Mitä hoi­to­tah­to si­säl­tää?

Äiti ja vastasyntynyt pitävät käsistä kiinni
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
18.8.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Jo­kai­sel­la on oikeus hyvään hoi­toon. Hoi­to­tah­to si­säl­tää hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le ja lä­hei­sil­le­si, mil­lais­ta hoitoa ja huo­len­pi­toa ar­vos­tat elä­mä­si lop­pu­met­reil­lä.

Oletko py­säh­ty­nyt poh­ti­maan, mitä asioi­ta hyvään elä­mä­si lop­puun kuuluu? 

Hoi­to­tah­to ede­saut­taa ar­vok­kaan lop­pue­lä­män to­teu­tu­mis­ta sil­loin kun elä­män­lan­kaa ei ole paljoa jäl­jel­lä. Hoi­to­tah­dol­la hel­po­tat myös lä­heis­te­si taak­kaa, kun heidän ei tar­vit­se tehdä ras­kai­ta hoi­to­pää­tök­siä puo­les­ta­si.

Mikä on hoi­to­tah­to?

Hoi­to­tah­to pe­rus­tuu po­ti­las­la­kiin (785/1992). Lain mukaan si­nul­la on it­se­mää­rää­mi­soi­keus ja siten oikeus päät­tää omasta kos­ke­mat­to­muu­des­ta­si. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta tar­vit­see­kin suos­tu­muk­se­si muun muassa näihin tär­kei­siin hoi­to­pää­tök­siin: 

 • hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen
 • hoi­to­jen si­säl­tö
 • hoi­to­jen lo­pet­ta­mi­nen

Hoi­to­tah­to il­mai­see hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le ja lä­hei­sil­le­si, mil­lais­ta hoitoa ja hoivaa toivot, jos ter­vey­den­ti­la­si heik­ke­nee niin, ettei toivoa pa­rem­mas­ta ole. 

Täl­lai­nen ti­lan­ne voi tulla eteen esi­mer­kik­si sil­loin, jos vam­mau­dut py­sy­väs­ti on­net­to­muu­des­sa. Toi­vot­ko siinä ti­lan­tees­sa, että sinua el­vy­te­tään esi­mer­kik­si sy­dän­koh­tauk­sen saa­tua­si?

Hoi­to­tah­to auttaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja omai­sia muun muassa sil­loin kun:

 • si­nul­la on pit­käl­le eden­nyt muis­ti­sai­raus
 • olet vam­mau­tu­nut va­ka­vas­ti on­net­to­muu­des­sa
 • sai­raus­koh­taus on joh­ta­nut py­sy­vään ta­jut­to­muu­teen

Moni jättää tah­ton­sa il­mai­se­mat­ta – miksi hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen kan­nat­taa?

Vuonna 2019 ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta ikäih­mi­sis­tä noin 40 pro­sent­tia teki hoi­to­tah­don, kertoo THL:n uu­ti­nen. Asia kävi ilmi kan­sain­vä­li­ses­sä pal­lia­tii­vi­sen hoidon tut­ki­muk­ses­sa, johon osal­lis­tui Suomen li­säk­si Englan­ti, Hol­lan­ti, Italia, Belgia ja Puola. 

Vaikka Suomi pär­jä­si eu­roop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa melko hyvin, yli puolet pal­lia­tii­vi­sen hoidon pii­ris­sä ole­vis­ta ikäih­mi­sis­tä jätti kui­ten­kin vii­mei­sen tah­ton­sa il­mai­se­mat­ta. 

Hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta, mutta suo­si­tel­ta­vaa silti. Hoi­to­tah­dol­la ke­ven­nät lä­heis­te­si taak­kaa; toisen elämän puo­les­ta päät­tä­mi­nen on ras­kas­ta ke­nel­le ta­han­sa. Jäl­ki­kä­teen omais­ta saat­taa kalvaa epäi­lys, tekikö hän väärän pää­tök­sen. 

