Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus työn­te­ki­jälle

Irtisanomisilmoitus, työntekijä ja työnantaja
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tois­tai­seksi voi­massa oleva työ­so­pi­mus päät­tyy ta­val­li­sesti so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­seen. Katso, mitä kaik­kea ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus si­säl­tää.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sella työn­te­kijä il­moit­taa työ­nan­ta­jalle ha­lua­vansa lo­pet­taa tois­tai­seksi voi­massa olevan työ­suh­teensa. Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus on si­säl­löl­tään yk­sin­ker­tai­nen – voit katsoa mallia alla ole­vasta ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen esi­mer­kistä.

Li­säksi ker­romme, mil­loin kir­jal­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen on suo­ta­vaa, täy­tyykö työn­te­ki­jän kertoa syy ir­ti­sa­nou­tu­mi­selle ja kuinka pitkä ir­ti­sa­no­mi­saika on.

Täy­tyykö ir­ti­sa­nou­tu­mi­selle olla jokin syy?

Työn­te­ki­jän ei tar­vitse il­moit­taa mitään syytä työ­so­pi­muk­sensa ir­ti­sa­no­mi­selle. Kun työn­te­kijä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sensa, se päät­tyy ir­ti­sa­no­mi­sa­jan ku­lut­tua.

Työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen on täysin yk­si­puo­lista; työ­nan­ta­jan ei tar­vitse erik­seen hy­väk­syä työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tusta.

Työ­nan­taja ei siis voi myös­kään vas­tus­taa työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mista.

Lue lisää: Miten vuo­si­lo­ma­laki mää­räy­tyy? ja Työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu huo­leh­tii työ­pai­kan tur­val­li­suu­desta

Pi­tääkö ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus antaa kir­jal­li­sesti?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on läh­tö­koh­tai­sesti va­paa­muo­toi­nen, eli sitä ei ole pakko antaa kir­jal­li­sesti.

Pää­sään­tönä kui­ten­kin on, että ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on an­net­tava hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Jos il­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­sesti ei ole mah­dol­lista, se voi­daan kui­ten­kin toi­mit­taa myös kir­jeitse tai säh­köi­sesti.

Säh­köi­nen il­moi­tus voi tar­koit­taa esi­mer­kiksi työ­nan­ta­jan tar­joa­man säh­köi­sen ir­ti­sa­nou­tu­mis­lo­mak­keen käyt­tä­mistä, tai ir­ti­sa­nou­tu­mista säh­kö­pos­titse.

Jos ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus toi­mi­te­taan kir­jeitse, il­moi­tus olisi hyvä toi­mit­taa kir­jat­tuna kir­jeenä. Näin työn­te­kijä voi var­mis­taa, että kirje on var­masti saa­pu­nut työ­nan­ta­jalle.

Kir­jeitse tai säh­köi­sesti lä­he­te­tyn il­moi­tuk­sen kat­so­taan tul­leen vas­taa­not­ta­jan tie­toon vii­meis­tään seit­se­män­tenä päi­vänä sen jäl­keen, kun il­moi­tus on lä­he­tetty.

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tusta ei tule toi­mit­taa teks­ti­vies­tin vä­li­tyk­sellä.

Kir­jal­li­sen ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen suo­si­tel­ta­vaa

Vaikka ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus voi­daan antaa myös suul­li­sesti, on kir­jal­li­sen il­moi­tuk­sen käyt­tä­mi­nen hyvin suo­si­tel­ta­vaa: ilman kir­jal­lista ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tusta ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen to­dis­ta­mi­nen voi olla jäl­ki­kä­teen han­ka­laa.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sessa on hyvä huo­mioida, että näyt­tö­vel­vol­li­suus ir­ti­sa­nou­tu­mi­sesta on siihen ve­toa­valla ta­holla: ir­ti­sa­nou­tu­neen työn­te­ki­jän täytyy siis pystyä tar­vit­taessa osoit­ta­maan, että hän on toi­mit­ta­nut ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sensa työ­nan­ta­jalle.

