Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuo­le­man jäl­keen

Mintun vihreä arkku ja valkoinen kukkalaite
Aatos-Nea
Nea
29.4.2024 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Mitä ta­pah­tuu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­selle val­tuut­ta­jan kuo­le­man jäl­keen? On­nis­tuuko vai­na­jan asioi­den hoi­ta­mi­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus lakkaa au­to­maat­ti­sesti ole­masta sil­loin, kun pää­hen­kilö, eli val­tuu­tuk­sen laa­tija kuolee. Val­tuu­tusta ei tar­vitse erik­seen kumota.

Val­tuu­tettu ei enää pää­hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen voi toimia hänen ni­mis­sään. Hän ei esi­mer­kiksi enää voi maksaa las­kuja pää­hen­ki­lön ni­missä.

Pää­hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen hänen omai­suu­tensa muo­dos­taa kuo­lin­pe­sän. Val­tuu­tettu ei edusta kuo­lin­pe­sää, vaan kuo­lin­pe­sän asioista päät­tää kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

⚠️ Vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen val­tuu­te­tulla on kui­ten­kin tiet­tyjä vel­vol­li­suuk­sia ja teh­tä­viä. Hänen teh­tä­vänsä ei siis ko­ko­naan pääty pää­hen­ki­lön kuo­le­maan.

Kuo­le­man jäl­keen: Pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen

Kun pää­hen­kilö kuolee ja val­tuu­tus lakkaa ole­masta, siir­tyy pää­hen­ki­lön omai­suus kuo­lin­pe­sän hal­tuun. Täl­löin kuo­lin­pe­sän osak­kaat te­ke­vät yh­dessä pää­tök­set pesän hal­lin­nosta. Val­tuu­tettu ei enää kuo­lin­pe­sässä toimi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla.

Val­tuu­te­tun tär­kein teh­tävä pää­hen­kilö kuo­le­man jäl­keen on laatia pää­tös­tili, ellei val­tuu­tuk­sessa ole toisin mää­rätty. Pää­tös­tili tulee tehdä heti, kun val­tuu­tus lakkaa.

Pää­tös­ti­lissä val­tuu­tettu sel­vit­tää, miten teh­tä­vää on hoi­dettu val­tuu­tuk­sen voi­mas­sao­lon aikana. Siitä tulee käydä ilmi, millä ta­valla val­tuu­tettu on hoi­ta­nut pää­hen­kilö ta­loutta. Val­tuu­te­tulla on vel­vol­li­suus säi­lyt­tää eri­näi­set teh­tä­vänsä aikana syn­ty­neet to­sit­teet. Täl­lai­sia on mm. kuitit teh­dyistä han­kin­noista tai mah­dol­li­set kaup­pa­kir­jat myy­dystä omai­suu­desta. Nämä aut­ta­vat kir­jal­li­sen sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­sessä.

💡 Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sessa, voit valita, tar­vit­seeko val­tuu­te­tun laatia pää­tös­ti­liä.

Pää­tös­tili luo­vu­te­taan kuo­lin­pe­sälle

Pää­tös­tili laa­di­taan lain mukaan sille, jolla on oikeus omai­suu­den vas­taa­not­ta­mi­seen. Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa kuo­lin­pe­sää.

Jos kuo­lin­pesä on val­tuut­ta­nut yhden osak­kaan hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän asioita, luo­vu­te­taan pää­tös­tili tälle osak­kaalle. Pää­tös­ti­liä ei siis toi­mi­teta esi­mer­kiksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle.

Pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen on tär­keää , jotta voi­daan var­mis­tua siitä, että val­tuu­tettu on hoi­ta­nut teh­tä­väänsä pää­hen­ki­lön etujen mu­kai­sesti.

💡 Jos val­tuu­tettu on kui­ten­kin val­tuu­tuk­sessa etu­kä­teen va­pau­tettu tästä vel­vol­li­suu­desta, ei pää­tös­ti­liä tar­vitse tehdä.

Lue lisää: Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen suo­sit­tua

Val­tuu­tuk­sen lak­kaa­mi­nen ei kumoa jo teh­tyjä toi­mija

Val­tuu­tuk­sen no­jalla tehdyt toimet ovat läh­tö­koh­tai­sesti edel­leen voi­massa myös pää­hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen.

Val­tuu­tuk­sen lak­kaa­mi­nen ei siis kumoa toimia, jotka on tehty val­tuu­tuk­sen voi­massa olon aikana. Toimet eivät sil­loin kui­ten­kaan sido pää­hen­ki­löä, vaan ne si­to­vat kuo­lin­pe­sää.

Esi­merkki: Auton myy­mi­nen

Pää­hen­kilö A omis­taa auton, mutta ei kykene enää aja­maan sillä. Hän on toi­vo­nut, että auto myy­dään hänen ys­tä­väl­leen B:lle. Val­tuu­tettu C on hoi­ta­nut myy­mi­sen ja B on mak­sa­nut au­tosta A:lle.

Auton kaup­pa­kir­jassa on so­vittu, että B noutaa auton val­tuu­tettu C:ltä tiet­tynä ajan­koh­tana. A me­neh­tyy ennen, kuin B on eh­ti­nyt nou­ta­maan auton.

Koska kaup­pa­kirja on al­le­kir­joi­tettu ennen A:n me­neh­ty­mistä, saa val­tuu­tettu C suo­rit­taa kaupan lop­puun asti. Hän saa luo­vut­taa auton B:lle so­vit­tuna ajan­koh­tana.

Läh­tö­koh­tai­sesti, jos val­tuu­tuk­sen no­jalla tehty toimi on aloi­tettu vasta val­tuu­tuk­sen lak­kaa­mi­sen jäl­keen, ei tämä toimi ole sitova.

Kun pää­tös­tili on luotu ja omai­suus luo­vu­tettu kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan, päät­ty­vät val­tuu­te­tun teh­tä­vät. Seu­raa­vaksi kuo­lin­pesä huo­leh­tii pesän sel­vit­tä­mi­sestä ja pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­sesta.