Mikä on kuo­lin­pesä?

Kirjahylly ja nojatuoli
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuo­lin­pe­sän osak­kailla on monia teh­tä­viä pe­ru­kir­jan te­ke­mi­sestä aina ve­ro­tuk­sen hoi­ta­mi­seen. Sel­vi­timme ylei­siä käy­tän­teitä, miten kuo­lin­pe­sää kan­nat­taa sel­vit­tää.

Kuo­lin­pesä tar­koit­taa sitä omai­suutta ja velkaa, mikä vai­na­jalta on jäänyt. Kuo­lin­pe­sää ni­mi­te­tään myös pe­ri­kun­naksi.

Vai­na­jan omai­suu­desta teh­dään pe­run­kir­joi­tus, jossa kar­toi­te­taan vai­na­jan omai­suus ja mää­ri­tel­lään arvot eri omai­suuse­rille. Pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä 3 kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­masta.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat te­ke­vät pää­tök­set

Kuo­lin­pe­sän pää­tök­set teh­dään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken yk­si­mie­li­sesti. Kuo­lin­pe­sän osak­kaita ovat mm. pe­ril­li­set, eloon­jää­nyt puo­liso sekä yleis­tes­ta­men­tin­saa­jat.

Kuo­lin­pe­sän osakas ei kui­ten­kaan ole sel­lai­nen hen­kilö, joka perii tes­ta­men­tilla vain tietyn omai­suu­den.

Pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja pesän hal­linto edel­lyt­tää osak­kai­den vä­listä yh­tei­sym­mär­rystä. So­pui­sassa kuo­lin­pe­sässä asioita voi­daan hal­lita yk­si­tyi­soi­keu­del­li­silla so­pi­muk­silla ja val­ta­kir­joilla.

Lue lisää: Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos

Miten kuo­lin­pesä sel­vi­te­tään?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat sel­vit­tää pesän itse eli jär­jes­tää pe­run­kir­joi­tuk­sen.

Pe­run­kir­joi­tuk­seen voi myös pyytää apua la­ki­toi­mis­tosta tai tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen täysin ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Mikäli pesän osak­kaat ovat rii­tai­sia, määrää kä­rä­jä­oi­keus pe­sälle ul­ko­puo­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän.

💡Tie­sitkö, että kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus täytyy tehdä ai­na­kin kerran, vai­na­jan kuo­lin­vuo­delta?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta

Yk­sin­ker­tai­sen pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on kes­ki­mää­rin la­ki­toi­mis­tossa 600– 1 200 euroa. Hin­taan li­sä­tään usein vielä pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut su­kusel­vi­tys­ten ja vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sesta seu­ra­kun­nilta ja vi­ras­toista.

Edul­li­sim­min ja hel­pom­min pääset te­ke­mällä pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pe­run­kir­joi­tus maksaa vain 399 euroa Aa­tok­sen pal­ve­lussa ja voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen etänä ko­ti­soh­val­tasi. Hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Pe­sän­sel­vit­täjä auttaa rii­tai­sissa kuo­lin­pe­sissä

Rii­tai­sissa kuo­lin­pe­sissä, jossa osak­kaat ovat eri mieltä pesän hal­lin­nosta ja asioi­den hoi­ta­mi­sesta, kan­nat­taa hakea pe­sän­sel­vit­täjä.

Pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mistä hae­taan vai­na­jan ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­delta. Tuo­miois­tui­men mää­räyk­sen no­jalla pe­sän­sel­vit­tä­jällä on oikeus aloit­taa pesän sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät toimet.

Alai­käi­set osak­kaat tar­vit­se­vat edun­val­vo­jan

Kuo­lin­pe­sän osak­kaille saa­te­taan joutua mää­rää­mään edun­val­vo­jia.

