Lah­ja­ve­roil­moi­tus – ohjeet ja vinkit

Muki höyryävää teetä
Timjami Nyyssönen
Timjami
22.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Voit joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa, jos saa­ma­si lahjan arvo on riit­tä­vän suuri tai sil­loin, jos saat useita ar­vok­kai­ta lah­jo­ja sa­mal­ta hen­ki­löl­tä. Täl­löin lah­jas­ta täytyy tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­nol­le.

Tästä ar­tik­ke­lis­ta saat hyviä vink­ke­jä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Mil­loin lah­ja­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?

Sinun on teh­tä­vä lah­ja­ve­roil­moi­tus, jos:

  • saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa tai enem­män
  • saat sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta 3 vuoden aikana useita lah­jo­ja, joiden arvo on yh­teen­sä 5 000 euroa tai enem­män.

Esi­merk­ki: Isä lah­joit­taa rahaa tyt­tä­rel­leen

Jaakko lah­joit­taa tyt­tä­rel­leen 3 000 euron ra­ha­lah­jan 1.1.2020. Jaakko lah­joit­taa tyt­tä­rel­leen toiset 3 000 euroa 1.1.2021. Lah­jo­jen yh­tei­sar­vo on siis 6 000 euroa.

Koska 5 000 euron raja tulee täy­teen, tyt­tä­ren tulee tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus 1.1.2021 saa­mas­taan lah­jas­ta ja il­moit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tuk­ses­sa myös 1.1.2020 saatu lahja ja sen arvo.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mis­vel­vol­li­suus mää­räy­tyy siis lahjan arvon mukaan. Jos lahjan tai sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta saa­tu­jen usei­den lah­jo­jen yh­tei­sar­vo on alle 5 000 euroa, ei lah­ja­ve­roil­moi­tus­ta tar­vit­se tehdä.

⚠️ Ve­ro­hal­lin­to voi kui­ten­kin erik­seen pyytää lah­ja­ve­roil­moi­tus­ta myös lah­jois­ta, joiden arvo on alle 5 000 euroa

Lah­ja­kir­ja hel­pos­ti Aa­tok­ses­ta

Miten to­dis­tat lahjan arvon ve­rot­ta­jal­le?

Laadi pätevä lah­ja­kir­ja heti val­miik­si. Pääset ko­kei­le­maan lah­ja­kir­jan te­ke­mis­tä alta klik­kaa­mal­la “Aloita”.

Kuka tekee lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen?

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen tekee lah­jan­saa­ja. Lah­jan­saa­jan tulee toi­mit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­toon kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa lah­joi­tus­päi­väs­tä.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus kan­nat­taa täyt­tää huo­lel­li­ses­ti. Jos lah­ja­ve­roil­moi­tuk­ses­sa on puut­tei­ta tai vir­hei­tä tai annat sen myö­häs­sä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tus­ta.

Myös alai­käi­sen hen­ki­lön täytyy maksaa lah­ja­ve­roa, mikäli lahjan arvo on yli 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

💡 Jos lahjan saa hen­ki­lö, jolla on edun­val­vo­ja, lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen voi tehdä myös edun­val­vo­ja. Esi­mer­kik­si lapsen huol­ta­ja­na toi­mi­va van­hem­pi voi siis tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen alai­käi­sen lap­sen­sa puo­les­ta.

Lahjan mää­rit­te­ly lah­ja­ve­ro­tuk­ses­sa

Lah­ja­ve­ro­tuk­ses­sa lahjan mää­ri­tel­mä poik­ke­aa osin siitä, mitä ar­kikie­les­sä ylei­ses­ti miel­le­tään lah­ja­na.

Ta­van­omais­ten lah­jo­jen li­säk­si ve­ro­tuk­ses­sa voi­daan pitää lah­ja­na esi­mer­kik­si lah­jan­luon­teis­ta kaup­paa. Jos siis esi­mer­kik­si ostat van­hem­pie­si 200 000 euron ar­voi­sen talon 10 000 eu­rol­la, voi Ve­ro­hal­lin­to pitää talon arvon ja kaup­pa­hin­nan ero­tus­ta eli 190 000 euroa van­hem­mil­ta­si saa­tu­na ve­ro­tet­ta­va­na lah­ja­na.

