Kuo­li­nil­moi­tus – suun­nit­te­lu ja to­teu­tus

Kuolinilmoitus sanomalehdessä
Marjut Päkki
Marjut
14.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omai­set jou­tu­vat sel­vit­tä­mään ja hoi­ta­maan useita kuo­le­maan liit­ty­viä käy­tän­nön asioi­ta. Yksi niistä on kuo­li­nil­moi­tus, jolla lä­hei­sen kuo­le­mas­ta tyy­pil­li­ses­ti il­moi­te­taan.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­tyen on hyvä ottaa huo­mioon tiet­ty­jä asioi­ta, jotta asioi­den hoi­ta­mi­nen ei muo­dos­tu ylit­se­pää­se­mät­tö­män ras­kaak­si suuren surun kes­kel­lä. 

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta. Se on kui­ten­kin hyvin yleis­tä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen

Vain­ajan omai­set laa­ti­vat usein kuo­li­nil­moi­tuk­sen lä­hei­sen­sä kuo­le­man jäl­keen. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi tehdä heti lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen. Se toimii tie­dok­sian­to­na lä­hei­sen kuo­le­mas­ta.

Kuo­li­nil­moi­tus jul­kais­taan tyy­pil­li­ses­ti pai­ne­tus­sa sa­no­ma­leh­des­sä, mutta se voi­daan jul­kais­ta myös esi­mer­kik­si sa­no­ma­leh­den verk­ko­ver­sios­sa. Omai­set voivat itse päät­tää, missä leh­des­sä kuo­li­nil­moi­tus jul­kais­taan.

Tyy­pil­li­sim­min lehti on kui­ten­kin vain­ajan koti- tai syn­ty­mä­pai­kan pai­kal­lis­leh­ti tai jonkun muun hä­nel­le tär­keän alueen lehti.

Kuo­li­nil­moi­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta antaa tie­dok­si myös kutsu hau­ta­jai­siin. Siinä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta il­moit­taa pel­käs­tään lä­hei­sen kuo­le­mas­ta ja kiit­tää osa­no­tos­ta suruun. Hau­ta­jais­kut­su kuo­li­nil­moi­tuk­sen ohessa ei siten ole pa­kol­li­nen ja va­lin­ta riip­puu esi­mer­kik­si siitä, keiden kesken hau­ta­jai­set ha­lu­taan jär­jes­tää.

💡 Jät­täes­sä­si kuo­li­nil­moi­tus­ta sa­no­ma­leh­teen jul­kais­ta­vak­si muista ottaa huo­mioon toi­vo­tul­le jul­kai­su­päi­väl­le ase­tet­tu vii­mei­nen mah­dol­li­nen il­moi­tuk­sen jät­tö­ai­ka. Tämä kan­nat­taa tar­kis­taa toi­vo­tun sa­no­ma­leh­den toi­mi­tuk­ses­ta. Näin vältyt ikä­vil­tä yl­lä­tyk­sil­tä, jos il­moi­tus ei eh­ti­si­kään jul­kais­ta­vak­si ha­lua­ma­na­si päi­vä­nä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen si­säl­tö

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä hel­pot­taa, kun il­moi­tuk­sen si­säl­töä on poh­dit­tu hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen.

Vai­na­jal­la on voinut eläes­sään olla tie­tyn­lai­sia toi­vo­muk­sia kuo­li­nil­moi­tuk­sen­sa suh­teen. Myös täl­lai­set toi­veet kan­nat­taa ottaa huo­mioon kuo­li­nil­moi­tus­ta laa­dit­taes­sa, sillä se hel­pot­taa sen poh­ti­mis­ta, min­kä­lai­nen si­säl­tö sopii par­hai­ten juuri ky­sei­sen hen­ki­lön kuo­li­nil­moi­tuk­seen.

