Mikä on kuo­lin­pe­sä?

Kirjahylly ja nojatuoli
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuo­lin­pe­sän osak­kail­la on monia teh­tä­viä pe­ru­kir­jan te­ke­mi­ses­tä aina ve­ro­tuk­sen hoi­ta­mi­seen. Sel­vi­tim­me ylei­siä käy­tän­tei­tä, miten kuo­lin­pe­sää kan­nat­taa sel­vit­tää.

Kuo­lin­pe­sä tar­koit­taa sitä omai­suut­ta ja velkaa, mikä vai­na­jal­ta on jäänyt. Kuo­lin­pe­sää ni­mi­te­tään myös pe­ri­kun­nak­si.

Vain­ajan omai­suu­des­ta teh­dään pe­run­kir­joi­tus, jossa kar­toi­te­taan vain­ajan omai­suus ja mää­ri­tel­lään arvot eri omai­suuse­ril­le. Pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä 3 kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­mas­ta.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat te­ke­vät pää­tök­set

Kuo­lin­pe­sän pää­tök­set teh­dään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken yk­si­mie­li­ses­ti. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ovat mm. pe­ril­li­set, eloon­jää­nyt puo­li­so sekä yleis­tes­ta­men­tin­saa­jat.

Kuo­lin­pe­sän osakas ei kui­ten­kaan ole sel­lai­nen hen­ki­lö, joka perii tes­ta­men­til­la vain tietyn omai­suu­den.

Pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja pesän hal­lin­to edel­lyt­tää osak­kai­den vä­lis­tä yh­tei­sym­mär­rys­tä. So­pui­sas­sa kuo­lin­pe­säs­sä asioi­ta voi­daan hal­li­ta yk­si­tyi­soi­keu­del­li­sil­la so­pi­muk­sil­la ja val­ta­kir­joil­la.

Miten kuo­lin­pe­sä sel­vi­te­tään?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat sel­vit­tää pesän itse eli jär­jes­tää pe­run­kir­joi­tuk­sen.

Pe­run­kir­joi­tuk­seen voi myös pyytää apua la­ki­toi­mis­tos­ta tai tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen täysin ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Mikäli pesän osak­kaat ovat rii­tai­sia, määrää kä­rä­jä­oi­keus pe­säl­le ul­ko­puo­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän.

💡Tie­sit­kö, että kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus täytyy tehdä ai­na­kin kerran, vain­ajan kuo­lin­vuo­del­ta?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta

Yk­sin­ker­tai­sen pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on kes­ki­mää­rin la­ki­toi­mis­tos­sa 600– 1 200 euroa. Hin­taan li­sä­tään usein vielä pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut su­kusel­vi­tys­ten ja vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta seu­ra­kun­nil­ta ja vi­ras­tois­ta.

Edul­li­sim­min ja hel­pom­min pääset te­ke­mäl­lä pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pe­run­kir­joi­tus maksaa vain 299 euroa Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa ja voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen etänä ko­ti­soh­val­ta­si. Hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Pe­sän­sel­vit­tä­jä auttaa rii­tai­sis­sa kuo­lin­pe­sis­sä

Rii­tai­sis­sa kuo­lin­pe­sis­sä, jossa osak­kaat ovat eri mieltä pesän hal­lin­nos­ta ja asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta, kan­nat­taa hakea pe­sän­sel­vit­tä­jä.

Pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mis­tä hae­taan vain­ajan ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. Tuo­miois­tui­men mää­räyk­sen no­jal­la pe­sän­sel­vit­tä­jäl­lä on oikeus aloit­taa pesän sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät toimet.

Alai­käi­set osak­kaat tar­vit­se­vat edun­val­vo­jan

Kuo­lin­pe­sän osak­kail­le saa­te­taan joutua mää­rää­mään edun­val­vo­jia.