Esi­mer­kiksi alai­käistä pe­ril­listä edus­taa kuo­lin­pe­sän asioissa usein lasten huol­ta­jat. Jos alai­käi­sen lapsen van­hem­mat ovat myös kuo­lin­pe­sän osak­kaita, tulee lap­selle hank­kia etu­ris­ti­rii­dan vuoksi edun­val­voja.

Kuo­lin­pe­sän hal­lin­nosta voi­daan mää­rätä tes­ta­men­tilla, jossa mää­rä­tään joku tietty pe­sän­sel­vit­täjä vas­taa­maan pesän hal­lin­nosta.

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­nen

Vai­na­jan valat ja verat sekä pe­ril­li­set sel­vi­te­tään pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa pe­ru­kirja käy­dään läpi ja se al­le­kir­joi­te­taan. Laa­duittu pe­ru­kirja toimii kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­sen eli pe­rin­nön­jaon poh­jana.

Pe­rin­nön­jaossa ei olla si­dot­tuja pe­ru­kir­jan ar­voi­hin. Nämä arvot ovat kui­ten­kin hyvä pohja pe­rin­nön­jaon suun­nit­te­lua varten. Pe­rin­nön­jaossa mää­ri­tel­lään mitä omai­suutta kel­le­kin tulee.

💡 Va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tus ei juuri ta­val­li­sesta pe­run­kir­joi­tuk­sesta. Omai­set eivät peri vai­na­jan vel­koja, mutta esi­mer­kiksi hau­ta­jai­set tu­le­vat usein omais­ten mak­set­ta­vaksi.

Lue lisää: Kuo­lin­pe­sän kon­kurssi

Pe­rin­nön­jako ja lain­voi­mai­suus

Kuo­lin­pe­sää hal­li­taan yh­teis­hal­lin­nolla, johon osal­lis­tu­vat kaikki pesän osak­kaat. Jo­kai­sella osak­kaalla on kui­ten­kin oikeus vaatia yh­teis­hal­lin­non pur­ka­mista ja jää­mis­tön ja­ka­mista eli oikeus tehdä ja­ko­vaade.

Jaon jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaasta eli pe­ril­li­sestä tulee saa­mansa esi­neen ainoa omis­taja. Kun pe­rin­nön­jako on tullut lain­voi­mai­seksi, kuo­lin­pe­sän osak­kai­den osak­kuus lakkaa.

Lail­li­nen pe­rin­nön­jako edel­lyt­tää, että omai­suus to­sia­siassa jae­taan. Pelkkä pe­rin­tö­osuuk­sien suh­teel­li­nen tai ar­vo­mää­räi­nen mää­rit­tä­mi­nen ei ole pe­rin­nön­ja­koa.

Lue lisää: Saako kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tää ennen pe­run­kir­joi­tusta?

Pe­rin­nön­ja­ko­kirja kertoo pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­osuu­det

Pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaan kir­ja­taan se, mitä omai­suutta kel­le­kin pe­ril­li­sille tulee.

Pe­rin­nön­jaon edel­ly­tys on se, että kaikki pesän velat on mak­settu ja le­gaa­tit eli eri­tyis­tes­ta­men­tit on täy­tetty. Näistä asioista teh­dään mer­kintä myös ja­ko­kir­jaan. Ja­ko­kir­jaan mer­ki­tään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tiedot ja heidän suh­teel­li­nen osuu­tensa pe­sästä.

Jaetun omai­suu­den osalta mer­ki­tään, mitä kukin osakas saa. Omai­suuk­sien osalta mer­ki­tään omai­suu­den nimi, li­sä­tie­dot ja omai­suu­den arvo. Pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan al­le­kir­joit­ta­vat kaikki pesän osak­kaat ja sen to­dis­ta­vat kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa.

Kuo­lin­pe­sän ampuma-aseet

Kuo­lin­pe­sän ampuma-aseista on oma sään­nös ampuma-ase­laissa (1/1998 kohta 108 §).

