Miten tehdä avio­eron ositus?

Nainen tekee ositusta
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron ositus he­rät­tää usein ky­sy­myk­siä. Osi­tuk­ses­sa jae­taan avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta tasan puo­li­soi­den kesken.

Avio­eron ositus tar­koit­taa pa­ris­kun­nan omai­suu­den ja­ka­mis­ta avio­eron jäl­keen. Osi­tuk­ses­sa vah­vis­te­taan, kuinka paljon kum­pi­kin puo­li­so saa avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta avio­eron jäl­keen.

Osi­tuk­ses­sa omai­suus yk­si­löi­dään ja huo­leh­di­taan siitä, että omai­suu­den siir­rot suo­ri­te­taan asian­mu­kai­ses­ti. Ositus tun­ne­taan myös ni­mel­lä avio-ositus tai ositus.

💡 Osi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään kum­man­kin puo­li­son velat ja pu­re­taan yh­tei­so­mis­tuk­sia. Osi­tuk­sen toi­mi­tuk­sen ja sen lain­voi­mai­sek­si muut­tu­mi­sen jäl­keen avio­liit­to ja sen oi­keus­vai­ku­tuk­set ovat lo­pul­li­ses­ti päät­ty­neet.

Aatoksen avioeron ositusnäkymä

Avio­eron ositus: kaksi vaih­toeh­toa

Avio­eron osi­tuk­sen eli avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­seen on kaksi vaih­toeh­toa: so­pi­muso­si­tus ja toi­mi­tuso­si­tus.

1) So­pi­muso­si­tus

So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu puo­li­soi­den vä­li­seen so­pi­muk­seen omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta. So­pi­muso­si­tuk­ses­sa ei ole pakko nou­dat­taa kaik­kia lain mää­räyk­siä.

Sel­keäs­ti ylei­sin on so­pi­muso­si­tus, jossa on laaja si­säl­tö­va­paus ja puo­li­sot voivat toi­mit­taa me­net­te­lyn pit­käl­ti ha­lua­mal­laan ta­val­la. Toi­mi­tuso­si­tuk­seen tur­vau­du­taan, jos puo­li­sot eivät pääse so­pi­muk­seen osi­tuk­ses­ta.

So­pi­muso­si­tuk­ses­sa ei tar­vit­se nou­dat­taa avio­liit­to­lain (234/1929) eri koh­dis­sa jom­mal­le­kum­mal­le puo­li­sol­le an­net­tu­ja oi­keuk­sia. So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu ni­men­sä mu­kai­ses­ti puo­li­soi­den vä­li­sel­le so­pi­muk­sel­le siitä, miten he ha­lua­vat omai­suu­den jakaa ja oi­keuk­siin­sa vedota.

2) Toi­mi­tuso­si­tus

Toi­mi­tuso­si­tuk­sen suo­rit­taa tuo­miois­tui­men mää­rää­mä pe­sän­ja­ka­ja. Toi­mi­tuso­si­tuk­sen mukaan tehty ositus teh­dään lain vas­taa­mal­la ta­val­la.

Toi­mi­tuso­si­tus­ta varten jom­man­kum­man puo­li­son on teh­tä­vä ko­ti­paik­kan­sa kä­rä­jä­oi­keu­teen ha­ke­mus pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mi­sek­si.

Pe­sän­ja­ka­ja on oi­keus­tie­teel­li­sen kou­lu­tuk­sen saanut hen­ki­lö ja hänen toi­min­tan­sa on tiu­kas­ti si­dot­tu lakiin. Hän ottaa huo­mioon omai­suuk­sien jaossa lain sään­nök­set ja pyrkii mak­si­moi­maan kum­man­kin puo­li­son oi­keu­det.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Näin avio­eron ositus etenee

Avio­lii­tot päät­ty­vät joko avio­eroon tai puo­li­son kuo­le­maan. On hyvä tuntea avio­ero­pro­ses­si pää­piir­teit­täin.

Kan­nat­taa sopia etu­kä­teen puo­li­son kanssa, miten toi­vot­te omai­suu­ten­ne jaet­ta­van mah­dol­li­sen avio­eron va­ral­ta. Tämä on­nis­tuu te­ke­mäl­lä avio­eh­to. Avio­eron koit­taes­sa osi­tuk­ses­ta so­pi­mi­nen puo­li­soi­den kes­ke­nään ei vält­tä­mät­tä enää on­nis­tu yh­tei­ses­ti.

