Mitä hoi­to­tahto si­säl­tää?

Äiti ja vastasyntynyt pitävät käsistä kiinni
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
18.8.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Jo­kai­sella on oikeus hyvään hoi­toon. Hoi­to­tahto si­säl­tää hoi­to­hen­ki­lö­kun­nalle ja lä­hei­sil­lesi, mil­laista hoitoa ja huo­len­pi­toa ar­vos­tat elä­mäsi lop­pu­met­reillä.

Oletko py­säh­ty­nyt poh­ti­maan, mitä asioita hyvään elä­mäsi lop­puun kuuluu?

Hoi­to­tahto ede­saut­taa ar­vok­kaan lop­pue­lä­män to­teu­tu­mista sil­loin kun elä­män­lan­kaa ei ole paljoa jäl­jellä. Hoi­to­tah­dolla hel­po­tat myös lä­heis­tesi taak­kaa, kun heidän ei tar­vitse tehdä ras­kaita hoi­to­pää­tök­siä puo­les­tasi.

Mikä on hoi­to­tahto?

Hoi­to­tahto eli hoi­to­tes­ta­mentti pe­rus­tuu po­ti­las­la­kiin (785/1992). Lain mukaan si­nulla on it­se­mää­rää­mi­soi­keus ja siten oikeus päät­tää omasta kos­ke­mat­to­muu­des­tasi. Hoi­to­hen­ki­lö­kunta tar­vit­see­kin suos­tu­muk­sesi muun muassa näihin tär­kei­siin hoi­to­pää­tök­siin:

 • hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen
 • hoi­to­jen si­sältö
 • hoi­to­jen lo­pet­ta­mi­nen

Hoi­to­tahto il­mai­see hoi­to­hen­ki­lö­kun­nalle ja lä­hei­sil­lesi, mil­laista hoitoa ja hoivaa toivot, jos ter­vey­den­ti­lasi heik­ke­nee niin, ettei toivoa pa­rem­masta ole.

Täl­lai­nen ti­lanne voi tulla eteen esi­mer­kiksi sil­loin, jos vam­mau­dut py­sy­västi on­net­to­muu­dessa. Toi­votko siinä ti­lan­teessa, että sinua el­vy­te­tään esi­mer­kiksi sy­dän­koh­tauk­sen saa­tuasi?

Hoi­to­tahto auttaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja omai­sia muun muassa sil­loin kun:

 • si­nulla on pit­källe eden­nyt muis­ti­sai­raus
 • olet vam­mau­tu­nut va­ka­vasti on­net­to­muu­dessa
 • sai­raus­koh­taus on joh­ta­nut py­sy­vään ta­jut­to­muu­teen

Moni jättää tah­tonsa il­mai­se­matta – miksi hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen kan­nat­taa?

Vuonna 2019 ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa hoi­dossa ole­vista suo­ma­lai­sista ikäih­mi­sistä noin 40 pro­sent­tia teki hoi­to­tah­don, kertoo THL:n uu­ti­nen. Asia kävi ilmi kan­sain­vä­li­sessä pal­lia­tii­vi­sen hoidon tut­ki­muk­sessa, johon osal­lis­tui Suomen li­säksi Englanti, Hol­lanti, Italia, Belgia ja Puola.

Vaikka Suomi pär­jäsi eu­roop­pa­lai­sessa ver­tai­lussa melko hyvin, yli puolet pal­lia­tii­vi­sen hoidon pii­rissä ole­vista ikäih­mi­sistä jätti kui­ten­kin vii­mei­sen tah­tonsa il­mai­se­matta.

Hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lista, mutta suo­si­tel­ta­vaa silti. Hoi­to­tah­dolla ke­ven­nät lä­heis­tesi taak­kaa; toisen elämän puo­lesta päät­tä­mi­nen on ras­kasta ke­nelle ta­hansa. Jäl­ki­kä­teen omaista saat­taa kalvaa epäi­lys, tekikö hän väärän pää­tök­sen.

