Hel­pota lä­heis­ten elämää ja laadi “kuo­le­ma­kan­sio”

Kansiokaappi auki
aatos-author-icon.png
Aatos
21.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Poh­ti­malla etu­kä­teen kuo­le­maan liit­ty­viä jär­jes­te­lyjä, voit hel­pot­taa lä­heis­tesi elämää surun kes­kellä.

Läh­teis­ten taak­kaa on mah­dol­lista en­nal­taeh­käistä poh­ti­malla etu­kä­teen kuo­le­maan liit­ty­viä jär­jes­te­lyjä. Jär­jes­te­lyissä apu­nasi toimii niin kut­suttu kuo­le­ma­kan­sio, johon voit mer­kitä seik­ka­pe­räi­sesti, mitä asioita kuo­le­masi jäl­keen tulee huo­mioida ja miten ha­luai­sit hau­ta­jai­set jär­jes­tet­tä­vän.

Kuo­le­ma­kan­sio voi si­säl­tää hyvin va­paa­muo­toi­sen lis­tauk­sen si­nulle tär­keistä asioista. Voit lisätä lis­taan kaikki ole­massa olevat ti­lauk­set, verk­ko­si­vu­jen pro­fii­lit sekä sa­la­sa­nat. Kuo­le­ma­kan­sio voi olla fyy­si­nen kansio tai di­gi­taa­li­sesti tal­len­nettu tie­dosto.

Kerro, min­kä­lai­set hau­ta­jai­set haluat

Omien hau­ta­jais­ten suun­nit­telu on kas­vava trendi maa­il­malla. Pel­käs­tään Isossa-Bri­tan­niassa lähes mil­joona ih­mistä on os­ta­nut omat hau­ta­jai­sensa en­nak­koon voi­dak­seen suun­ni­tella niistä ha­lu­tun­lai­set muis­to­ti­lai­suu­den tar­joi­luja myöten.

Ylen mukaan ilmiö yleis­tyy hil­jal­leen myös Suo­messa. Eri­tyi­sesti nuo­rem­mat ikä­luo­kat ovat ai­em­paa ha­luk­kaam­pia poh­ti­maan omaan kuo­le­maansa liit­ty­vistä asioista ja jär­jes­te­lyistä.

Hau­ta­jais­ten suh­teen voit pohtia etu­kä­teen esi­mer­kiksi seu­raa­via ky­sy­myk­siä:

 • Va­lit­setko ark­ku­hau­tauk­sen vai tuh­kauk­sen? 
 • Mil­lai­sen arkun tai uurnan haluat? 
 • Missä muis­to­ti­lai­suus jär­jes­te­tään? 
 • Mitkä ovat kukka- ja musiik­ki­toi­veesi?

Te­ke­mällä hau­taus­tes­ta­men­tin ja hau­taus­suun­ni­tel­man sääs­tät lä­heis­tesi aikaa surun kes­kellä.

Tie­sitkö tämän?

Hau­ta­jais­ten ei tar­vitse nou­dat­taa tiet­tyä kaavaa. Kir­kol­li­sissa hau­ta­jai­sissa siu­naus­ti­lai­suus on pe­rin­tei­sesti hyvin muo­dol­li­nen, mutta si­vii­li­hau­ta­jai­sissa ti­lai­suus voi­daan to­teut­taa va­paasti hei­jas­ta­maan vai­na­jan per­soo­nal­li­suutta. Mikäli siis haluat hau­ta­jai­siisi jazzia ja elä­mä­ni­loi­sia pu­heita, on se sal­lit­tua.

So­si­aa­li­sen median pro­fii­lit kuo­le­man jäl­keen

Mo­nilla so­si­aa­li­sen median pal­ve­luilla on käy­tös­sään lomake, jonka kautta lä­hei­nen voi pyytää pro­fii­lin pois­ta­mista tai aset­ta­mista muis­to­ti­laan. Vää­rin­käy­tös­ten es­tä­mi­seksi pal­ve­lut vaa­ti­vat kui­ten­kin usein hen­ki­lön kuo­le­masta to­dis­tuk­sen, kuten otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä.