⚠️ Huomaa, että omai­suu­den osi­tuk­sen li­säk­si on asioi­ta, joita ero­tes­sa tulee muis­taa.

Muista myös

 • Yh­tei­set lainat, käyt­tö­ti­lit ja va­kuu­tuk­set
 • Jos on teillä on alai­käi­siä lapsia, sovi lasten asiois­ta (mm. asu­mi­nen)

💡 Tie­sit­kö, että osi­tuk­sen voi tehdä myös vuosia avio­eron jäl­keen

Hoida avio­eron ositus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Hoidat avio­eron sekä avio­eron osi­tuk­sen edul­li­ses­ti hin­taan 199 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Avio­ero­pal­ve­luun si­säl­tyy avio­ero­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­nen, ha­ke­muk­sen lä­he­tys kä­rä­jä­oi­keu­teen sekä ositus. Huo­mioi, että kä­rä­jä­oi­keus perii avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyis­tä maksut.

Voit myös hoitaa pelkän osi­tuk­sen Aa­tok­ses­sa. Pal­ve­lum­me ottaa huo­mioon toi­veet siitä, miten ha­luat­te omai­suu­den ja­kaan­tu­van avio­eron pää­tyt­tyä.

Älä laske osi­tus­ta exce­lis­sä tai ruu­tu­pa­pe­ris­sa – anna Aa­tok­sen hoitaa avio­eron ositus.

Junan raiteet erkanevat

Avio­eron ositus tar­koit­taa avio-omai­suu­den jakoa

Ositus tar­koit­taa sitä, että puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­set varat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken.

Ositus suo­ri­te­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä avio­eroon tai puo­li­son me­neh­tyes­sä. Toisen puo­li­son on vaa­dit­ta­va osi­tus­ta, jotta pro­ses­si käyn­nis­tyy.

Osi­tuk­sen voi suo­rit­taa sil­loin, kun avio­ero­ha­ke­mus on tullut vi­reil­le. Puo­li­soi­den ei siis tar­vit­se odot­taa har­kin­ta-ajan um­peu­tu­mis­ta tai lo­pul­lis­ta avio­ero­tuo­mio­ta.

Las­ken­nal­li­nen ositus vä­hen­tää velat

Las­ken­nal­li­nen ositus ta­pah­tuu niin, että puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­sis­ta va­rois­ta vä­hen­ne­tään velat.

 1. Puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­set omai­suu­det las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. Kunkin puo­li­son omai­suut­ta on ni­mi­pe­ri­aat­teen mukaan kaikki hänen ni­mis­sään oleva omai­suus.
 2. Osi­tuk­ses­sa puo­li­soi­den omai­suus luet­te­loi­daan, eli ar­vo­te­taan, osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­het­ken ti­lan­teen mukaan.
 3. Osi­tuk­ses­ta laa­di­taan osi­tus­so­pi­mus tai osi­tus­kir­ja.

💡 Osi­tus­pe­rus­te on avio­ero­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä, ky­sees­sä on avio­eron ositus.

Osi­tus­so­pi­mus: omai­suus ja velat avio­eros­sa

Osi­tus­so­pi­muk­seen kir­ja­taan ai­na­kin os­a­puo­let, mo­lem­pien puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­set omai­suu­det ja velat, puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set ja to­dis­ta­jat.

Osi­tus­so­pi­muk­sen voi re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV), jotta syntyy suoja vel­ko­jia vas­taan. Re­kis­te­röin­ti ei ole pa­kol­lis­ta eikä vai­ku­ta osi­tuk­sen pä­te­vyy­teen.

⚠️ So­pi­muk­ses­sa on myös hyvä mai­ni­ta, onko ositus lo­pul­li­nen vai osit­tai­nen.

Puo­li­soi­den velat

Suo­mes­sa avio­va­ral­li­suus­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu va­ro­jen ja vel­ko­jen eril­li­syy­teen.

Puo­li­soil­la on siis lain no­jal­la suoja tois­ten­sa vel­ko­jil­ta. Lain (234/1929) mukaan kum­pi­kin puo­li­so vastaa omista ve­lois­taan, paitsi jos velka on otettu yh­des­sä, esi­mer­kik­si yh­tei­nen asun­to­lai­na.