Kuo­li­nil­moi­tuk­ses­sa tulee mai­ni­ta ai­na­kin:

  • vain­ajan nimi
  • vain­ajan syn­ty­mä- ja kuo­lin­päi­vä­mää­rä

Voit mai­ni­ta kuo­li­nil­moi­tuk­ses­sa myös:

  • omais­ten nimet
  • syn­ty­mä- ja kuo­lin­pai­kat
  • sym­bo­li, kuten risti tai lintu
  • muis­to­värs­sy
  • kutsu hau­ta­jai­siin tai osan­ot­to­kii­tos

Omais­ten nimiä ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­tön­tä jul­kais­ta, vaan il­moi­tuk­sen voi laatia esi­mer­kik­si niin, että vai­na­jaa ovat jää­neet kai­paa­maan esi­mer­kik­si lä­hei­set tai omai­set. Se, kuinka laa­jas­ti omais­ten tiedot il­moi­tuk­ses­sa jul­kais­taan, on omais­ten it­sen­sä pää­tet­tä­vis­sä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­seen on usein kir­jat­tu myös muita, kuin edel­li­ses­sä koh­das­sa lue­tel­tu­ja tie­to­ja. Kuo­li­nil­moi­tuk­ses­sa on tyy­pil­li­ses­ti mai­nit­tu esi­mer­kik­si vain­ajan syn­ty­mä- ja kuo­lin­päi­vien li­säk­si myös syn­ty­mä- ja kuo­lin­pai­kat.

Usein kuo­li­nil­moi­tus si­säl­tää myös jonkin kuo­le­maa ku­vaa­van sym­bo­lin, kuten ristin tai linnun. Myös sym­bo­lin va­lin­taan omai­set voivat vai­kut­taa.

Il­moi­tus si­säl­tää mo­nes­ti myös jon­kin­lai­sen muis­to­värs­syn. Esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta värs­syis­tä löytyy mo­ni­puo­li­ses­ti in­ter­ne­tis­tä sekä sa­no­ma­leh­tien si­vuil­ta. Kuo­li­nil­moi­tuk­seen voi liit­tää myös itse kir­joit­ta­man­sa muis­to­värs­syn.

Kuten mai­nit­tu, kuo­li­nil­moi­tus voi si­säl­tää myös kutsun hau­ta­jai­siin eten­kin siinä ta­pauk­ses­sa, että hau­ta­jai­set ovat kai­kil­le avoi­met. Näin te­ke­mäl­lä hau­ta­jais­kut­su saa laajan nä­ky­vyy­den, eikä eril­li­siä kut­su­ja hau­ta­jai­siin yleen­sä vä­li­te­tä.

Ylei­siä ovat myös sel­lai­set kuo­li­nil­moi­tuk­set, jotka si­säl­tä­vät kutsun kirk­koon, mutta muis­to­ti­lai­suu­den ker­ro­taan olevan lä­hei­sim­pien omais­ten kesken. Min­kään­lais­ta kutsua ei kui­ten­kaan ole kuo­li­nil­moi­tuk­ses­sa pakko antaa ol­len­kaan.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi jul­kais­ta joko ennen tai jäl­keen hau­ta­jais­ten. Mikäli il­moi­tus si­säl­tää sa­mal­la kutsun hau­ta­jai­siin, tulee se sil­loin jul­kais­ta ennen hau­ta­jai­sia, jotta kutsu saa­vut­taa hau­ta­jais­vie­raat. Täl­löin voi­daan jul­kais­ta myös osan­ot­to­kii­tos eril­li­se­nä il­moi­tuk­se­na hau­ta­jais­ten jäl­keen.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Kuo­li­nil­moi­tus on tyy­pil­li­ses­ti mak­sul­li­nen. Maksun mää­rään vai­kut­ta­vat jul­kai­si­jas­ta riip­puen il­moi­tuk­sen koko sekä jois­sa­kin leh­dis­sä myös jul­kai­su­päi­vä.

Kuo­li­nil­moi­tus­ten koot il­moi­te­taan leh­tien si­vuil­la tyy­pil­li­ses­ti pals­ta­mil­li­met­rei­nä. Pals­ta­mil­li­met­ri tar­koit­taa il­moi­tuk­sen koko­mit­taa (pals­to­jen lu­ku­mää­rä x kor­keus mil­li­met­rei­nä).

