Avio­puo­li­soi­den lah­ja­vero

Ihminen ja lahjapaketti
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ha­luai­sitko lah­joit­taa omai­suutta avio­puo­li­sol­lesi? Avio­puo­li­soi­den vä­li­siä lah­joi­tuk­sia kä­si­tel­lään ve­ro­tuk­sessa samoin kuin mui­ta­kin lah­joja.

Avio­puo­li­sot an­ta­vat usein toi­sil­leen lah­joja. Ti­lan­teesta riip­puen lah­joista voi joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

Tässä ar­tik­ke­lissa pe­reh­dymme tar­kem­min avio­puo­li­soi­den vä­li­siin lah­joi­tuk­siin lah­ja­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­masta.

Kan­nat­taa tu­tus­tua huo­lel­li­sesti myös lah­ja­ve­ro­suun­nit­te­luun.

Lah­ja­vero koskee myös avio­puo­li­soita

Puo­li­sot omis­ta­vat itse oman omai­suu­tensa avio­lii­ton aikana. Vaikka avio­puo­li­soi­den omai­suus olisi puo­li­soi­den yh­tei­sessä käy­tössä, ju­ri­di­sesti avio­puo­li­soi­den omai­suu­det ovat eril­li­siä.

Puo­li­soi­den omai­suu­den eril­li­syy­den vuoksi omai­suu­den siir­ty­mi­nen puo­li­solta toi­selle voi­daan katsoa tie­tyissä ti­lan­teissa lah­jaksi. Täl­löin herää myös ky­sy­mys siitä, pi­täi­sikö lah­jasta maksaa lah­ja­ve­roa vai ei.

Avio­puo­li­soilla on kui­ten­kin lakiin pe­rus­tuva ela­tus­vel­vol­li­suus toi­sis­taan, eikä toisen puo­li­son ela­tuk­seen käy­tet­tyjä varoja pidetä lah­jana.

Puo­li­soi­den kan­nat­taa sel­vit­tää mah­dol­li­nen lah­ja­ve­ro­vel­vol­li­suus mah­dol­li­sim­man ai­kai­sessa vai­heessa. Myö­hässä mak­se­tusta lah­ja­ve­rosta voi ni­mit­täin seu­rata vel­vol­li­suus maksaa vii­väs­tys­kor­koa. Lai­min­lyönti voi johtaa myös ve­ron­ko­ro­tuk­seen.

Jos lah­jasta tulee suo­rit­taa lah­ja­ve­roa, vel­vol­li­suus suo­rit­taa lah­ja­ve­roa alkaa siitä het­kestä, kun puo­liso on saanut lahjan hal­tuunsa.

Kaik­kia lah­joja ei tar­vitse tehdä kir­jal­li­sena

Lahjan an­ta­mi­selle ei ole sää­detty laissa mitään tiet­tyä mää­rä­muo­toa. Puo­li­sot voivat siis läh­tö­koh­tai­sesti lah­joit­taa omai­suut­taan toi­sil­leen hyvin va­paa­muo­toi­sesti, eikä mitään eril­li­siä lah­ja­kir­joja esi­mer­kiksi tar­vitse laatia.

Mer­kit­tä­vin poik­keus tähän pää­sään­töön on kui­ten­kin kiin­teän omai­suu­den lah­joit­ta­mi­nen: laki edel­lyt­tää, että kiin­teis­tön lah­joi­tuk­sessa nou­da­te­taan kiin­teis­tön kaupan muo­to­sään­nök­siä.

Käy­tän­nössä tämä siis tar­koit­taa, että kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­sesta tulee laatia kir­jal­li­nen lah­ja­kirja, joka täyt­tää kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­set.

Lah­ja­kir­jan laa­ti­mi­nen on kui­ten­kin yleensä suo­si­tel­ta­vaa myös sil­loin, kun se ei ole pa­kol­lista.

Laadi lah­ja­kirja Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit luoda pä­te­vän lah­ja­kir­jan alle 5 mi­nuu­tissa.

Klik­kaa­malla “Aloita” pääset ko­kei­le­maan lah­ja­kir­jan te­ke­mistä.

Alle 5 000 euron lah­jasta ei tar­vitse maksaa veroa

Avio­puo­li­soi­den vä­li­nen lahja on ve­ro­tuk­sel­li­sesti lahja siinä missä muut­kin. Puo­li­son an­ta­maa lahjaa ve­ro­te­taan siis ta­van­omai­sen lahjan tavoin.

Käy­tän­nössä tämä siis tar­koit­taa, että puo­li­soi­den vä­lillä an­ne­tusta lah­jasta tulee maksaa lah­ja­ve­roa, jos ylei­set lah­ja­ve­ron edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät.

Puo­liso joutuu siis mak­sa­maan saa­mas­taan lah­jasta lah­ja­ve­roa läh­tö­koh­tai­sesti sil­loin, kun lahjan, tai usei­den lah­jo­jen yh­tei­sarvo, ylit­tää 5 000 euroa.

⚠️ Lah­jan­saa­jan tulee täyt­tää ja toi­mit­taa kai­kista lah­ja­ve­ro­tet­ta­vista lah­jois­taan lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­nolle. Il­moi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den ku­luessa lahjan saa­mi­sesta.

Ela­tuk­seksi an­ne­tut lahjat ovat ve­ro­va­paita

Mo­nilla avio­puo­li­soilla on omien hen­ki­lö­koh­tais­ten pank­ki­ti­liensä li­säksi yh­tei­sessä käy­tössä oleva tili, jolle puo­li­sot tal­let­ta­vat rahaa yh­tei­siä me­no­jaan varten.