Ve­ro­hal­lin­non ohjeen mukaan voi ta­sin­ko­na esi­mer­kik­si maksaa yh­tei­sen tai puo­li­son velan pois.

Ta­sin­ko­vel­vol­li­suus sel­vi­ää osi­tus­so­pi­muk­ses­sa

Puo­li­soi­den ta­sin­ko­vel­vol­li­suus sel­vi­te­tään osi­tus­so­pi­muk­sen tie­to­jen poh­jal­ta.

Ta­sin­ko tar­koit­taa sitä, että enem­män omis­ta­va puo­li­so luo­vut­taa vä­hem­män omis­ta­val­le puo­li­sol­le osan omai­suu­des­taan. Näin ositus tasaa omis­tuse­ro­ja. Ta­sin­koa luo­vut­ta­va puo­li­so saa itse päät­tää, mitä omai­suut­ta hän luo­vut­taa toi­sel­le puo­li­sol­le.

Ta­sin­ko ja ta­sin­gon suo­rit­ta­mi­nen

Ta­sin­ko suo­ri­te­taan osi­tus­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la. Ta­sin­gon luo­vut­ta­ja saa itse päät­tää, miten suo­rit­taa ta­sin­gon. Kui­ten­kin kan­nat­taa huo­mioi­da tietyn omai­suu­den luo­vut­ta­mi­ses­ta syn­ty­vät ve­ro­seu­raa­muk­set, kuten ar­vo­pa­pe­rit ja osak­keet.

💡 Ta­sin­gos­ta voi myös luopua. Luo­pu­mi­nen on hyvä tehdä kir­jal­li­se­na.

Lue lisää: Mil­loin kan­nat­taa tehdä osi­tuk­sen so­vit­te­lu?

Onko avio-ositus pakko suo­rit­taa?

Lain mukaan avio-osi­tus­ta ei ole pakko tehdä. Osi­tuk­sen tarve tulee kui­ten­kin vas­taan vii­meis­tään toisen kuol­les­sa.

Oikeus vaatia osi­tus­ta ei van­he­ne, mutta ei ole kui­ten­kaan lo­pu­ton. Ylei­ses­ti oi­keus­käy­tän­nös­sä (esi­mer­kik­si KKO: 2001:56) on kat­sot­tu pas­sii­vi­suu­den in­di­koi­van, että osi­tuk­ses­ta on so­vit­tu tai se on suo­ri­tet­tu. Näin ollen pitkän ajan ku­lut­tua ei voi enää vält­tä­mät­tä vaatia osi­tus­ta.

Osi­tus­ta ei kan­na­ta jättää roik­ku­maan, vaan ositus kan­nat­taa tehdä ker­ral­la lo­pul­li­ses­ti. Näin kum­mal­la­kaan puo­li­sol­la ei ole enää oi­keut­ta toisen omai­suu­teen. Tämä hel­pot­taa en­tis­ten puo­li­soi­den ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näi­sen elämän jat­ka­mis­ta.

💡 On hyvä laatia osi­tus­so­pi­mus, vaikka puo­li­soil­la oli­si­kin avio­eh­to, joka mää­rit­te­lee miten omai­suus jae­taan. Osi­tus­so­pi­muk­sen avulla ei myö­hem­min synny epä­sel­vää ti­lan­net­ta suo­ri­te­tus­ta omai­suu­den jaosta.

Esi­merk­ki: Ex-puo­li­son lupa asun­non myyn­tiin

Jos puo­li­sot eivät ole teh­neet osi­tus­so­pi­mus­ta tai osi­tus­ta, saatat tar­vi­ta ex-puo­li­so­si lupaa myydä esi­mer­kik­si oma si­joi­tusa­sun­to­si. Tämä johtuu siitä, että ex-puo­li­sol­la on oikeus tiet­tyyn mää­rään toisen puo­li­son omai­suutt­ta avio-oi­keu­den pe­rus­teel­la.

Avio­eron ositus ilman avio­eh­toa

Läh­tö­koh­tai­ses­ti avio­eh­to avio­eh­to kan­nat­taa aina tehdä.

Puo­li­soil­la on avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen lain no­jal­la. Se tar­koit­taa, että puo­li­soi­den varat jae­taan puo­lik­si eli va­rois­ta vä­hen­ne­tään velat ja jae­taan puo­lik­si, jol­loin va­rak­kaam­pi maksaa ta­sin­koa.