Myös lainaa voi­daan pitää ve­ro­tuk­ses­sa lah­ja­na, jos olo­suh­teis­ta voi­daan pää­tel­lä, ettei lainaa alun pe­rin­kään ollut tar­koi­tus maksaa ta­kai­sin. 

⚠️ Aiotko lah­joit­taa omai­suut­ta avio­puo­li­sol­le­si? Muis­ta­han, että lah­ja­ve­ro koskee myös avio­puo­li­soi­ta. 

Lah­ja­ve­roil­moi­tus koskee omai­suut­ta, jonka arvo on vä­hin­tään 5 000 €

Lah­jan­saa­jan täytyy tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tus läh­tö­koh­tai­ses­ti kai­kis­ta lah­jois­ta, joiden arvo on vä­hin­tään 5 000 euroa. Lah­ja­ve­roil­moi­tus­vel­vol­li­suus syntyy myös useis­ta sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta saa­duis­ta lah­jois­ta, jos niiden arvo on vä­hin­tään 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Tähän pää­sään­töön on kui­ten­kin muu­ta­ma mer­kit­tä­vä poik­keus.

Lah­ja­ve­roa ei tar­vit­se maksaa:

  • lah­jas­ta, joka on käy­tet­ty toisen kas­va­tus­ta tai kou­lu­tus­ta varten
  • ta­van­omai­ses­ta koti-ir­tai­mis­tos­ta, jos sen arvo on alle 4 000 euroa

Esi­merk­ki 1: Lahja ela­tus­ta tai kou­lu­tus­ta varten

Van­hem­pi voi maksaa esi­mer­kik­si ai­kui­sen lap­sen­sa asun­non vuo­kran ja tar­vit­ta­vat kou­lu­vä­li­neet ilman, että näistä jou­du­taan mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

Täl­lai­nen lahja täytyy kui­ten­kin antaa sel­lai­ses­sa muo­dos­sa, ettei lahjaa voida käyt­tää muuhun kuin tähän tar­koi­tuk­seen: van­hem­man täy­tyi­si siis esi­mer­kik­si maksaa vuokra suo­raan vuo­kra­nan­ta­jal­le, ja ostaa kou­lu­vä­li­neet lap­sen­sa puo­les­ta.

Jos van­hem­pi an­tai­si vuo­krara­hat suo­raan kä­tei­se­nä lap­sel­leen, pi­det­täi­siin tätä lah­ja­ve­ron alai­se­na ra­ha­lah­ja­na.

Esi­merk­ki 2: Lah­ja­na ta­van­omai­nen koti-ir­tai­mis­to

Voit lah­joit­taa 1 000 euron ar­voi­sen soh­va­si ja 1 000 euron ar­voi­sen sän­ky­si ys­tä­väl­le­si (arvo yh­teen­sä 2 000 euroa) ilman, että tätä huo­mioi­daan lah­ja­ve­ro­tuk­ses­sa.

Voit siis edel­leen lah­joit­taa ys­tä­väl­le­si alle 5 000 euroa ve­ro­va­paas­ti kolmen vuoden aikana. Voit siis lah­joit­taa ys­tä­väl­le­si kolmen vuoden aikana sohvan ja sängyn li­säk­si myös 4 500 euron ar­voi­sen kellon ilman, että ys­tä­vä­si joutuu mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

⚠️ Mikäli lah­jaan si­säl­tyy maa­ti­la tai yritys, ja lah­jan­saa­ja aikoo jatkaa tätä toi­min­taa, lah­jan­saa­ja voi saada hy­väk­seen ns. su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nuk­sen. Huo­jen­nus voi vä­hen­tää mak­set­ta­vak­si tu­le­van lah­ja­ve­ron määrää, ja lisätä lah­ja­ve­ron mak­suai­kaa.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen

Lah­jan­saa­ja voi tehdä lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen joko säh­köi­ses­ti Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa tai pa­pe­ri­ses­ti Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keil­la.

Voit lä­het­tää lo­mak­keil­la tehdyn lah­ja­ve­roil­moi­tus Ve­ro­hal­lin­nol­le pos­tit­se.

💡 Löydät yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­seen Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta.

Mitä lah­ja­ve­roil­moi­tus si­säl­tää?

