Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Lahjapaketti
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
10.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Katso, mitä kaik­kea lah­ja­kir­jaan kan­nat­taa lisätä. Al­le­kir­joi­tat lah­ja­kir­jan kä­te­väs­ti Aa­tok­sen mak­sut­to­mal­la säh­köi­sel­lä al­le­kir­joi­tuk­sel­la.

Lah­ja­kir­ja tar­koit­taa asia­kir­jaa, josta il­me­nee, että irtain tai vas­taa­va asia on an­net­tu ilman kor­vaus­ta ja siir­tä­nyt omis­ta­juut­ta.

Lah­ja­kir­jaa ei ole pakko laatia, mutta yleen­sä se teh­dään sil­loin, kun py­ri­tään es­tä­mään lahjan pää­ty­mis­tä kol­man­nen os­a­puo­len hal­tuun, esi­mer­kik­si vel­ko­jil­ta.

Aa­tok­sen ju­ris­tit ker­to­vat, mitä kaik­kea sinun kan­nat­taa huo­mioi­da lah­ja­kir­jaa teh­des­sä. Li­säk­si esit­te­lem­me lah­ja­kir­jan il­mai­sen mallin.

Ko­kei­le lah­ja­kir­jan tekoa il­mai­sek­si

Saat heti val­miin lah­ja­kir­jan, jossa on teille rää­tä­löi­dyt ehdot. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu opas­taa sinua jo­kai­ses­sa koh­das­sa.

Laadi pätevä lah­ja­kir­ja heti!

Lah­jan­saa­jan avio­puo­li­son oikeus lah­jaan

Lah­ja­kir­jaan voi­daan ottaa mää­räys, jonka pe­rus­teel­la lahjan saajan avio­puo­li­soil­la ei ole avio-oi­keut­ta lah­jaan.

Tämä tar­koit­taa sitä, että lah­joi­tet­tu esine pysyy var­mas­ti sen saa­jal­la avio­eros­sa. Lah­jan­saa­jan kuol­les­sa voi­daan li­säk­si var­mis­tua, että omai­suus pysyy lah­jan­saa­jan su­vus­sa.

Esi­merk­ki 2: Lah­jak­si saatu ke­sä­mök­ki

Matti Mainio on saanut isäl­tään lah­jak­si ke­sä­mö­kin. Lah­ja­kir­jas­sa ei ollut mää­räys­tä Matin avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­des­ta ke­sä­mök­kiin.

Matin puo­li­so hakee avio­eroa ja Matti joutuu va­rak­kaam­pa­na suo­rit­ta­maan ta­sin­ko­na osan mö­kis­tä tai myy­mään mökin saa­dak­seen rahat ta­sin­gon mak­suun.

💡 Jos lah­ja­kir­jas­sa olisi ollut mää­räys avio-oi­keu­den pois­ta­mi­ses­ta, niin Matti olisi saanut pitää saa­man­sa mökin.

Mitä lah­jo­ja varten tar­vi­taan lah­ja­kir­ja?

Lah­jak­si voi antaa oi­keas­taan min­kä­lais­ta omai­suut­ta vain. Lah­ja­kir­ja on suo­si­tel­ta­vaa tehdä oi­keas­taan kai­ken­lai­sis­ta lah­jois­ta. 

Lis­ta­sim­me alle ylei­sim­piä lah­jo­ja, joista teh­dään lah­ja­kir­ja:

  • ra­has­to-osuuk­sia (esim. OP:n tai Nor­dean ra­has­to)
  • kiin­teis­tö­jä (esim. ke­sä­mök­ki)
  • rahaa
  • ajo­neu­vo (esim. auto tai vene)
  • taide-esine (esim. maa­laus tai ar­vo­kas tai­de­kokoel­ma)

💡 Syn­ty­mä­päi­vil­lä ja yli­op­pi­las­juh­lis­sa usein an­net­taan ar­vok­kaam­pia lah­jo­ja. Muista tehdä lah­ja­kir­ja myös näistä lah­jois­ta. Voit tehdä lah­ja­kir­jan etu­kä­teen tai vasta myö­hem­min. Tar­vit­set lah­ja­nan­ta­jan ja lah­jan­saa­jan tiedot, sekä lahjan arvon lah­ja­kir­jaa varten.

Voiko lah­ja­kir­jan tehdä itse il­mai­sen mallin avulla?

Lah­ja­kir­jan voi tehdä itse il­mai­sen mallin avulla, mutta par­haim­man hyödyn saat aikaan, kun käytät am­mat­ti­mais­ta pal­ve­lua. Su­ku­lai­suus ja avio­liit­to vai­kut­ta­vat siihen, min­kä­lai­nen lah­ja­kir­ja kan­nat­taa tehdä. Ne on hyvä ottaa huo­mioon jo lah­ja­kir­jaa laa­dit­taes­sa.

