Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Lahjapaketti
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Katso, mitä kaik­kea lah­ja­kir­jaan kan­nat­taa lisätä. Al­le­kir­joi­tat lah­ja­kir­jan kä­te­väs­ti Aa­tok­sen mak­sut­to­mal­la säh­köi­sel­lä al­le­kir­joi­tuk­sel­la.

Lah­ja­kir­ja tar­koit­taa asia­kir­jaa, josta il­me­nee, että irtain tai vas­taa­va asia on an­net­tu ilman kor­vaus­ta ja siir­tä­nyt omis­ta­juut­ta.

Lah­ja­kir­jaa ei ole pakko laatia, mutta yleen­sä se teh­dään sil­loin, kun py­ri­tään es­tä­mään lahjan pää­ty­mis­tä kol­man­nen os­a­puo­len hal­tuun, esi­mer­kik­si vel­ko­jil­ta.

Aa­tok­sen ju­ris­tit ker­to­vat, mitä kaik­kea sinun kan­nat­taa huo­mioi­da lah­ja­kir­jaa teh­des­sä. Li­säk­si esit­te­lem­me lah­ja­kir­jan il­mai­sen mallin.

💡 Tie­sit­kö, että lah­jan­saa­jan pitää tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus, jos lahjan arvo on 5 000 euroa kolmen vuoden aikana tai enem­män.

Voiko lah­ja­kir­jan tehdä itse il­mai­sen mallin avulla?

Lah­ja­kir­jan voi tehdä itse käyt­tä­mäl­lä il­mais­ta mallia apuna. Lah­ja­kir­jaa ei kui­ten­kaan kan­na­ta tehdä käsin tai al­le­kir­joit­taa käsin.

Voit esi­mer­kik­si laatia lah­ja­kir­jan ver­kos­sa ja ladata asia­kir­jan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun. Sen jäl­keen pääset al­le­kir­joit­ta­maan lah­ja­kir­jan ju­ri­di­ses­ti pä­te­väl­lä vah­val­la ja tur­val­li­sel­la säh­köi­sel­lä al­le­kir­joi­tuk­sel­la. Säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen Aa­tok­ses­sa on täysin il­mais­ta.

💡 Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus on erit­täin vaikea vää­ren­tää, joten se toimii luo­tet­ta­va­na tapana hy­väk­syä asia­kir­jo­ja.

Lah­ja­kir­ja ja en­nak­ko­pe­rin­nön kier­tä­mi­nen

Lain mukaan pe­ril­li­sil­le an­net­tu lahja kat­so­taan en­nak­ko­pe­rin­nök­si. Tätä kut­su­taan en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­mak­si.

Lah­ja­kir­jal­la olet­ta­mas­ta voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta. Tämä ta­pah­tuu siten, että lah­ja­kir­jas­sa il­moi­te­taan kir­jal­li­ses­ti, että an­net­ta­vaa lahjaa ei tule ottaa huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tö­nä.

Esi­merk­ki 1: Lah­ja­kir­ja ja pe­rin­nön­ja­ko

Lah­ja­kir­jas­sa oli il­moi­tet­tu, että lahjaa ei tule ottaa huo­mioon sen saajan en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Lah­ja­nan­ta­jal­la oli kaksi lasta ja hänen kuo­le­man­sa jäl­keen teh­tiin pe­rin­nön­ja­ko.

Toinen lap­sis­ta oli saanut lah­ja­kir­jal­la ar­vok­kaan taide-esi­neen. Taide-esi­net­tä ei oteta pe­rin­nön­jaos­sa huo­mioon, vaan mo­lem­mat saavat yhtä paljon pe­rin­töä.

💡 Jos lah­ja­kir­jas­sa ei olisi ollut ehtoa en­nak­ko­pe­rin­nös­tä, olisi taide-esi­neen saanut hen­ki­lö saanut suh­tees­sa vä­hem­män pe­rin­töä.

Lah­jan­saa­jan avio­puo­li­son oikeus lah­jaan

Lah­ja­kir­jaan voi­daan ottaa mää­räys, jonka pe­rus­teel­la lahjan saajan avio­puo­li­soil­la ei ole avio-oi­keut­ta lah­jaan.

Tämä tar­koit­taa sitä, että lah­joi­tet­tu esine pysyy var­mas­ti sen saa­jal­la avio­eros­sa. Lah­jan­saa­jan kuol­les­sa voi­daan li­säk­si var­mis­tua, että omai­suus pysyy lah­jan­saa­jan su­vus­sa.

Esi­merk­ki 2: Lah­jak­si saatu ke­sä­mök­ki

Matti Mainio on saanut isäl­tään lah­jak­si ke­sä­mö­kin. Lah­ja­kir­jas­sa ei ollut mää­räys­tä Matin avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­des­ta ke­sä­mök­kiin.

Matin puo­li­so hakee avio­eroa ja Matti joutuu va­rak­kaam­pa­na suo­rit­ta­maan ta­sin­ko­na osan mö­kis­tä tai myy­mään mökin saa­dak­seen rahat ta­sin­gon mak­suun.

💡 Jos lah­ja­kir­jas­sa olisi ollut mää­räys avio-oi­keu­den pois­ta­mi­ses­ta, niin Matti olisi saanut pitää saa­man­sa mökin.

Il­mai­nen lah­ja­kir­ja­mal­li

Alla on malli yk­sin­ker­tai­sek­si val­ta­kir­jak­si.

Val­ta­kir­jaan ote­taan usein myös ehto omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­ses­tä, puo­li­soi­den avio-oi­keu­des­ta ja en­nak­ko­pe­rin­nös­tä.

