Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Lahjapaketti
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Katso, mitä kaik­kea lah­ja­kir­jaan kan­nat­taa lisätä. Al­le­kir­joi­tat lah­ja­kir­jan kä­te­västi Aa­tok­sen mak­sut­to­malla säh­köi­sellä al­le­kir­joi­tuk­sella.

Lah­ja­kirja tar­koit­taa asia­kir­jaa, josta il­me­nee, että irtain tai vas­taava asia on an­nettu ilman kor­vausta ja siir­tä­nyt omis­ta­juutta.

Lah­ja­kir­jaa ei ole pakko laatia, mutta yleensä se teh­dään sil­loin, kun py­ri­tään es­tä­mään lahjan pää­ty­mistä kol­man­nen os­a­puo­len hal­tuun, esi­mer­kiksi vel­ko­jilta.

Aa­tok­sen ju­ris­tit ker­to­vat, mitä kaik­kea sinun kan­nat­taa huo­mioida lah­ja­kir­jaa teh­dessä. Li­säksi esit­te­lemme lah­ja­kir­jan il­mai­sen mallin.

Ko­keile lah­ja­kir­jan tekoa il­mai­seksi

Saat heti val­miin lah­ja­kir­jan, jossa on teille rää­tä­löi­dyt ehdot. Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu opas­taa sinua jo­kai­sessa koh­dassa.

Laadi pätevä lah­ja­kirja heti!

Lah­jan­saa­jan avio­puo­li­son oikeus lah­jaan

Lah­ja­kir­jaan voi­daan ottaa mää­räys, jonka pe­rus­teella lahjan saajan avio­puo­li­soilla ei ole avio-oi­keutta lah­jaan.

Tämä tar­koit­taa sitä, että lah­joi­tettu esine pysyy var­masti sen saa­jalla avio­erossa. Lah­jan­saa­jan kuol­lessa voi­daan li­säksi var­mis­tua, että omai­suus pysyy lah­jan­saa­jan su­vussa.

Esi­merkki 2: Lah­jaksi saatu ke­sä­mökki

Matti Mainio on saanut isäl­tään lah­jaksi ke­sä­mö­kin. Lah­ja­kir­jassa ei ollut mää­räystä Matin avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­desta ke­sä­mök­kiin.

Matin puo­liso hakee avio­eroa ja Matti joutuu va­rak­kaam­pana suo­rit­ta­maan ta­sin­kona osan mö­kistä tai myy­mään mökin saa­dak­seen rahat ta­sin­gon mak­suun.

💡 Jos lah­ja­kir­jassa olisi ollut mää­räys avio-oi­keu­den pois­ta­mi­sesta, niin Matti olisi saanut pitää saa­mansa mökin.

Mitä lah­joja varten tar­vi­taan lah­ja­kirja?

Lah­jaksi voi antaa oi­keas­taan min­kä­laista omai­suutta vain. Lah­ja­kirja on suo­si­tel­ta­vaa tehdä oi­keas­taan kai­ken­lai­sista lah­joista.

Lis­ta­simme alle ylei­sim­piä lah­joja, joista teh­dään lah­ja­kirja:

  • ra­hasto-osuuk­sia (esim. OP:n tai Nor­dean ra­hasto)
  • kiin­teis­töjä (esim. ke­sä­mökki)
  • rahaa
  • ajo­neuvo (esim. auto tai vene)
  • taide-esine (esim. maa­laus tai ar­vo­kas tai­de­ko­koelma)

💡 Syn­ty­mä­päi­villä ja yli­op­pi­las­juh­lissa usein an­net­taan ar­vok­kaam­pia lah­joja. Muista tehdä lah­ja­kirja myös näistä lah­joista. Voit tehdä lah­ja­kir­jan etu­kä­teen tai vasta myö­hem­min. Tar­vit­set lah­ja­nan­ta­jan ja lah­jan­saa­jan tiedot, sekä lahjan arvon lah­ja­kir­jaa varten.

Voiko lah­ja­kir­jan tehdä itse il­mai­sen mallin avulla?

Lah­ja­kir­jan voi tehdä itse il­mai­sen mallin avulla, mutta par­haim­man hyödyn saat aikaan, kun käytät am­mat­ti­maista pal­ve­lua. Su­ku­lai­suus ja avio­liitto vai­kut­ta­vat siihen, min­kä­lai­nen lah­ja­kirja kan­nat­taa tehdä. Ne on hyvä ottaa huo­mioon jo lah­ja­kir­jaa laa­dit­taessa.

