Kuinka vält­tää lah­ja­ve­ro?

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Lah­jan­saa­jan pitää maksaa saa­mas­taan lah­jas­taan lah­ja­ve­roa, mikäli lahjan arvo on yli 5 000 euroa. Voit kui­ten­kin jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa vält­tyä lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­sel­ta.

Lah­ja­ve­ro tar­koit­taa veroa, joka lah­jan­saa­ja maksaa saa­dus­ta lah­jas­ta, mikäli lah­jo­jen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enem­män.

Lah­jois­ta sään­nel­lään muun muassa lah­jan­lu­paus­lais­sa (1947/625) ja pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ro­lais­sa (1940/378).

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa lahjan saajan ei tar­vit­se kui­ten­kaan maksaa lah­jas­taan lain­kaan veroa.

Mil­loin lah­ja­ve­roa ei tar­vit­se maksaa?

Lah­jal­la tar­koi­te­taan ilman vas­ti­ket­ta toi­sel­le siir­ret­tyä omai­suut­ta. Kun saat toi­sel­ta hen­ki­löl­tä vas­tik­keet­ta omai­suut­ta, on kyse lah­jas­ta.

Lah­ja­ve­roa ei tar­vit­se maksaa:

 • jos van­hem­pi ra­hoit­taa lap­sen­sa kou­lu­tuk­sen, ei lah­ja­ve­roa tule mak­set­ta­vak­si
 • lah­ja­ve­roa ei mak­se­ta myös­kään siitä osuu­des­ta, mitä hen­ki­lö käyt­tää toisen hen­ki­lön kas­va­tuk­seen tai ela­tuk­seen

Lah­ja­ve­ron määrä

Sa­mal­ta hen­ki­löl­tä saadut lahjat kolmen vuoden ajalta las­ke­taan yhteen. Jos lahjan arvo ylit­tää 5 000 euroa, tulee lah­jan­saa­jan maksaa lah­ja­ve­roa.

Ve­ro­tus riip­puu ve­ro­luo­kas­ta eli käy­tän­nös­sä lahjan ar­vos­ta sekä su­ku­lais­suh­tees­ta. Käy­tän­nös­sä ve­ro­luok­kia on kaksi: su­ku­lai­set kuu­lu­vat ve­ro­luok­kaan 1 ja muut ve­ro­luok­kaan 2.

💡 En­sim­mäi­ses­sä ve­ro­luo­kas­sa vero on al­hai­sem­pi kuin toi­ses­sa ve­ro­luo­kas­sa.

Lue lisää: Näin teet lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen

Näin lasket lah­ja­ve­ron määrän

Alla olevan tau­lu­kon avulla voit laskea arvion lah­ja­ve­ron mää­räs­tä.

Lahjan arvo eu­rois­saVeron määrä ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
5 000–25 0001008 %
25 000–55 0001 70010 %
55 000–200 0004 70012 %
200 000–1 000 00022 10015 %
1 000 000-142 10017 %

Löydät vero.fi:stä myös il­mai­sen lah­ja­ve­ro­las­ku­rin, jonka avulla voit laskea lah­ja­ve­ron suu­ruu­den.

💡 Tie­sit­hän, että lah­ja­ve­ro koskee myös avio­puo­li­soi­ta? Ela­tuk­sek­si an­ne­tut lahjat ovat kui­ten­kin ve­ro­va­pai­ta. 

Lah­ja­ve­ro ja käypä arvo

Käypä arvo tar­koit­taa to­den­nä­köis­tä tai to­del­lis­ta hintaa lah­joi­tus­päi­vä­nä. Jos saat lah­jak­si muuta kuin rahaa, niin sinun tulee sel­vit­tää lahjan käypä arvo.

