Van­hus­pal­ve­lu­la­ki turvaa ikään­ty­vien oi­keuk­sia

Nainen siivilöi jauhoja keittiössä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Van­hus­pal­ve­lu­lais­sa sää­de­tään ikään­ty­neel­le väes­töl­le suun­na­tuis­ta pal­ve­luis­ta. Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me lain taus­tois­ta ja tii­vis­täm­me sen kes­kei­sim­mät kohdat.

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki eli laki ikään­ty­neen väes­tön toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­ses­ta sekä iäk­käi­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta mää­rit­te­lee ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den pal­ve­lu­ja sekä oi­keuk­sia. 

Laki aset­taa kun­nil­le ja hy­vin­voin­tia­lueil­le vel­vol­li­suuk­sia huo­leh­tia ikään­ty­neen väes­tön­sä hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­ta sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­des­ta.

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki astui voi­maan 2013

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki astui voi­maan vuonna 2013 ja se kor­va­si ai­em­man van­hus­ten­huol­to­lain. Laki koskee kaik­kia van­huse­lä­keiäs­sä olevia sekä niitä, joiden toi­min­ta­kyky on jo ennen van­huse­lä­kei­kää alen­tu­nut ikään­ty­mi­sen tai siihen liit­ty­vän sai­rau­den vuoksi.

Van­hus­pal­ve­lu­lain tar­koi­tuk­se­na on osana muuta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä edis­tää ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den hy­vin­voin­tia ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, sekä pa­ran­taa heille suun­nat­tu­jen pal­ve­lu­jen yh­den­ver­tais­ta saa­ta­vuut­ta koko maassa.

Myö­hem­min lakia on uu­dis­tet­tu useaan ot­tee­seen. Vii­mei­sim­mät suuret muu­tok­set teh­tiin osana so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus­ta. Uu­dis­tuk­sel­la pää­vas­tuu ikään­ty­vän väes­tön hoi­dos­ta ja huo­len­pi­dos­ta siir­tyi uusil­le hy­vin­voin­tia­lueil­le.

Joko si­nul­la tai lä­hei­sil­lä­si on edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­ty­nä?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus mah­dol­lis­taa lä­hei­sen hen­ki­lö­koh­tais­ten ja ta­lou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­sen toisen puo­les­ta.

💡Tie­sit­kö, että puo­li­sot tar­vit­se­vat myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jotta voivat hoitaa tois­ten­sa asioi­ta.

Ko­kei­le alta il­mai­sek­si oman edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mis­ta.

Mitä van­hus­pal­ve­lu­la­ki si­säl­tää?

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki si­säl­tää sään­nök­siä muun muassa:

 • van­hus­ten­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä
 • pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nis­ta
 • pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­ta ja laa­dus­ta
 • omais­hoi­dos­ta
 • asu­mis­pal­ve­luist
 • van­hus­neu­vos­tois­ta

Miksi van­hus­pal­ve­lu­la­ki on tärkeä?

Ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den määrä kasvaa Suo­mes­sa jat­ku­vas­ti ja heidän tar­peen­sa pal­ve­luil­le ovat li­sään­ty­neet. Van­hus­pal­ve­lu­lain yhtenä kes­kei­sim­mis­tä tar­koi­tuk­sis­ta onkin vas­tata tähän kas­vavaan tar­pee­seen.

Sa­mal­la laki turvaa ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den oi­keut­ta saada laa­du­kas­ta ja asiak­kaan yk­si­löl­li­set tar­peet huo­mioi­vaa pal­ve­lua. Ikään­ty­vä väestö on työi­käis­tä väes­töä haa­voit­tu­vai­sem­mas­sa ase­mas­sa, minkä takia heidän oi­keuk­sien­sa tur­vaa­mi­nen eril­li­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä on tär­ke­ää.

Van­hus­pal­ve­lu­lain kes­kei­sim­piä ta­voit­tei­ta

 • Tukea ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä toi­min­ta­kykyä ja it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta.
 • Pa­ran­taa ikään­ty­neen väes­tön osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia heidän eli­no­loi­hin­sa vai­kut­ta­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa sekä heidän tar­vit­se­mien­sa pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.
 • Pa­ran­taa iäk­kään hen­ki­lön mah­dol­li­suut­ta saada laa­duk­kai­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja.
 • Vah­vis­taa iäk­kään hen­ki­lön mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa hä­nel­le jär­jes­tet­tä­vien so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen si­säl­töön sekä to­teut­ta­mis­ta­paan.

