Kuinka vält­tää lah­ja­vero?

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Lah­jan­saa­jan pitää maksaa saa­mas­taan lah­jas­taan lah­ja­ve­roa, mikäli lahjan arvo on yli 5 000 euroa. Voit kui­ten­kin jois­sa­kin ta­pauk­sissa vält­tyä lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­selta.

Lah­ja­vero tar­koit­taa veroa, joka lah­jan­saaja maksaa saa­dusta lah­jasta, mikäli lah­jo­jen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enem­män.

Lah­joista sään­nel­lään muun muassa lah­jan­lu­paus­laissa (1947/625) ja pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­laissa (1940/378). Tie­tyissä ti­lan­teissa lahjan saajan ei tar­vitse kui­ten­kaan maksaa lah­jas­taan lain­kaan veroa.

Mil­loin lah­ja­ve­roa ei tar­vitse maksaa?

Lah­jalla tar­koi­te­taan ilman vas­ti­ketta toi­selle siir­ret­tyä omai­suutta. Kun saat toi­selta hen­ki­löltä vas­tik­keetta omai­suutta, on kyse lah­jasta.

Lah­ja­ve­roa ei tar­vitse maksaa:

 1. jos van­hempi ra­hoit­taa lap­sensa kou­lu­tuk­sen, ei lah­ja­ve­roa tule mak­set­ta­vaksi
 2. lah­ja­ve­roa ei mak­seta myös­kään siitä osuu­desta, mitä hen­kilö käyt­tää toisen hen­ki­lön kas­va­tuk­seen tai ela­tuk­seen

Lah­ja­ve­ron määrä

Sa­malta hen­ki­löltä saadut lahjat kolmen vuoden ajalta las­ke­taan yhteen. Jos lahjan arvo ylit­tää 5 000 euroa, tulee lah­jan­saa­jan maksaa lah­ja­ve­roa.

Ve­ro­tus riip­puu ve­ro­luo­kasta eli käy­tän­nössä lahjan ar­vosta sekä su­ku­lais­suh­teesta. Käy­tän­nössä ve­ro­luok­kia on kaksi: su­ku­lai­set kuu­lu­vat ve­ro­luok­kaan 1 ja muut ve­ro­luok­kaan 2.

💡 En­sim­mäi­sessä ve­ro­luo­kassa vero on al­hai­sempi kuin toi­sessa ve­ro­luo­kassa.

Lue lisää: Näin teet lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen

Näin lasket lah­ja­ve­ron määrän

Alla olevan tau­lu­kon avulla voit laskea arvion lah­ja­ve­ron mää­rästä.

Lahjan arvo eu­roissaVeron määrä ala­ra­jan koh­dallaVe­ro­pro­sentti yli­me­ne­västä osasta
5 000–25 0001008 %
25 000–55 0001 70010 %
55 000–200 0004 70012 %
200 000–1 000 00022 10015 %
1 000 000-142 10017 %

Löydät vero.fi:stä myös il­mai­sen lah­ja­ve­ro­las­ku­rin, jonka avulla voit laskea lah­ja­ve­ron suu­ruu­den.

💡 Tie­sit­hän, että lah­ja­vero koskee myös avio­puo­li­soita? Ela­tuk­seksi an­ne­tut lahjat ovat kui­ten­kin ve­ro­va­paita.

Lah­ja­vero ja käypä arvo

Käypä arvo tar­koit­taa to­den­nä­köistä tai to­del­lista hintaa lah­joi­tus­päi­vänä. Jos saat lah­jaksi muuta kuin rahaa, niin sinun tulee sel­vit­tää lahjan käypä arvo.

Käypä arvo mää­ri­tel­lään eri tavoin eri­lai­sille omis­tuso­suuk­sille, kuten:

 1. Ar­vo­pa­pe­rit ja ra­hasto-osuu­det
 2. Kiin­teis­töt, asuin­huo­neis­tot ja mökit

Ar­vo­pa­pe­riyh­tiöt tai pankit ker­to­vat ar­vo­pa­pe­rei­den, kuten osak­kei­den ja ra­hasto-osuuk­sien, arvon lah­joi­tus­päi­vänä. Jos lah­joi­tus­päi­vää ei ole mää­ri­telty, voit käyt­tää lä­him­män päivän mu­kaista arvoa.

Kiin­teis­tön arvon mää­rit­tä­mi­nen ta­pah­tuu esi­mer­kiksi kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän tai ver­tai­lu­kau­pan avulla.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­ja­kirja – pohja

Tee lah­ja­kirja, kun lah­joi­tat

Kaik­kea ei tar­vitse opis­kella itse - hyö­dynnä Aatos-pal­ve­lua ja luo oma, rää­tä­löity lah­ja­kir­jasi alle 5 mi­nuu­tissa.

Lah­ja­kirja maksaa 69 euroa Aa­tok­sessa.

