Hel­po­ta lä­heis­ten elämää ja laadi “kuo­le­ma­kan­sio”

Kansiokaappi auki
aatos-author-icon.png
Aatos
2.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Poh­ti­mal­la etu­kä­teen kuo­le­maan liit­ty­viä jär­jes­te­ly­jä, voit hel­pot­taa lä­heis­te­si elämää surun kes­kel­lä.

Läh­teis­ten taak­kaa on mah­dol­lis­ta en­nal­taeh­käis­tä poh­ti­mal­la etu­kä­teen kuo­le­maan liit­ty­viä jär­jes­te­ly­jä. Jär­jes­te­lyis­sä apu­na­si toimii niin kut­sut­tu kuo­le­ma­kan­sio, johon voit mer­ki­tä seik­ka­pe­räi­ses­ti, mitä asioi­ta kuo­le­ma­si jäl­keen tulee huo­mioi­da ja miten ha­luai­sit hau­ta­jai­set jär­jes­tet­tä­vän.

Kuo­le­ma­kan­sio voi si­säl­tää hyvin va­paa­muo­toi­sen lis­tauk­sen si­nul­le tär­keis­tä asiois­ta. Voit lisätä lis­taan kaikki ole­mas­sa olevat ti­lauk­set, verk­ko­si­vu­jen pro­fii­lit sekä sa­la­sa­nat. Kuo­le­ma­kan­sio voi olla fyy­si­nen kansio tai di­gi­taa­li­ses­ti tal­len­net­tu tie­dos­to.

Kerro, min­kä­lai­set hau­ta­jai­set haluat

Omien hau­ta­jais­ten suun­nit­te­lu on kas­vava trendi maa­il­mal­la. Pel­käs­tään Isossa-Bri­tan­nias­sa lähes mil­joo­na ih­mis­tä on os­ta­nut omat hau­ta­jai­sen­sa en­nak­koon voi­dak­seen suun­ni­tel­la niistä ha­lu­tun­lai­set muis­to­ti­lai­suu­den tar­joi­lu­ja myöten. 

Ylen mukaan ilmiö yleis­tyy hil­jal­leen myös Suo­mes­sa. Eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mat ikä­luo­kat ovat ai­em­paa ha­luk­kaam­pia poh­ti­maan omaan kuo­le­maan­sa liit­ty­vis­tä asiois­ta ja jär­jes­te­lyis­tä.

Hau­ta­jais­ten suh­teen voit pohtia etu­kä­teen esi­mer­kik­si seu­raa­via ky­sy­myk­siä:

 • Va­lit­set­ko ark­ku­hau­tauk­sen vai tuh­kauk­sen? 
 • Mil­lai­sen arkun tai uurnan haluat? 
 • Missä muis­to­ti­lai­suus jär­jes­te­tään? 
 • Mitkä ovat kukka- ja musiik­ki­toi­vee­si?

Te­ke­mäl­lä hau­taus­tes­ta­men­tin ja hau­taus­suun­ni­tel­man sääs­tät lä­heis­te­si aikaa surun kes­kel­lä. 

Tie­sit­kö tämän?

Hau­ta­jais­ten ei tar­vit­se nou­dat­taa tiet­tyä kaavaa. Kir­kol­li­sis­sa hau­ta­jai­sis­sa siu­naus­ti­lai­suus on pe­rin­tei­ses­ti hyvin muo­dol­li­nen, mutta si­vii­li­hau­ta­jai­sis­sa ti­lai­suus voi­daan to­teut­taa va­paas­ti hei­jas­ta­maan vain­ajan per­soo­nal­li­suut­ta. Mikäli siis haluat hau­ta­jai­sii­si jazzia ja elä­mä­ni­loi­sia pu­hei­ta, on se sal­lit­tua.    

So­si­aa­li­sen median pro­fii­lit kuo­le­man jäl­keen

Mo­nil­la so­si­aa­li­sen median pal­ve­luil­la on käy­tös­sään lomake, jonka kautta lä­hei­nen voi pyytää pro­fii­lin pois­ta­mis­ta tai aset­ta­mis­ta muis­to­ti­laan. Vää­rin­käy­tös­ten es­tä­mi­sek­si pal­ve­lut vaa­ti­vat kui­ten­kin usein hen­ki­lön kuo­le­mas­ta to­dis­tuk­sen, kuten otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

 • Face­book – lä­hio­mai­nen tai kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­jä voi pyytää tilin pois­ta­mis­ta lo­mak­keel­la. Hel­poin­ta Face­book-tilin hal­lin­ta on, jos vai­na­ja on ni­men­nyt etu­kä­teen pe­rin­töyh­teys­hen­ki­lön yri­tyk­ses­sä. 
 • Twit­ter – tilin voi pois­taa ai­noas­taan lä­hio­mai­nen englan­nin­kie­li­sel­lä lo­mak­keel­la. Vää­rin­käy­tös­ten es­tä­mi­sek­si pal­ve­lul­le tulee toi­mit­taa kuo­lin­to­dis­tus. 
 • Lin­ke­dIn –  tilin pois­ta­mis­ta voi pe­ri­aat­tees­sa pyytää kuka ta­han­sa vain­ajan Lin­ke­dIn-ys­tä­vis­tä. Pal­ve­lul­le tulee toi­mit­taa kuol­leen käyt­tä­jän nimi, vii­mei­sin työ­paik­ka, il­moit­ta­jan suhde vai­na­jaan ja pro­fii­lin URL-osoite.