Lah­ja­kir­jaan on mah­dol­lis­ta si­säl­lyt­tää ehtoja liit­tyen mm.:

  1. en­nak­ko­pe­rin­töön
  2. hal­lin­to-oi­keu­teen
  3. mah­dol­li­suus sulkea lahja avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le

Mikäli teet annat lap­sel­le­si lahjan etkä mai­nit­se lah­ja­kir­jas­sa, että onko ky­sees­sä en­nak­ko­pe­rin­tö vai ei, on lahja au­to­maat­ti­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­töä. Tämä tar­koit­taa sitä, että lap­se­si saa­mas­ta pe­rin­nös­tä vä­hen­ne­tään lahjan arvo.

Li­säk­si avio­liit­to vai­kut­taa siihen, että ke­nel­lä on oikeus lah­jaan. Avio­puo­li­soil­la on au­to­maat­ti­ses­ti oikeus tois­ten­sa lah­joi­hin. Tästä voi kui­ten­kin poi­ke­ta kir­jaa­mal­la ehdon lah­ja­kir­jaan, jossa mai­ni­taan, että lah­ja­kir­ja sul­je­taan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

💡 Kun teet lah­ja­kir­jan asian­tun­ti­jan kanssa, si­säl­tyy lah­ja­kir­jaan kaikki oikeat ehdot. Li­säk­si ehdot on var­mas­ti kir­jat­tu oikein.

Lah­ja­kir­ja ja en­nak­ko­pe­rin­nön kier­tä­mi­nen

Lain mukaan pe­ril­li­sil­le an­net­tu lahja kat­so­taan en­nak­ko­pe­rin­nök­si. Tätä kut­su­taan en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­mak­si.

Lah­ja­kir­jal­la olet­ta­mas­ta voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta. Tämä ta­pah­tuu siten, että lah­ja­kir­jas­sa il­moi­te­taan kir­jal­li­ses­ti, että an­net­ta­vaa lahjaa ei tule ottaa huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

⚠️ Mikäli lahja ei ole en­nak­ko­pe­rin­töä, täytyy siitä olla mai­nin­ta lah­ja­kir­jas­sa.

Lue lisää: Näin tes­ta­ment­ti vai­kut­taa en­nak­ko­pe­rin­töön

Esi­merk­ki 1: Lah­ja­kir­ja ja pe­rin­nön­ja­ko

Lah­ja­kir­jas­sa oli il­moi­tet­tu, että lahjaa ei tule ottaa huo­mioon sen saajan en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Lah­ja­nan­ta­jal­la oli kaksi lasta ja hänen kuo­le­man­sa jäl­keen teh­tiin pe­rin­nön­ja­ko.

Toinen lap­sis­ta oli saanut lah­ja­kir­jal­la ar­vok­kaan taide-esi­neen. Taide-esi­net­tä ei oteta pe­rin­nön­jaos­sa huo­mioon, vaan mo­lem­mat saavat yhtä paljon pe­rin­töä.

Jos lah­ja­kir­jas­sa ei olisi ollut ehtoa en­nak­ko­pe­rin­nös­tä, olisi taide-esi­neen saanut hen­ki­lö saanut suh­tees­sa vä­hem­män pe­rin­töä.

Il­mai­nen lah­ja­kir­ja­mal­li

Alla on malli yk­sin­ker­tai­sek­si val­ta­kir­jak­si.

Val­ta­kir­jaan ote­taan usein myös ehto omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­ses­tä, puo­li­soi­den avio-oi­keu­des­ta ja en­nak­ko­pe­rin­nös­tä. Il­mai­nen lah­ja­kir­ja­mal­li ei on hyvin yk­sin­ker­tais­tet­tu muoto eikä si­säl­lä lain­kaan ehtoja.

⚠️ Mikäli käytät alla olevaa lah­ja­kir­ja­mal­lia, huo­mioi, että lahja kat­so­taan sil­loin olevan en­nak­ko­pe­rin­töä sekä si­säl­ty­vän avio-oi­keu­den pii­riin. Lah­jan­saa­jan pe­rin­tö­osuus täl­löin pie­nenee, ja lahja voi joutua avio­puo­li­son omis­tuk­seen avio­eros­sa.

