Van­hus­pal­ve­lu­laki turvaa ikään­ty­vien oi­keuk­sia

Nainen siivilöi jauhoja keittiössä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Van­hus­pal­ve­lu­laissa sää­de­tään ikään­ty­neelle väes­tölle suun­na­tuista pal­ve­luista. Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme lain taus­toista ja tii­vis­tämme sen kes­kei­sim­mät kohdat.

Van­hus­pal­ve­lu­laki eli laki ikään­ty­neen väes­tön toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­sesta sekä iäk­käi­den so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­luista mää­rit­te­lee ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den pal­ve­luja sekä oi­keuk­sia.

Laki aset­taa kun­nille ja hy­vin­voin­tia­lueille vel­vol­li­suuk­sia huo­leh­tia ikään­ty­neen väes­tönsä hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sesta sekä so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­desta.

Van­hus­pal­ve­lu­laki astui voi­maan 2013

Van­hus­pal­ve­lu­laki astui voi­maan vuonna 2013 ja se kor­vasi ai­em­man van­hus­ten­huol­to­lain. Laki koskee kaik­kia van­huse­lä­keiässä olevia sekä niitä, joiden toi­min­ta­kyky on jo ennen van­huse­lä­kei­kää alen­tu­nut ikään­ty­mi­sen tai siihen liit­ty­vän sai­rau­den vuoksi.

Van­hus­pal­ve­lu­lain tar­koi­tuk­sena on osana muuta so­si­aali- ja ter­vey­den­huol­toa kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä edis­tää ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den hy­vin­voin­tia ja oi­keuk­sien to­teu­tu­mista, sekä pa­ran­taa heille suun­nat­tu­jen pal­ve­lu­jen yh­den­ver­taista saa­ta­vuutta koko maassa.

Myö­hem­min lakia on uu­dis­tettu useaan ot­tee­seen. Vii­mei­sim­mät suuret muu­tok­set teh­tiin osana so­si­aali- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tusta. Uu­dis­tuk­sella pää­vas­tuu ikään­ty­vän väes­tön hoi­dosta ja huo­len­pi­dosta siir­tyi uusille hy­vin­voin­tia­lueille.

Joko si­nulla tai lä­hei­sil­läsi on edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­tynä?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus mah­dol­lis­taa lä­hei­sen hen­ki­lö­koh­tais­ten ja ta­lou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­sen toisen puo­lesta.

💡Tie­sitkö, että puo­li­sot tar­vit­se­vat myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jotta voivat hoitaa tois­tensa asioita.

Ko­keile alta il­mai­seksi oman edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mista.

Mitä van­hus­pal­ve­lu­laki si­säl­tää?

Van­hus­pal­ve­lu­laki si­säl­tää sään­nök­siä muun muassa:

 • van­hus­ten­huol­lon jär­jes­tä­mi­sestä
 • pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nista
 • pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­desta ja laa­dusta
 • omais­hoi­dosta
 • asu­mis­pal­ve­luist
 • van­hus­neu­vos­toista

Miksi van­hus­pal­ve­lu­laki on tärkeä?

Ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den määrä kasvaa Suo­messa jat­ku­vasti ja heidän tar­peensa pal­ve­luille ovat li­sään­ty­neet. Van­hus­pal­ve­lu­lain yhtenä kes­kei­sim­mistä tar­koi­tuk­sista onkin vas­tata tähän kas­va­vaan tar­pee­seen.

Sa­malla laki turvaa ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den oi­keutta saada laa­du­kasta ja asiak­kaan yk­si­löl­li­set tar­peet huo­mioi­vaa pal­ve­lua. Ikään­tyvä väestö on työi­käistä väes­töä haa­voit­tu­vai­sem­massa ase­massa, minkä takia heidän oi­keuk­siensa tur­vaa­mi­nen eril­li­sellä lain­sää­dän­nöllä on tär­keää.

Van­hus­pal­ve­lu­lain kes­kei­sim­piä ta­voit­teita

 • Tukea ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­tia, ter­veyttä toi­min­ta­ky­kyä ja it­se­näistä suo­riu­tu­mista.
 • Pa­ran­taa ikään­ty­neen väes­tön osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia heidän eli­no­loi­hinsa vai­kut­ta­vassa pää­tök­sen­teossa sekä heidän tar­vit­se­miensa pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sessä.
 • Pa­ran­taa iäk­kään hen­ki­lön mah­dol­li­suutta saada laa­duk­kaita so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­luja.
 • Vah­vis­taa iäk­kään hen­ki­lön mah­dol­li­suutta vai­kut­taa hä­nelle jär­jes­tet­tä­vien so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen si­säl­töön sekä to­teut­ta­mis­ta­paan.