Van­hus­pal­ve­lu­lain kes­kei­sim­mät sään­nök­set

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki si­säl­tää useita kes­kei­siä sään­nök­siä, jotka kos­ke­vat ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den pal­ve­lu­ja, oi­keuk­sia ja hy­vin­voin­tia.

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki ja­kau­tuu vii­teen lukuun, jotka kä­sit­tä­vät:

 1. ylei­set sään­nök­set mm. lain tar­koi­tuk­ses­ta ja so­vel­ta­mi­sa­las­ta
 2. kunnan ja hy­vin­voin­tia­lu­een ylei­set vel­vol­li­suu­det
 3. iäk­kään hen­ki­lön pal­ve­lun­tar­pei­ta ja niihin vas­taa­mis­ta kos­ke­vat sään­nök­set
 4. pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mis­ta kos­ke­vat sään­nök­set

💡 Tie­sit­kö, että laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta sää­det­tiin jo vuonna 2007?

Hy­vin­voin­tia­lu­een ja kunnan vel­vol­li­suu­te­na on suun­ni­tel­la ja ke­hit­tää van­hus­pal­ve­lui­ta

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki vel­voit­taa kunnat ja hy­vin­voin­tia­lu­eet laa­ti­maan suun­ni­tel­man toi­men­pi­teis­tään ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­nin, ter­vey­den, toi­min­ta­ky­vyn ja it­se­näi­sen suo­riu­tu­mi­sen tu­ke­mi­sek­si. Suun­ni­tel­mas­sa on pai­no­tet­ta­va kotona asu­mis­ta ja kun­tou­tu­mis­ta edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä.

Hy­vin­voin­tia­luei­den vel­vol­li­suu­te­na on li­säk­si mm. kerätä sään­nöl­li­ses­ti pa­lau­tet­ta ikään­ty­väl­le väes­töl­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­ja käyt­tä­vil­tä ja heidän lä­hei­sil­tään pal­ve­lun laadun ja riit­tä­vyy­den ar­vioi­mi­sek­si. Hy­vin­voin­tia­lu­een on myös var­mis­tet­ta­va, että pal­ve­lu­jen laa­du­kas­ta jär­jes­tä­mis­tä varten on ole­mas­sa riit­tä­väs­ti mo­ni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta.

Vii­mei­sek­si hy­vin­voin­tia­lu­een on jär­jes­tet­tä­vä ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­kykyä ja it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta tu­ke­via neu­von­ta­pal­ve­lu­ja. Tämän li­säk­si on tar­jot­ta­va hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­kykyä ja it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta tu­ke­via ter­veys­tar­kas­tuk­sia, vas­taan­ot­to­ja tai ko­ti­käyn­te­jä.

Lue lisää: Mikä on ylei­nen edun­val­von­ta?

Ikään­ty­vän väes­tön pal­ve­lu­jen on oltava laa­duk­kai­ta ja yk­si­löl­li­siä

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki edel­lyt­tää, että iäk­käil­le hen­ki­löil­le jär­jes­tet­tä­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat laa­duk­kai­ta ja asiak­kaan omiin tar­pei­siin­sa nähden oikea-ai­kai­sia ja riit­tä­viä.

Pal­ve­lui­den tulee olla sel­lai­sia, että ne tu­ke­vat asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­kykyä, it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta ja osal­li­suut­ta sekä eh­käi­se­vät en­nal­ta muuta pal­ve­lun­tar­vet­ta.

Hoidon on tur­vat­ta­va ar­vo­kas elämä

Läh­tö­koh­ta­na hoidon jär­jes­tä­mi­sel­le on sen to­teut­ta­mi­nen kotona tai ko­din­omai­ses­sa asuin­pai­kas­sa. Lai­tos­hoi­to sen sijaan on vii­me­si­jai­nen vaih­toeh­to, ja rat­kai­su hoidon ja huo­len­pi­don to­teut­ta­mi­ses­ta pit­kä­ai­kai­se­na lai­tos­hoi­to­na on aina pe­rus­tel­ta­va.