Lah­ja­kir­ja

Lah­ja­nan­ta­ja

Matti Mei­kä­läi­nen (000000-1234)

Lah­jan­saa­ja

Erkki Esi­merk­ki (000000-1234)

Lah­joi­tuk­sen kohde

Teuvo Te­rä­vän maa­laa­ma ar­vo­tau­lu "Aa­tok­sia".

Lahjan arvo

Lahjan arvo on 6 000,00 €.

Paikka ja aika

01.01.2022

Al­le­kir­joi­tus

Matti Mei­kä­läi­nen

⚠️ Lah­ja­kir­jan il­mai­nen malli toimii ai­noas­taan esi­merk­ki­nä. Suo­sit­te­lem­me te­ke­mään lah­ja­kir­jan asian­tun­ti­jan kanssa. Esi­mer­kik­si Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa laadit het­kes­sä pä­te­vän lah­ja­kir­jan. Näin si­säl­ly­tät var­mas­ti oikeat ehdot lah­ja­kir­jaan ja saat siitä eniten irti.

Kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­nen osissa

Tie­sit­kö, että kiin­teis­tön voi lah­joit­taa osissa? Yleen­sä osissa lah­joit­ta­mi­nen teh­dään lah­ja­ve­ro­jen mi­ni­moi­mi­sek­si. Lah­jan­saa­ja voi vas­taa­not­taa sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta ve­ro­va­paas­ti 4 999 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos puo­li­sot omis­ta­vat kiin­teis­tön yh­des­sä, niin kum­pi­kin voi lah­joit­taa kiin­teis­tös­tä alle 4 999 euron ar­voi­sen osuu­den ve­ro­va­paas­ti.

💡 Kiin­teis­tön lah­joi­tus pitää tehdä kir­jal­li­ses­ti, jotta omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­nen voi­daan kir­ja­ta. Kir­jaa­mi­nen teh­dään Maan­mit­taus­lai­tok­sel­la.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­ja­kir­ja: pohja

Lah­ja­kir­jan to­dis­ta­mi­nen

Lah­ja­kir­jaan ei yleen­sä tar­vi­ta to­dis­ta­jia. Asia­kir­jo­ja, joihin tar­vi­taan to­dis­ta­jat, ovat muun muassa avio­eh­to, tes­ta­ment­ti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

To­dis­ta­jat kui­ten­kin tar­vi­taan, jos lah­ja­kir­jas­sa sul­je­taan pois lah­jan­saa­jien puo­li­soi­den avio-oikeus lah­jaan. Täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien käyt­tä­mi­nen lah­ja­kir­jas­sa on pa­kol­lis­ta.

Lah­ja­kir­ja ei ole pa­kol­li­nen, mutta suo­si­tel­ta­va

Lah­ja­kir­ja ei ole täysin pa­kol­li­nen omai­suut­ta lah­joit­taes­sa. On erit­täin suo­si­tel­ta­vaa tehdä lah­joi­tus kir­jal­li­ses­ti, jotta omai­suu­den siir­ty­mi­nen voi­daan to­dis­taa.

Mikäli lah­ja­nan­ta­ja kuolee, on lahjan siir­ty­mi­nen vai­ke­aa to­dis­taa. Tämä voi ai­heut­taa turhia su­ku­rii­to­ja. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa joudut luo­vut­ta­maan lahjan kuo­lin­pe­säl­le.

Li­säk­si ilman kir­jal­lis­ta lah­ja­kir­jaa ei puo­li­soi­den avio-oi­keut­ta lah­jaan voi sulkea pois. Puo­li­sol­la on siis yh­tä­lai­nen oikeus saa­maa­si lah­jaan kuin si­nul­la­kin. Myös­kään en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­maa ei ole mah­dol­lis­ta sulkea pois ilman lah­ja­kir­jaa.

💡 Tie­sit­kö, että lah­jan­saa­jan pitää tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus, jos lahjan arvo on 5 000 euroa kolmen vuoden aikana tai enem­män.

Voiko lahjan perua?

Lah­jan­lu­pauk­sen voi perua, jos sitä ei ole tehty lah­ja­kir­jas­sa tai muuten kir­jal­li­ses­ti. Lah­ja­kir­jaa it­ses­sään ei kui­ten­kaan voi siis perua.

Pätevä lah­ja­kir­ja Aa­tok­ses­sa

Var­mis­tu siitä, että luo­ma­si lah­ja­kir­ja on var­mas­ti pätevä. Lisää ehtoja toi­vei­de­si mukaan. Mikäli lah­ja­kir­ja­si tar­vit­see es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia, voimme tar­jo­ta to­dis­ta­jat li­sä­mak­sus­ta.

Ko­kei­le, kuinka help­poa lah­ja­kir­jan te­ke­mi­nen on.