Kuo­li­nil­moi­tus – suun­nit­telu ja to­teu­tus

Kuolinilmoitus sanomalehdessä
Marjut Päkki
Marjut
14.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omai­set jou­tu­vat sel­vit­tä­mään ja hoi­ta­maan useita kuo­le­maan liit­ty­viä käy­tän­nön asioita. Yksi niistä on kuo­li­nil­moi­tus, jolla lä­hei­sen kuo­le­masta tyy­pil­li­sesti il­moi­te­taan.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­tyen on hyvä ottaa huo­mioon tiet­tyjä asioita, jotta asioi­den hoi­ta­mi­nen ei muo­dostu ylit­se­pää­se­mät­tö­män ras­kaaksi suuren surun kes­kellä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lista. Se on kui­ten­kin hyvin yleistä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen

Vai­na­jan omai­set laa­ti­vat usein kuo­li­nil­moi­tuk­sen lä­hei­sensä kuo­le­man jäl­keen. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi tehdä heti lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen. Se toimii tie­dok­sian­tona lä­hei­sen kuo­le­masta.

Kuo­li­nil­moi­tus jul­kais­taan tyy­pil­li­sesti pai­ne­tussa sa­no­ma­leh­dessä, mutta se voi­daan jul­kaista myös esi­mer­kiksi sa­no­ma­leh­den verk­ko­ver­siossa. Omai­set voivat itse päät­tää, missä leh­dessä kuo­li­nil­moi­tus jul­kais­taan.

Tyy­pil­li­sim­min lehti on kui­ten­kin vai­na­jan koti- tai syn­ty­mä­pai­kan pai­kal­lis­lehti tai jonkun muun hä­nelle tär­keän alueen lehti.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sessa on mah­dol­lista antaa tie­doksi myös kutsu hau­ta­jai­siin. Siinä on kui­ten­kin mah­dol­lista il­moit­taa pel­käs­tään lä­hei­sen kuo­le­masta ja kiit­tää osa­no­tosta suruun. Hau­ta­jais­kutsu kuo­li­nil­moi­tuk­sen ohessa ei siten ole pa­kol­li­nen ja va­linta riip­puu esi­mer­kiksi siitä, keiden kesken hau­ta­jai­set ha­lu­taan jär­jes­tää.

💡 Jät­täes­säsi kuo­li­nil­moi­tusta sa­no­ma­leh­teen jul­kais­ta­vaksi muista ottaa huo­mioon toi­vo­tulle jul­kai­su­päi­välle ase­tettu vii­mei­nen mah­dol­li­nen il­moi­tuk­sen jät­tö­aika. Tämä kan­nat­taa tar­kis­taa toi­vo­tun sa­no­ma­leh­den toi­mi­tuk­sesta. Näin vältyt ikä­viltä yl­lä­tyk­siltä, jos il­moi­tus ei eh­ti­si­kään jul­kais­ta­vaksi ha­lua­ma­nasi päi­vänä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen si­sältö

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen te­ke­mistä hel­pot­taa, kun il­moi­tuk­sen si­säl­töä on poh­dittu hy­vissä ajoin etu­kä­teen.

Vai­na­jalla on voinut eläes­sään olla tie­tyn­lai­sia toi­vo­muk­sia kuo­li­nil­moi­tuk­sensa suh­teen. Myös täl­lai­set toi­veet kan­nat­taa ottaa huo­mioon kuo­li­nil­moi­tusta laa­dit­taessa, sillä se hel­pot­taa sen poh­ti­mista, min­kä­lai­nen si­sältö sopii par­hai­ten juuri ky­sei­sen hen­ki­lön kuo­li­nil­moi­tuk­seen.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sessa tulee mai­nita ai­na­kin:

  • vai­na­jan nimi
  • vai­na­jan syn­tymä- ja kuo­lin­päi­vä­määrä

Voit mai­nita kuo­li­nil­moi­tuk­sessa myös:

  • omais­ten nimet
  • syn­tymä- ja kuo­lin­pai­kat
  • sym­boli, kuten risti tai lintu
  • muis­to­värssy
  • kutsu hau­ta­jai­siin tai osan­ot­to­kii­tos

Omais­ten nimiä ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­töntä jul­kaista, vaan il­moi­tuk­sen voi laatia esi­mer­kiksi niin, että vai­na­jaa ovat jää­neet kai­paa­maan esi­mer­kiksi lä­hei­set tai omai­set. Se, kuinka laa­jasti omais­ten tiedot il­moi­tuk­sessa jul­kais­taan, on omais­ten it­sensä pää­tet­tä­vissä.