Lah­ja­ve­ro­tuk­sen mah­dol­li­suutta ei tar­vitse miet­tiä sil­loin, kun yh­tei­selle ti­lille tal­le­tet­tuja varoja käy­te­tään per­heen yh­tei­siin me­noi­hin.

Avio­puo­li­soilla on ni­mit­täin tois­tensa ela­tus­vel­vol­li­suus, joten täl­lai­sia yh­tei­siin me­noi­hin käy­tet­tyjä varoja ei kat­sota puo­li­soi­den vä­li­siksi lah­joiksi.

Lah­ja­ve­ro­tus­riski voi kui­ten­kin olla ole­massa, jos puo­liso käyt­tää täl­lai­sia varoja omiin hen­ki­lö­koh­tai­siin me­noi­hinsa. Täl­löin Ve­ro­hal­linto voi katsoa siir­ty­neet varat puo­li­son saa­maksi lah­jaksi.

Esi­merkki: Lah­ja­vero puo­li­soi­den kesken

Tuomas ja Susanna elävät avio­lii­tossa. Heillä on käy­tös­sään yh­tei­nen tili osuus­pan­kissa, johon he tal­let­ta­vat kuu­kausit­tain per­heen vuokra- ja ruo­ka­ra­hat.

Tuomas kui­ten­kin tal­let­taa vuoden verran ti­lille yli­mää­räistä rahaa, yh­teensä 10 000 euroa. Tar­koi­tuk­sena on, että Susanna voi ostaa ra­hoilla it­sel­leen uuden auton syn­ty­mä­päi­vä­lah­jaksi. Susanna käyt­tää Tuo­mak­sen tal­let­ta­mat yli­mää­räi­set rahat auton os­ta­mi­seen, ja re­kis­te­röi auton omiin ni­miinsä.

Ve­ro­hal­linto voisi ti­lan­teessa katsoa, että Tuomas on an­ta­nut Susan­nalle 10 000 euron ra­ha­lah­jan. Koska lahjan arvo ylit­tää 5 000 euroa, Susan­nan tulisi tehdä lah­jasta lah­ja­ve­roil­moi­tus ja maksaa mah­dol­li­set lah­ja­ve­ro­seu­raa­muk­set.

Voiko puo­liso maksaa yh­tei­sen asun­to­lai­nan pois ve­rot­to­masti?

Jos puo­li­sot omis­ta­vat asun­non yh­dessä, tulee asun­non ra­hoi­tus­kin hoitaa yh­dessä. Jos mo­lem­mat puo­li­sot siis omis­ta­vat puolet asun­nosta, tulee puo­li­soi­den myös maksaa asun­non kaup­pa­hinta tai asun­to­laina puo­liksi.

Jos puo­liso maksaa asun­nosta omis­tus­suh­det­taan suu­rem­man osan, yli me­ne­vää osaa pi­de­tään puo­li­son an­ta­mana lah­jana toi­selle puo­li­solle.

Esi­merkki: Yh­tei­nen asun­to­laina ja lah­ja­vero

Mika ja Maisa ovat os­ta­neet asun­non yh­dessä, ja he omis­ta­vat sen puo­liksi. He ovat ot­ta­neet asun­non hank­ki­mista varten yh­tei­sen asun­to­lai­nan.

Asun­non hank­ki­mi­sen jäl­keen Mika mak­saa­kin koko asun­to­lai­nan ker­ralla pois, koska hän sai suuren pe­rin­nön pian asun­non os­ta­mi­sen jäl­keen.

Mikan omis­tuso­suu­den ylit­tä­vää osaa lainan mak­susta (puolet lainan mää­rästä) pi­det­täi­siin Mikan an­ta­mana lah­jana Mai­salle.

Lah­jail­moi­tus suojaa vel­ko­jilta

Puo­li­sot voivat lah­joit­taa toi­sil­leen omai­suutta va­paa­muo­toi­sesti, eikä lahjan pä­te­vyys edel­lytä mitään eril­li­siä toimia.

💡 Muun kuin kiin­teän omai­suu­den koh­dalla voi kui­ten­kin olla jär­ke­vää il­moit­taa lah­jasta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle tai Ah­ve­nan­maalla it­se­hal­lin­toa­lu­een val­tion­vi­ras­tolle: il­moi­tuk­sen avulla lahjan saanut puo­liso saa ni­mit­täin suojaa puo­li­sonsa vel­ko­jilta.

Ilman lah­jasta tehtyä il­moi­tusta on ole­massa riski, että lahjan saanut puo­liso joutuu myö­hem­min luo­vut­ta­maan lahjan puo­li­sonsa vel­ko­jille. Kyse voi olla esi­mer­kiksi ti­lan­teesta, jossa lahjan an­ta­nut puo­liso ajau­tuu kon­kurs­siin.

Il­moi­tus ei anna täyttä suojaa puo­li­son vel­ko­jia vas­taan, mutta sen te­ke­mi­nen vä­hen­tää riskiä lahjan me­ne­tyk­sestä mah­dol­li­sessa mak­su­ky­vyt­tö­myys­ti­lan­teessa.

Il­moi­tus lah­jasta kan­nat­taa­kin tehdä var­muu­den vuoksi aina, kun puo­li­sot lah­joit­ta­vat toi­sil­leen vä­hän­kin ar­vok­kaam­paa ir­tainta omai­suutta. Esi­mer­kiksi auton lah­joi­tuk­sesta kan­nat­taa siis aina tehdä il­moi­tus.

Lah­jasta tulee kui­ten­kin maksaa mah­dol­li­nen lah­ja­vero siitä huo­li­matta, teh­däänkö lah­jasta il­moi­tus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle vai ei.