Pää­tös­tili edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessä

Kaksi henkilöä pyöräilemässä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessä on teh­tävä eri­tyi­nen pää­tös­tili, joka antaa kuvan siitä, miten pää­mie­hen ta­lou­del­li­sia asioita on edun­val­von­nan aikana hoi­dettu.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on val­ta­kirja, jolla val­tuut­taja määrää toisen hen­ki­lön hoi­ta­maan ta­lou­del­li­sia – tai niin ha­lu­tes­saan myös hen­ki­lö­koh­tai­sia – asioi­taan sen va­ralta, että hän tulee sai­rau­den tai muun ter­vey­den­ti­lan hei­ken­ty­mi­sen vuoksi ky­ke­ne­mät­tö­mäksi niitä itse hoi­ta­maan.

Val­tuu­te­tun vel­vol­li­suu­tena on hoitaa pää­mie­hen ta­lou­del­li­sia asioita tämän par­haan edun mu­kai­sesti. Val­tuu­te­tun ylei­sellä ti­lin­pi­to­vel­vol­li­suu­della sekä vaa­ti­muk­sella pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­sesta var­mis­te­taan ja val­vo­taan, että pää­mie­hen talous on hoi­dettu asian­mu­kai­sesti.

Joko si­nulla on edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­tynä?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla voit mää­ri­tellä itse etu­kä­teen, kuka asioi­tasi hoitaa ja miten, jos et itse pysty niitä hoi­ta­maan.

💡 Tie­sitkö, että voit hakea it­sel­lesi myös va­paa­eh­toista edun­val­von­taa, mikäli koet sel­laista tar­vit­se­vasi?

Ko­keile alta edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mista.

Edun­val­von­nan pää­tös­tili antaa tietoa pää­mie­hen asioi­den­hoi­dosta

Edun­val­von­nan pää­tös­tili on kir­jal­li­nen ra­portti siitä, miten pää­mie­hen ta­lou­del­li­sia asioita on hoi­dettu edun­val­von­nan aikana. Ni­mensä mu­kai­sesti pää­tös­tili laa­di­taan sil­loin, kun edun­val­vonta päät­tyy.

Pää­tös­ti­lin laa­ti­mis­vel­vol­li­suu­desta sää­de­tään lain edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta (648/2007) 36 §:ssä:

⚠️ Jollei val­ta­kir­jassa toisin mää­rätä, val­tuu­tettu on edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen la­kat­tua ole­masta voi­massa vel­vol­li­nen vii­py­mättä an­ta­maan tilin teh­tä­vänsä hoi­ta­mi­sesta sille, jolla on oikeus omai­suu­den vas­taa­not­ta­mi­seen. Vii­meksi mai­ni­tulla on oikeus pyyn­nöstä saada val­tuu­te­tulta näh­tä­väk­seen pää­tös­ti­liin sekä hol­hous­vi­ran­omai­selle an­net­tui­hin ti­lei­hin liit­ty­vät to­sit­teet.

Val­tuu­tettu voi­daan sakon uhalla vel­voit­taa näyt­tä­mään to­sit­teet siten kuin hol­hous­toi­mesta an­ne­tun lain 57 §:ssä sää­de­tään.

👉 Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun on siis ryh­dyt­tävä pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­seen heti, kun edun­val­von­ta­val­tuu­tus on la­kan­nut. Vel­vol­li­suutta siihen ei kui­ten­kaan ole, mikäli edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen on kir­jattu eril­li­nen mää­räys siitä, että pää­tös­ti­liä ei tar­vitse laatia.

Val­tuu­te­tun ti­lin­pi­to­vel­vol­li­suu­teen liit­tyy myös vel­vol­li­suus säi­lyt­tää edun­val­von­nan aikana te­ke­miinsä toi­men­pi­tei­siin liit­ty­vät to­sit­teet.

💡 Vinkki: Tie­dätkö, mitkä ovat edun­val­vo­jan teh­tä­vät? Edun­val­vo­jan tulee muun muassa toi­mit­taa vuo­si­tili hol­hous­vi­ran­omai­selle.

Ketä varten pää­tös­tili laa­di­taan?

Pää­tös­tili laa­di­taan aina sille ta­holle, joka vas­taa­not­taa pää­mie­hen omai­suu­den. Ylei­sim­min tämä taho on pää­mies itse, pää­mie­hen kuol­lessa tämän kuo­lin­pesä tai pää­mie­hen asioi­den­hoi­don siir­tyessä ylei­seen edun­val­von­taan, pää­mie­helle mää­rätty ylei­nen edun­val­voja.

Voi olla, että pää­mie­hen asioi­den hoito siir­tyy myös uu­delle edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulle. Täl­löin pää­tös­ti­lin vas­taa­not­taa tämä edun­val­von­ta­val­tuu­tettu.

Sen sijaan pää­tös­ti­liä ei tar­vitse toi­mit­taa hol­hous­vi­ran­omai­selle eli digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ran­omai­selle. Tässä edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­minta poik­keaa edun­val­vo­jan toi­min­nasta. Edun­val­vo­jan on aina laa­dit­tava pää­tös­tili hol­hous­vi­ran­omai­sen tar­kas­tet­ta­vaksi.

Henkilöt halaavat.

Mil­loin pää­tös­tili on laa­dit­tava?

Vel­vol­li­suus pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­seen syntyy heti edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessä.

Val­tuu­tuk­sen päät­ty­mi­selle voi olla useita syitä:

  • Mää­rä­ai­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus päät­tyy

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus voi­daan tehdä mää­rä­ai­kai­sena. Pää­tös­tili on täl­löin laa­dit­tava, kun edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­mas­sao­lon mää­rä­aika on ku­lu­nut umpeen.