Vastuu vai­na­jan aseista on kuo­lin­pe­sän osak­kailla. Osak­kaat päät­tä­vät kes­kuu­des­taan hen­ki­lön, joka ottaa ampuma-aseen, aseen osat, pat­ruu­nat ja eri­tyi­sen vaa­ral­li­set am­muk­set vä­lit­tö­mästi hal­tuunsa vai­na­jan kuol­tua.

Ampuma-aseet hal­tuunsa ot­ta­neella hen­ki­löllä on oikeus säi­lyt­tää aseita hal­lus­saan kuuden kuu­kau­den ajan kuo­lin­päi­västä lukien. Sen jäl­keen asei­siin tulee hank­kia hal­lus­sa­pi­to­lupa tai ne tulee luo­vut­taa eteen­päin. Aseet voi luo­vut­taa myös po­lii­sille.

Vaih­toeh­toi­sesti ampuma-aseet voi­daan py­sy­västi muut­taa am­pu­ma­kel­vot­to­miksi.

Kuo­lin­pe­sän auto ja moot­to­ri­pyörä

Vai­na­jan au­toista tai moot­to­ri­pyö­rästä ei tar­vitse tehdä eril­listä il­moi­tusta vi­ran­omai­sille. Vi­ran­omai­set saavat tiedon kuo­le­masta au­to­maat­ti­sesti.

Tra­ficom, eli lii­kenne- ja vies­tin­tä­vi­rasto, muut­taa vai­na­jan ni­missä olevan auton tai moot­to­ri­pyö­rän oma­toi­mi­sesti vai­na­jan kuo­lin­pe­sän nimiin. Sa­malla myös re­kis­te­röi­tyyn autoon tai moot­to­ri­pyö­rään liit­ty­vien mak­su­jen, kuten ajo­neu­vo­ve­ron, mak­su­vel­vol­li­suus siir­tyy kuo­lin­pe­sälle.

Auton tai moot­to­ri­pyö­rän myy­mi­nen

Auton tai moot­to­ri­pyö­rän myy­mistä varten kuo­lin­pesä tar­vit­see ajo­neu­von re­kis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen il­moi­tus­osan (II-osa). Myy­mistä varten riit­tää yhden osak­kaan al­le­kir­joi­tus.

Puut­tu­van il­moi­tus­osan voi hank­kia sel­lai­sesta kat­sas­tus­pis­teestä, joka tekee auton tai moot­to­ri­pyö­rän re­kis­te­röin­tejä. Il­moi­tus­osan hank­ki­mista varten tar­vi­taan pe­ru­kirja tai vai­na­jan su­kusel­vi­tys, joka osoit­taa il­moi­tus­osaa hank­ki­van olevan kuo­lin­pe­sän osakas.

Kuo­lin­pe­sän ve­roa­siat

Pe­ril­li­set ovat vas­tuussa yh­tei­sesti kuo­lin­pe­sän ve­roista. On kui­ten­kin hel­pom­paa, jos osak­kaat ni­meä­vät yhden hen­ki­lön kuo­lin­pe­sästä hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioita.

Voit täyt­tää Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuilla val­ta­kir­jan ja­ka­mat­to­man ve­ro­asioi­den hoi­ta­mista varten. Kaik­kien osak­kai­den tulee al­le­kir­joit­taa val­ta­kirja.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 299 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit. Sinun ei tar­vitse tietää ju­ri­dii­kasta mitään. Tar­vit­taessa la­ki­tii­mimme vastaa miel­täsi as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Pal­ve­luumme kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­silta sekä seu­ra­kun­nilta. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­mak­sut tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rän mukaan.

Lue lisää, kuinka vir­ka­to­dis­tus­ten hinta muo­dos­tuu, kun tilaat vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen kautta.

Voit tes­tata Aa­tok­sen pal­ve­lua il­mai­seksi. Saat val­miit asia­kir­jat ti­lat­tua ja la­dat­tua mak­set­tuasi pal­ve­lun.