Tar­vit­sen­ko hoi­to­tah­toa varten es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat?

Sairaalahuone
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
22.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hoi­to­tah­to on vi­ral­li­nen asia­kir­ja, jossa mää­ri­tät toi­vee­si hoi­to­si laa­dus­ta. Moni la­kia­sia­kir­ja vaatii es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set.

Hoi­to­tah­to on kiis­tat­ta yksi elämän mer­ki­tyk­sel­li­sim­mis­tä asia­kir­jois­ta, sillä il­mai­set sen avulla, min­kä­lais­ta huo­len­pi­toa toivot elä­mä­si lop­pu­met­reil­lä.

Hoi­to­tah­to ei edel­ly­tä es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien käyt­tä­mis­tä. Voit kui­ten­kin ha­lu­tes­sa­si pyytää to­dis­ta­jia to­dis­ta­maan asia­kir­ja­si ai­tou­den.

Ker­rom­me ar­tik­ke­lis­sa tar­kem­min hoi­to­tah­dos­ta ja es­teet­tö­mis­tä to­dis­ta­jis­ta.

Hoi­to­tah­don mer­ki­tys on suuri

Hoi­to­tah­to muut­tuu tär­keäk­si asia­kir­jak­si siinä vai­hees­sa, kun hen­ki­lö me­net­tää kyvyn tehdä it­se­ään kos­ke­via hoi­to­pää­tök­siä sai­rau­den tai vamman vuoksi. 

Täl­löin voi olla huo­jen­ta­vaa tietää, että si­nus­ta pi­de­tään huolta yk­si­löl­lis­ten toi­vei­de­si mu­kai­ses­ti. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ottaa hoi­to­tah­dos­sa­si olevat toi­veet huo­mioon suun­ni­tel­les­saan hoi­toa­si.

Hoi­to­tah­to tuo hel­po­tus­ta myös omai­sil­le, sillä tah­do­nil­mauk­se­si an­sios­ta he vält­ty­vät ras­kail­ta hoi­to­pää­tök­sil­tä. Omais­ten ei tar­vit­se päät­tää esi­mer­kik­si sitä, el­vy­te­tään­kö sinua. Kun olet kir­jan­nut kaikki mah­dol­li­set toi­vee­si yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ai­nut­laa­tui­seen hoi­to­tah­too­si, ar­vai­lu­jen varaa ei jää mitään.

Asia­kir­ja on pa­ras­ta laatia jo siinä vai­hees­sa, kun saat vielä naut­tia ter­vey­des­tä­si. Tu­le­vaa ei kukaan osaa en­nus­taa, mutta ke­nel­le­kään ei ole hai­tak­si sy­ven­tyä poh­ti­maan tu­le­vaa ja kir­ja­ta it­sel­le tär­kei­tä toi­vei­ta ylös.

Useat asia­kir­jat edel­lyt­tä­vät es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa, hoi­to­tah­to ei

Monet tär­keät asia­kir­jat, kuten tes­ta­ment­ti tai edun­val­von­ta­val­tuu­tus, edel­lyt­tä­vät, että es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat osal­lis­tu­vat asia­kir­jan laa­din­taan.

Hoi­to­tah­to tekee kui­ten­kin poik­keuk­sen, sillä se kelpaa hyvin myös ilman, että es­tee­tön to­dis­ta­ja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan.

Jos kui­ten­kin haluat laatia tah­do­nil­mauk­se­si varman päälle ja vält­tää epä­sel­vyy­det tu­le­vai­suu­des­sa, sinun kan­nat­taa pyytää es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat to­den­ta­maan hoi­to­tah­to. To­dis­ta­jien ei tar­vit­se nähdä, mitä kaik­kea hoi­to­tah­to­si si­säl­tää – riit­tää, että he vain al­le­kir­joit­ta­vat asia­kir­jan.

💡Jotta hoi­to­tah­to on ju­ri­di­ses­ti pätevä, sen te­ke­mi­ses­sä on suo­si­tel­ta­vaa hyö­dyn­tää myös la­ki­asian­tun­ti­jan, kuten Aa­tok­sen apua.

Ko­kei­le hoi­to­tah­don te­ke­mis­tä il­mai­sek­si

Voit ko­keil­la heti hoi­to­tah­don te­ke­mis­tä alta il­mai­sek­si. Saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua it­sel­le­si, kun olet mak­sa­nut 49 euroa.