 • Face­book – lä­hio­mai­nen tai kuo­lin­pe­sän sel­vit­täjä voi pyytää tilin pois­ta­mista lo­mak­keella. Hel­pointa Face­book-tilin hal­linta on, jos vai­naja on ni­men­nyt etu­kä­teen pe­rin­töyh­teys­hen­ki­lön yri­tyk­sessä. 
 • Twit­ter – tilin voi pois­taa ai­noas­taan lä­hio­mai­nen englan­nin­kie­li­sellä lo­mak­keella. Vää­rin­käy­tös­ten es­tä­mi­seksi pal­ve­lulle tulee toi­mit­taa kuo­lin­to­dis­tus. 
 • Lin­ke­dIn –  tilin pois­ta­mista voi pe­ri­aat­teessa pyytää kuka ta­hansa vai­na­jan Lin­ke­dIn-ys­tä­vistä. Pal­ve­lulle tulee toi­mit­taa kuol­leen käyt­tä­jän nimi, vii­mei­sin työ­paikka, il­moit­ta­jan suhde vai­na­jaan ja pro­fii­lin URL-osoite.

Voit hel­pot­taa lä­heis­tesi työtä jät­tä­mällä listan kai­kista käy­tös­säsi ole­vista net­ti­pal­ve­luista käyt­tä­jä­tun­nuk­si­neen ja sa­las­aloi­neen. Muista il­moit­taa myös pu­he­li­mesi, tie­to­ko­neesi ja säh­kö­pos­tio­soit­tei­desi sa­la­sa­nat.

Kirjaa eri pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat ja käyt­tä­jä­tun­nuk­set ylös ja tal­leta ne esi­mer­kiksi tal­le­lo­ke­roon. Kuo­le­masi jäl­keen niiden hal­linta siir­tyy va­lit­se­mal­lesi yh­teys­hen­ki­lölle.

💡 Tie­sitkö, että voit nimetä esi­mer­kiksi Face­boo­kiin pe­rin­töyh­teys­hen­ki­lön, joka hel­pot­taa tilin sul­ke­mista tai siir­tä­mistä muis­to­ti­laan?

⚠️ Huo­mioit­han, että kir­je­sa­lai­suus ei suojaa säh­kö­pos­teja enää kuo­le­man jäl­keen.

Lue lisää: Lä­hei­sen kuo­lema ja muis­ti­lista käy­tän­nön asioi­den jär­jes­tel­mi­seen

Anna ohjeet pankki- ja va­kuu­tus­asioi­den hoi­ta­mi­seen

Vai­na­jan raha-asioi­den hoi­ta­mi­nen voi tuntua työ­läältä. Fi­nans­si­val­von­nan mukaan val­tuu­te­tun osak­kaan pitää esit­tää pan­kille muun muassa pe­ru­kirja ja vai­na­jan täy­del­li­nen su­kusel­vi­tys voi­dak­seen hoitaa kuo­lin­pe­sän kaik­kia raha-asioita.

Voit omalta osal­tasi auttaa lä­hei­siäsi te­ke­mällä etu­kä­teen selkoa pank­ki­asiois­tasi.

Kirjaa ai­na­kin seu­raa­vat tiedot lä­heis­tesi tar­kis­tet­ta­vaksi

 • Pankit, joissa olet asiak­kaana – il­moita myös ti­li­nu­me­rot ja tiedot maksu- tai luot­to­kor­teista sekä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sista
 • Lainat – velat mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­roista, joten osak­kai­den tulee tietää lai­no­jesi ko­ko­nais­määrä.  
 • Tal­le­tuk­set – tilit, joissa si­nulla on ra­ha­tal­le­tuk­sia
 • Au­to­maat­ti­sesti mak­suun me­ne­vät maksut ja lah­joi­tuk­set

Kuo­le­ma­kan­sioon kan­nat­taa kir­jata myös ot­ta­masi va­kuu­tuk­set, jotta kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tar­vit­taessa ir­ti­sa­noa ne.

Tär­kei­den asia­kir­jo­jen ja so­pi­mus­ten säi­ly­tys­paikka

Tie­sitkö, että vai­na­jan elin­ai­ka­naan te­ke­mät so­pi­muk­set eivät lakkaa kuo­le­maan, vaan siir­ty­vät kuo­lin­pe­sän vas­tuulle? Muiden teh­tä­vien ohessa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tu­lee­kin huo­leh­tia vai­na­jan eri so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sesta.

Samoin osak­kaat ovat vas­tuussa vai­na­jan hen­ki­lö­koh­tais­ten asia­kir­jo­jen mi­tä­töin­nistä ja esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin esille tuo­mi­sesta.

Voit hel­pot­taa lä­heis­tesi työtä ker­to­malla, missä pai­kassa säi­ly­tät elä­mäsi tär­keitä do­ku­ment­teja. Kerro myös, mitä so­pi­muk­sia si­nulla on voi­massa ja missä niitä säi­ly­tät.

