Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus työn­te­ki­jäl­le

Irtisanomisilmoitus, työntekijä ja työnantaja
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tois­tai­sek­si voi­mas­sa oleva työ­so­pi­mus päät­tyy ta­val­li­ses­ti so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­seen. Katso, mitä kaik­kea ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus si­säl­tää.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sel­la työn­te­ki­jä il­moit­taa työ­nan­ta­jal­le ha­lua­van­sa lo­pet­taa tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevan työ­suh­teen­sa. Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus on si­säl­löl­tään yk­sin­ker­tai­nen – voit katsoa mallia alla ole­vas­ta ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen esi­mer­kis­tä.

Li­säk­si ker­rom­me, mil­loin kir­jal­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen on suo­ta­vaa, täy­tyy­kö työn­te­ki­jän kertoa syy ir­ti­sa­nou­tu­mi­sel­le ja kuinka pitkä ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on.

Täy­tyy­kö ir­ti­sa­nou­tu­mi­sel­le olla jokin syy?

Työn­te­ki­jän ei tar­vit­se il­moit­taa mitään syytä työ­so­pi­muk­sen­sa ir­ti­sa­no­mi­sel­le. Kun työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen­sa, se päät­tyy ir­ti­sa­no­mi­sa­jan ku­lut­tua.

Työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen on täysin yk­si­puo­lis­ta; työ­nan­ta­jan ei tar­vit­se erik­seen hy­väk­syä työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus­ta.

Työ­nan­ta­ja ei siis voi myös­kään vas­tus­taa työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta.

Lue lisää: Miten vuo­si­lo­ma­la­ki mää­räy­tyy?

Pi­tää­kö ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus antaa kir­jal­li­ses­ti?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on läh­tö­koh­tai­ses­ti va­paa­muo­toi­nen, eli sitä ei ole pakko antaa kir­jal­li­ses­ti.

Pää­sään­tö­nä kui­ten­kin on, että ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on an­net­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Jos il­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ei ole mah­dol­lis­ta, se voi­daan kui­ten­kin toi­mit­taa myös kir­jeit­se tai säh­köi­ses­ti.

Säh­köi­nen il­moi­tus voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan tar­joa­man säh­köi­sen ir­ti­sa­nou­tu­mis­lo­mak­keen käyt­tä­mis­tä, tai ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta säh­kö­pos­tit­se.

Jos ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus toi­mi­te­taan kir­jeit­se, il­moi­tus olisi hyvä toi­mit­taa kir­jat­tu­na kir­jee­nä. Näin työn­te­ki­jä voi var­mis­taa, että kirje on var­mas­ti saa­pu­nut työ­nan­ta­jal­le.

Kir­jeit­se tai säh­köi­ses­ti lä­he­te­tyn il­moi­tuk­sen kat­so­taan tul­leen vas­taa­not­ta­jan tie­toon vii­meis­tään seit­se­män­te­nä päi­vä­nä sen jäl­keen, kun il­moi­tus on lä­he­tet­ty.

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus­ta ei tule toi­mit­taa teks­ti­vies­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Kir­jal­li­sen ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen suo­si­tel­ta­vaa

Vaikka ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus voi­daan antaa myös suul­li­ses­ti, on kir­jal­li­sen il­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen hyvin suo­si­tel­ta­vaa: ilman kir­jal­lis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen to­dis­ta­mi­nen voi olla jäl­ki­kä­teen han­ka­laa.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­ses­sa on hyvä huo­mioi­da, että näyt­tö­vel­vol­li­suus ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­ta on siihen ve­toa­val­la ta­hol­la: ir­ti­sa­nou­tu­neen työn­te­ki­jän täytyy siis pystyä tar­vit­taes­sa osoit­ta­maan, että hän on toi­mit­ta­nut ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen­sa työ­nan­ta­jal­le.