Kun teet hoi­to­tah­don, va­pau­tat myös sa­malla per­heenne yh­tei­set voi­ma­va­rat tois­tenne tu­ke­mi­seen vai­keassa elä­män­ti­lan­teessa.

Kirjaa hoi­to­tah­toon asioita, joita ar­vos­tat hoi­dos­sasi

Jo­kai­sen olisi tär­keää pohtia, mitä elämän lop­pu­met­rit pi­tä­vät si­säl­lään, jos oma vointi heik­ke­nee vaikka muis­ti­sai­rau­den vuoksi.

Hoi­to­tah­don avulla voit vas­tata esi­mer­kiksi näihin ky­sy­myk­siin

 • Kumpi hoi­dos­sasi ko­ros­tuu: elämän laatu vai elämän pit­kit­tä­mi­nen?
 • Mikä on aja­tuk­sesi hen­gi­tys­lait­tee­seen kyt­ke­mi­sestä?
 • Sal­litko suo­nen­si­säi­set an­ti­bioo­tit? 
 • Entä let­ku­ruo­kin­nan?
 • Ha­luatko el­vy­tys­kiel­lon?
 • Mikä on kan­tasi te­ho­hoi­toon?
 • Ke­nellä lä­hei­sel­läsi on vii­mei­nen sana hoi­tosi suh­teen, eli kuka toimii si­jais­päät­tä­jänä?

Tär­keintä on kuun­nella it­se­ään: Mitä sinä toivot? Entä mitä et ai­na­kaan halua? Hoi­to­tah­don pituus ei ole mer­kit­tävä seikka sil­loin kun ky­seessä on vii­mei­nen tah­tosi – anna teks­tin huo­letta venyä niin pit­käksi kuin tahdot.

Yli 12-vuo­tias voi tehdä hoi­to­tah­don

Hoi­to­tah­don te­ki­jän tulee olla yli 12-vuo­tias. Jos ky­seessä on alai­käi­nen, ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen arvioi, millä ta­solla lapsi on hen­ki­sessä ke­hi­tyk­ses­sään.

Täysi-ikäi­syys­kään ei aina riitä hoi­to­tah­don pä­te­vyy­teen. Tär­keintä on, että po­ti­las kä­sit­tää, mitä hoi­dosta kiel­täy­ty­mi­nen tai siihen suos­tu­mi­nen to­del­li­suu­dessa tar­koit­taa. Näin ollen esi­mer­kiksi mie­len­ter­vey­del­li­nen sai­raus voi estää hoi­to­tah­don te­ke­mi­sen.

💡 Hoi­to­tah­toa ei kan­nata jättää viime tip­paan, vaan laatia se siinä vai­heessa, kun ky­ke­net edel­leen te­ke­mään elä­määsi kos­ke­via pää­tök­siä. Vii­mei­nen hetki laatia hoi­to­tahto on sil­loin, kun saat diag­noo­sin sai­rau­desta, joka ajan saa­tossa hei­ken­tää vää­jää­mättä oi­keus­toi­mi­kel­poi­suut­tasi.

Lue lisää: Vaa­tiiko hoi­to­tahto es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat?

Hoi­to­tahto astuu voi­maan kun elä­män­lan­kaa on enää vähän jäl­jellä

Hoi­to­hen­ki­lö­kunta ryhtyy nou­dat­ta­maan hoi­to­tah­toa, kun toivoa pa­rem­masta ei enää ole.

Hoi­to­tahto ei näin ollen päde, jos joudut yl­lät­täen vaikka on­net­to­muu­den vuoksi sai­raa­laan ja hoidon an­siosta voit ter­veh­tyä ko­ko­naan.

Lää­ke­tiede ke­hit­tyy vauh­dilla, ja esi­mer­kiksi muis­ti­sai­rau­det tai syövät voivat olla tu­le­vai­suu­dessa var­mem­min pa­ran­net­ta­vissa. Siksi on suo­si­tel­ta­vaa tar­kis­taa hoi­to­tahto 5–10 vuoden välein. Onko hoi­to­tah­tosi edel­leen pätevä, vai pi­täi­sikö sitä päi­vit­tää joil­ta­kin osin?

