Lah­ja­ve­roil­moi­tus – ohjeet ja vinkit

Muki höyryävää teetä
Timjami Nyyssönen
Timjami
22.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Voit joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa, jos saa­masi lahjan arvo on riit­tä­vän suuri tai sil­loin, jos saat useita ar­vok­kaita lah­joja sa­malta hen­ki­löltä. Täl­löin lah­jasta täytyy tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­nolle.

Tästä ar­tik­ke­lista saat hyviä vink­kejä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Mil­loin lah­ja­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?

Sinun on teh­tävä lah­ja­ve­roil­moi­tus, jos:

  • saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa tai enem­män
  • saat sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta 3 vuoden aikana useita lah­joja, joiden arvo on yh­teensä 5 000 euroa tai enem­män.

Esi­merkki: Isä lah­joit­taa rahaa tyt­tä­rel­leen

Jaakko lah­joit­taa tyt­tä­rel­leen 3 000 euron ra­ha­lah­jan 1.1.2020. Jaakko lah­joit­taa tyt­tä­rel­leen toiset 3 000 euroa 1.1.2021. Lah­jo­jen yh­tei­sarvo on siis 6 000 euroa.

Koska 5 000 euron raja tulee täy­teen, tyt­tä­ren tulee tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus 1.1.2021 saa­mas­taan lah­jasta ja il­moit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sessa myös 1.1.2020 saatu lahja ja sen arvo.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mis­vel­vol­li­suus mää­räy­tyy siis lahjan arvon mukaan. Jos lahjan tai sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta saa­tu­jen usei­den lah­jo­jen yh­tei­sarvo on alle 5 000 euroa, ei lah­ja­ve­roil­moi­tusta tar­vitse tehdä.

⚠️ Ve­ro­hal­linto voi kui­ten­kin erik­seen pyytää lah­ja­ve­roil­moi­tusta myös lah­joista, joiden arvo on alle 5 000 euroa

Lah­ja­kirja hel­posti Aa­tok­sesta

Miten to­dis­tat lahjan arvon ve­rot­ta­jalle?

Laadi pätevä lah­ja­kirja heti val­miiksi. Pääset ko­kei­le­maan lah­ja­kir­jan te­ke­mistä alta klik­kaa­malla “Aloita”.

Kuka tekee lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen?

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen tekee lah­jan­saaja. Lah­jan­saa­jan tulee toi­mit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­toon kolmen kuu­kau­den ku­luessa lah­joi­tus­päi­västä.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus kan­nat­taa täyt­tää huo­lel­li­sesti. Jos lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sessa on puut­teita tai vir­heitä tai annat sen myö­hässä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tusta.

Myös alai­käi­sen hen­ki­lön täytyy maksaa lah­ja­ve­roa, mikäli lahjan arvo on yli 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

💡 Jos lahjan saa hen­kilö, jolla on edun­val­voja, lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen voi tehdä myös edun­val­voja. Esi­mer­kiksi lapsen huol­ta­jana toi­miva van­hempi voi siis tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen alai­käi­sen lap­sensa puo­lesta.

Lahjan mää­rit­tely lah­ja­ve­ro­tuk­sessa

Lah­ja­ve­ro­tuk­sessa lahjan mää­ri­telmä poik­keaa osin siitä, mitä ar­ki­kie­lessä ylei­sesti miel­le­tään lah­jana.

Ta­van­omais­ten lah­jo­jen li­säksi ve­ro­tuk­sessa voi­daan pitää lah­jana esi­mer­kiksi lah­jan­luon­teista kaup­paa. Jos siis esi­mer­kiksi ostat van­hem­piesi 200 000 euron ar­voi­sen talon 10 000 eu­rolla, voi Ve­ro­hal­linto pitää talon arvon ja kaup­pa­hin­nan ero­tusta eli 190 000 euroa van­hem­mil­tasi saa­tuna ve­ro­tet­ta­vana lah­jana.

