Hoi­to­tes­ta­mentti turvaa it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den

kukkia pellolla
Aatos-Nea
Nea
16.11.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hoi­to­tes­ta­men­tilla voit il­maista, mil­laista hoitoa toivot elämän lop­pu­vai­heessa. Hoi­to­tah­dolla ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Suo­messa meillä kai­killa on it­se­mää­rää­mi­soi­keus ja oikeus hyvään hoi­toon. Tämän voi to­teut­taa myös sil­loin, kun et hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi pysty itse tah­toasi il­mai­se­maan.

Hoi­to­tes­ta­men­tilla voit etu­kä­teen var­mis­taa, että saat elä­mäsi vii­mei­sillä met­reillä toi­vei­desi mu­kaista hoitoa.

Hoi­to­tes­ta­men­tilla va­rau­dut lop­pue­lä­mäsi hoi­toon

Hoi­to­tes­ta­mentti eli hoi­to­tahto on asia­kirja, johon voi mer­kitä toi­veet omasta lop­pue­lä­män hoi­dosta. Hoi­to­tes­ta­mentti laa­di­taan sel­lai­siin ti­lan­tei­siin, joissa hen­ki­lön toi­pu­mi­nen on epä­to­den­nä­köistä.

Hoi­to­hen­ki­lö­kunta ottaa hoi­to­tah­don esille vain sil­loin, kun toivoa pa­ra­ne­mi­sesta ei enää ole, eikä po­ti­las itse pysty il­mai­se­maan omaa tah­to­aan.

👉 Hoi­to­tah­dolla ha­lu­taan usein tur­vata myös omien lä­heis­ten asemaa. Hoi­to­tes­ta­mentti var­mis­taa sen, että omais­ten ei tar­vitse tehdä mah­dol­li­sesti vai­kei­ta­kin pää­tök­siä po­ti­laan hoi­dosta.

Hoi­to­tes­ta­mentti eh­käi­see myös mah­dol­li­sia eri­mie­li­syyk­siä. Ilman pä­te­vää tah­do­nil­mai­sua on mah­dol­lista, että lä­hei­sille tulee kiis­taa esi­mer­kiksi siitä, mitä kuo­leva hen­kilö olisi toi­vo­nut.

Tie­sitkö nämä hoi­to­tes­ta­men­tista?

  • Hoi­to­tes­ta­men­tissa il­maistu kan­na­notto hoi­toon liit­tyen sitoo hoi­toon osal­lis­tu­via ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia hoi­to­pai­kasta riip­pu­matta. 
  • Hoi­to­tes­ta­men­tissa voi il­maista myös hoi­vaan liit­ty­viä eri­tyis­toi­veita, esi­mer­kiksi ruo­kaan liit­tyen.
  • Hoi­to­tah­dolla voi ottaa kantaa niin hoi­to­jen aloit­ta­mi­seen kuin lo­pet­ta­mi­seen.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit luoda toi­vei­desi mu­kai­sen hoi­to­tah­don

Hoi­to­tah­dolla ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia

Muo­to­va­paus tar­koit­taa sitä, että voit tehdä hoi­to­tes­ta­men­tin suul­li­sesti tai kir­jal­li­sesti.

Pä­te­vään hoi­to­tah­toon ei tar­vita to­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tusta. To­dis­ta­jien käyt­tä­mi­nen on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa, sillä nämä voivat tar­vit­taessa vah­vis­taa, että hoi­to­tahto on laa­dittu täy­dessä ym­mär­ryk­sessä. Lää­kä­rin­lausunto voi myös olla hyö­dyl­li­nen liite, jos hoi­to­tahto on laa­dittu esi­mer­kiksi muis­ti­sai­rau­den al­ka­mi­sen jäl­keen.

⚠️ Huo­mioit­han, että hoi­to­tah­don voi tehdä vain, jos hen­kilö ym­mär­tää hoi­to­tah­don mer­ki­tyk­sen ja si­säl­lön. Hoi­to­tes­ta­mentti kan­nat­taa siis tehdä mah­dol­li­sim­man ai­kai­sessa vai­heessa.

Hoi­to­tah­toa voi­daan nou­dat­taa myös nuoren hen­ki­lön koh­dalla

Ylei­nen käy­täntö on, että yli 12-vuo­tias hen­kilö voi tehdä hoi­to­tes­ta­men­tin. Lapsen oma tahto menee siis täl­löin huol­ta­jan tahdon edelle.

Alai­käis­ten hen­ki­lön koh­dalla ote­taan kui­ten­kin huo­mioon hänen hen­ki­sen ke­hi­tyk­sensä taso. Kyp­syy­den ar­vioin­nin tekee hoi­toon osal­lis­tuva lää­käri tai muu terveyden­huollon am­mat­ti­lai­nen.

💡 Vinkki: Kuka ta­hansa voi joutua ti­lan­tee­seen, jossa toivoa pa­ran­tu­mi­sesta ei ole. Hoi­to­tah­toa ei siis laa­dita pel­käs­tään van­he­ne­mi­sesta joh­tu­van ter­vey­den heik­ke­ne­mi­sen va­ralle. Myös nuoret hen­ki­löt voivat hoi­to­tah­dolla il­maista tah­to­aan hoidon suh­teen.