Lah­ja­kir­jaan on mah­dol­lista si­säl­lyt­tää ehtoja liit­tyen mm.:

  1. en­nak­ko­pe­rin­töön
  2. hal­linto-oi­keu­teen
  3. mah­dol­li­suus sulkea lahja avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle

Mikäli annat lap­sel­lesi lahjan etkä mai­nitse lah­ja­kir­jassa, että onko ky­seessä en­nak­ko­pe­rintö vai ei, on lahja au­to­maat­ti­sesti en­nak­ko­pe­rin­töä. Tämä tar­koit­taa sitä, että lap­sesi saa­masta pe­rin­nöstä vä­hen­ne­tään lahjan arvo.

Li­säksi avio­liitto vai­kut­taa siihen, että ke­nellä on oikeus lah­jaan. Avio­puo­li­soilla on au­to­maat­ti­sesti oikeus tois­tensa lah­joi­hin. Tästä voi kui­ten­kin poi­keta kir­jaa­malla ehdon lah­ja­kir­jaan, jossa mai­ni­taan, että lah­ja­kirja sul­je­taan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

💡 Kun teet lah­ja­kir­jan la­ki­pal­ve­lussa, si­säl­tyy lah­ja­kir­jaan kaikki oikeat ehdot. Li­säksi ehdot on var­masti kir­jattu oikein.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selle

Lah­ja­kirja ja en­nak­ko­pe­rin­nön kier­tä­mi­nen

Lain mukaan pe­ril­li­sille an­nettu lahja kat­so­taan en­nak­ko­pe­rin­nöksi. Tätä kut­su­taan en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­maksi.

Lah­ja­kir­jalla olet­ta­masta voi­daan kui­ten­kin poi­keta. Tämä ta­pah­tuu siten, että lah­ja­kir­jassa il­moi­te­taan kir­jal­li­sesti, että an­net­ta­vaa lahjaa ei tule ottaa huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tönä.

⚠️ Mikäli lahja ei ole en­nak­ko­pe­rin­töä, täytyy siitä olla mai­ninta lah­ja­kir­jassa.

Lue lisää: Näin tes­ta­mentti vai­kut­taa en­nak­ko­pe­rin­töön

Esi­merkki 1: Lah­ja­kirja ja pe­rin­nön­jako

Lah­ja­kir­jassa oli il­moi­tettu, että lahjaa ei tule ottaa huo­mioon sen saajan en­nak­ko­pe­rin­tönä. Lah­ja­nan­ta­jalla oli kaksi lasta ja hänen kuo­le­mansa jäl­keen teh­tiin pe­rin­nön­jako.

Toinen lap­sista oli saanut lah­ja­kir­jalla ar­vok­kaan taide-esi­neen. Taide-esi­nettä ei oteta pe­rin­nön­jaossa huo­mioon, vaan mo­lem­mat saavat yhtä paljon pe­rin­töä.

Jos lah­ja­kir­jassa ei olisi ollut ehtoa en­nak­ko­pe­rin­nöstä, olisi taide-esi­neen saanut hen­kilö saanut suh­teessa vä­hem­män pe­rin­töä.

Il­mai­nen lah­ja­kir­ja­malli

Alla on malli yk­sin­ker­tai­seksi val­ta­kir­jaksi.

Val­ta­kir­jaan ote­taan usein myös ehto omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­sestä, puo­li­soi­den avio-oi­keu­desta ja en­nak­ko­pe­rin­nöstä. Il­mai­nen lah­ja­kir­ja­malli ei on hyvin yk­sin­ker­tais­tettu muoto eikä si­sällä lain­kaan ehtoja.

⚠️ Mikäli käytät alla olevaa lah­ja­kir­ja­mal­lia, huo­mioi, että lahja kat­so­taan sil­loin olevan en­nak­ko­pe­rin­töä sekä si­säl­ty­vän avio-oi­keu­den pii­riin. Lah­jan­saa­jan pe­rin­tö­osuus täl­löin pie­ne­nee, ja lahja voi joutua avio­puo­li­son omis­tuk­seen avio­erossa.

