Kiin­teis­tön lah­ja­kirja pohja

Kiinteistö lahjana
Marjut Päkki
Marjut
22.12.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Kiin­teis­tön lah­jaan so­vel­tu­vat pää­sään­töi­sesti samat muo­to­vaa­ti­muk­set kuin kiin­teis­tön kaup­paan. Tästä joh­tuen kiin­teis­tön lah­joi­tus tulee myös tehdä kir­jal­li­sessa muo­dossa.

Lah­ja­kir­jan laa­ti­mi­nen on muu­toin­kin aina pe­rus­tel­tua, mutta kiin­teis­tön lahjan ol­lessa ky­seessä on se myös pa­kol­lista.

Kun siis haluat lah­joit­taa kiin­teis­tön lä­hei­sel­lesi, tulee sinun muis­taa huo­mioida kiin­teis­tön lah­joi­tuk­seen koh­dis­tu­vat eri­tyi­set vaa­ti­muk­set.

Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­set

Kiin­teis­tön lahja on kiin­teis­tön vas­tik­kee­ton luo­vu­tus. Lah­jana pi­de­tään myös sel­laista kiin­teis­tön tai sen osan luo­vu­tusta, josta saa­tava vas­tike jää vä­häi­seksi. Täl­laista luo­vu­tusta kut­su­taan lah­jan­luon­tei­seksi luo­vu­tuk­seksi. Kiin­teis­tön lahja luo­vu­te­taan usein lä­hei­sille su­ku­lai­sille, kuten rin­ta­pe­ril­li­sille eli lap­sille.

Kiin­teis­tön lah­ja­kirja on pa­kol­lista laatia sil­loin, kun haluat lah­joit­taa kiin­teis­tön tai osan siitä.

Vaa­ti­mus on eh­do­ton esi­mer­kiksi omis­tusoi­keu­den siir­tä­mi­sen nä­kö­kul­masta. Jotta omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­nen on mah­dol­lista kir­jata Maan­mit­taus­lai­tok­sella, tulee kiin­teis­tön lah­joi­tus tehdä kir­jal­li­sessa muo­dossa. Kiin­teis­tön lah­joi­tuk­sessa lah­ja­kirja tulee siten laatia aina.

Kiin­teis­tön lah­ja­kirja tulee tehdä mu­kail­len kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jaa, sillä kiin­teis­tön lah­joi­tus on kiin­teis­tön kaupan tavoin mää­rä­muo­toi­nen oi­keus­toimi. Kiin­teis­tön kaup­pa­kirja aset­taa siten myös lah­ja­kir­jalle vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set.

Muotoa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set si­säl­ty­vät maa­kaa­reen (540/1995). Muo­to­mää­räyk­sis­tään joh­tuen kiin­teis­tön lahja ei siten ole yk­si­puo­li­nen oi­keus­toimi.

Lah­ja­kir­jasta tulee vä­hin­tään käydä ilmi

  • lah­joi­tus­tar­koi­tus
  • lah­joi­tet­tava kiin­teistö
  • lah­joit­taja
  • lah­jan­saaja

Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan tulee olla sekä lah­joit­ta­jan että lah­jan­saa­jan al­le­kir­joit­tama. Lah­ja­kirja tulee myös päi­vätä. Jos lahja on osit­tain vas­tik­keel­li­nen, täytyy lah­ja­kir­jasta käydä ilmi myös mah­dol­li­sen vas­tik­keen määrä sekä sen suo­ri­tus­tapa.

Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan vah­vis­taa kau­pan­vah­vis­taja kaik­kien al­le­kir­joit­ta­jien ol­lessa läsnä, ellei lah­joi­tusta tehdä maa­kaa­ren 5 luvun 3 §:ssä tar­koi­te­tussa säh­köi­sessä kau­pan­käyn­ti­jär­jes­tel­mässä.

Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jaa varten et tar­vitse to­dis­ta­jia. Koska kau­pan­vah­vis­taja to­dis­taa kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan oi­keaksi, ei hänen li­säk­seen eril­li­sille to­dis­ta­jille ole tar­vetta.

Tar­vit­seeko ope­tella itse? Ei.