Käypä arvo mää­ri­tel­lään eri tavoin eri­lai­sil­le omis­tuso­suuk­sil­le, kuten:

 1. Ar­vo­pa­pe­rit ja ra­has­to-osuu­det
 2. Kiin­teis­töt, asuin­huo­neis­tot ja mökit

Ar­vo­pa­pe­riyh­tiöt tai pankit ker­to­vat ar­vo­pa­pe­rei­den, kuten osak­kei­den ja ra­has­to-osuuk­sien, arvon lah­joi­tus­päi­vä­nä. Jos lah­joi­tus­päi­vää ei ole mää­ri­tel­ty, voit käyt­tää lä­him­män päivän mu­kais­ta arvoa.

Kiin­teis­tön arvon mää­rit­tä­mi­nen ta­pah­tuu esi­mer­kik­si kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän tai ver­tai­lu­kau­pan avulla.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­ja­kir­ja – pohja  

Tee lah­ja­kir­ja, kun lah­joi­tat

Kaik­kea ei tar­vit­se opis­kel­la itse - hyö­dyn­nä Aatos-pal­ve­lua ja luo oma, rää­tä­löi­ty lah­ja­kir­ja­si alle 5 mi­nuu­tis­sa.

Ko­kei­le mak­sut­ta alta, ja lu­nas­ta ha­lu­tes­sa­si 49 euron hin­taan. Saat ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan vain murto-osalla la­ki­mies­ten ve­loit­ta­mis­ta hin­nois­ta.

Hal­lin­ta­oi­keus pie­nen­tää lah­ja­ve­roa

Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kik­si lah­ja­nan­ta­ja saa käyt­tää lah­ja­na an­ta­maan­sa omai­suut­ta edel­leen lahjan an­ta­mi­sen jäl­keen. Mikäli lah­ja­nan­ta­ja pi­dät­tää it­sel­lään hal­lin­ta­oi­keu­den, pie­nen­tää me­net­te­ly käy­tän­nös­sä lah­ja­ve­ron määrää.

Mikäli kyse on kiin­teis­tös­tä, vastaa lah­ja­nan­ta­ja usein li­säk­si edel­leen kiin­teis­tös­tä ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, kuten kiin­teis­tö­ve­ros­ta tai hoi­to­vas­tik­kees­ta.

Lah­ja­nan­ta­ja ei voi kui­ten­kaan myydä tai luo­vut­taa hal­lin­ta­oi­keut­ta ilman lah­jan­saa­jan suos­tu­mis­ta.

Ve­ro­hal­lin­to laskee hal­lin­ta­oi­keu­den arvon ja tekee vä­hen­nyk­sen lah­jan­saa­jan puo­les­ta. Hal­lin­ta­oi­keus voi olla pi­dä­tet­ty eli­niäk­si tai mää­rä­ajak­si.

💡 Löydät eril­li­sen las­ken­tatau­lu­kon esi­mer­kik­si Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton si­vuil­ta.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­sel­le

Lah­ja­ve­ro ja alai­käi­nen hen­ki­lö

On hyvä ottaa huo­mioon, että ve­rot­ta­ja voi lukea an­ne­tun lahjan myös en­nak­ko­pe­rin­nök­si, jos annat lahjan rin­ta­pe­ril­li­sil­le­si eli esi­mer­kik­si lap­sel­le­si tai lap­sen­lap­sel­le­si.

Alai­käi­sel­le hen­ki­löl­le lahjaa an­net­ta­vas­sa voi lah­ja­kir­jas­sa mää­rä­tä, että saa­jal­le tuleva omai­suus tulee muun hen­ki­lön kuin var­si­nai­sen edun­val­vo­jan hoi­det­ta­vak­si.

Lah­ja­kir­ja tar­koit­taa kir­jal­lis­ta asia­kir­jaa, jonka avulla kiin­teän omai­suu­den omis­ta­juu­den voi siir­tää var­si­nai­sel­ta omis­ta­jal­ta toi­sel­le hen­ki­löl­le eli tässä ta­pauk­ses­sa lah­jan­saa­jal­le.