Voit hel­pot­taa lä­heis­te­si työtä jät­tä­mäl­lä listan kai­kis­ta käy­tös­sä­si ole­vis­ta net­ti­pal­ve­luis­ta käyt­tä­jä­tun­nuk­si­neen ja sa­las­aloi­neen. Muista il­moit­taa myös pu­he­li­me­si, tie­to­ko­nee­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tei­de­si sa­la­sa­nat.

Kirjaa eri pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat ja käyt­tä­jä­tun­nuk­set ylös ja tal­le­ta ne esi­mer­kik­si tal­le­lo­ke­roon. Kuo­le­ma­si jäl­keen niiden hal­lin­ta siir­tyy va­lit­se­mal­le­si yh­teys­hen­ki­löl­le.

💡 Tie­sit­kö, että voit nimetä esi­mer­kik­si Face­boo­kiin pe­rin­töyh­teys­hen­ki­lön, joka hel­pot­taa tilin sul­ke­mis­ta tai siir­tä­mis­tä muis­to­ti­laan?

⚠️ Huo­mioit­han, että kir­je­sa­lai­suus ei suojaa säh­kö­pos­te­ja enää kuo­le­man jäl­keen.

Lue lisää: Lä­hei­sen kuo­le­ma ja muis­ti­lis­ta käy­tän­nön asioi­den jär­jes­tel­mi­seen

Anna ohjeet pankki- ja va­kuu­tus­asioi­den hoi­ta­mi­seen

Vain­ajan raha-asioi­den hoi­ta­mi­nen voi tuntua työ­lääl­tä. Fi­nans­si­val­von­nan mukaan val­tuu­te­tun osak­kaan pitää esit­tää pan­kil­le muun muassa pe­ru­kir­ja ja vain­ajan täy­del­li­nen su­kusel­vi­tys voi­dak­seen hoitaa kuo­lin­pe­sän kaik­kia raha-asioi­ta. 

Voit omalta osal­ta­si auttaa lä­hei­siä­si te­ke­mäl­lä etu­kä­teen selkoa pank­ki­asiois­ta­si. 

Kirjaa ai­na­kin seu­raa­vat tiedot lä­heis­te­si tar­kis­tet­ta­vak­si

 • Pankit, joissa olet asiak­kaa­na – il­moi­ta myös ti­li­nu­me­rot ja tiedot maksu- tai luot­to­kor­teis­ta sekä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sis­ta
 • Lainat – velat mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta, joten osak­kai­den tulee tietää lai­no­je­si koko­nais­mää­rä.  
 • Tal­le­tuk­set – tilit, joissa si­nul­la on ra­ha­tal­le­tuk­sia
 • Au­to­maat­ti­ses­ti mak­suun me­ne­vät maksut ja lah­joi­tuk­set

Kuo­le­ma­kan­sioon kan­nat­taa kir­ja­ta myös ot­ta­ma­si va­kuu­tuk­set, jotta kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tar­vit­taes­sa ir­ti­sa­noa ne.  

Tär­kei­den asia­kir­jo­jen ja so­pi­mus­ten säi­ly­tys­paik­ka

Tie­sit­kö, että vain­ajan elin­ai­ka­naan te­ke­mät so­pi­muk­set eivät lakkaa kuo­le­maan, vaan siir­ty­vät kuo­lin­pe­sän vas­tuul­le? Muiden teh­tä­vien ohessa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tu­lee­kin huo­leh­tia vain­ajan eri so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­ses­ta. 

Samoin osak­kaat ovat vas­tuus­sa vain­ajan hen­ki­lö­koh­tais­ten asia­kir­jo­jen mi­tä­töin­nis­tä ja esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin esille tuo­mi­ses­ta. 

Voit hel­pot­taa lä­heis­te­si työtä ker­to­mal­la, missä pai­kas­sa säi­ly­tät elä­mä­si tär­kei­tä do­ku­ment­te­ja. Kerro myös, mitä so­pi­muk­sia si­nul­la on voi­mas­sa ja missä niitä säi­ly­tät. 