Sil­loin, kun iäkäs hen­ki­lö tar­vit­see pit­kä­ai­kais­ta hoitoa, on so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut to­teu­tet­ta­va niin, että iäkäs hen­ki­lö voi kokea elä­män­sä tur­val­li­sek­si, mer­ki­tyk­sel­li­sek­si ja ar­vok­kaak­si.

Li­säk­si hoidon on mah­dol­lis­tet­ta­va se, että hen­ki­lö voi yl­lä­pi­tää so­si­aa­li­sia suh­tei­ta ja osal­lis­tua mie­lek­kää­seen, hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja toi­min­ta­kykyä edis­tä­vään ja yl­lä­pi­tä­vään toi­min­taan.

Iäk­käil­le avio- ja avo­puo­li­soil­le on jär­jes­tet­tä­vä mah­dol­li­suus asua yh­des­sä.

Pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­ti ja asia­kas­suun­ni­tel­ma

Kun iäkäs hen­ki­lö ha­keu­tuu so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin, vel­voit­taa van­hus­pal­ve­lu­la­ki hy­vin­voin­tia­luet­ta sel­vit­tä­mään tämän pal­ve­lun­tar­pees­ta koko­nais­val­tai­sen ar­vioin­nin.

Pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin poh­jal­ta on laa­dit­ta­va yh­des­sä asiak­kaan kanssa asia­kas­suun­ni­tel­ma, jossa mää­ri­tel­lään tar­kem­min, mitä pal­ve­lui­ta asia­kas tar­vit­see ja millä tavoin pal­ve­lut jär­jes­te­tään.

Sekä pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nis­sa ja asia­kas­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­sa ko­ros­te­taan vii­vy­tyk­set­tö­myyt­tä.

Pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mi­nen

Van­hus­pal­ve­lu­la­ki mää­rit­te­lee pal­ve­lui­den laadun ja tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Pal­ve­lu­jen tulee olla laa­duk­kai­ta ja niiden on tur­vat­ta­va iäk­kääl­le hen­ki­löl­le hyvä hoito ja huo­len­pi­to.

Toi­min­tayk­si­kös­sä on oltava riit­tä­väs­ti hen­ki­lös­töä, jonka kou­lu­tus vastaa toi­min­tayk­si­kön pal­ve­lu­ja. Hen­ki­lös­töä on oltava vä­hin­tään 0,7 työn­te­ki­jää asia­kas­ta kohti, kun ky­sees­sä on ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen toi­min­tayk­sik­kö.

Pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mi­sek­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­sik­kö­jä val­vo­taan sekä oma­val­von­nan että vi­ran­omais­val­von­nan kei­noin. Jo­kai­sen toi­min­tayk­si­kön on laa­dit­ta­va oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma, joka tulee olla asiak­kai­den ja heidän lä­heis­ten­sä näh­tä­vil­lä toi­min­tayk­si­kös­sä.

Laki ko­ros­taa myös pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­mis­ta asiak­kail­ta ja heidän lä­hei­sil­tään sekä toi­min­tayk­sik­kö­jen työn­te­ki­jöil­tä saa­ta­van pa­laut­teen pe­rus­teel­la.

Hoida edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la var­mis­tat, että it­se­mää­rää­mi­soi­keu­te­si to­teu­tuu, mikäli toi­min­ta­kyky­si heik­ke­nee.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja si­säl­tää toi­vee­si siitä, min­kä­lai­sia hen­ki­lö­koh­tai­sia ja ta­lou­del­li­sia asioi­ta puo­les­ta­si saa hoitaa. Li­säk­si edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kertoo, kuka asioi­ta­si saa hoitaa puo­les­ta­si.

Näin toi­vee­si on kir­jat­tu sel­keäs­ti asia­kir­jaan, jonka avulla asioi­ta­si on mah­dol­lis­ta hoitaa ilman, että lä­hei­se­si joutuu ky­sy­mään erik­seen hol­hous­vi­ran­omai­sen lupaa.

Aa­tok­sen pal­ve­lu ottaa huo­mioon ti­lan­tee­si sekä toi­vee­si, jol­loin edun­val­von­ta­val­tuu­tus on sinua varten tehty. Valmis asia­kir­ja maksaa vain 89 euroa. Saat meiltä myös aina il­mais­ta la­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.