Kuo­li­nil­moi­tuk­seen on usein kir­jattu myös muita, kuin edel­li­sessä koh­dassa lue­tel­tuja tie­toja. Kuo­li­nil­moi­tuk­sessa on tyy­pil­li­sesti mai­nittu esi­mer­kiksi vai­na­jan syn­tymä- ja kuo­lin­päi­vien li­säksi myös syn­tymä- ja kuo­lin­pai­kat.

Usein kuo­li­nil­moi­tus si­säl­tää myös jonkin kuo­le­maa ku­vaa­van sym­bo­lin, kuten ristin tai linnun. Myös sym­bo­lin va­lin­taan omai­set voivat vai­kut­taa.

Il­moi­tus si­säl­tää mo­nesti myös jon­kin­lai­sen muis­to­värs­syn. Esi­merk­kejä eri­lai­sista värs­syistä löytyy mo­ni­puo­li­sesti in­ter­ne­tistä sekä sa­no­ma­leh­tien si­vuilta. Kuo­li­nil­moi­tuk­seen voi liit­tää myös itse kir­joit­ta­mansa muis­to­värs­syn.

Kuten mai­nittu, kuo­li­nil­moi­tus voi si­säl­tää myös kutsun hau­ta­jai­siin eten­kin siinä ta­pauk­sessa, että hau­ta­jai­set ovat kai­kille avoi­met. Näin te­ke­mällä hau­ta­jais­kutsu saa laajan nä­ky­vyy­den, eikä eril­li­siä kut­suja hau­ta­jai­siin yleensä vä­li­tetä.

Ylei­siä ovat myös sel­lai­set kuo­li­nil­moi­tuk­set, jotka si­säl­tä­vät kutsun kirk­koon, mutta muis­to­ti­lai­suu­den ker­ro­taan olevan lä­hei­sim­pien omais­ten kesken. Min­kään­laista kutsua ei kui­ten­kaan ole kuo­li­nil­moi­tuk­sessa pakko antaa ol­len­kaan.

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi jul­kaista joko ennen tai jäl­keen hau­ta­jais­ten. Mikäli il­moi­tus si­säl­tää sa­malla kutsun hau­ta­jai­siin, tulee se sil­loin jul­kaista ennen hau­ta­jai­sia, jotta kutsu saa­vut­taa hau­ta­jais­vie­raat. Täl­löin voi­daan jul­kaista myös osan­ot­to­kii­tos eril­li­senä il­moi­tuk­sena hau­ta­jais­ten jäl­keen.

Lue lisää: Sai­ras­loma lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Kuo­li­nil­moi­tus on tyy­pil­li­sesti mak­sul­li­nen. Maksun mää­rään vai­kut­ta­vat jul­kai­si­jasta riip­puen il­moi­tuk­sen koko sekä jois­sa­kin leh­dissä myös jul­kai­su­päivä.

Kuo­li­nil­moi­tus­ten koot il­moi­te­taan leh­tien si­vuilla tyy­pil­li­sesti pals­ta­mil­li­met­reinä. Pals­ta­mil­li­metri tar­koit­taa il­moi­tuk­sen ko­ko­mit­taa (pals­to­jen lu­ku­määrä x kor­keus mil­li­met­reinä).

Voit tu­tus­tua ko­koa­miimme esi­merk­kei­hin kuo­li­nil­moi­tus­ten hin­noit­te­lusta eri sa­no­ma­leh­dissä. Esi­merk­ki­hin­noissa on py­ritty huo­mioi­maan kool­taan lähes yhtä suu­rien kuo­li­nil­moi­tus­ten hinnat ver­tai­lun mah­dol­lis­ta­mi­seksi.