Esi­mer­kiksi työ­pai­kalla rii­ta­ti­lan­teen yh­tey­dessä ta­pah­tu­nut suul­li­nen ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen voi jäl­ki­kä­teen he­rät­tää ky­sy­myk­siä siitä, oliko työn­te­kijä to­sis­saan ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­taan.

Kaik­kein tur­val­li­sinta ja sel­keintä on siis tehdä ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus kir­jal­li­sesti sil­loin­kin, kun il­moi­tus toi­mi­te­taan työ­nan­ta­jalle hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Näin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sesta ja sen tar­kasta ajan­koh­dasta on jokin kir­jal­li­nen to­diste, johon voi­daan tar­vit­taessa vedota.

Lue lisää: Mitä ve­ro­vä­hen­nyk­siä etä­työssä voi tehdä?

Ke­nelle ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus tulee toi­mit­taa?

Työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus tulee toi­mit­taa työ­nan­ta­jalle tai tämän edus­ta­jalle. Työn­te­kijä voi siis toi­mit­taa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sensa esi­mer­kiksi lä­him­mälle esi­hen­ki­lölle.

Mitä tie­toja ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen tulee si­säl­tää?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus on si­säl­löl­tään varsin yk­sin­ker­tai­nen, joten riit­tää, että työn­te­kijä kir­joit­taa siihen muu­ta­man olen­nai­sen tiedon.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­seen kan­nat­taa si­säl­lyt­tää ai­na­kin:

  • työn­te­ki­jän nimi
  • työ­nan­ta­jan nimi
  • päi­vä­määrä, jol­loin työn­te­kijä haluaa työ­suh­teen päät­ty­vän

Li­säksi on jär­ke­vää ottaa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­seen työ­nan­ta­jan al­le­kir­joi­tus. Näin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sessa on kir­jal­li­nen to­diste siitä, että työ­nan­taja on vas­taa­not­ta­nut il­moi­tuk­sen.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus voikin olla jär­ke­vää laatia kah­tena kap­pa­leena, jotta työn­te­kijä ja työ­nan­taja saavat omat al­le­kir­joi­te­tut kap­pa­leensa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sesta.

💡 Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­nen ei ole kui­ten­kaan pa­kol­lista; olen­naista on, että työ­nan­taja on to­dis­tet­ta­vasti saanut tiedon työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sesta.

💡Voit myös ha­lu­tes­sasi pyytää säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­seesi.

Miten ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tus kan­nat­taa ajoit­taa?

Työn­te­kijä voi antaa ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sensa mil­loin ta­hansa, eikä il­moi­tusta tar­vitse suun­ni­tella etu­kä­teen.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen an­ta­mi­sessa kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioida eri­tyi­sesti ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus, jotta työn­te­kijä saa pää­tet­tyä työ­suh­teen ha­lut­tuna ajan­koh­tana. Tällä on eri­tyistä mer­ki­tystä sil­loin, kun työn­te­kijä on siir­ty­mässä uuteen työ­paik­kaan.

💡 Huo­mioi siis ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus, kun sovit uuden työsi aloi­tus­päi­vä­mää­rää.

Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen pe­ruu­tus

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen pe­ruut­ta­mi­nen edel­lyt­tää työ­nan­ta­jan suos­tu­musta. Kun työn­te­kijä on toi­mit­ta­nut ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen työ­nan­ta­jalle, työn­te­kijä ei voi enää yk­si­puo­li­sesti perua ir­ti­sa­nou­tu­mis­taan.

Työ­suhde päät­tyy siis ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jäl­keen, jos työ­nan­taja ei suostu ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen pe­ruut­ta­mi­seen.

Kuinka pitkä ir­ti­sa­no­mi­saika on?

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sessa työn­te­ki­jän on hyvä huo­mioida eri­tyi­sesti ir­ti­sa­no­mi­saika. Ir­ti­sa­no­mi­saika määrää, mil­loin työ­suhde voi ai­kai­sin­taan päät­tyä työ­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­sen jäl­keen.