⚠️ Lah­ja­kir­jan il­mai­nen malli toimii ai­noas­taan esi­merk­ki­nä. Suo­sit­te­lem­me te­ke­mään lah­ja­kir­jan asian­tun­ti­jan kanssa.

Lah­ja­kir­ja

Lah­ja­nan­ta­ja

Matti Mei­kä­läi­nen (000000-1234)

Lah­jan­saa­ja

Erkki Esi­merk­ki (000000-1234)

Lah­joi­tuk­sen kohde

Teuvo Te­rä­vän maa­laa­ma ar­vo­tau­lu "Aa­tok­sia".

Lahjan arvo

Lahjan arvo on 6 000,00 €.

Paikka ja aika

01.01.2022

Al­le­kir­joi­tus

Matti Mei­kä­läi­nen

Näin säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus toimii Aa­tok­ses­sa

Voit al­le­kir­joit­taa minkä ta­han­sa pdf-muo­toi­sen asia­kir­jan Aa­tok­sen säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen pal­ve­lus­sa. Al­le­kir­joi­tuk­set lii­te­tään osaksi asia­kir­jaa. Pal­ve­lu on täysin il­mai­nen käyt­tää.

Voit asia­kir­jas­ta riip­puen valita, kenen haluat al­le­kir­joit­ta­van asia­kir­jan säh­köi­ses­ti. Voit pyytää al­le­kir­joi­tuk­set myös useal­ta hen­ki­löl­tä sa­man­ai­kai­ses­ti.

  1. Luot tunnus Oma Aa­tok­seen.
  2. Lataa al­le­kir­joi­tet­ta­va asia­kir­ja pal­ve­luun.
  3. Syötä omat ja al­le­kir­joit­ta­jien tiedot.
  4. Al­le­kir­joi­tus­kut­sut lä­he­te­tään hen­ki­löil­le kä­te­väs­ti säh­kö­pos­tiin.
  5. Al­le­kir­joi­tus­kut­sus­ta he pää­se­vät hel­pos­ti esi­kat­se­le­maan asia­kir­jaa ja luo­maan säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen.
  6. Saat säh­kö­pos­tii­si il­moi­tuk­sen, kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet asia­kir­jan ja asia­kir­ja on valmis.
  7. Voit nyt ladata asia­kir­jan it­sel­le­si. Asia­kir­ja säilyy tal­les­sa Aatos-ti­lil­lä­si, mutta voit ha­lu­tes­sa­si myös pois­taa sen jär­jes­tel­mäs­tä la­dat­tua­si sen it­sel­le­si.

Aa­tok­ses­sa voit myös luoda ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät ja ti­lan­tee­see­si rää­tä­löi­dyt la­kia­sia­kir­jat edul­li­ses­ti – jopa 90 % hal­vem­mal­la kuin pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä lah­ja­kir­jas­ta

Alla ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen lah­ja­kir­jaan.

Voiko kiin­teis­töä lah­joit­taa osissa?

Kiin­teis­tön voi lah­joit­taa osissa. Yleen­sä osissa lah­joit­ta­mi­nen teh­dään lah­ja­ve­ro­jen mi­ni­moi­mi­sek­si. Lah­jan­saa­ja voi vas­taa­not­taa sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta ve­ro­va­paas­ti 4 999 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos puo­li­sot omis­ta­vat kiin­teis­tön yh­des­sä, niin kum­pi­kin voi lah­joit­taa kiin­teis­tös­tä alle 4999 euron ar­voi­sen osuu­den ve­ro­va­paas­ti.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­ja­kir­ja: pohja

Pi­tää­kö lah­ja­kir­ja to­dis­taa?

Lah­ja­kir­jaan ei tar­vi­ta to­dis­ta­jia. Asia­kir­jo­ja, joihin tar­vi­taan to­dis­ta­jat, ovat muun muassa avio­eh­to, tes­ta­ment­ti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

To­dis­ta­jat kui­ten­kin tar­vi­taan, jos lah­ja­kir­jas­sa sul­je­taan pois lah­jan­saa­jien puo­li­soi­den avio-oikeus lah­jaan.

Onko lah­ja­kir­ja pa­kol­li­nen?

Lah­ja­kir­ja ei ole täysin pa­kol­li­nen omai­suut­ta lah­joit­taes­sa. On erit­täin suo­si­tel­ta­vaa tehdä lah­joi­tus kir­jal­li­ses­ti, jotta omai­suu­den siir­ty­mi­nen voi­daan to­dis­taa.

Ilman kir­jal­lis­ta lah­ja­kir­jaa ei puo­li­soi­den avio-oi­keut­ta lah­jaan voi sulkea pois. Sama koskee en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­maa.

Kiin­teis­tön lah­joi­tus pitää tehdä kir­jal­li­ses­ti, jotta omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­nen voi­daan kir­ja­ta. Kir­jaa­mi­nen teh­dään Maan­mit­taus­lai­tok­sel­la.

Voiko lahjan perua?

Lah­jan­lu­pauk­sen voi perua, jos sitä ei ole tehty lah­ja­kir­jas­sa tai muuten kir­jal­li­ses­ti. Lah­ja­kir­jaa ei voi siis perua.

Mitä lah­jak­si voi antaa?

Lah­jak­si voi antaa ta­han­sa omai­suut­ta voi antaa lah­jak­si kuten:

  • ra­has­to-osuuk­sia (esi­mer­kik­si OP:n tai Nor­dean ra­has­to)
  • kiin­teis­tö­jä (ke­sä­mök­ki)
  • rahaa