Van­hus­pal­ve­lu­lain kes­kei­sim­mät sään­nök­set

Van­hus­pal­ve­lu­laki si­säl­tää useita kes­kei­siä sään­nök­siä, jotka kos­ke­vat ikään­ty­nei­den hen­ki­löi­den pal­ve­luja, oi­keuk­sia ja hy­vin­voin­tia.

Van­hus­pal­ve­lu­laki ja­kau­tuu vii­teen lukuun, jotka kä­sit­tä­vät:

 1. ylei­set sään­nök­set mm. lain tar­koi­tuk­sesta ja so­vel­ta­mi­sa­lasta
 2. kunnan ja hy­vin­voin­tia­lu­een ylei­set vel­vol­li­suu­det
 3. iäk­kään hen­ki­lön pal­ve­lun­tar­peita ja niihin vas­taa­mista kos­ke­vat sään­nök­set
 4. pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mista kos­ke­vat sään­nök­set

💡 Tie­sitkö, että laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta sää­det­tiin jo vuonna 2007?

Hy­vin­voin­tia­lu­een ja kunnan vel­vol­li­suu­tena on suun­ni­tella ja ke­hit­tää van­hus­pal­ve­luita

Van­hus­pal­ve­lu­laki vel­voit­taa kunnat ja hy­vin­voin­tia­lu­eet laa­ti­maan suun­ni­tel­man toi­men­pi­teis­tään ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­nin, ter­vey­den, toi­min­ta­ky­vyn ja it­se­näi­sen suo­riu­tu­mi­sen tu­ke­mi­seksi. Suun­ni­tel­massa on pai­no­tet­tava kotona asu­mista ja kun­tou­tu­mista edis­tä­viä toi­men­pi­teitä.

Hy­vin­voin­tia­luei­den vel­vol­li­suu­tena on li­säksi mm. kerätä sään­nöl­li­sesti pa­lau­tetta ikään­ty­välle väes­tölle suun­nat­tuja pal­ve­luja käyt­tä­viltä ja heidän lä­hei­sil­tään pal­ve­lun laadun ja riit­tä­vyy­den ar­vioi­mi­seksi. Hy­vin­voin­tia­lu­een on myös var­mis­tet­tava, että pal­ve­lu­jen laa­du­kasta jär­jes­tä­mistä varten on ole­massa riit­tä­västi mo­ni­puo­lista asian­tun­te­musta.

Vii­mei­seksi hy­vin­voin­tia­lu­een on jär­jes­tet­tävä ikään­ty­neen väes­tön hy­vin­voin­tia, ter­veyttä, toi­min­ta­ky­kyä ja it­se­näistä suo­riu­tu­mista tu­ke­via neu­von­ta­pal­ve­luja. Tämän li­säksi on tar­jot­tava hy­vin­voin­tia, ter­veyttä, toi­min­ta­ky­kyä ja it­se­näistä suo­riu­tu­mista tu­ke­via ter­veys­tar­kas­tuk­sia, vas­taan­ot­toja tai ko­ti­käyn­tejä.

Lue lisää: Mikä on ylei­nen edun­val­vonta?

Ikään­ty­vän väes­tön pal­ve­lu­jen on oltava laa­duk­kaita ja yk­si­löl­li­siä

Van­hus­pal­ve­lu­laki edel­lyt­tää, että iäk­käille hen­ki­löille jär­jes­tet­tä­vät so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat laa­duk­kaita ja asiak­kaan omiin tar­pei­siinsa nähden oikea-ai­kai­sia ja riit­tä­viä.

Pal­ve­lui­den tulee olla sel­lai­sia, että ne tu­ke­vat asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyttä, toi­min­ta­ky­kyä, it­se­näistä suo­riu­tu­mista ja osal­li­suutta sekä eh­käi­se­vät en­nalta muuta pal­ve­lun­tar­vetta.

Hoidon on tur­vat­tava ar­vo­kas elämä

Läh­tö­koh­tana hoidon jär­jes­tä­mi­selle on sen to­teut­ta­mi­nen kotona tai ko­din­omai­sessa asuin­pai­kassa. Lai­tos­hoito sen sijaan on vii­me­si­jai­nen vaih­toehto, ja rat­kaisu hoidon ja huo­len­pi­don to­teut­ta­mi­sesta pit­kä­ai­kai­sena lai­tos­hoi­tona on aina pe­rus­tel­tava.