Voit tutus­tua kokoa­miim­me esi­merk­kei­hin kuo­li­nil­moi­tus­ten hin­noit­te­lus­ta eri sa­no­ma­leh­dis­sä. Esi­merk­ki­hin­nois­sa on py­rit­ty huo­mioi­maan kool­taan lähes yhtä suu­rien kuo­li­nil­moi­tus­ten hinnat ver­tai­lun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si.

Hinnat ovat kui­ten­kin viit­teel­li­siä esi­merk­ke­jä ja ajan­ta­sai­set hinnat löy­ty­vät aina par­hai­ten leh­tien omilta verk­ko­si­vus­toil­ta. Alla olevat esi­merk­ki­hin­nat on ke­rät­ty 1.2.2023.

Esi­merk­ki 1: Ilkka-Poh­ja­lai­nen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Ilkka-Poh­ja­lai­ses­sa jul­kais­ta­vat su­ruil­moi­tuk­set mak­sa­vat ar­ki­sin 3,15 euroa pals­ta­mil­li­met­ril­tä. Py­hä­päi­vi­nä ne mak­sa­vat vuo­ros­taan 3,40 euroa pals­ta­mil­li­met­ril­tä.

Näin ollen esi­mer­kik­si kool­taan 39 x 120 mil­li­met­rin kokoi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen Ilkka-Poh­ja­lai­ses­sa maksaa arkena 378 euroa ja pyhänä 408 euroa.

Esi­merk­ki 2: Aa­mu­pos­ti ja kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Aa­mu­pos­tis­sa (Hy­vin­kää ja Rii­hi­mä­ki) kuo­li­nil­moi­tus­ten jul­kai­su ta­pah­tuu ai­noas­taan kes­ki­viik­koi­sin ja sun­nun­tai­sin. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi jul­kais­ta myös Aa­mu­pos­ti Vii­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin.

Kuo­li­nil­moi­tus on hin­nal­taan mo­lem­mis­sa leh­dis­sä 3,46 euroa pals­ta­mil­li­met­ril­tä. Näin ollen kool­taan 39 x 100 mil­li­met­rin kokoi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen Aa­mu­pos­tis­sa maksaa 346 euroa.

Esi­merk­ki 3: Hel­sin­gin Sa­no­mat kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa 1-pals­tai­sen eli kool­taan 47 x 112 mil­li­met­rin kokoi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta on maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 504,13 euroa.

Lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin sa­man­kokoi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta on vuo­ros­taan 651,35 euroa.

Esi­merk­ki 4: Kaleva ja kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Ka­le­vas­sa 39 x 108 mil­li­met­rin kokoi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­su­hin­ta on 396,36 euroa.

Lehti jul­kai­see kuo­li­nil­moi­tuk­sia maa­nan­tai­na, kes­ki­viik­ko­na, per­jan­tai­na, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na, eikä hin­nois­sa ole eroa näiden päi­vien vä­lil­lä.

Esi­merk­ki 5: Kes­ki­poh­jan­maa kuo­li­nil­moi­tus hinta

Kes­ki­poh­jan­maas­sa jul­kais­ta­van 39 x 112 mil­li­met­rin kokoi­sen il­moi­tuk­sen hin­nak­si maa­nan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä aikana tulee 222,21 euroa ja sun­nun­tai­na jul­kais­ta­van il­moi­tuk­sen 249,98 euroa.

Pe­run­kir­joi­tus val­miik­si vai­vat­ta

Lä­hei­sen kuo­le­ma ai­heut­taa suurta surua, jonka kes­kel­lä täytyy hoitaa by­ro­kraat­ti­sia pa­pe­ri­asioi­ta.

Me Aa­tok­ses­sa ha­luam­me auttaa; olemme ke­hit­tä­neet verk­ko­pal­ve­lun, joka oh­jeis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa alusta lop­puun. Pal­ve­lum­me avulla saat mm. luotua pe­ru­kir­jan oikein, jär­jes­tät pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ja saat au­to­maat­ti­sen arvion pe­rin­tö­ve­ros­ta.

Hel­po­ta elä­mää­si ja hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa hin­taan 299 euroa.