Æn­dring af et te­sta­mente

aendre-testamente.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
6.5.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Din livs­si­tu­a­tion ændrer sig ofte gennem hele livet og nogle be­gi­ven­he­der kan gøre det nød­ven­digt for dig at op­da­tere dit te­sta­mente i for­læn­gelse heraf. Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over, hvad du skal være op­mærk­som på, hvis dit te­sta­mente skal ændres.  

For at sikre, at dine se­ne­ste ønsker ef­ter­le­ves samt at dit te­sta­mente er i over­ens­stem­melse med din nu­væ­rende livs­si­tu­a­tion, kan det være nød­ven­digt at ændre i dit te­sta­mente, når din livs­si­tu­a­tion ændrer sig.

Æn­dring af et ek­si­ste­rende te­sta­mente

Når du op­ret­ter et te­sta­mente, vil du som regel tage ud­gangs­punkt i den livs­si­tu­a­tion, du be­fin­der dig i. Også selvom du for­sø­ger at fo­re­gri­be po­ten­ti­el­le si­tu­a­tio­ner i dit te­sta­mente, kan det være svært at for­ud­se, hvor­dan dit liv mu­lig­vis ud­fol­der sig med tiden. Der kan fo­re­kom­me æn­drin­ger i dit liv, der med­fø­rer, at det ville være re­le­vant at ændre i dit ek­si­ste­rende te­sta­mente.

Ek­semp­ler på si­tu­a­tio­ner, der kan have be­tyd­ning for dit te­sta­mente kan være;

Ind­gå­else af æg­teskab

Når du indgår æg­teskab i Dan­mark arver din æg­te­fæl­le au­to­ma­tisk efter dig og bliver din tvangs­ar­ving. I et te­sta­mente kan du netop be­grænse din æg­te­fæl­le eller andre livs­ar­vin­ger til deres tvangs­arv. Herved kan du der­ef­ter råde over fri­ar­ven i et te­sta­mente.

Hvis du ønsker, at din æg­te­fæl­le skal arve så meget som muligt, er det også i et te­sta­mente, at du be­stem­mer dette.

Ind­gå­else af æg­teskab med­fø­rer ikke, at et even­tu­elt ek­si­ste­rende te­sta­mente op­hæ­ves. Der­i­mod kan det med­føre, at dele af dit te­sta­mente vil blive til­si­desat, hvis be­stem­mel­ser­ne efter ind­gå­else af æg­teskab er i strid med reg­ler­ne i ar­ve­loven.

Op­hæ­velse af æg­teskab eller samliv

Hvis du skal skil­les be­hø­ver du nor­mal­vis ikke at ændre eller til­ba­ge­kalde dit te­sta­mente. Når et æg­teskab op­hø­rer vil æg­te­fæl­lers ret til at arve hin­an­den bort­falde og gen­si­dige te­sta­men­ter be­trag­tes som ud­gangs­punkt som op­hæ­vet ved en skils­mis­se.

Men det kan i nogle si­tu­a­tio­ner stadig være re­le­vant at re­vur­dere dit ek­si­ste­rende te­sta­mente. Det kan ek­sem­pel­vis være i til­fælde af uty­de­lige be­skri­vel­ser i te­sta­men­tet, der kan med­føre usik­ker­hed om, hvem der så skal arve dig.

Hvis du og din sam­le­ver har op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­mente, vil dette som ud­gangs­punkt bort­falde, hvis jeres samliv op­hø­rer. I kan dog i jeres te­sta­mente be­stem­me, at nogle be­stem­mel­ser fort­sat skal gælde.

Æn­drin­ger i dine ar­vin­gers for­hold

Hvis der sker æn­drin­ger blandt dine ar­vin­ger kan det være re­le­vant at ændre i dit te­sta­mente. Det kan være i til­fælde af, at du får børn, som du ønsker skal be­græn­ses til tvangs­ar­ven eller som du ønsker skal arve mere end den arv, der følger af ar­ve­loven. Det kan også være i til­fælde af, at du får bør­ne­børn, som du ønsker skal arve efter dig. I så fald skal de til­go­de­ses i dit te­sta­mente.

Æn­drin­ger i din øko­nomi

Hvis du op­le­ver dra­stiske æn­drin­ger i din øko­nomi kan det også være re­le­vant at ændre i dit ek­si­ste­rende te­sta­mente.

Det kan ek­sem­pel­vis være, hvis du arver en stor sum penge eller hvis du ønsker at til­go­dese be­stemte per­so­ner i dit te­sta­mente.

Døds­fald blandt ud­valgte per­so­ner

Hvis du har ud­pe­get noget af din fa­mi­lie eller andre per­so­ner i dit te­sta­mente, kan det være re­le­vant at ændre dit te­sta­mente, hvis de ud­pe­gede per­so­ner afgår ved døden. Det kan ek­sem­pel­vis være, hvis du har til­go­de­set en nær ven i dit te­sta­mente, der senere afgår ved døden.

⚠️ Det er sær­de­les vig­tigt at holde dit te­sta­mente ak­tu­elt for at undgå po­ten­ti­el­le tvi­ster og for at sikre, at boet efter dig bliver for­delt efter dine se­ne­ste ønsker.