  • Pää­mies me­neh­tyy

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus lakkaa myös sil­loin, kun pää­mies me­neh­tyy. Oikeus pää­mie­hen omai­suu­den hoi­toon siir­tyy kuo­lin­pe­sälle, josta vas­taa­vat pää­mie­hen oi­keu­de­no­mis­ta­jat eli pe­ril­li­set.

  • Edun­val­vonta siir­tyy ylei­selle edun­val­vo­jalle tai uu­delle edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulle

Aina edun­val­von­ta­val­tuu­tettu ei hoida pää­mie­hen asioita asian­mu­kai­sella ta­valla. Lai­min­lyön­nissä voi olla kyse esi­mer­kiksi ti­lin­pi­to­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyön­nistä tai siitä, että pää­mie­hen ta­loutta on hoi­dettu ta­valla, joka on ai­heut­ta­nut pää­mie­helle ta­lou­del­lista va­hin­koa. Esi­mer­kiksi täl­lai­sissa ti­lan­teissa edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun ti­lalle mää­rä­tään pää­sään­töi­sesti vir­ka­vas­tuulla toi­miva ylei­nen edun­val­voja.

  • Pää­mies pe­ruut­taa val­tuu­tuk­sen

Pää­mie­hellä on oikeus mil­loin ta­hansa pe­ruut­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, mikäli hän kykene ym­mär­tä­mään pe­ruu­tuk­sen mer­ki­tyk­sen. Syynä val­tuu­tuk­sen pe­ruut­ta­mi­selle voi olla esi­mer­kiksi se, että pää­mie­hen vointi ko­he­nee niin, että hän tulee taas ky­ke­ne­väksi hoi­ta­maan omia asioi­taan. Tätä varten on teh­tävä ha­ke­mus digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle, jonka liit­teeksi voi­daan edel­lyt­tää lää­kä­rin­lausun­toa pää­mie­hen ym­mär­rys­ky­vystä.

  • Val­tuu­tettu luopuu teh­tä­väs­tään

Val­tuu­te­tulla on oikeus luopua edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun teh­tä­väs­tään. Myös täl­löin val­tuu­te­tun on teh­tävä pää­tös­tili.

Pää­tös­ti­lin si­sältö

Pää­tös­tili on kat­saus pää­mie­hen asioi­den hoi­toon siltä ajalta, jolta val­tuu­tettu ei ole jo ai­em­min tehnyt tiliä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulla ei ole lain no­jalla vel­vol­li­suutta tehdä vuo­sit­taista tiliä pää­mie­hensä asioi­den hoi­dosta, mutta val­tuut­taja voi ha­lu­tes­saan ottaa täl­lai­sen mää­räyk­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen.

⚠️ Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulla on kui­ten­kin aina ti­lin­pi­to­vel­vol­li­suus eli vel­vol­li­suus pitää kirjaa val­tuut­ta­jan va­roista ja ve­loista sekä ti­li­kau­den ta­pah­tu­mista.

Mikäli ti­lin­pi­to­vel­vol­li­suutta on nou­da­tettu huo­lel­li­sesti, on pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen help­poa sen pe­rus­teella.

Käy­tän­nössä pää­tös­ti­lissä on kyse pää­mie­hen va­ro­jen ja vel­ko­jen luet­te­loin­nista. Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta ei anna tark­koja mää­räyk­siä siitä, mil­lai­nen pää­tös­ti­lin tulee olla. Sen laa­ti­mi­sessa voi­daan kui­ten­kin so­vel­tu­vin osin nou­dat­taa hol­hous­toi­mi­lain mää­räyk­siä pää­tös­ti­listä.

Hol­hous­toi­mi­lain mukaan pää­tös­ti­listä tulee käydä sel­ville pää­mie­hen varat ja velat ti­li­kau­den al­kaessa ja päät­tyessä, ti­li­kau­den aikana niissä ta­pah­tu­neet muu­tok­set, pää­mie­hen puo­lesta tehdyt mer­kit­tä­vät oi­keus­toi­met sekä muut vas­taa­vat toi­men­pi­teet, joihin edun­val­voja on ryh­ty­nyt omai­suutta hoi­taes­saan.

Onko pää­tös­tili pakko laatia?

Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta vel­voit­taa läh­tö­koh­tai­sesti pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­seen. Val­tuu­tettu voi kui­ten­kin edun­val­von­ta­val­tuu­tusta laa­ties­saan ottaa siihen mää­räyk­sen, jonka mukaan pää­tös­ti­liä ei tar­vitse laatia. Sen sijaan val­tuu­te­tun on aina pi­det­tävä kirjaa pää­mie­hen va­roista ja ve­loista sekä ti­li­kau­den ta­pah­tu­mista. Tästä ei voida poi­keta val­ta­kir­jan mää­räyk­sellä.

Lue lisää: Kuka voi toimia edun­val­vo­jana? ja Edun­val­vonta se­li­tet­tynä

Laadi ju­ri­di­sesti pätevä edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sessa

Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tusta kos­ke­vat hyvin tiukat muo­to­vaa­ti­muk­set, joita on nou­da­tet­tava? Val­ta­kirja on esi­mer­kiksi teh­tävä kir­jal­li­sesti ja sen täytyy olla  kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­tama.

Di­gia­jan la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit luoda edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, joka nou­dat­taa lain mää­rit­tä­miä muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen Aa­tok­sessa on help­poa ja edul­lista. Saat ha­lu­tes­sasi meiltä myös il­maista la­ki­neu­von­taa.