Hinnat ovat kui­ten­kin viit­teel­li­siä esi­merk­kejä ja ajan­ta­sai­set hinnat löy­ty­vät aina par­hai­ten leh­tien omilta verk­ko­si­vus­toilta. Alla olevat esi­merk­ki­hin­nat on ke­rätty 1.2.2023.

Esi­merkki 1: Ilkka-Poh­ja­lai­nen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Ilkka-Poh­ja­lai­sessa jul­kais­ta­vat su­ruil­moi­tuk­set mak­sa­vat ar­ki­sin 3,15 euroa pals­ta­mil­li­met­riltä. Py­hä­päi­vinä ne mak­sa­vat vuo­ros­taan 3,40 euroa pals­ta­mil­li­met­riltä.

Näin ollen esi­mer­kiksi kool­taan 39 x 120 mil­li­met­rin ko­koi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen Ilkka-Poh­ja­lai­sessa maksaa arkena 378 euroa ja pyhänä 408 euroa.

Esi­merkki 2: Aa­mu­posti ja kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Aa­mu­pos­tissa (Hy­vin­kää ja Rii­hi­mäki) kuo­li­nil­moi­tus­ten jul­kaisu ta­pah­tuu ai­noas­taan kes­ki­viik­koi­sin ja sun­nun­tai­sin. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen voi jul­kaista myös Aa­mu­posti Vii­kossa kes­ki­viik­koi­sin.

Kuo­li­nil­moi­tus on hin­nal­taan mo­lem­missa leh­dissä 3,46 euroa pals­ta­mil­li­met­riltä. Näin ollen kool­taan 39 x 100 mil­li­met­rin ko­koi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen Aa­mu­pos­tissa maksaa 346 euroa.

Esi­merkki 3: Hel­sin­gin Sa­no­mat kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Hel­sin­gin Sa­no­missa 1-pals­tai­sen eli kool­taan 47 x 112 mil­li­met­rin ko­koi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta on maa­nan­taista per­jan­tai­hin 504,13 euroa.

Lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin sa­man­ko­koi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta on vuo­ros­taan 651,35 euroa.

Esi­merkki 4: Kaleva ja kuo­li­nil­moi­tuk­sen hinta

Ka­le­vassa 39 x 108 mil­li­met­rin ko­koi­sen kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­su­hinta on 396,36 euroa.

Lehti jul­kai­see kuo­li­nil­moi­tuk­sia maa­nan­taina, kes­ki­viik­kona, per­jan­taina, lau­an­taina ja sun­nun­taina, eikä hin­noissa ole eroa näiden päi­vien vä­lillä.

Esi­merkki 5: Kes­ki­poh­jan­maa kuo­li­nil­moi­tus hinta

Kes­ki­poh­jan­maassa jul­kais­ta­van 39 x 112 mil­li­met­rin ko­koi­sen il­moi­tuk­sen hin­naksi maa­nan­tain ja lau­an­tain vä­li­senä aikana tulee 222,21 euroa ja sun­nun­taina jul­kais­ta­van il­moi­tuk­sen 249,98 euroa.

Pe­run­kir­joi­tus val­miiksi vai­vatta

Lä­hei­sen kuo­lema ai­heut­taa suurta surua, jonka kes­kellä täytyy hoitaa by­ro­kraat­ti­sia pa­pe­ri­asioita.

Me Aa­tok­sessa ha­luamme auttaa; olemme ke­hit­tä­neet verk­ko­pal­ve­lun, joka oh­jeis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­sessa alusta lop­puun. Pal­ve­lumme avulla saat mm. luotua pe­ru­kir­jan oikein, jär­jes­tät pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den ja saat au­to­maat­ti­sen arvion pe­rin­tö­ve­rosta.

Hel­pota elä­määsi ja hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa hin­taan 399 euroa.