💡 Mikäli haluat lai­na­ta rahaa lap­sel­le­si tai tutul­le­si, kan­nat­taa sil­loin tehdä vel­ka­kir­ja. Ilman vel­ka­kir­jaa ve­rot­ta­ja tul­kit­see ra­ha­lai­nan lah­ja­na.

Lue lisää: Miten tes­ta­ment­ti vai­kut­taa en­nak­ko­pe­rin­töön?

Näin vältät lah­ja­ve­ron koko­naan

Sinun ei tar­vit­se maksaa ol­len­kaan lah­ja­ve­roa, jos vas­taa­no­tat 4 999 € rahaa lah­jak­si kolmen vuoden välein sa­mal­ta hen­ki­löl­tä. Tätä suu­rem­mat lahjat pitää il­moit­taa ve­rot­ta­jal­le.

Ota kui­ten­kin huo­mioon, että raja koskee vain saman lah­jan­saa­jan ja lahjan an­ta­jan vä­lil­lä an­net­tu­ja lah­jo­ja. Esi­mer­kik­si mo­lem­mat van­hem­mat voivat kum­pi­kin antaa 4 999 euron ar­vos­ta lah­jo­ja kolmen vuoden ajan­jak­sol­la ilman, että lah­ja­ve­roa pitää maksaa.

Ha­vain­nol­lis­tam­me lah­ja­ve­roa kahden esi­mer­kin avulla. En­sim­mäi­ses­sä esi­mer­kis­sä tytär Liisa joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa ja toi­ses­sa esi­mer­kis­sä hän vält­tää veron mak­sa­mi­sen koko­naan.

Esi­merk­ki 1: Liisa joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa

Matti antaa tyt­tä­rel­leen Lii­sal­le jo­kai­se­na syn­ty­mä­päi­vä­nä 2 000 euroa lah­jak­si.

VuosiRa­ha­lah­ja
12 000 €
22 000 €
32 000 €
Yh­teen­sä6 000 €

Kol­man­te­na vuonna Liisan tulee maksaa 5 000 euron ylit­tä­väl­tä osalta lah­ja­ve­roa.

Liisan lahjan arvo on 6 000 euroa, joten hän joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa 1 000 eu­ros­ta Ve­ro­hal­lin­non tau­lu­kon mukaan 8 pro­sent­tia. Liisa maksaa siis lah­ja­ve­roa 180 euroa.

Esi­merk­ki 2: Liisan ei tar­vit­se maksaa lah­ja­ve­roa

Matti an­taa­kin tyt­tä­rel­leen Lii­sal­le jo­kai­se­na syn­ty­mä­päi­vä­nä 1 666 euroa lah­jak­si.

VuosiRa­ha­lah­ja
11 666 €
21 666 €
31 666 €
Yh­teen­sä4 998 €

Liisa on saanut lah­jak­si 4 998 euroa kolmen vuoden aikana sa­mal­ta hen­ki­löl­tä. Lah­ja­na an­ne­tun rahan arvo on alle 5 000 euroa, joten Liisan ei tar­vit­se maksaa lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­ve­ro ja lah­jan­luon­tei­nen kauppa

Ve­ro­hal­lin­to voi katsoa lah­jan­luon­tei­sen kaupan myös lah­jak­si. Lah­jan­luon­tei­nen kauppa tar­koit­taa sitä, että omai­suu­den kaup­pa­hin­ta on pie­nem­pi kuin omai­suu­den käypä arvo eli to­del­li­nen arvo.

Jos maksat enin­tään 3/4 omai­suu­den ar­vos­ta, niin kaup­pa­hin­nan ja omai­suu­den oikean arvon erotus on lahjaa. Joudut mak­sa­maan ero­tuk­se­na jää­väs­tä osuu­des­ta lah­ja­ve­roa.