Säästä aikaa te­ke­mällä muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tävä, sinun ti­lan­tee­seesi rää­tä­löity asia­kirja Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Luo omasi tästä:

Muut ehdot kiin­teis­tön lah­ja­kir­jassa

Mikäli lah­jaan liit­tyy mah­dol­li­sesti muita ehtoja, tulee myös ne si­säl­lyt­tää lah­ja­kir­jaan. Muu­toin ehdot eivät ole si­to­via.

  • Lah­ja­kir­jaan voi­daan esi­mer­kiksi si­säl­lyt­tää ehto, jonka mukaan lah­jan­saa­jan avio­puo­li­solla ei ole avio-oi­keutta lah­joi­tet­ta­vaan kiin­teis­töön.
  • Kiin­teis­tön lah­ja­kir­jaan voi myös liit­tää pur­ka­via tai lyk­kää­viä ehtoja.

Lah­ja­nan­taja voi aset­taa lahjan edel­ly­tyk­seksi pur­ka­van ehdon, jonka no­jalla lahjaa on mah­dol­lista vaatia ta­kai­sin, ellei ehto to­teudu. Pur­kava ehto voi olla muun muassa lah­jaan ase­tettu tar­koi­te­mää­räys, jonka no­jalla lah­jan­saa­jan on esi­mer­kiksi käy­tet­tävä kiin­teis­töä hy­vän­te­ke­väi­syys­tar­koi­tuk­seen tai muu­toin lahja voi­daan purkaa.

Lah­ja­nan­ta­jan pur­kuoi­keus kui­ten­kin kat­keaa, mikäli lah­jan­saaja on jo luo­vut­ta­nut kiin­teis­tön eteen­päin toi­selle hen­ki­lölle.

Lyk­kää­vällä eh­dolla lah­ja­nan­taja voi vuo­ros­taan pi­dät­tää oi­keu­den kiin­teis­töön niin kauan, että luo­vu­tuk­selle ase­tettu ehto täy­te­tään lah­jan­saa­jan toi­mesta.

Kiin­teistö lah­ja­ve­ro­tuk­sessa

Lah­jan­saaja voi olla myös lah­ja­ve­ro­vel­vol­li­nen. Näin on sil­loin, kun lahjan arvo ylit­tää pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­lain (378/1940) mu­kai­sen ve­ro­na­lai­sen lah­joi­tuk­sen määrän.

Lah­ja­ve­ron pe­rus­teena on kiin­teis­tö­omai­suu­den käypä arvo ve­ro­vel­vol­li­suu­den al­ka­mi­sen het­kellä.

Kiin­teis­tön lah­joit­taja voi ha­lu­tes­saan pi­dät­tää hal­lin­ta­oi­keu­den kiin­teis­töön. Näin toi­mi­malla hän voi pie­nen­tää mah­dol­li­sesti lah­jan­saa­jan mak­set­ta­vaksi tu­le­vaa lah­ja­ve­roa, sillä pi­dä­tyk­sen myötä lah­ja­ve­ron määrää las­ket­taessa voi lahjan ar­vosta vä­hen­tää hal­lin­ta­oi­keu­den arvon.

Myös kiin­teis­tön lah­joit­ta­mi­nen osissa on mah­dol­lista. Täl­lai­sel­la­kin rat­kai­sulla voi­daan vai­kut­taa lah­ja­ve­ron mää­rään sitä vä­hen­tä­västi, sillä voit saada sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta ve­ro­va­paasti vain 4 999 euroa kolmen vuoden ajalta ve­ro­va­paasti.

Lue lisää: Vinkit lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen

Kiin­teis­tön lahjan suhde en­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­maan

Jos van­hempi lah­joit­taa lap­sel­leen kiin­teis­tön, pi­de­tään sitä pää­sään­töi­sesti saajan en­nak­ko­pe­rin­tönä.

Täl­lai­nen olet­tama pois­tuu, jos lah­ja­kir­jaan ote­taan mai­ninta, että ky­sei­nen lahja ei ole saa­jansa en­nak­ko­pe­rin­töä. Lah­ja­nan­taja voi siten päät­tää, kat­so­taanko lah­joi­tet­tava kiin­teistö saajan en­nak­ko­pe­rin­nöksi vai ei.

