty suo­meksi, ruot­siksi tai englan­niksi. Avio­lii­ton pur­ka­mi­sesta ul­ko­mailla tulee myös antaa tieto.

Kan­sain­vä­li­sen avio­lii­ton pur­ka­mi­sessa saa­te­taan so­vel­taa vie­raan val­tion lakia. Tämä riip­puu puo­li­soi­den ko­ti­pai­kasta avio­lii­ton sol­mi­mi­sen jäl­keen.

Kan­sain­vä­li­sessä avio­lii­tossa olevat voivat hakea avio­eroa Suo­messa, jos toi­sella puo­li­soista on ko­ti­paikka Suo­messa. Kan­sain­vä­li­sen avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­nen voi vai­kut­taa esi­mer­kiksi oles­ke­lu­lu­paan.

Avio­eron ha­ke­mi­nen hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tie­sitkö, että voit hoitaa myös avio­eron Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa?

Avio­ero­pal­velu kar­toit­taa ti­lan­net­tasi ja pystyt sen avulla hoi­ta­maan koko avio­ero­pro­ses­sin kä­te­västi alusta lop­puun asti.

Pal­ve­lun hinta on 199 euroa sekä vi­ran­omais­mak­sut. Pal­ve­luun kuuluu avio­ero­ha­ke­muk­sen täyttö ja lä­he­tys sekä omai­suu­den ositus.

Anna meidän hoitaa avio­erosi, jotta sinä voit kes­kit­tyä omaan elä­määsi.