Esi­mer­kik­si alai­käis­tä pe­ril­lis­tä edus­taa kuo­lin­pe­sän asiois­sa usein lasten huol­ta­jat. Jos alai­käi­sen lapsen van­hem­mat ovat myös kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta, tulee lap­sel­le hank­kia etu­ris­ti­rii­dan vuoksi edun­val­vo­ja.

Kuo­lin­pe­sän hal­lin­nos­ta voi­daan mää­rä­tä tes­ta­men­til­la, jossa mää­rä­tään joku tietty pe­sän­sel­vit­tä­jä vas­taa­maan pesän hal­lin­nos­ta.

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­nen

Vain­ajan valat ja verat sekä pe­ril­li­set sel­vi­te­tään pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa pe­ru­kir­ja käy­dään läpi ja se al­le­kir­joi­te­taan. Laa­duit­tu pe­ru­kir­ja toimii kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­sen eli pe­rin­nön­jaon poh­ja­na.

Pe­rin­nön­jaos­sa ei olla si­dot­tu­ja pe­ru­kir­jan ar­voi­hin. Nämä arvot ovat kui­ten­kin hyvä pohja pe­rin­nön­jaon suun­nit­te­lua varten. Pe­rin­nön­jaos­sa mää­ri­tel­lään mitä omai­suut­ta kel­le­kin tulee.

💡 Va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tus ei juuri ta­val­li­ses­ta pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta. Omai­set eivät peri vain­ajan vel­ko­ja, mutta esi­mer­kik­si hau­ta­jai­set tu­le­vat usein omais­ten mak­set­ta­vak­si.

Lue lisää: Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­si

Pe­rin­nön­ja­ko ja lain­voi­mai­suus

Kuo­lin­pe­sää hal­li­taan yh­teis­hal­lin­nol­la, johon osal­lis­tu­vat kaikki pesän osak­kaat. Jo­kai­sel­la osak­kaal­la on kui­ten­kin oikeus vaatia yh­teis­hal­lin­non pur­ka­mis­ta ja jää­mis­tön ja­ka­mis­ta eli oikeus tehdä ja­ko­vaa­de.

Jaon jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaas­ta eli pe­ril­li­ses­tä tulee saa­man­sa esi­neen ainoa omis­ta­ja. Kun pe­rin­nön­ja­ko on tullut lain­voi­mai­sek­si, kuo­lin­pe­sän osak­kai­den osak­kuus lakkaa.

Lail­li­nen pe­rin­nön­ja­ko edel­lyt­tää, että omai­suus to­sia­sias­sa jae­taan. Pelkkä pe­rin­tö­osuuk­sien suh­teel­li­nen tai ar­vo­mää­räi­nen mää­rit­tä­mi­nen ei ole pe­rin­nön­ja­koa.

Pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja kertoo pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­osuu­det

Pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaan kir­ja­taan se, mitä omai­suut­ta kel­le­kin pe­ril­li­sil­le tulee.

Pe­rin­nön­jaon edel­ly­tys on se, että kaikki pesän velat on mak­set­tu ja le­gaa­tit eli eri­tyis­tes­ta­men­tit on täy­tet­ty. Näistä asiois­ta teh­dään mer­kin­tä myös ja­ko­kir­jaan. Ja­ko­kir­jaan mer­ki­tään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tiedot ja heidän suh­teel­li­nen osuu­ten­sa pe­säs­tä.

Jaetun omai­suu­den osalta mer­ki­tään, mitä kukin osakas saa. Omai­suuk­sien osalta mer­ki­tään omai­suu­den nimi, li­sä­tie­dot ja omai­suu­den arvo. Pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan al­le­kir­joit­ta­vat kaikki pesän osak­kaat ja sen to­dis­ta­vat kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa.

Kuo­lin­pe­sän ampuma-aseet

Kuo­lin­pe­sän ampuma-aseis­ta on oma sään­nös ampuma-ase­lais­sa (1/1998 kohta 108 §).