Muista ladata hoi­to­tah­to Oma­Kan­taan

Joskus voi tulla eteen ti­lan­ne, että hen­ki­löl­lä ei ole lain­kaan lä­hio­mai­sia. Täl­löin on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, että edes muu­ta­ma ih­mi­nen maa­il­mas­sa tietää hen­ki­lön hoi­to­tah­dos­ta.

Vaikka hoi­to­tah­to ei vaadi es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien al­le­kir­joit­ta­mis­ta, sen si­säl­tö kan­nat­taa tal­len­taa Oma­Kan­ta-pal­ve­luun. Näin asia­kir­ja­si on sinua hoi­ta­van ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan tie­dos­sa.

Li­säk­si voit lait­taa hoi­to­tah­don lom­pak­koo­si ja kertoa lä­hei­sil­le­si hoi­to­tah­don ole­mas­sao­los­ta. Näin he tie­tä­vät nou­dat­taa toi­vei­ta­si sil­loin, jos et itse voi niitä il­mais­ta.

💡Kun laadit hoi­to­tah­don Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, saat ohjeet hoi­to­tah­don tal­len­ta­mi­seen ja säi­lyt­tä­mi­seen asia­kir­jan la­tauk­sen jäl­keen.

Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat tär­keät eri­tyi­ses­ti edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa

Moni se­koit­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja hoi­to­tah­don kes­ke­nään. Hoi­to­tah­to on asia­kir­ja, joka si­säl­tää ni­me­no­maan hoi­toon liit­ty­viä asioi­ta. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­les­taan ote­taan käyt­töön hen­ki­lö­koh­tais­ten ja ta­lou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen, mikäli hen­ki­lö ei itse niitä kykene hoi­ta­maan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus vaatii es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia siitä syystä, että asia­kir­ja si­säl­tää hyvin hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta. Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ar­vioi­vat ul­ko­puo­li­sin ja puo­lu­eet­to­min silmin hen­ki­lön kykyä ym­mär­tää, että min­kä­lai­sen asia­kir­jan on laa­ti­mas­sa.

To­dis­ta­jien teh­tä­vä on tark­kail­la muun muassa sitä, miten ky­ke­ne­vä asia­kir­jan laa­ti­ja on te­ke­mään pää­tök­siä. Onko esi­mer­kik­si muis­ti­sai­raus eden­nyt jo niin pit­käl­le, ettei hen­ki­lö ym­mär­rä täysin asia­kir­jan si­säl­töä?

Lue myös, mitä eroa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la ja hoi­to­tah­dol­la on?

Hoi­to­tah­to hel­pos­ti Aa­tok­sel­ta

Jotta yk­si­löl­li­set tar­pee­si to­teu­tu­vat ta­kuu­var­mas­ti, suo­sit­te­lem­me, että hoi­to­tah­to laa­di­taan yh­des­sä la­ki­asian­tun­ti­joi­den kanssa. Ko­ti­mai­nen la­ki­pal­ve­lum­me on omiaan hoi­to­tah­don te­ke­mi­seen. Voit tehdä tah­do­nil­mauk­sen koko­naan ne­tis­sä edul­li­seen hin­taan saaden sa­mal­la tuek­se­si la­ki­asian­tun­ti­joi­den avun.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun etuna on, että pal­ve­lu kar­toit­taa kat­ta­vas­ti toi­vee­si ennen asia­kir­jan luo­mis­ta. Näin voit rau­has­sa miet­tiä, ha­luat­ko esi­mer­kik­si osal­lis­tua ko­keel­li­sen lääk­keen tut­ki­muk­seen, onko elä­män­laa­tu si­nul­le tär­keäm­pää kuin elämän pituus ja saako elin­toi­min­to­ja­si yl­lä­pi­tää kei­no­te­koi­ses­ti.

Laadit laa­duk­kaan hoi­to­tah­don jo 15 mi­nuu­tis­sa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Pidä huoli, että vii­mei­nen tah­to­si to­teu­tuu ar­vok­kaas­ti – tee omien toi­vei­de­si mu­kai­nen hoi­to­tah­to Aa­tok­sel­la.