Sil­loin, kun iäkäs hen­kilö tar­vit­see pit­kä­ai­kaista hoitoa, on so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­lut to­teu­tet­tava niin, että iäkäs hen­kilö voi kokea elä­mänsä tur­val­li­seksi, mer­ki­tyk­sel­li­seksi ja ar­vok­kaaksi.

Li­säksi hoidon on mah­dol­lis­tet­tava se, että hen­kilö voi yl­lä­pi­tää so­si­aa­li­sia suh­teita ja osal­lis­tua mie­lek­kää­seen, hy­vin­voin­tia, ter­veyttä ja toi­min­ta­ky­kyä edis­tä­vään ja yl­lä­pi­tä­vään toi­min­taan.

Iäk­käille avio- ja avo­puo­li­soille on jär­jes­tet­tävä mah­dol­li­suus asua yh­dessä.

Pal­ve­lun­tar­peen ar­viointi ja asia­kas­suun­ni­telma

Kun iäkäs hen­kilö ha­keu­tuu so­si­aali- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin, vel­voit­taa van­hus­pal­ve­lu­laki hy­vin­voin­tia­luetta sel­vit­tä­mään tämän pal­ve­lun­tar­peesta ko­ko­nais­val­tai­sen ar­vioin­nin.

Pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin poh­jalta on laa­dit­tava yh­dessä asiak­kaan kanssa asia­kas­suun­ni­telma, jossa mää­ri­tel­lään tar­kem­min, mitä pal­ve­luita asia­kas tar­vit­see ja millä tavoin pal­ve­lut jär­jes­te­tään.

Sekä pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nissa ja asia­kas­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sessa ko­ros­te­taan vii­vy­tyk­set­tö­myyttä.

Pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mi­nen

Van­hus­pal­ve­lu­laki mää­rit­te­lee pal­ve­lui­den laadun ja tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Pal­ve­lu­jen tulee olla laa­duk­kaita ja niiden on tur­vat­tava iäk­käälle hen­ki­lölle hyvä hoito ja huo­len­pito.

Toi­min­tayk­si­kössä on oltava riit­tä­västi hen­ki­lös­töä, jonka kou­lu­tus vastaa toi­min­tayk­si­kön pal­ve­luja. Hen­ki­lös­töä on oltava vä­hin­tään 0,7 työn­te­ki­jää asia­kas­ta kohti, kun ky­seessä on ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen toi­min­tayk­sikkö.

Pal­ve­lu­jen laadun var­mis­ta­mi­seksi so­si­aali- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­sik­köjä val­vo­taan sekä oma­val­von­nan että vi­ran­omais­val­von­nan kei­noin. Jo­kai­sen toi­min­tayk­si­kön on laa­dit­tava oma­val­von­ta­suun­ni­telma, joka tulee olla asiak­kai­den ja heidän lä­heis­tensä näh­tä­villä toi­min­tayk­si­kössä.

Laki ko­ros­taa myös pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­mista asiak­kailta ja heidän lä­hei­sil­tään sekä toi­min­tayk­sik­kö­jen työn­te­ki­jöiltä saa­ta­van pa­laut­teen pe­rus­teella.

Hoida edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella var­mis­tat, että it­se­mää­rää­mi­soi­keu­tesi to­teu­tuu, mikäli toi­min­ta­ky­kysi heik­ke­nee.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja si­säl­tää toi­veesi siitä, min­kä­lai­sia hen­ki­lö­koh­tai­sia ja ta­lou­del­li­sia asioita puo­les­tasi saa hoitaa. Li­säksi edun­val­von­ta­val­ta­kirja kertoo, kuka asioi­tasi saa hoitaa puo­les­tasi.

Näin toi­veesi on kir­jattu sel­keästi asia­kir­jaan, jonka avulla asioi­tasi on mah­dol­lista hoitaa ilman, että lä­hei­sesi joutuu ky­sy­mään erik­seen hol­hous­vi­ran­omai­sen lupaa.

Aa­tok­sen pal­velu ottaa huo­mioon ti­lan­teesi sekä toi­veesi, jol­loin edun­val­von­ta­val­tuu­tus on sinua varten tehty.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa 69 euroa.