Esi­merk­ki 1: ositus ilman avio­eh­toa

 • Puo­li­so A ja puo­li­so B ovat olleet nai­mi­sis­sa 10 vuotta.
 • Heillä ei ole avio­eh­toa.
 • Yh­tei­nen oma­ko­ti­ta­lo 200 000 €
 • Yh­tei­nen asun­to­lai­nan 100 000 €
 • Puo­li­sol­la A si­joi­tus­va­ral­li­suut­ta 60 000 € sekä si­joi­tusa­sun­to 160 000 €
 • Puo­li­so B omis­taa moot­to­ri­ve­neen 5 000 € ja auton 45 000 €

Puo­li­son A:n avio-oi­keu­den alai­set varat on puolet ta­los­ta (100 000 €), asunto-osak­keet (160 000 €) ja si­joi­tus­va­ral­li­suus (60 000 €). Puo­li­so A:n velat on puolet asun­to­lai­nas­ta (50 000 €). Puo­li­so A:n avio-oi­keu­den alai­nen net­to­va­ral­li­suus on 270 000 €.

Puo­li­so B:n avio-oi­keu­den alai­set varat on puolet ta­los­ta (100 000 €), vene (5 000 €) ja auto (45 000 €). Puo­li­so B:n velat on puolet asun­to­lai­nas­ta (50 000 €). Puo­li­so B:n avio-oi­keu­den alai­set net­to­va­rat on 100 000 €.

Puo­li­soi­den yh­teen­las­ket­tu va­ral­li­suus on 370 000 €. Kum­pi­kin puo­li­so saa osi­tuk­ses­sa puolet, eli 185 000 €. Esi­mer­kis­sä puo­li­so A maksaa puo­li­so B:lle 85 000 € ta­sin­koa.

Avio­eron ositus, kun puo­li­soil­la on avio­eh­to

Avio-oi­keu­den voi sulkea pois esi­mer­kik­si avio­eh­dol­la, pe­rin­nök­si saa­dus­ta omai­suu­des­ta tes­ta­men­til­la tai lah­jak­si saa­dus­ta omai­suu­des­ta lah­ja­kir­jal­la. Avio-oi­keu­den voi sulkea pois koko­naan tai osit­tain.

Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to, toi­mi­te­taan osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu. Avio­eh­dos­sa mää­ri­tel­lään, mikä omai­suus on avio-oi­keu­den alais­ta ja mikä sen ul­ko­puo­lel­la. Omai­suuk­sien erit­te­ly on siis yk­sin­ker­tai­sem­paa, kun on avio­eh­to.

Avio­eh­to tulee olla re­kis­te­röi­ty ennen ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le. Sitä ei siis voi re­kis­te­röi­dä avio­ero­asian tultua vi­reil­le, eli kun avio­ero­ha­ke­mus on lä­he­tet­ty.

Esi­merk­ki: Ositus ja avio­eh­to

Puo­li­so X ja puo­li­so Y ovat eroa­mas­sa viiden vuoden avio­lii­ton jäl­keen. Heillä on avio­eh­to, jossa on mää­ri­tel­ty, että kum­mal­la­kaan ei ole avio-oi­keut­ta toisen omai­suu­teen.

Puo­li­so X omis­taa useita asunto-osak­kei­ta sekä si­joi­tus­va­ral­li­suut­ta. Puo­li­so Y omis­taa maa­ti­la­kiin­teis­tön. Avio­eh­don an­sios­ta kum­pi­kin pitää oman omai­suu­ten­sa heidän ero­tes­saan.

Pi­tää­kö ta­sin­gos­ta maksaa veroa?

Käy­tän­nös­sä ta­sin­ko on ve­ro­va­paa­ta. Ve­ro­hal­lin­non ohjeen mukaan ti­lan­ne on selkeä, kun ta­sin­ko osi­tuk­sen yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan avio-oi­keu­den alai­sil­la va­roil­la eikä ta­pah­du omis­ta­jan vaih­dos­ta.

Tie­tyis­sä ar­vo­pa­pe­rei­den ja osak­kei­den omis­ta­jan­vaih­dois­sa kui­ten­kin tulee ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Hoida ositus Aa­tok­ses­sa ilman stres­siä