Hoi­to­tah­toon ei tar­vita es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia

Sairaalahuone
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
22.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hoi­to­tahto on vi­ral­li­nen asia­kirja, jossa mää­ri­tät toi­veesi hoi­tosi laa­dusta. Moni la­kia­sia­kirja vaatii es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien al­le­kir­joi­tuk­set.

Hoi­to­tahto on kiis­tatta yksi elämän mer­ki­tyk­sel­li­sim­mistä asia­kir­joista, sillä il­mai­set sen avulla, min­kä­laista huo­len­pi­toa toivot elä­mäsi lop­pu­met­reillä.

Hoi­to­tahto ei edel­lytä to­dis­ta­jien käyt­tä­mistä. Voit kui­ten­kin ha­lu­tes­sasi pyytää to­dis­ta­jia to­dis­ta­maan asia­kir­jasi ai­tou­den.

Ker­romme ar­tik­ke­lissa tar­kem­min hoi­to­tah­dosta ja to­dis­ta­jista

Hoi­to­tah­don mer­ki­tys on suuri

Hoi­to­tahto muut­tuu tär­keäksi asia­kir­jaksi siinä vai­heessa, kun hen­kilö me­net­tää kyvyn tehdä it­se­ään kos­ke­via hoi­to­pää­tök­siä sai­rau­den tai vamman vuoksi.

Täl­löin voi olla huo­jen­ta­vaa tietää, että si­nusta pi­de­tään huolta yk­si­löl­lis­ten toi­vei­desi mu­kai­sesti. Hoi­to­hen­ki­lö­kunta ottaa hoi­to­tah­dos­sasi olevat toi­veet huo­mioon suun­ni­tel­les­saan hoi­toasi.

Hoi­to­tahto eli hoi­to­tes­ta­mentti tuo hel­po­tusta myös omai­sille, sillä tah­do­nil­mauk­sesi an­siosta he vält­ty­vät ras­kailta hoi­to­pää­tök­siltä. Omais­ten ei tar­vitse päät­tää esi­mer­kiksi sitä, el­vy­te­täänkö sinua. Kun olet kir­jan­nut kaikki mah­dol­li­set toi­veesi yk­si­tyis­koh­tai­sesti ai­nut­laa­tui­seen hoi­to­tah­toosi, ar­vai­lu­jen varaa ei jää mitään.

Asia­kirja on pa­rasta laatia jo siinä vai­heessa, kun saat vielä naut­tia ter­vey­des­täsi. Tu­le­vaa ei kukaan osaa en­nus­taa, mutta ke­nel­le­kään ei ole hai­taksi sy­ven­tyä poh­ti­maan tu­le­vaa ja kir­jata it­selle tär­keitä toi­veita ylös.

Useat asia­kir­jat edel­lyt­tä­vät es­tee­töntä to­dis­ta­jaa, hoi­to­tahto ei

Monet tär­keät asia­kir­jat, kuten tes­ta­mentti tai edun­val­von­ta­val­tuu­tus, edel­lyt­tä­vät, että es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat osal­lis­tu­vat asia­kir­jan laa­din­taan.

Hoi­to­tahto tekee kui­ten­kin poik­keuk­sen, sillä se kelpaa hyvin myös ilman, että es­tee­tön to­dis­taja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan.

Jos kui­ten­kin haluat laatia tah­do­nil­mauk­sesi varman päälle ja vält­tää epä­sel­vyy­det tu­le­vai­suu­dessa, sinun kan­nat­taa pyytää es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat to­den­ta­maan hoi­to­tahto. To­dis­ta­jien ei tar­vitse nähdä, mitä kaik­kea hoi­to­tah­tosi si­säl­tää – riit­tää, että he vain al­le­kir­joit­ta­vat asia­kir­jan.

💡Jotta hoi­to­tahto on ju­ri­di­sesti pätevä, sen te­ke­mi­sessä on suo­si­tel­ta­vaa hyö­dyn­tää myös la­ki­asian­tun­ti­jan, kuten Aa­tok­sen apua.