Jos lah­ja­kirja ei si­sällä mai­nin­taa en­nak­ko­pe­rin­nöstä, kat­so­taan lah­joi­tettu kiin­teistö pää­sään­töi­sesti saa­jansa en­nak­ko­pe­rin­nöksi, jol­loin se li­sä­tään hänen pe­rin­tö­osuu­teensa lah­ja­nan­ta­jan kuo­le­man jäl­keen.

En­nak­ko­pe­rin­nön arvo vä­hen­tää siten lah­jan­saa­jan pe­rin­tö­osaa. Li­säksi mah­dol­li­sen lah­ja­ve­ron li­säksi hän voi joutua mak­sa­maan myös pe­rin­tö­ve­roa.

Näin ollen oli kyse sitten en­nak­ko­pe­rin­nöstä tai ei, kiin­teis­tön lah­ja­kir­jassa kan­nat­taa aina joka ta­pauk­sessa mai­nita, onko kyse en­nak­ko­pe­rin­nöstä vai lah­jasta. Näin toi­mi­malla voi­daan vält­tää mah­dol­li­set tul­kin­nan­va­rai­suu­det tai pie­nen­tää mah­dol­li­sia lah­jan­saa­jalle koi­tu­via ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Lue lisää: Tes­ta­mentti ja en­nak­ko­pe­rintö

Kiin­teis­tön lahja: lah­joi­tuk­sen jäl­keen

Kiin­teis­tön lah­jalla on joi­ta­kin vai­ku­tuk­sia myös lah­ja­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen.

Kiin­teis­tön lah­joi­tuk­sen jäl­keen lah­jan­saa­jan tulee hakea kiin­teis­tön kaupan tavoin lah­joi­te­tulle kiin­teis­tölle lain­huu­toa kuuden kuu­kau­den si­sällä saan­nosta eli lah­joi­tuk­sesta.

Li­säksi jos lah­jan­saaja lai­min­löisi lah­ja­kir­jaan si­säl­ly­te­tyn olen­nai­sen ehdon, olisi kiin­teis­tön lahja mah­dol­lista purkaa lah­joi­tuk­sen jäl­keen.

Kiin­teis­tön lah­ja­kirja pohja – il­mai­nen esi­merkki

Kä­sit­te­lemme kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan muotoa vielä yleis­luon­toi­sen esi­merk­ki­poh­jan kautta. Pohja si­säl­tää ai­em­min mai­ni­tut lah­ja­kir­jan pe­rus­osat.

⚠️ Esi­merkki on täysin ku­vit­teel­li­nen emmekä suo­sit­tele sitä käy­tet­tä­väksi sel­lai­se­naan. Tar­koi­tuk­semme on ai­noas­taan ha­vain­nol­lis­taa kiin­teis­tön lah­ja­kir­jan muotoa.

Lah­ja­kirja

Lah­ja­nan­taja

Matti Mei­kä­läi­nen (xxxxxx-xxxx)
An­nan­katu 7
00010 Hel­sinki

Lah­jan­saaja

Maija Mei­kä­läi­nen (xxxxxx-xxxx)
Ber­tan­katu 8
00450 Hel­sinki

Lah­joi­tuk­sen kohde

Hel­sin­gin kau­pun­gin Puo­ti­lan kau­pun­gin­osassa si­jait­seva maa­ti­la­kiin­teistö (kiin­teis­tö­tun­nus xxx-xx-x-xx, jäl­jem­pänä ”Kiin­teistö”) kaik­kine pi­ha­ra­ken­nuk­si­neen.

Lah­joi­tus

Lah­joi­tan tällä lah­ja­kir­jalla tyt­tä­rel­leni Maija Mei­kä­läi­selle vas­tik­keetta omis­ta­mani Kiin­teis­tön. Omis­tusoi­keus koh­teena ole­vaan kiin­teis­töön siir­tyy hä­nelle lah­ja­kir­jan al­le­kir­joi­tus­het­kellä.

En­nak­ko­pe­rintö

Tämä kiin­teistö ei ole lah­jan­saa­jan en­nak­ko­pe­rin­töä.

Avio-oikeus

Maija Mei­kä­läi­sen puo­li­solla ei ole avio-oi­keutta lah­joi­tet­ta­vaan kiin­teis­töön eikä sen tuot­toon.

Paikka ja aika

Hel­sinki DD.WW.YYYY

Al­le­kir­joi­tuk­set

Matti Mei­kä­läi­nen                        Maija Mei­kä­läi­nen