Kerro mer­kit­tä­vistä omis­tuk­sista

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen on usein aikaa vievää ja han­ka­laa­kin. Vuo­sien ku­luessa omai­suutta on voinut kertyä run­saasti, eikä edes lä­hei­sillä ole vält­tä­mättä tark­kaa tietoa kai­kista omis­tuk­sista.

Esi­mer­kiksi pesän osak­kaat eivät pääse kä­siksi kryp­to­va­luut­toi­hin, ellei vai­naja ole jät­tä­nyt heille tietoa vir­tu­aa­li­lom­pa­kos­taan tai pal­ve­lusta, johon on vir­tu­aa­li­va­luut­taa si­joit­ta­nut.

Li­säksi jää­mis­tön sel­vit­tä­mistä varten tar­vi­taan usein run­saasti eri­lai­sia asia­kir­joja. Mikäli vai­na­jalta jäi esi­mer­kiksi asunto-omai­suutta, kiin­teis­töstä vaa­di­taan lain­huuto- ja ra­si­tus­to­dis­tuk­set sekä kaup­pa­kirja ja asunto-osak­keista osa­ke­kirja, kaup­pa­kirja sekä isän­nöit­si­jän­to­dis­tus.

Au­toista ja muista kul­ku­neu­voista tar­vi­taan puo­les­taan re­kis­te­riot­teet.

Tee siis sel­vi­tys tär­keim­mistä omis­tuk­sis­tasi ja niihin liit­ty­vistä asia­kir­joista. Mikäli si­nulla on asunto-omai­suutta, lisää lis­taan isän­nöit­si­jän ja esi­mer­kiksi vuo­kra­lai­sen yh­teys­tie­dot.

Esi­merkki 1: si­joi­te­tut kryp­to­va­luu­tat jäävät löy­tä­mättä

Pekka oli eläes­sään si­joit­ta­nut omai­suut­taan kryp­to­va­luut­toi­hin. Hän ei kui­ten­kaan ollut ker­to­nut ke­nel­le­kään, missä vir­tu­aa­li­lom­pakko si­jaitsi. Kukaan ei myös­kään tien­nyt pal­ve­lua, jonka kautta Pekka oli ra­ho­jaan si­joit­ta­nut. Kukaan ei tien­nyt, missä kryp­tot si­jait­si­vat ja kuinka paljon niitä olisi pe­rin­tönä tullut.

Kerro ke­nelle haluat kuo­le­mas­tasi ker­rot­ta­van

Oletko viet­tä­nyt so­si­aa­lista elämää? Ha­luatko, että tieto kuo­le­mas­tasi ta­voit­taa var­masti kaikki tutut hen­ki­löt vuo­sien var­relta?

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen lait­ta­mi­nen leh­teen on pe­rin­tei­nen tapa il­moit­taa kuo­le­masta, mutta voit myös val­tuut­taa lä­hei­sen yh­teys­hen­ki­lön toi­mi­maan sa­nan­saat­ta­jana, joka il­moit­taa kuo­le­mas­tasi esi­mer­kiksi eri har­ras­te­ryh­mille.

Lä­heis­ten tulee il­moit­taa kuo­le­masta ai­na­kin työ­nan­ta­jalle, ta­lo­yh­tiön isän­nöit­si­jälle ja vuo­kra­nan­ta­jalle, joten lisää kuo­le­ma­kan­sioon myös näiden ta­ho­jen yh­teys­tie­dot.

Esi­merkki 2: lä­hei­set il­moit­ta­vat kuo­le­masta eri ta­hoille

Lai­te­su­kel­luson­net­to­muu­dessa me­neh­ty­nyt Minna oli ak­tii­vi­nen jäsen ko­ti­kau­pun­kinsa tans­si­ker­hossa. Hänen toi­vees­taan lä­hei­set esit­ti­vät tiedot kuo­le­masta ker­holle, minkä li­säksi he ot­ti­vat yh­teyttä myös Minnan työ­nan­ta­jaan.

Tällä oli myös käy­tän­nöl­li­nen syy: lä­hei­set olivat oi­keu­tet­tuja saa­maan kor­vausta työn­te­ki­jäin ryh­mä­hen­ki­va­kuu­tuk­sesta.

La­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen on osa va­rau­tu­mista

Esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin avulla sinun on mah­dol­lista vai­kut­taa siihen, kuinka pe­rin­tösi ja­kau­tuu. Li­säksi voit kir­joit­taa tes­ta­ment­tiin toi­vei­tasi käy­tän­nön jär­jes­te­lyistä.

Voit ko­keilla heti tes­ta­men­tin te­ke­mistä il­mai­seksi klik­kaa­malla alla olevaa pai­ni­ketta.