Lah­ja­kirja

Lah­ja­nan­taja

Matti Mei­kä­läi­nen (000000-1234)

Lah­jan­saaja

Erkki Esi­merkki (000000-1234)

Lah­joi­tuk­sen kohde

Teuvo Te­rä­vän maa­laama ar­vo­taulu "Aa­tok­sia".

Lahjan arvo

Lahjan arvo on 6 000,00 €.

Paikka ja aika

01.01.2022

Al­le­kir­joi­tus

Matti Mei­kä­läi­nen

⚠️ Lah­ja­kir­jan il­mai­nen malli toimii ai­noas­taan esi­merk­kinä. Suo­sit­te­lemme te­ke­mään lah­ja­kir­jan asian­tun­ti­jan kanssa. Esi­mer­kiksi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa laadit het­kessä pä­te­vän lah­ja­kir­jan. Näin si­säl­ly­tät var­masti oikeat ehdot lah­ja­kir­jaan ja saat siitä eniten irti.

Kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­nen osissa

Tie­sitkö, että kiin­teis­tön voi lah­joit­taa osissa? Yleensä osissa lah­joit­ta­mi­nen teh­dään lah­ja­ve­ro­jen mi­ni­moi­mi­seksi. Lah­jan­saaja voi vas­taa­not­taa sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta ve­ro­va­paasti 4 999 euroa kolmen vuoden aikana.

Jos puo­li­sot omis­ta­vat kiin­teis­tön yh­dessä, niin kum­pi­kin voi lah­joit­taa kiin­teis­töstä alle 4 999 euron ar­voi­sen osuu­den ve­ro­va­paasti.

💡 Kiin­teis­tön lah­joi­tus pitää tehdä kir­jal­li­sesti, jotta omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­nen voi­daan kir­jata. Kir­jaa­mi­nen teh­dään Maan­mit­taus­lai­tok­sella.

Lue lisää: Kiin­teis­tön lah­ja­kirja: pohja

Lah­ja­kir­jan to­dis­ta­mi­nen

Lah­ja­kir­jaan ei yleensä tar­vita to­dis­ta­jia. Asia­kir­joja, joihin tar­vi­taan to­dis­ta­jat, ovat muun muassa avio­ehto, tes­ta­mentti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

To­dis­ta­jat kui­ten­kin tar­vi­taan, jos lah­ja­kir­jassa sul­je­taan pois lah­jan­saa­jien puo­li­soi­den avio-oikeus lah­jaan. Täl­lai­sessa ta­pauk­sessa es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien käyt­tä­mi­nen lah­ja­kir­jassa on pa­kol­lista.

Lah­ja­kirja ei ole pa­kol­li­nen, mutta suo­si­tel­tava

Lah­ja­kirja ei ole täysin pa­kol­li­nen omai­suutta lah­joit­taessa. On erit­täin suo­si­tel­ta­vaa tehdä lah­joi­tus kir­jal­li­sesti, jotta omai­suu­den siir­ty­mi­nen voi­daan to­dis­taa.

Mikäli lah­ja­nan­taja kuolee, on lahjan siir­ty­mi­nen vai­keaa to­dis­taa. Tämä voi ai­heut­taa turhia su­ku­rii­toja. Pa­him­massa ta­pauk­sessa joudut luo­vut­ta­maan lahjan kuo­lin­pe­sälle.

Li­säksi ilman kir­jal­lista lah­ja­kir­jaa ei puo­li­soi­den avio-oi­keutta lah­jaan voi sulkea pois. Puo­li­solla on siis yh­tä­lai­nen oikeus saa­maasi lah­jaan kuin si­nul­la­kin. Myös­kään en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­maa ei ole mah­dol­lista sulkea pois ilman lah­ja­kir­jaa.

💡 Tie­sitkö, että lah­jan­saa­jan pitää tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus, jos lahjan arvo on 5 000 euroa kolmen vuoden aikana tai enem­män.

Voiko lahjan perua?

Lah­jan­lu­pauk­sen voi perua, jos sitä ei ole tehty lah­ja­kir­jassa tai muuten kir­jal­li­sesti. Lah­ja­kir­jaa it­ses­sään ei kui­ten­kaan voi siis perua.

Pätevä lah­ja­kirja Aa­tok­sessa

Var­mistu siitä, että luo­masi lah­ja­kirja on var­masti pätevä. Lisää ehtoja toi­vei­desi mukaan.

Ko­keile, kuinka help­poa lah­ja­kir­jan te­ke­mi­nen on.