Hin­taan si­säl­tyy la­kia­sia­kir­jat tu­los­tet­tuina ja kotiin toi­mi­tet­tuina, il­maista la­kia­pua ja asia­kir­jo­jen di­gi­taa­li­nen säi­ly­tys. Pal­ve­lumme suo­sit­te­lee ja rää­tä­löi ti­lan­teesi mu­kai­set asia­kir­jat, sekä var­mis­taa, että ne ovat ajan ta­salla. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin ta­hansa.

Ko­keile lah­ja­kir­jan te­ke­mistä il­mai­seksi!

Hal­lin­ta­oi­keus pie­nen­tää lah­ja­ve­roa

Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kiksi lah­ja­nan­taja saa käyt­tää lah­jana an­ta­maansa omai­suutta edel­leen lahjan an­ta­mi­sen jäl­keen. Mikäli lah­ja­nan­taja pi­dät­tää it­sel­lään hal­lin­ta­oi­keu­den, pie­nen­tää me­net­tely käy­tän­nössä lah­ja­ve­ron määrää.

Mikäli kyse on kiin­teis­töstä, vastaa lah­ja­nan­taja usein li­säksi edel­leen kiin­teis­töstä ai­heu­tu­vista kus­tan­nuk­sista, kuten kiin­teis­tö­ve­rosta tai hoi­to­vas­tik­keesta.

Lah­ja­nan­taja ei voi kui­ten­kaan myydä tai luo­vut­taa hal­lin­ta­oi­keutta ilman lah­jan­saa­jan suos­tu­mista.

Ve­ro­hal­linto laskee hal­lin­ta­oi­keu­den arvon ja tekee vä­hen­nyk­sen lah­jan­saa­jan puo­lesta. Hal­lin­ta­oi­keus voi olla pi­dä­tetty eli­niäksi tai mää­rä­ajaksi.

💡 Löydät eril­li­sen las­ken­ta­tau­lu­kon esi­mer­kiksi Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton si­vuilta.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selle

Lah­ja­vero ja alai­käi­nen hen­kilö

On hyvä ottaa huo­mioon, että ve­rot­taja voi lukea an­ne­tun lahjan myös en­nak­ko­pe­rin­nöksi, jos annat lahjan rin­ta­pe­ril­li­sil­lesi eli esi­mer­kiksi lap­sel­lesi tai lap­sen­lap­sel­lesi.

Alai­käi­selle hen­ki­lölle lahjaa an­net­ta­vassa voi lah­ja­kir­jassa mää­rätä, että saa­jalle tuleva omai­suus tulee muun hen­ki­lön kuin var­si­nai­sen edun­val­vo­jan hoi­det­ta­vaksi.

Lah­ja­kirja tar­koit­taa kir­jal­lista asia­kir­jaa, jonka avulla kiin­teän omai­suu­den omis­ta­juu­den voi siir­tää var­si­nai­selta omis­ta­jalta toi­selle hen­ki­lölle eli tässä ta­pauk­sessa lah­jan­saa­jalle.

💡 Mikäli haluat lai­nata rahaa lap­sel­lesi tai tu­tul­lesi, kan­nat­taa sil­loin tehdä vel­ka­kirja. Ilman vel­ka­kir­jaa ve­rot­taja tul­kit­see ra­ha­lai­nan lah­jana.

Lue lisää: Miten tes­ta­mentti vai­kut­taa en­nak­ko­pe­rin­töön?

Näin vältät lah­ja­ve­ron ko­ko­naan

Sinun ei tar­vitse maksaa ol­len­kaan lah­ja­ve­roa, jos vas­taa­no­tat 4 999 € rahaa lah­jaksi kolmen vuoden välein sa­malta hen­ki­löltä. Tätä suu­rem­mat lahjat pitää il­moit­taa ve­rot­ta­jalle.

Ota kui­ten­kin huo­mioon, että raja koskee vain saman lah­jan­saa­jan ja lahjan an­ta­jan vä­lillä an­net­tuja lah­joja. Esi­mer­kiksi mo­lem­mat van­hem­mat voivat kum­pi­kin antaa 4 999 euron ar­vosta lah­joja kolmen vuoden ajan­jak­solla ilman, että lah­ja­ve­roa pitää maksaa.

Ha­vain­nol­lis­tamme lah­ja­ve­roa kahden esi­mer­kin avulla. En­sim­mäi­sessä esi­mer­kissä tytär Liisa joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa ja toi­sessa esi­mer­kissä hän vält­tää veron mak­sa­mi­sen ko­ko­naan.

Esi­merkki 1: Liisa joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa

Matti antaa tyt­tä­rel­leen Lii­salle jo­kai­sena syn­ty­mä­päi­vänä 2 000 euroa lah­jaksi.

VuosiRa­ha­lahja
12 000 €
22 000 €
32 000 €
Yh­teensä6 000 €

Kol­man­tena vuonna Liisan tulee maksaa 5 000 euron ylit­tä­vältä osalta lah­ja­ve­roa.

Liisan lahjan arvo on 6 000 euroa, joten hän joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa 1 000 eu­rosta Ve­ro­hal­lin­non tau­lu­kon mukaan 8 pro­sent­tia. Liisa maksaa siis lah­ja­ve­roa 180 euroa.