Myös lainaa voi­daan pitää ve­ro­tuk­sessa lah­jana, jos olo­suh­teista voi­daan pää­tellä, ettei lainaa alun pe­rin­kään ollut tar­koi­tus maksaa ta­kai­sin.

⚠️ Aiotko lah­joit­taa omai­suutta avio­puo­li­sol­lesi? Muis­ta­han, että lah­ja­vero koskee myös avio­puo­li­soita.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus koskee omai­suutta, jonka arvo on vä­hin­tään 5 000 €

Lah­jan­saa­jan täytyy tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus läh­tö­koh­tai­sesti kai­kista lah­joista, joiden arvo on vä­hin­tään 5 000 euroa. Lah­ja­ve­roil­moi­tus­vel­vol­li­suus syntyy myös useista sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta saa­duista lah­joista, jos niiden arvo on vä­hin­tään 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Tähän pää­sään­töön on kui­ten­kin muu­tama mer­kit­tävä poik­keus.

Lah­ja­ve­roa ei tar­vitse maksaa:

  • lah­jasta, joka on käy­tetty toisen kas­va­tusta tai kou­lu­tusta varten
  • ta­van­omai­sesta koti-ir­tai­mis­tosta, jos sen arvo on alle 4 000 euroa

Esi­merkki 1: Lahja ela­tusta tai kou­lu­tusta varten

Van­hempi voi maksaa esi­mer­kiksi ai­kui­sen lap­sensa asun­non vuo­kran ja tar­vit­ta­vat kou­lu­vä­li­neet ilman, että näistä jou­du­taan mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

Täl­lai­nen lahja täytyy kui­ten­kin antaa sel­lai­sessa muo­dossa, ettei lahjaa voida käyt­tää muuhun kuin tähän tar­koi­tuk­seen: van­hem­man täy­tyisi siis esi­mer­kiksi maksaa vuokra suo­raan vuo­kra­nan­ta­jalle, ja ostaa kou­lu­vä­li­neet lap­sensa puo­lesta.

Jos van­hempi an­taisi vuo­kra­ra­hat suo­raan kä­tei­senä lap­sel­leen, pi­det­täi­siin tätä lah­ja­ve­ron alai­sena ra­ha­lah­jana.

Esi­merkki 2: Lah­jana ta­van­omai­nen koti-ir­tai­misto

Voit lah­joit­taa 1 000 euron ar­voi­sen soh­vasi ja 1 000 euron ar­voi­sen sän­kysi ys­tä­väl­lesi (arvo yh­teensä 2 000 euroa) ilman, että tätä huo­mioi­daan lah­ja­ve­ro­tuk­sessa.

Voit siis edel­leen lah­joit­taa ys­tä­väl­lesi alle 5 000 euroa ve­ro­va­paasti kolmen vuoden aikana. Voit siis lah­joit­taa ys­tä­väl­lesi kolmen vuoden aikana sohvan ja sängyn li­säksi myös 4 500 euron ar­voi­sen kellon ilman, että ys­tä­väsi joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

⚠️ Mikäli lah­jaan si­säl­tyy maa­tila tai yritys, ja lah­jan­saaja aikoo jatkaa tätä toi­min­taa, lah­jan­saaja voi saada hy­väk­seen ns. su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nuk­sen. Huo­jen­nus voi vä­hen­tää mak­set­ta­vaksi tu­le­van lah­ja­ve­ron määrää, ja lisätä lah­ja­ve­ron mak­suai­kaa.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen

Lah­jan­saaja voi tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen joko säh­köi­sesti Ve­ro­hal­lin­non Oma­Vero-pal­ve­lussa tai pa­pe­ri­sesti Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keilla.

Voit lä­het­tää lo­mak­keilla tehdyn lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­nolle pos­titse.

💡 Löydät yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­seen Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta.

Mitä lah­ja­ve­roil­moi­tus si­säl­tää?