Esi­mer­kik­si työ­pai­kal­la rii­ta­ti­lan­teen yh­tey­des­sä ta­pah­tu­nut suul­li­nen ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen voi jäl­ki­kä­teen he­rät­tää ky­sy­myk­siä siitä, oliko työn­te­ki­jä to­sis­saan ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­taan.

Kaik­kein tur­val­li­sin­ta ja sel­kein­tä on siis tehdä ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus kir­jal­li­ses­ti sil­loin­kin, kun il­moi­tus toi­mi­te­taan työ­nan­ta­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Näin ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­ta ja sen tar­kas­ta ajan­koh­das­ta on jokin kir­jal­li­nen to­dis­te, johon voi­daan tar­vit­taes­sa vedota.

Lue lisää: Mitä ve­ro­vä­hen­nyk­siä etä­työs­sä voi tehdä?

Ke­nel­le ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus tulee toi­mit­taa?

Työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus tulee toi­mit­taa työ­nan­ta­jal­le tai tämän edus­ta­jal­le. Työn­te­ki­jä voi siis toi­mit­taa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen­sa esi­mer­kik­si lä­him­mäl­le esi­hen­ki­löl­le.

Mitä tie­to­ja ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen tulee si­säl­tää?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on si­säl­löl­tään varsin yk­sin­ker­tai­nen, joten riit­tää, että työn­te­ki­jä kir­joit­taa siihen muu­ta­man olen­nai­sen tiedon.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­seen kan­nat­taa si­säl­lyt­tää ai­na­kin:

  • työn­te­ki­jän nimi
  • työ­nan­ta­jan nimi
  • päi­vä­mää­rä, jol­loin työn­te­ki­jä haluaa työ­suh­teen päät­ty­vän

Li­säk­si on jär­ke­vää ottaa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­seen työ­nan­ta­jan al­le­kir­joi­tus. Näin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­ses­sa on kir­jal­li­nen to­dis­te siitä, että työ­nan­ta­ja on vas­taa­not­ta­nut il­moi­tuk­sen.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus voikin olla jär­ke­vää laatia kah­te­na kap­pa­lee­na, jotta työn­te­ki­jä ja työ­nan­ta­ja saavat omat al­le­kir­joi­te­tut kap­pa­leen­sa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­ses­ta.

💡 Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lis­ta; olen­nais­ta on, että työ­nan­ta­ja on to­dis­tet­ta­vas­ti saanut tiedon työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­ta.

💡Voit myös ha­lu­tes­sa­si pyytää säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­see­si.

Miten ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus kan­nat­taa ajoit­taa?

Työn­te­ki­jä voi antaa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen­sa mil­loin ta­han­sa, eikä il­moi­tus­ta tar­vit­se suun­ni­tel­la etu­kä­teen.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen an­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus, jotta työn­te­ki­jä saa pää­tet­tyä työ­suh­teen ha­lut­tu­na ajan­koh­ta­na. Tällä on eri­tyis­tä mer­ki­tys­tä sil­loin, kun työn­te­ki­jä on siir­ty­mäs­sä uuteen työ­paik­kaan.

💡 Huo­mioi siis ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus, kun sovit uuden työsi aloi­tus­päi­vä­mää­rää.

Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen pe­ruu­tus

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen pe­ruut­ta­mi­nen edel­lyt­tää työ­nan­ta­jan suos­tu­mus­ta. Kun työn­te­ki­jä on toi­mit­ta­nut ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen työ­nan­ta­jal­le, työn­te­ki­jä ei voi enää yk­si­puo­li­ses­ti perua ir­ti­sa­nou­tu­mis­taan.

Työ­suh­de päät­tyy siis ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jäl­keen, jos työ­nan­ta­ja ei suostu ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen pe­ruut­ta­mi­seen.

Kuinka pitkä ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­ses­sa työn­te­ki­jän on hyvä huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti ir­ti­sa­no­mi­sai­ka. Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka määrää, mil­loin työ­suh­de voi ai­kai­sin­taan päät­tyä työ­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­sen jäl­keen.