Esi­merkki 2: Liisan ei tar­vitse maksaa lah­ja­ve­roa

Matti an­taa­kin tyt­tä­rel­leen Lii­salle jo­kai­sena syn­ty­mä­päi­vänä 1 666 euroa lah­jaksi.

VuosiRa­ha­lahja
11 666 €
21 666 €
31 666 €
Yh­teensä4 998 €

Liisa on saanut lah­jaksi 4 998 euroa kolmen vuoden aikana sa­malta hen­ki­löltä. Lah­jana an­ne­tun rahan arvo on alle 5 000 euroa, joten Liisan ei tar­vitse maksaa lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­vero ja lah­jan­luon­tei­nen kauppa

Ve­ro­hal­linto voi katsoa lah­jan­luon­tei­sen kaupan myös lah­jaksi. Lah­jan­luon­tei­nen kauppa tar­koit­taa sitä, että omai­suu­den kaup­pa­hinta on pie­nempi kuin omai­suu­den käypä arvo eli to­del­li­nen arvo.

Jos maksat enin­tään 3/4 omai­suu­den ar­vosta, niin kaup­pa­hin­nan ja omai­suu­den oikean arvon erotus on lahjaa. Joudut mak­sa­maan ero­tuk­sena jää­västä osuu­desta lah­ja­ve­roa.

Lah­jan­saaja maksaa lah­ja­ve­ron

Lah­jan­saa­jan tulee il­moit­taa lah­jasta sil­loin, kun hän on vas­taa­not­ta­nut sen. Lah­jan­saaja maksaa lah­ja­ve­ron ve­ro­hal­lin­non ohjeen mukaan.

Jos lah­ja­nan­taja maksaa kui­ten­kin lah­ja­ve­ron, huomio Ve­ro­hal­linto maksun ra­ha­lah­jana. Tässä ta­pauk­sessa lah­ja­vero las­ke­taan yhteen ai­em­pien kolmen vuoden aikana saa­tu­jen lah­jo­jen kanssa ja näin ollen se on myös osa ve­ro­tet­ta­vaa lahjaa.

⚠️ Myös alai­käi­sen hen­ki­lön tulee maksaa lah­jasta lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­vero täytyy maksaa 3 kuu­kau­den ku­luessa

Pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­lain (1940/378) mukaan lah­ja­ve­ron mak­sa­mista koskee kaksi kri­tee­riä.

 1. Lah­ja­nan­taja tai lah­jan­saaja asuu lah­joi­tus­het­kellä Suo­messa.
 2. Suo­messa ole­vasta kiin­teästä omai­suu­desta sekä sel­lai­sen yh­tei­sön osak­keista tai osuuk­sista, jonka va­roista enem­män kuin 50 % muo­dos­tuu Suo­messa ole­vasta kiin­teästä omai­suu­desta.

Lah­jan­saa­jan tulee tehdä saa­mas­taan lah­jasta lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­rossa, mikäli lahjan arvo ylit­tää 5 000 euroa 3 vuoden aikana.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den ku­luessa lahjan saa­mi­sesta. Il­moi­tusta varten tulee sel­vit­tää lahjan arvo, esi­mer­kiksi mää­rit­tä­mällä käypä arvo.

Il­moi­tusta varten sinun tulee myös tietää lah­ja­nan­ta­jan hen­ki­lö­tun­nus ja lah­joi­tus­päivä.

Lah­ja­ve­ron mak­suoh­jeet

Lah­ja­ve­ron maksun erä­päivä on kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua ve­ro­tus­pää­tök­sestä. Valmis ve­ro­tus­pää­tös näkyy Oma­Ve­rossa, mutta päätös lä­he­te­tään myös joko Suomi.fi-pal­ve­luun tai pos­titse kotiin.

Näin maksat lah­ja­ve­ron

 1. Mää­ritä lah­jasi arvo.
 2. Käytä Ve­ro­hal­lin­non lah­ja­ve­ro­las­ku­ria, jotta tiedät mak­set­ta­van veron määrän.
 3. Tee lah­ja­ve­roil­moi­tus 3 kk si­sällä lah­joi­tus­päi­västä.
 4. Saat ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6 kk ku­luessa Oma­Ve­roon.
 5. Ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­teenä on ohjeet ve­ron­mak­sua varten.
 6. Maksa vero Oma­Ve­ron kautta.

Lah­ja­ve­ron il­moit­ta­matta jät­tä­mi­nen

Jos jätät lah­ja­ve­ron il­moit­ta­matta, Ve­ro­hal­linto määrää si­nulle ve­ron­ko­ro­tuk­sen. Ve­ron­ko­ro­tuk­sen määrä on vä­hin­tään 75 euroa yk­si­tyis­hen­ki­löltä.

Jos annat lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen myö­hässä tai an­ta­masi tiedot ovat puut­teel­li­sia, voit saada myö­häs­ty­mis­mak­sun. Myö­häs­ty­mis­maksu on yk­si­tyis­hen­ki­löille 50 euroa.

Läh­teet

Vero ja Ve­ron­mak­sa­jien Kes­kus­liitto