Over­vej­el­ser ved æn­dring af et te­sta­mente

Det kan være re­le­vant for dig at over­veje, om du bør til­ba­ge­kalde dit ak­tu­el­le te­sta­mente eller om du kan nøjes med at ændre i det.

Du kan ændre dit te­sta­mente ved at op­ret­te et tillæg. Et sådan tillæg kaldes en ko­di­cil. Et tillæg til et ek­si­ste­rende te­sta­mente bruges ved små æn­drin­ger i dit ek­si­ste­rende te­sta­mente.

Har du der­i­mod brug for at lave større æn­drin­ger kan det i nogle til­fælde bedre betale sig at til­ba­ge­kalde dit ak­tu­el­le te­sta­mente, for der­ef­ter at er­stat­te det med et nyt te­sta­mente. Du kan til­ba­ge­kalde et te­sta­mente ved at op­ret­te et nyt te­sta­mente, hvori du til­ba­ge­kal­der dit op­rin­de­lige te­sta­mente. Du kan vælge at til­ba­ge­kalde dit te­sta­mente helt eller del­vist.

Det er vig­tigt, at både et tillæg eller det nye te­sta­mente bliver op­ret­tet på gyldig vis, for at kunne lægges til grund senere hen. Et tillæg skal op­ret­tes på samme måde som dit ek­si­ste­rende te­sta­mente blev op­ret­tet. Ek­sem­pel­vis skal et tillæg til et no­tar­te­sta­men­ter også un­der­skri­ves foran en notar.

💡Læs mere om gyldig op­ret­telse af et te­sta­mente

Det er sær­de­les vig­tigt, at der ikke er mod­stri­dende be­stem­mel­ser i dit te­sta­mente. Der her­sker derfor et behov for klar­hed netop for at for­hin­dre enhver tve­ty­dig­hed mellem dit op­rin­de­lige te­sta­mente og even­tu­el­le æn­drin­ger til te­sta­men­tet, der po­ten­ti­elt kan føre til uove­r­ens­stem­mel­ser senere hen.

Pro­ces­sen for æn­drin­ger af et te­sta­mente

Hvis du vil ændre i dit ek­si­ste­rende te­sta­mente kan du enten til­føje et tillæg til dit ek­si­ste­rende te­sta­mente eller du kan ændre i dit ek­si­ste­rende te­sta­mente.

Du bør dog være op­mærk­som på, at du ikke kan til­ba­ge­kalde dit te­sta­mente, hvis det er gjort ui­genkal­de­ligt.

Det første du bør gøre er at gen­nem­se dit ek­si­ste­rende te­sta­mente. Her­ef­ter skal du re­vur­dere ind­hol­det sam­men­holdt med din livs­si­tu­a­tion og even­tu­el­le æn­drin­ger i din si­tu­a­tion, der med­fø­rer be­ho­vet for æn­drin­ger i dit te­sta­mente. Der­ef­ter skal tek­sten til et tillæg (ko­di­cil) eller et nyt te­sta­mente ud­fær­di­ges og her­ef­ter gyldig op­ret­tes enten som no­tar­te­sta­mente, vid­ne­te­sta­mente eller i sær­lige til­fælde som et nød­te­sta­mente.

💡Læs mere om de for­skel­lige typer af te­sta­men­ter

Det kan være nød­ven­digt for dig at søge pro­fes­sio­nel juri­disk rå­d­giv­ning for at sikre, at æn­drings­pro­ces­sen er i over­ens­stem­melse med gæl­dende love og regler. Herved sikrer du, at æn­drin­ger­ne til dit te­sta­mente bliver gyl­dige.

Bort­skaf­felse af et tid­li­gere te­sta­mente

Det er vig­tigt, at det tid­li­gere te­sta­mente bliver af­skaf­fet kor­rekt. Hvis der er tale om et no­tar­te­sta­mente, vil det nye te­sta­mente re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter ved op­ret­tel­sen.

Hvis du der­i­mod op­ret­ter et vid­ne­te­sta­mente eller et nød­te­sta­mente er det vig­tigt, at du skaf­fer dig af med det tid­li­gere te­sta­mente, så du undgår for­vir­ring senere hen. Vær op­mærk­som på, at der kan fremgå føl­som­me op­lys­nin­ger i dit te­sta­mente, så det er en god ide, at det de­stru­e­res.

Det er til­lige vig­tigt, at du da­te­rer dit te­sta­mente. Det er i så fald det nyeste og gyl­dige te­sta­mente, der vil lægges til grund ved be­hand­lin­gen af dit dødsbo.

Dog vil et vid­ne­te­sta­mente eller nød­te­sta­mente ikke au­to­ma­tisk blive kendt ved din død, så det er vig­tigt, at du op­be­va­rer dit te­sta­mente på en sikker måde. Du bør in­for­mere dine ar­vin­ger om, hvor dit te­sta­mente op­be­va­res.

Hvis dit te­sta­mente ikke dukker op i for­bin­delse med be­hand­lin­gen af dit dødsbo, vil det ikke lægges til grund og dine ønsker vil derfor ikke blive ef­ter­le­vet.

💡Læs mere om op­be­va­ring af te­sta­men­ter

Alle juridiske forhold fra start til slut online.