Kun teet hoi­to­tah­don, va­pau­tat myös sa­mal­la per­heen­ne yh­tei­set voi­ma­va­rat tois­ten­ne tu­ke­mi­seen vai­keas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa.

Kirjaa hoi­to­tah­toon asioi­ta, joita ar­vos­tat hoi­dos­sa­si

Jo­kai­sen olisi tär­ke­ää pohtia, mitä elämän lop­pu­met­rit pi­tä­vät si­säl­lään, jos oma vointi heik­ke­nee vaikka muis­ti­sai­rau­den vuoksi.

Hoi­to­tah­don avulla voit vas­tata esi­mer­kik­si näihin ky­sy­myk­siin

 • Kumpi hoi­dos­sa­si ko­ros­tuu: elämän laatu vai elämän pit­kit­tä­mi­nen?
 • Mikä on aja­tuk­se­si hen­gi­tys­lait­tee­seen kyt­ke­mi­ses­tä?
 • Sal­lit­ko suo­nen­si­säi­set an­ti­bioo­tit? 
 • Entä let­ku­ruo­kin­nan?
 • Ha­luat­ko el­vy­tys­kiel­lon?
 • Mikä on kan­ta­si te­hohoi­toon?
 • Ke­nel­lä lä­hei­sel­lä­si on vii­mei­nen sana hoi­to­si suh­teen, eli kuka toimii si­jais­päät­tä­jä­nä?

Tär­kein­tä on kuun­nel­la it­se­ään: Mitä sinä toivot? Entä mitä et ai­na­kaan halua? Hoi­to­tah­don pituus ei ole mer­kit­tä­vä seikka sil­loin kun ky­sees­sä on vii­mei­nen tah­to­si – anna teks­tin huo­let­ta venyä niin pit­käk­si kuin tahdot.

Yli 12-vuo­tias voi tehdä hoi­to­tah­don

Hoi­to­tah­don te­ki­jän tulee olla yli 12-vuo­tias. Jos ky­sees­sä on alai­käi­nen, ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen arvioi, millä ta­sol­la lapsi on hen­ki­ses­sä ke­hi­tyk­ses­sään. 

Täysi-ikäi­syys­kään ei aina riitä hoi­to­tah­don pä­te­vyy­teen. Tär­kein­tä on, että po­ti­las kä­sit­tää, mitä hoi­dos­ta kiel­täy­ty­mi­nen tai siihen suos­tu­mi­nen to­del­li­suu­des­sa tar­koit­taa. Näin ollen esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­del­li­nen sai­raus voi estää hoi­to­tah­don te­ke­mi­sen.

💡 Hoi­to­tah­toa ei kan­na­ta jättää viime tip­paan, vaan laatia se siinä vai­hees­sa, kun ky­ke­net edel­leen te­ke­mään elä­mää­si kos­ke­via pää­tök­siä. Vii­mei­nen hetki laatia hoi­to­tah­to on sil­loin, kun saat diag­noo­sin sai­rau­des­ta, joka ajan saa­tos­sa hei­ken­tää vää­jää­mät­tä oi­keus­toi­mi­kel­poi­suut­ta­si.

Lue lisää: Vaa­tii­ko hoi­to­tah­to es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat?

Hoi­to­tah­to astuu voi­maan kun elä­män­lan­kaa on enää vähän jäl­jel­lä

Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ryhtyy nou­dat­ta­maan hoi­to­tah­toa, kun toivoa pa­rem­mas­ta ei enää ole.

Hoi­to­tah­to ei näin ollen päde, jos joudut yl­lät­täen vaikka on­net­to­muu­den vuoksi sai­raa­laan ja hoidon an­sios­ta voit ter­veh­tyä koko­naan.

Lää­ke­tie­de ke­hit­tyy vauh­dil­la, ja esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rau­det tai syövät voivat olla tu­le­vai­suu­des­sa var­mem­min pa­ran­net­ta­vis­sa. Siksi on suo­si­tel­ta­vaa tar­kis­taa hoi­to­tah­to 5–10 vuoden välein. Onko hoi­to­tah­to­si edel­leen pätevä, vai pi­täi­si­kö sitä päi­vit­tää joil­ta­kin osin?