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­seen mer­ki­tään olen­nai­set tiedot lah­jan­saa­jasta, lah­ja­nan­ta­jasta, sekä lahjan tie­doista.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen edel­lyt­tää myös sitä, että lah­jan­saaja tietää esi­mer­kiksi lah­ja­nan­ta­jan hen­ki­lö­tun­nuk­sen, tai jos lahja on saatu yri­tyk­seltä, yri­tyk­sen Y-tun­nuk­sen.

Lah­jan­saa­jan tulee il­moit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sessa su­ku­lai­suus­suhde lah­ja­nan­ta­jaan, sekä lahjan arvo ja lah­joi­tus­päivä. Su­ku­lai­suus­suhde on olen­nai­nen tieto, koska se vai­kut­taa lah­ja­ve­ron mää­rään.

Lah­jan­saa­jan täytyy yk­si­löidä lah­jana saa­mansa omai­suus tar­kasti lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sessa. Esi­mer­kiksi lah­jana saa­dusta kiin­teis­töstä täytyy il­moit­taa kiin­teis­tön kiin­teis­tö­tun­nus, kiin­teis­töstä lah­jana saatu osuus, sekä osuu­den arvo.

Lah­jasta mah­dol­li­sesti laa­dit­tua lah­ja­kir­jaa ei yleensä tar­vitse toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­nolle.

Va­paa­eh­toi­nen lah­ja­ve­roil­moi­tus

Lah­ja­ve­roil­moi­tus kan­nat­taa joskus tehdä myös va­paa­eh­toi­sesti eli sil­loin, kun se ei ole lahjan arvon vuoksi pa­kol­lista. Jos lahjan arvo on siis alle 5 000 euroa, ei tämä tar­koita sitä, et­teikö lah­ja­ve­roil­moi­tusta kan­nat­taisi tehdä.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­sen etuna on se, että täl­löin lah­jalle vah­vis­te­taan arvo ve­ro­tuk­sessa. Tätä lahjan arvoa voi­daan myö­hem­min käyt­tää lahjan han­kin­ta­me­nona, jos lahja myy­dään eteen­päin.

Va­paa­eh­toi­sella lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sella voi­daan siis tie­tyissä ti­lan­teissa alen­taa mak­set­ta­vaksi tu­le­vaa luo­vu­tus­voit­to­ve­ron määrää.

Lah­ja­kirja to­dis­taa, että omai­suus on vaih­ta­nut omis­ta­jaa

Lah­ja­kir­jan avulla voit to­dis­taa, että olet saanut omai­suutta lah­jaksi. Mikäli lah­ja­nan­taja kuolee, ei su­ku­lais­ten kesken ai­heudu rii­toja, sillä voit osoit­taa lah­ja­kir­jalla saa­neesi omai­suu­den lah­jaksi.

Lah­ja­kirja to­dis­taa myös ve­rot­ta­jalle lahjan arvon, mikä on tär­keää, mikäli joudut mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­kir­jassa on myös mah­dol­lista mää­ri­tellä, mikäli et halua lahjan olevan en­nak­ko­pe­rin­töä. Lahja tul­ki­taan ta­val­li­sesti au­to­maat­ti­sesti en­nak­ko­pe­rin­nöksi, mutta tämän voi oi­kaista lah­ja­kir­jalla.

Voit luoda tar­pei­siisi so­pi­van lah­ja­kir­jan heti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu rää­tä­löi lah­ja­kir­jan tar­pei­siisi sekä tar­joaa ehtoja li­sät­tä­väksi, kuten onko lahja en­nak­ko­pe­rintö vai ei, ja sul­ke­taanko lahja avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle, jol­loin lah­jan­saa­jan puo­liso ei ole siihen oi­keu­tettu.

Lah­ja­kir­jan hinta on 69 euroa.

Lah­ja­kirja on heti valmis – voitte al­le­kir­joit­taa sen säh­köi­sesti.