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­seen mer­ki­tään olen­nai­set tiedot lah­jan­saa­jas­ta, lah­ja­nan­ta­jas­ta, sekä lahjan tie­dois­ta.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen edel­lyt­tää myös sitä, että lah­jan­saa­ja tietää esi­mer­kik­si lah­ja­nan­ta­jan hen­ki­lö­tun­nuk­sen, tai jos lahja on saatu yri­tyk­sel­tä, yri­tyk­sen Y-tun­nuk­sen.

Lah­jan­saa­jan tulee il­moit­taa lah­ja­ve­roil­moi­tuk­ses­sa su­ku­lai­suus­suh­de lah­ja­nan­ta­jaan, sekä lahjan arvo ja lah­joi­tus­päi­vä. Su­ku­lai­suus­suh­de on olen­nai­nen tieto, koska se vai­kut­taa lah­ja­ve­ron mää­rään.

Lah­jan­saa­jan täytyy yk­si­löi­dä lah­ja­na saa­man­sa omai­suus tar­kas­ti lah­ja­ve­roil­moi­tuk­ses­sa. Esi­mer­kik­si lah­ja­na saa­dus­ta kiin­teis­tös­tä täytyy il­moit­taa kiin­teis­tön kiin­teis­tö­tun­nus, kiin­teis­tös­tä lah­ja­na saatu osuus, sekä osuu­den arvo.

Lah­jas­ta mah­dol­li­ses­ti laa­dit­tua lah­ja­kir­jaa ei yleen­sä tar­vit­se toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­nol­le.

Va­paa­eh­toi­nen lah­ja­ve­roil­moi­tus

Lah­ja­ve­roil­moi­tus kan­nat­taa joskus tehdä myös va­paa­eh­toi­ses­ti eli sil­loin, kun se ei ole lahjan arvon vuoksi pa­kol­lis­ta. Jos lahjan arvo on siis alle 5 000 euroa, ei tämä tar­koi­ta sitä, et­tei­kö lah­ja­ve­roil­moi­tus­ta kan­nat­tai­si tehdä.

Lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­sen etuna on se, että täl­löin lah­jal­le vah­vis­te­taan arvo ve­ro­tuk­ses­sa. Tätä lahjan arvoa voi­daan myö­hem­min käyt­tää lahjan han­kin­ta­me­no­na, jos lahja myy­dään eteen­päin.

Va­paa­eh­toi­sel­la lah­ja­ve­roil­moi­tuk­sel­la voi­daan siis tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa alen­taa mak­set­ta­vak­si tu­le­vaa luo­vu­tus­voit­to­ve­ron määrää.

Lah­ja­kir­ja to­dis­taa, että omai­suus on vaih­ta­nut omis­ta­jaa

Lah­ja­kir­jan avulla voit to­dis­taa, että olet saanut omai­suut­ta lah­jak­si. Mikäli lah­ja­nan­ta­ja kuolee, ei su­ku­lais­ten kesken ai­heu­du rii­to­ja, sillä voit osoit­taa lah­ja­kir­jal­la saa­nee­si omai­suu­den lah­jak­si.

Lah­ja­kir­ja to­dis­taa myös ve­rot­ta­jal­le lahjan arvon, mikä on tär­ke­ää, mikäli joudut mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­kir­jas­sa on myös mah­dol­lis­ta mää­ri­tel­lä, mikäli et halua lahjan olevan en­nak­ko­pe­rin­töä. Lahja tul­ki­taan ta­val­li­ses­ti au­to­maat­ti­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­nök­si, mutta tämän voi oi­kais­ta lah­ja­kir­jal­la.

Voit luoda tar­pei­sii­si so­pi­van lah­ja­kir­jan heti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hin­taan 49 euroa. Pal­ve­lu rää­tä­löi lah­ja­kir­jan tar­pei­sii­si sekä tar­jo­aa ehtoja li­sät­tä­väk­si, kuten onko lahja en­nak­ko­pe­rin­tö vai ei, ja sul­ke­taan­ko lahja avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le, jol­loin lah­jan­saa­jan puo­li­so ei ole siihen oi­keu­tet­tu.

Lah­ja­kir­ja on heti valmis – voitte al­le­kir­joit­taa sen säh­köi­ses­ti.