Kerro mer­kit­tä­vis­tä omis­tuk­sis­ta

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen on usein aikaa vievää ja han­ka­laa­kin. Vuo­sien ku­lues­sa omai­suut­ta on voinut kertyä run­saas­ti, eikä edes lä­hei­sil­lä ole vält­tä­mät­tä tark­kaa tietoa kai­kis­ta omis­tuk­sis­ta.

Esi­mer­kik­si pesän osak­kaat eivät pääse kä­sik­si kryp­to­va­luut­toi­hin, ellei vai­na­ja ole jät­tä­nyt heille tietoa vir­tu­aa­li­lom­pa­kos­taan tai pal­ve­lus­ta, johon on vir­tu­aa­li­va­luut­taa si­joit­ta­nut.

Li­säk­si jää­mis­tön sel­vit­tä­mis­tä varten tar­vi­taan usein run­saas­ti eri­lai­sia asia­kir­jo­ja. Mikäli vai­na­jal­ta jäi esi­mer­kik­si asunto-omai­suut­ta, kiin­teis­tös­tä vaa­di­taan lain­huu­to- ja ra­si­tus­to­dis­tuk­set sekä kaup­pa­kir­ja ja asunto-osak­keis­ta osa­ke­kir­ja, kaup­pa­kir­ja sekä isän­nöit­si­jän­to­dis­tus. 

Au­tois­ta ja muista kul­ku­neu­vois­ta tar­vi­taan puo­les­taan re­kis­te­riot­teet. 

Tee siis sel­vi­tys tär­keim­mis­tä omis­tuk­sis­ta­si ja niihin liit­ty­vis­tä asia­kir­jois­ta. Mikäli si­nul­la on asunto-omai­suut­ta, lisää lis­taan isän­nöit­si­jän ja esi­mer­kik­si vuo­kra­lai­sen yh­teys­tie­dot. 

Esi­merk­ki 1: si­joi­te­tut kryp­to­va­luu­tat jäävät löy­tä­mät­tä

Pekka oli eläes­sään si­joit­ta­nut omai­suut­taan kryp­to­va­luut­toi­hin. Hän ei kui­ten­kaan ollut ker­to­nut ke­nel­le­kään, missä vir­tu­aa­li­lom­pak­ko si­jait­si. Kukaan ei myös­kään tien­nyt pal­ve­lua, jonka kautta Pekka oli ra­ho­jaan si­joit­ta­nut. Kukaan ei tien­nyt, missä kryp­tot si­jait­si­vat ja kuinka paljon niitä olisi pe­rin­tö­nä tullut.  

Kerro ke­nel­le haluat kuo­le­mas­ta­si ker­rot­ta­van

Oletko viet­tä­nyt so­si­aa­lis­ta elämää? Ha­luat­ko, että tieto kuo­le­mas­ta­si ta­voit­taa var­mas­ti kaikki tutut hen­ki­löt vuo­sien var­rel­ta? 

Kuo­li­nil­moi­tuk­sen lait­ta­mi­nen leh­teen on pe­rin­tei­nen tapa il­moit­taa kuo­le­mas­ta, mutta voit myös val­tuut­taa lä­hei­sen yh­teys­hen­ki­lön toi­mi­maan sa­nan­saat­ta­ja­na, joka il­moit­taa kuo­le­mas­ta­si esi­mer­kik­si eri har­ras­te­ryh­mil­le.  

Lä­heis­ten tulee il­moit­taa kuo­le­mas­ta ai­na­kin työ­nan­ta­jal­le, ta­lo­yh­tiön isän­nöit­si­jäl­le ja vuo­kra­nan­ta­jal­le, joten lisää kuo­le­ma­kan­sioon myös näiden ta­ho­jen yh­teys­tie­dot. 

Esi­merk­ki 2: lä­hei­set il­moit­ta­vat kuo­le­mas­ta eri ta­hoil­le

Lai­te­su­kel­luson­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­nyt Minna oli ak­tii­vi­nen jäsen ko­ti­kau­pun­kin­sa tans­si­ker­hos­sa. Hänen toi­vees­taan lä­hei­set esit­ti­vät tiedot kuo­le­mas­ta ker­hol­le, minkä li­säk­si he ot­ti­vat yh­teyt­tä myös Minnan työ­nan­ta­jaan.

Tällä oli myös käy­tän­nöl­li­nen syy: lä­hei­set olivat oi­keu­tet­tu­ja saa­maan kor­vaus­ta työn­te­ki­jäin ryh­mä­hen­ki­va­kuu­tuk­ses­ta. 

La­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen on osa va­rau­tu­mis­ta

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin avulla sinun on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa siihen, kuinka pe­rin­tö­si ja­kau­tuu. Li­säk­si voit kir­joit­taa tes­ta­ment­tiin toi­vei­ta­si käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä.

Voit ko­keil­la heti tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä il­mai­sek­si klik­kaa­mal­la alla olevaa pai­ni­ket­ta.