Työn­teko jatkuu siis läh­tö­koh­tai­sesti nor­maa­listi ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen­kin, ja työ­suhde päät­tyy vasta ir­ti­sa­no­mi­sa­jan ku­lut­tua.

Ir­ti­sa­no­mi­saika mää­räy­tyy yleensä työ­eh­to­so­pi­muk­sen tai työ­so­pi­muk­sen mukaan.

Mikäli so­pi­muk­sessa ei kui­ten­kaan ole mai­nin­taa ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta, nou­da­te­taan ir­ti­sa­no­mi­sa­jan suh­teen läh­tö­koh­tai­sesti työ­so­pi­mus­la­kia. Työ­so­pi­mus­lain mukaan ir­ti­sa­no­mi­saika on vä­hin­tään 14 päivää. Ir­ti­sa­no­mi­sa­jan tar­kempi pituus mää­räy­tyy työ­suh­teen keston pe­rus­teella.

⚠️ Huo­mioi kui­ten­kin, ettei työ­so­pi­mus­la­kia so­vel­leta kai­killa aloilla. Työ­so­pi­mus­la­kia ei so­vel­leta esi­mer­kiksi val­tion tai kunnan vi­ran­hal­ti­joi­hin, vaan näillä aloilla ir­ti­sa­no­mi­saika mää­räy­tyy omien eri­kois­la­kiensa mu­kai­sesti.

Esi­merkki ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sesta

Alla löydät yk­sin­ker­tai­sen esi­mer­kin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sesta.

IR­TI­SA­NOU­TU­MI­SIL­MOI­TUS MALLI

Työn­te­kijä

Nimi: Tommi Työn­te­kijä
Hen­ki­lö­tun­nus: 12345-678A
Lä­hio­soite: Työn­te­ki­jän­kuja 12 A
Pos­ti­nu­mero ja -toi­mi­paikka: 12345, Toi­mi­paikka

Työ­nan­taja

Nimi: Työ­nan­ta­jay­ri­tys Oy
Y-tunnus: 1234567-8
Lä­hio­soite: Työ­nan­ta­jan­katu 17 C
Pos­ti­nu­mero ja -toi­mi­paikka: 12345, Toi­mi­paikka

Työn­te­kijä ir­ti­sa­noo työ­suh­teensa Työ­nan­ta­jaan. Työn­te­ki­jän työ­suhde päät­tyy 06.03.2023.

Tätä ir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tusta on laa­dittu kaksi (2) al­le­kir­joi­tet­tua kap­pa­letta, yksi kum­mal­le­kin työ­suh­teen os­a­puo­lelle.

_____________________________

Työn­te­ki­jän al­le­kir­joi­tus ja ni­men­sel­ven­nys

_____________________________

Työ­nan­ta­jan al­le­kir­joi­tus ja ni­men­sel­ven­nys

Paikka ja aika: xx.xx.xxxx, Paikka

Turvaa elä­mäsi Aa­tok­sessa

Val­tao­salla suo­ma­lai­sista on eri­lai­sia va­kuu­tuk­sia siltä va­ralta, että jotain sat­tuisi. Har­vem­malla kui­ten­kaan on tär­keim­piä la­kia­sia­kir­joja laa­dit­tuna sen va­ralta, kun jotain sattuu.

La­kia­sia­kir­jat aut­ta­vat mää­rit­te­le­mään en­nalta mm., kuinka haluat asioi­tasi hoi­det­ta­van, kun et itse siihen enää kykene (edun­val­von­ta­val­tuu­tus), miten haluat omai­suu­tesi ja­kaan­tu­van kuol­les­sasi (tes­ta­mentti), tai mikä omai­suus on yh­teistä puo­li­son kanssa ja mikä omaa (avio­ehto).

Aa­tok­selta saat aina il­maista la­ki­neu­von­taa chatin tai säh­kö­pos­tin kautta.

Laadi elä­mäsi tär­keim­mät asia­kir­jat heti.