Voit myös pe­ruut­taa tah­do­nil­mauk­sesi mil­loin ta­hansa. Jos päätät perua hoi­to­tah­don, muista tehdä pe­ru­mi­nen sel­väksi niin lä­hei­sille kuin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le­kin. Jos säi­ly­tät lom­pa­kossa hoi­to­tah­to­kort­tia, se kan­nat­taa myös hä­vit­tää he­tim­mi­ten.

Hoi­to­tahto ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Hoi­to­tahto ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus ovat kaksi eri asiaa. Hoi­to­tahto on sinun tah­do­nil­mauk­sesi, kun taas edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella annat val­tuu­te­tulle luvan tehdä pää­tök­siä puo­les­tasi liit­tyen esi­mer­kiksi ta­lou­den­hoi­toon tai ter­vey­teesi.

Hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen eroja

Alla näet kes­kei­sim­piä eroja hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vä­lillä.

 Hoi­to­tahtoEdun­val­von­ta­val­tuu­tus
Kerrot toi­veita hoi­toosi liit­tyen
Val­tuu­tat toisen hen­ki­lön te­ke­mään pää­tök­siä puo­les­tasi
Annat toi­selle hen­ki­lölle luvan hoitaa ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­tasi
Si­säl­tää toi­veen kiel­täy­tyä el­vy­tyk­sestä tai ko­keel­li­sesta hoi­dosta

Voit kui­ten­kin hoi­to­tah­dossa kertoa, kuka saa tehdä hoi­to­pää­tök­siä puo­les­tasi, ja laatia tar­koi­tusta varten edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tulee täyt­tää tietyt muo­to­vaa­ti­muk­set, minkä vuoksi kan­nat­taa käyt­tää apuna esi­mer­kiksi Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lua.

Lue lisää Hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen eroista

Hoi­to­tah­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Ne­tissä on useita hoi­to­tah­to­lo­mak­keita, mutta liian yleis­luon­toi­nen hoi­to­tahto voi jättää monia ky­sy­mys­merk­kejä auki.

Aa­tok­sen kautta voit laatia yk­si­tyis­koh­tai­sen ja itsesi nä­köi­sen hoi­to­tah­don. Voit tehdä sa­malla kertaa myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jol­loin sääs­tät mak­suissa.

Näin teet hoi­to­tah­don Aa­tok­sella

 1. Sel­vi­tämme eri­lai­silla ky­sy­myk­sillä, mitä toi­veita si­nulla on hoi­to­tah­dolle. Näin voimme val­mis­tella si­nulle yk­si­löl­li­sen ja toi­vei­tasi kun­nioit­ta­van hoi­to­tah­don.
 2. Kun toi­veet ovat sel­villä, an­namme si­nulle suo­si­tuk­sen, mil­lai­sia ehtoja hoi­to­tah­tosi voisi si­säl­tää. Pääset myös muok­kaa­maan ja li­sää­mään ehtoja, jos haluat.
 3. Kun hoi­to­tahto on valmis ja maksu suo­ri­tettu, voit ladata hoi­to­tah­don it­sel­lesi. Pi­dämme hoi­to­tah­tosi hy­vässä tal­lessa myös Aatos-ti­lil­läsi.
 4. Su­jauta lom­pak­koosi hoi­to­tah­to­kortti. Saat kortin esi­mer­kiksi ap­tee­keista.
 5. Lisää hoi­to­tah­to­lo­make Oma­kanta-pal­ve­luun, josta hoi­to­hen­ki­lö­kunta löytää sen vai­vat­to­masti.

Ethän lykkää hoi­to­tah­don te­ke­mistä liian pit­kään? Tee hoi­to­tahto pal­ve­lus­samme vaikka jo tänään.