Flere te­sta­men­ter

En person med mappe
A photo of Anna
Anna, jurist
22.3.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Har du op­ret­tet et te­sta­mente eller over­ve­jer du det, så vær op­mærk­som på, at det aldrig er hen­sigts­mæs­sigt at have mere end ét te­sta­mente ad gangen. Med flere te­sta­men­ter, kan nemlig skabe usik­ker­hed og po­ten­ti­el­le tvi­ster mellem ar­vin­ger.

De se­ne­ste år har cirka 40 000 op­ret­tet et no­tar­te­sta­mente årligt. Hertil kommer alle de per­so­ner, som har op­ret­tet et vid­ne­te­sta­mente. Te­sta­men­ter er så­le­des et po­pu­lært juri­disk do­ku­ment at ud­ar­bejde.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­mere på te­sta­men­ter og for­skel­lige typer af te­sta­men­ter.

Bør jeg have mere end et te­sta­mente?

Det klare ud­gangs­punkt er, at du aldrig bør have mere end et gyl­digt te­sta­mente.

Her er tre for­hold, der taler for, at man kun bør have et te­sta­mente:

  1. Hvis du har mere end et te­sta­mente, kan det skabe usik­ker­hed om, hvad der skal gælde. Sær­ligt, hvis ind­hol­det i de to do­ku­men­ter ikke er for­e­ne­lige. 
  2. Det kan skabe tvi­ster mellem ar­vin­ger­ne, hvis der er mere end to te­sta­mente, og man ikke kan blive enige om, hvil­ket te­sta­mente, der skal gælde. 
  3. Det kan være, at dine ønsker, som ud­trykt i den ene te­sta­mente, ikke bliver ef­ter­le­vet, idet det andet te­sta­mente bliver gjort gæl­dende.

Læs mere: Ind­si­gelse mod et te­sta­mente og kopier af te­sta­men­ter

Opret dit te­sta­mente i dag

Lav et te­sta­mente hos Aatos. Det tager ikke lang tid, og du kan altid vende til­bage til pro­ces­sen, hvis du har brug for en tæn­ke­pause.

Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af et ek­si­ste­rende te­sta­mente

Hvis du over­ve­jer at op­ret­te et nyt te­sta­mente eller al­le­rede har gjort det, så er det vig­tigt at se på, hvor­dan det tid­li­gere te­sta­mente kan til­ba­ge­kal­delse eller ændres.

Det er vig­tigt at sondre mellem til­ba­ge­kal­delse og æn­dring. En til­ba­ge­kal­delse af et te­sta­mente be­ty­der, at te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des i sin helhed og er­stat­tes af et nyt te­sta­mente.

Her­over­for står æn­dring af te­sta­mente, hvil­ket be­ty­der, at noget ændres i det ek­si­ste­rende te­sta­mente, men at te­sta­men­tet i sin helhed består. En æn­dring kan være, at noget tekst slet­tes, rettes eller at ny tekst til­fø­jes.

Til­ba­ge­kal­delse i prak­sis

Et te­sta­mente kan som ud­gangs­punkt altid til­ba­ge­kal­delse. Det er muligt at fo­re­tage en hel eller delvis til­ba­ge­kal­delse af te­sta­men­tet. I prak­sis, skal til­ba­ge­kal­del­sen ske ved, at der laves et nyt te­sta­mente, hvor hand­lin­gen be­skri­ves.

Te­sta­men­tet, som bruges til at til­ba­ge­kalde et ek­si­ste­rende te­sta­mente, skal gøres gyl­digt enten ved vedstå det for en notar (no­tar­te­sta­mente) eller ved un­der­skrift foran mindst to vidner (vid­ne­te­sta­mente).

Æn­dring i prak­sis

Et te­sta­mente kan som ud­gangs­punkt altid ændres. I prak­sis, skal æn­drin­gen ske ved, at der laves en så­kaldt ko­di­cil, som er et tillæg til det ek­si­ste­rende te­sta­mente.

I prak­sis bruges ko­di­cil oftest til mindre æn­drin­ger, mens til­ba­ge­kal­delse bruges, når te­sta­tor ønsker at ændre mere end blot for­ma­li­te­ter, såsom ma­te­ri­el­le for­mu­le­rin­ger om, hvem der skal arve, og hvad de skal arve.

Ui­genkal­de­lig­hed eller ej

Det er vig­tigt at være op­mærk­som på, om te­sta­men­tet, som ønskes til­ba­ge­kaldt eller ændret, er gjort ui­genkal­de­ligt. I visse til­fælde vælger te­sta­tor, at et te­sta­mente skal være ui­genkal­de­ligt, hvil­ket be­ty­der, at det ikke kan til­ba­ge­kal­des. I så­dan­ne til­fælde, er det ikke muligt at til­ba­ge­kalde te­sta­men­tet.

Er der tale om et gen­si­digt te­sta­mente?

Har man op­ret­tet et te­sta­mente med en part­ner eller æg­te­fæl­le, så er der tale om et gen­si­digt te­sta­mente. Hvis den anden part fort­sat er i live, skal den uni­la­te­ra­le til­ba­ge­kal­delse med­del­es til den anden part til te­sta­men­tet.

Et gen­si­digt te­sta­mente bort­fal­der au­to­ma­tisk ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

Sup­ple­rende typer af te­sta­mente

Disse typer af te­sta­mente, er ikke un­der­lagt samme krav til op­ret­telse og gyl­dig­hed.

Ind­bo­te­sta­mente

Med et ind­bo­te­sta­mente, kan du for­de­le din ejen­de­le til de ar­vin­ger, som du ønsker skal arve spe­ci­fik­ke ejen­de­le. Et ind­bo­te­sta­mente er gyl­digt, når du da­te­rer og un­der­skri­ver det. Til­ba­ge­kal­delse af ind­bo­te­sta­mente er så­le­des også nemt, idet du selv kan ændre det ved at lave et nyt.

Bør­ne­te­sta­mente

Har du min­dre­årige børn, kan du over­veje at op­ret­te et bør­ne­te­sta­mente. Et bør­ne­te­sta­mente er et do­ku­ment, hvor du ud­tryk­ker dit ønske om, hvem der skal være værge for dine min­dre­årige børn, hvis du afgår ved døden. Dit ønske er ikke bin­dende, men vil være en an­be­fa­ling, som Fa­mi­li­e­rets­hu­set skal tage i be­tragt­ning i vur­de­rin­gen af, hvem der skal være værge.

Det er muligt, men ikke nød­ven­digt, at vedstå bør­ne­te­sta­men­tet for en notar. Til­ba­ge­kal­delse og hvad der kræves herfor, af­hæn­ger så­le­des af, hvor­dan du har op­ret­tet det ek­si­ste­rende bør­ne­te­sta­mente.

Opret et te­sta­mente hos Aatos

De fleste har en hol­ding til, hvor­dan de gerne ser, at deres arv for­de­les. Opret et te­sta­mente hos Aatos og vær sikker på, at din arv for­de­les, som du ønsker.

Med Aatos kan du i ro og fred op­ret­te et te­sta­mente. Du kan sidde der­hjem­me, og hele pro­ces­sen fo­re­går online. Du kan så­le­des holde alle de pauser, du har brug for og komme til­bage og fort­sæt­te, hvor du slap. Har du spørgs­mål un­der­vejs, så sidder vores juri­ster klar til at svare.

Te­sta­mente er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.