Voit myös pe­ruut­taa tah­do­nil­mauk­se­si mil­loin ta­han­sa. Jos päätät perua hoi­to­tah­don, muista tehdä pe­ru­mi­nen sel­väk­si niin lä­hei­sil­le kuin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le­kin. Jos säi­ly­tät lom­pa­kos­sa hoi­to­tah­to­kort­tia, se kan­nat­taa myös hä­vit­tää he­tim­mi­ten.

Hoi­to­tah­to ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Hoi­to­tah­to ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus ovat kaksi eri asiaa. Hoi­to­tah­to on sinun tah­do­nil­mauk­se­si, kun taas edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la annat val­tuu­te­tul­le luvan tehdä pää­tök­siä puo­les­ta­si liit­tyen esi­mer­kik­si ta­lou­den­hoi­toon tai ter­vey­tee­si.

Hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen eroja

Alla näet kes­kei­sim­piä eroja hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vä­lil­lä.

 Hoi­to­tah­toEdun­val­von­ta­val­tuu­tus
Kerrot toi­vei­ta hoi­too­si liit­tyen
Val­tuu­tat toisen hen­ki­lön te­ke­mään pää­tök­siä puo­les­ta­si
Annat toi­sel­le hen­ki­löl­le luvan hoitaa ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta­si
Si­säl­tää toi­veen kiel­täy­tyä el­vy­tyk­ses­tä tai ko­keel­li­ses­ta hoi­dos­ta

Voit kui­ten­kin hoi­to­tah­dos­sa kertoa, kuka saa tehdä hoi­to­pää­tök­siä puo­les­ta­si, ja laatia tar­koi­tus­ta varten edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. 

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tulee täyt­tää tietyt muo­to­vaa­ti­muk­set, minkä vuoksi kan­nat­taa käyt­tää apuna esi­mer­kik­si Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lua.

Lue lisää hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen erois­ta

Hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Ne­tis­sä on useita hoi­to­tah­to­lo­mak­kei­ta, mutta liian yleis­luon­toi­nen hoi­to­tah­to voi jättää monia ky­sy­mys­merk­ke­jä auki.

Aa­tok­sen kautta voit laatia yk­si­tyis­koh­tai­sen ja itsesi nä­köi­sen hoi­to­tah­don. Voit tehdä sa­mal­la kertaa myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jol­loin sääs­tät mak­suis­sa.

Näin teet hoi­to­tah­don Aa­tok­sel­la

 1. Sel­vi­täm­me eri­lai­sil­la ky­sy­myk­sil­lä, mitä toi­vei­ta si­nul­la on hoi­to­tah­dol­le. Näin voimme val­mis­tel­la si­nul­le yk­si­löl­li­sen ja toi­vei­ta­si kun­nioit­ta­van hoi­to­tah­don.
 2. Kun toi­veet ovat sel­vil­lä, an­nam­me si­nul­le suo­si­tuk­sen, mil­lai­sia ehtoja hoi­to­tah­to­si voisi si­säl­tää. Pääset myös muok­kaa­maan ja li­sää­mään ehtoja, jos haluat.
 3. Kun hoi­to­tah­to on valmis ja maksu suo­ri­tet­tu, voit ladata hoi­to­tah­don it­sel­le­si. Pi­däm­me hoi­to­tah­to­si hy­väs­sä tal­les­sa myös Aatos-ti­lil­lä­si.
 4. Su­jau­ta lom­pak­koo­si hoi­to­tah­to­kort­ti. Saat kortin esi­mer­kik­si ap­tee­keis­ta.
 5. Lisää hoi­to­tah­to­lo­ma­ke Oma­kan­ta-pal­ve­luun, josta hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta löytää sen vai­vat­to­mas­ti.

Ethän lykkää hoi­to­tah­don te­ke­mis­tä liian pit­kään? Tee hoi­to­tah­to pal­ve­lus­sam­me vaikka jo tänään.