Mitä hoi­to­tes­ta­ment­tiin mer­ki­tään?

Hoi­to­tah­don si­sältö saa olla va­paa­muo­toi­nen. Siihen voi­daan kir­jata esi­mer­kiksi toi­veet hoi­to­jen aloit­ta­mi­sesta ja lo­pet­ta­mi­sesta sekä hoi­to­jen ete­ne­mi­seen liit­ty­viä toi­veita. .

Hoi­to­tah­dossa voi olla ylei­siä mää­räyk­siä tai se voi si­säl­tää mää­räyk­siä kos­kien joi­ta­kin tiet­tyjä hoi­toja. Siihen mer­ki­tään asiat, jotka ovat it­selle tär­keitä hyvän lop­pue­lä­män tur­vaa­mi­seksi.

Hoi­to­tah­dossa voit esit­tää toi­veesi esi­mer­kiksi:

  • El­vy­tys­kiel­losta, el­vy­tys voi­daan kiel­tää jos se joh­taisi ai­noas­taan ly­hyt­kes­toi­sen lop­pue­lä­män pit­kit­tä­mi­seen
  • Elin­luo­vu­tuk­sesta, elimiä voi­daan kuo­le­man jäl­keen luo­vut­taa elin­siir­toon, jol­loin ne voivat jopa pe­las­taa toisen ih­mi­sen hengen 
  • Elin­toi­min­to­jen yl­lä­pi­tä­mi­nen ko­nei­den avulla, elin­toi­min­to­jen yl­lä­pi­tä­mistä kei­no­te­koi­sesti voi­daan rajata, jos se esi­mer­kiksi vain pit­kit­täisi kär­si­mystä 
  • Lää­ke­tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­mi­nen, hoidon yh­tey­dessä voi­daan po­ti­laan suos­tu­muk­sella tehdä tut­ki­muk­sia, jotka ovat hyö­dyksi lää­ke­tie­teelle
  • Te­ho­hoi­don ra­jaa­mi­nen, te­ho­hoi­dosta voi­daan kiel­täy­tyä jos sillä ei saada pa­ran­net­tua po­ti­laan ter­vey­den­ti­laa 
  • Si­jais­päät­tä­jät sekä po­ti­las­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen lä­hei­sille, si­jais­päät­täjä saa tehdä pää­tök­siä puo­les­tasi, jos jokin seikka ei ilmene hoi­to­tah­dosta. Hoi­to­hen­ki­lö­kunta voi luo­vut­taa po­ti­las­tie­toja ja tietoa hoi­to­jen ete­ne­mi­sestä lä­hei­sille, jotka hoi­to­tah­toon on ni­metty.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että hoi­to­tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on yleensä mah­dol­lista vielä muis­ti­sai­rau­den lie­vässä vai­heessa? Hoi­to­tes­ta­men­tin te­ke­mistä ei siis kan­nata lykätä liian pit­kään.

Hoi­to­tes­ta­mentti kan­nat­taa liit­tää Oma­Kan­taan

Hoi­to­tes­ta­mentti kan­nat­taa aina tehdä kir­jal­li­sesti. Näin hoi­to­hen­ki­lö­kunta saa tarkat tiedot toi­veis­tasi, eikä ar­vuut­te­lulle jää varaa. Valmis hoi­to­tahto kan­nat­taa liit­tää Oma­Kan­taan. Sil­loin se on hel­posti hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan saa­ta­villa tar­vit­taessa.

Hoi­to­tah­don ole­massa oloa ei vält­tä­mättä ehditä tar­kis­ta­maan kii­reel­li­sissä ti­lan­teissa. Hoi­to­tes­ta­men­tin ole­massa olosta on siis suo­si­tel­ta­vaa kertoa va­li­tuille luo­tet­ta­ville hen­ki­löille, kuten omille lä­hei­sille ja hoi­ta­valle lää­kä­rille.

Tee hoi­to­tahto Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit laatia toi­vei­tasi vas­taa­van hoi­to­tah­don heti. Hoi­to­tah­don te­ke­mistä ei kan­nata lykätä liian pit­kään, sillä sen voi tehdä vain sil­loin, kun sen tekijä ym­mär­tää hoi­to­tah­don mer­ki­tyk­sen ja si­säl­lön.

Hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lussa on help­poa. Ky­sy­mys­ten avulla sel­vi­tämme, mitä toi­veista si­nulla on hoi­to­tah­don suh­teen. Vas­taus­ten poh­jalta an­namme suo­si­tuk­sen, mitä hoi­to­tahto voisi si­säl­tää. Tämän jäl­keen voit va­paasti muo­kata eh­do­tusta ja lisätä ha­lu­tes­sasi myös ehtoja.

Laadit hoi­to­tah­don Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 69 euroa.

Tee hoi­to­tahto pal­ve­lus­samme vaikka jo tänään!