Lah­jan­saa­ja maksaa lah­ja­ve­ron

Lah­jan­saa­jan tulee il­moit­taa lah­jas­ta sil­loin, kun hän on vas­taa­not­ta­nut sen. Lah­jan­saa­ja maksaa lah­ja­ve­ron ve­ro­hal­lin­non ohjeen mukaan.

Jos lah­ja­nan­ta­ja maksaa kui­ten­kin lah­ja­ve­ron, huomio Ve­ro­hal­lin­to maksun ra­ha­lah­ja­na. Tässä ta­pauk­ses­sa lah­ja­ve­ro las­ke­taan yhteen ai­em­pien kolmen vuoden aikana saa­tu­jen lah­jo­jen kanssa ja näin ollen se on myös osa ve­ro­tet­ta­vaa lahjaa.

⚠️ Myös alai­käi­sen hen­ki­lön tulee maksaa lah­jas­ta lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­ve­ro täytyy maksaa 3 kuu­kau­den ku­lues­sa

Pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ro­lain (1940/378) mukaan lah­ja­ve­ron mak­sa­mis­ta koskee kaksi kri­tee­riä.

 1. Lah­ja­nan­ta­ja tai lah­jan­saa­ja asuu lah­joi­tus­het­kel­lä Suo­mes­sa.
 2. Suo­mes­sa ole­vas­ta kiin­teäs­tä omai­suu­des­ta sekä sel­lai­sen yh­tei­sön osak­keis­ta tai osuuk­sis­ta, jonka va­rois­ta enem­män kuin 50 % muo­dos­tuu Suo­mes­sa ole­vas­ta kiin­teäs­tä omai­suu­des­ta.

Lah­jan­saa­jan tulee tehdä saa­mas­taan lah­jas­ta lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ros­sa, mikäli lahjan arvo ylit­tää 5 000 euroa 3 vuoden aikana.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa lahjan saa­mi­ses­ta. Il­moi­tus­ta varten tulee sel­vit­tää lahjan arvo, esi­mer­kik­si mää­rit­tä­mäl­lä käypä arvo.

Il­moi­tus­ta varten sinun tulee myös tietää lah­ja­nan­ta­jan hen­ki­lö­tun­nus ja lah­joi­tus­päi­vä.

Lah­ja­ve­ron mak­suoh­jeet

Lah­ja­ve­ron maksun erä­päi­vä on kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä. Valmis ve­ro­tus­pää­tös näkyy Oma­Ve­ros­sa, mutta päätös lä­he­te­tään myös joko Suomi.fi-pal­ve­luun tai pos­tit­se kotiin.

Näin maksat lah­ja­ve­ron

 1. Mää­ri­tä lah­ja­si arvo.
 2. Käytä Ve­ro­hal­lin­non lah­ja­ve­ro­las­ku­ria, jotta tiedät mak­set­ta­van veron määrän.
 3. Tee lah­ja­ve­roil­moi­tus 3 kk si­säl­lä lah­joi­tus­päi­väs­tä.
 4. Saat ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6 kk ku­lues­sa Oma­Ve­roon.
 5. Ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­tee­nä on ohjeet ve­ron­mak­sua varten.
 6. Maksa vero Oma­Ve­ron kautta.

Lah­ja­ve­ron il­moit­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen

Jos jätät lah­ja­ve­ron il­moit­ta­mat­ta, Ve­ro­hal­lin­to määrää si­nul­le ve­ron­ko­ro­tuk­sen. Ve­ron­ko­ro­tuk­sen määrä on vä­hin­tään 75 euroa yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä.

Jos annat lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen myö­häs­sä tai an­ta­ma­si tiedot ovat puut­teel­li­sia, voit saada myö­häs­ty­mis­mak­sun. Myö­häs­ty­mis­mak­su on yk­si­tyis­hen­ki­löil­le 50 euroa.

Läh­teet

Vero ja Ve­ron­mak­sa­jien Kes­kus­liit­to