Vastuu vain­ajan aseis­ta on kuo­lin­pe­sän osak­kail­la. Osak­kaat päät­tä­vät kes­kuu­des­taan hen­ki­lön, joka ottaa ampuma-aseen, aseen osat, pat­ruu­nat ja eri­tyi­sen vaa­ral­li­set am­muk­set vä­lit­tö­mäs­ti hal­tuun­sa vain­ajan kuol­tua.

Ampuma-aseet hal­tuun­sa ot­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on oikeus säi­lyt­tää aseita hal­lus­saan kuuden kuu­kau­den ajan kuo­lin­päi­väs­tä lukien. Sen jäl­keen asei­siin tulee hank­kia hal­lus­sa­pi­to­lu­pa tai ne tulee luo­vut­taa eteen­päin. Aseet voi luo­vut­taa myös po­lii­sil­le.

Vaih­toeh­toi­ses­ti ampuma-aseet voi­daan py­sy­väs­ti muut­taa am­pu­ma­kel­vot­to­mik­si.

Kuo­lin­pe­sän auto ja moot­to­ri­pyö­rä

Vain­ajan au­tois­ta tai moot­to­ri­pyö­räs­tä ei tar­vit­se tehdä eril­lis­tä il­moi­tus­ta vi­ran­omai­sil­le. Vi­ran­omai­set saavat tiedon kuo­le­mas­ta au­to­maat­ti­ses­ti.

Tra­ficom, eli lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to, muut­taa vain­ajan ni­mis­sä olevan auton tai moot­to­ri­pyö­rän oma­toi­mi­ses­ti vain­ajan kuo­lin­pe­sän nimiin. Sa­mal­la myös re­kis­te­röi­tyyn autoon tai moot­to­ri­pyö­rään liit­ty­vien mak­su­jen, kuten ajo­neu­vo­ve­ron, mak­su­vel­vol­li­suus siir­tyy kuo­lin­pe­säl­le.

Auton tai moot­to­ri­pyö­rän myy­mi­nen

Auton tai moot­to­ri­pyö­rän myy­mis­tä varten kuo­lin­pe­sä tar­vit­see ajo­neu­von re­kis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen il­moi­tus­osan (II-osa). Myy­mis­tä varten riit­tää yhden osak­kaan al­le­kir­joi­tus.

Puut­tu­van il­moi­tus­osan voi hank­kia sel­lai­ses­ta kat­sas­tus­pis­tees­tä, joka tekee auton tai moot­to­ri­pyö­rän re­kis­te­röin­te­jä. Il­moi­tus­osan hank­ki­mis­ta varten tar­vi­taan pe­ru­kir­ja tai vain­ajan su­kusel­vi­tys, joka osoit­taa il­moi­tus­osaa hank­ki­van olevan kuo­lin­pe­sän osakas.

Kuo­lin­pe­sän ve­ro­asiat

Pe­ril­li­set ovat vas­tuus­sa yh­tei­ses­ti kuo­lin­pe­sän ve­rois­ta. On kui­ten­kin hel­pom­paa, jos osak­kaat ni­meä­vät yhden hen­ki­lön kuo­lin­pe­säs­tä hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­ta.

Voit täyt­tää Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­la val­ta­kir­jan ja­ka­mat­to­man ve­ro­asioi­den hoi­ta­mis­ta varten. Kaik­kien osak­kai­den tulee al­le­kir­joit­taa val­ta­kir­ja.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 299 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit. Sinun ei tar­vit­se tietää ju­ri­dii­kas­ta mitään. Tar­vit­taes­sa la­ki­tii­mim­me vastaa miel­tä­si as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Pal­ve­luum­me kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­sil­ta sekä seu­ra­kun­nil­ta. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­mak­sut tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rän mukaan.

Lue lisää, kuinka vir­ka­to­dis­tus­ten hinta muo­dos­tuu, kun tilaat vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen kautta.

Voit tes­tata Aa­tok­sen pal­ve­lua il­mai­sek­si. Saat val­miit asia­kir­jat ti­lat­tua ja la­dat­tua mak­set­tua­si pal­ve­lun.