Työn­te­ko jatkuu siis läh­tö­koh­tai­ses­ti nor­maa­lis­ti ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen­kin, ja työ­suh­de päät­tyy vasta ir­ti­sa­no­mi­sa­jan ku­lut­tua.

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka mää­räy­tyy yleen­sä työ­eh­to­so­pi­muk­sen tai työ­so­pi­muk­sen mukaan.

Mikäli so­pi­muk­ses­sa ei kui­ten­kaan ole mai­nin­taa ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta, nou­da­te­taan ir­ti­sa­no­mi­sa­jan suh­teen läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­so­pi­mus­la­kia. Työ­so­pi­mus­lain mukaan ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on vä­hin­tään 14 päivää. Ir­ti­sa­no­mi­sa­jan tar­kem­pi pituus mää­räy­tyy työ­suh­teen keston pe­rus­teel­la.

⚠️ Huo­mioi kui­ten­kin, ettei työ­so­pi­mus­la­kia so­vel­le­ta kai­kil­la aloil­la. Työ­so­pi­mus­la­kia ei so­vel­le­ta esi­mer­kik­si val­tion tai kunnan vi­ran­hal­ti­joi­hin, vaan näillä aloil­la ir­ti­sa­no­mi­sai­ka mää­räy­tyy omien eri­kois­la­kien­sa mu­kai­ses­ti.

Esi­merk­ki ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­ses­ta

Alla löydät yk­sin­ker­tai­sen esi­mer­kin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­ses­ta.

IR­TI­SA­NOU­TU­MI­SIL­MOI­TUS MALLI

Työn­te­ki­jä

Nimi: Tommi Työn­te­ki­jä
Hen­ki­lö­tun­nus: 12345-678A
Lä­hio­soi­te: Työn­te­ki­jän­ku­ja 12 A
Pos­ti­nu­me­ro ja -toi­mi­paik­ka: 12345, Toi­mi­paik­ka

Työ­nan­ta­ja

Nimi: Työ­nan­ta­jay­ri­tys Oy
Y-tunnus: 1234567-8
Lä­hio­soi­te: Työ­nan­ta­jan­ka­tu 17 C
Pos­ti­nu­me­ro ja -toi­mi­paik­ka: 12345, Toi­mi­paik­ka

Työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noo työ­suh­teen­sa Työ­nan­ta­jaan. Työn­te­ki­jän työ­suh­de päät­tyy 06.03.2023.

Tätä ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus­ta on laa­dit­tu kaksi (2) al­le­kir­joi­tet­tua kap­pa­let­ta, yksi kum­mal­le­kin työ­suh­teen os­a­puo­lel­le.

_____________________________

Työn­te­ki­jän al­le­kir­joi­tus ja ni­men­sel­ven­nys

_____________________________

Työ­nan­ta­jan al­le­kir­joi­tus ja ni­men­sel­ven­nys

Paikka ja aika: xx.xx.xxxx, Paikka

Turvaa elä­mä­si Aa­tok­ses­sa

Val­tao­sal­la suo­ma­lai­sis­ta on eri­lai­sia va­kuu­tuk­sia siltä va­ral­ta, että jotain sat­tui­si. Har­vem­mal­la kui­ten­kaan on tär­keim­piä la­kia­sia­kir­jo­ja laa­dit­tu­na sen va­ral­ta, kun jotain sattuu.

La­kia­sia­kir­jat aut­ta­vat mää­rit­te­le­mään en­nal­ta mm., kuinka haluat asioi­ta­si hoi­det­ta­van, kun et itse siihen enää kykene (edun­val­von­ta­val­tuu­tus), miten haluat omai­suu­te­si ja­kaan­tu­van kuol­les­sa­si (tes­ta­ment­ti), tai mikä omai­suus on yh­teis­tä puo­li­son kanssa ja mikä omaa (avio­eh­to).

Aa­tok­sel­ta saat aina il­mais­ta la­ki­neu­von­taa chatin tai säh­kö­pos­tin kautta.

Laadi elä­mä­si tär­keim­mät asia­kir­jat heti.