Ko­keile hoi­to­tah­don te­ke­mistä il­mai­seksi

Voit ko­keilla heti hoi­to­tah­don te­ke­mistä alta il­mai­seksi.

Muista ladata hoi­to­tahto Oma­Kan­taan

Joskus voi tulla eteen ti­lanne, että hen­ki­löllä ei ole lain­kaan lä­hio­mai­sia. Täl­löin on mer­ki­tyk­sel­listä, että edes muu­tama ih­mi­nen maa­il­massa tietää hen­ki­lön hoi­to­tah­dosta.

Vaikka hoi­to­tahto ei vaadi to­dis­ta­jien al­le­kir­joit­ta­mista, sen si­sältö kan­nat­taa tal­len­taa Oma­Kanta-pal­ve­luun. Näin asia­kir­jasi on sinua hoi­ta­van ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan tie­dossa.

Li­säksi voit lait­taa hoi­to­tah­don lom­pak­koosi ja kertoa lä­hei­sil­lesi hoi­to­tah­don ole­mas­sao­losta. Näin he tie­tä­vät nou­dat­taa toi­vei­tasi sil­loin, jos et itse voi niitä il­maista.

💡Kun laadit hoi­to­tah­don Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, saat ohjeet hoi­to­tah­don tal­len­ta­mi­seen ja säi­lyt­tä­mi­seen asia­kir­jan la­tauk­sen jäl­keen.

Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat tär­keitä eri­tyi­sesti edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa

Moni se­koit­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja hoi­to­tah­don kes­ke­nään. Hoi­to­tahto on asia­kirja, joka si­säl­tää ni­me­no­maan hoi­toon liit­ty­viä asioita. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­les­taan ote­taan käyt­töön hen­ki­lö­koh­tais­ten ja ta­lou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen, mikäli hen­kilö ei itse niitä kykene hoi­ta­maan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus vaatii es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia siitä syystä, että asia­kirja si­säl­tää hyvin hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­ta­mista. Es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ar­vioi­vat ul­ko­puo­li­sin ja puo­lu­eet­to­min silmin hen­ki­lön kykyä ym­mär­tää, että min­kä­lai­sen asia­kir­jan on laa­ti­massa.

To­dis­ta­jien teh­tävä on tark­kailla muun muassa sitä, miten ky­ke­nevä asia­kir­jan laa­tija on te­ke­mään pää­tök­siä. Onko esi­mer­kiksi muis­ti­sai­raus eden­nyt jo niin pit­källe, ettei hen­kilö ym­märrä täysin asia­kir­jan si­säl­töä?

Lue myös, mitä eroa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella ja hoi­to­tah­dolla on?

Hoi­to­tahto hel­posti Aa­tok­selta

Jotta yk­si­löl­li­set tar­peesi to­teu­tu­vat ta­kuu­var­masti, suo­sit­te­lemme, että hoi­to­tahto laa­di­taan yh­dessä la­ki­asian­tun­ti­joi­den kanssa. Ko­ti­mai­nen la­ki­pal­ve­lumme on omiaan hoi­to­tah­don te­ke­mi­seen. Voit tehdä tah­do­nil­mauk­sen ko­ko­naan ne­tissä edul­li­seen hin­taan saaden sa­malla tuek­sesi la­ki­asian­tun­ti­joi­den avun.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun etuna on, että pal­velu kar­toit­taa kat­ta­vasti toi­veesi ennen asia­kir­jan luo­mista. Näin voit rau­hassa miet­tiä, ha­luatko esi­mer­kiksi osal­lis­tua ko­keel­li­sen lääk­keen tut­ki­muk­seen, onko elä­män­laatu si­nulle tär­keäm­pää kuin elämän pituus ja saako elin­toi­min­to­jasi yl­lä­pi­tää kei­no­te­koi­sesti.

Laadit laa­duk­kaan hoi­to­tah­don jo 15 mi­nuu­tissa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pidä huoli, että vii­mei­nen tah­tosi to­teu­tuu ar­vok­kaasti – tee omien toi­vei­desi mu­kai­nen hoi­to­tahto Aa­tok­sella.