Etätyö: ve­ro­vä­hen­nys ja ve­roil­moi­tuk­sen täyttö

Etätyössä kotona
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
11.5.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set voivat he­rät­tää paljon ky­sy­myk­siä. Mikäli mah­dol­lis­ta, kan­nat­taa vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa etä­työs­tä ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Vuo­sit­tai­nen säästö voi olla satoja tai jopa tu­han­sia euroja.

Etä­työs­tä syntyy usein eri­lai­sia kus­tan­nuk­sia – työs­ken­te­ly kotona ku­lut­taa sähköä ja voit joutua hank­ki­maan esi­mer­kik­si ko­ti­toi­mis­tol­le uuden er­go­no­mi­sen työ­pis­teen.

Iloi­nen uu­ti­nen on, että etä­työ­läi­se­nä saat vä­hen­tää monia etä­työs­tä ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia ve­ro­tuk­ses­sa­si ja tehdä ve­ro­vä­hen­nyk­siä.

Tar­kis­ta, mihin etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­siin olet oi­keu­tet­tu

Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää maalis-huh­ti­kuus­sa jo­kai­sel­le ve­ron­mak­sa­jal­le esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen.  

Ve­roil­moi­tus kan­nat­taa aina tar­kis­taa huo­lel­li­ses­ti, sillä siihen on saat­ta­nut lip­sah­taa vir­hei­tä tai sen si­säl­tä­mät tiedot voivat olla puut­teel­li­sia esi­mer­kik­si ve­ro­vä­hen­nys­ten osalta. 

Jo­kai­nen pal­kan­saa­ja saa au­to­maat­ti­ses­ti 750 euron tu­lon­hank­ki­mis­vä­hen­nyk­sen, mutta tätä suu­rem­mat kulut pitää il­moit­taa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na ve­rot­ta­jal­le erik­seen. 

Etä­töis­sä voit vä­hen­tää tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na:

 • Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen
 • Kulut työ­vä­li­neis­tä 
 • Kulut tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sis­tä joko osit­tain tai koko­naan

Lue lisää: Pää­oma­tu­lot ja an­sio­tu­lot – kes­kei­sim­mät erot

Työ­huo­ne­vä­hen­nys

Ni­mes­tään huo­li­mat­ta työ­huo­ne­vä­hen­nys ei edel­ly­tä, että käy­tös­sä­si olisi eril­li­nen työs­ken­te­lyyn tar­koi­tet­tu tila.

Sen voi siis saada, vaikka asuisi yk­siös­sä tai tekisi töi­tään ko­din­hoi­to­huo­nees­sa tai ma­kuu­huo­neen nurk­kauk­ses­sa.  

Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen voi tehdä kah­del­la tapaa

1. Kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys

Kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys kattaa au­to­maat­ti­ses­ti työ­huo­neen vuo­kran, valon, sähkön, lämmön ja sii­vouk­sen. Myös ka­lus­teet si­säl­ty­vät kaa­va­mai­seen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­seen eli niitä ei voi enää vä­hen­tää erik­seen. 

Kaa­va­mai­sen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen määrä mää­räy­tyy seu­raa­vas­ti:

 • Mikäli teet etä­työ­tä koko­päi­väi­ses­ti eli yli 50 % kai­kis­ta työ­päi­vis­tä, voit saada 920 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen. 
 • Mikäli teet etä­työ­tä kor­kein­taan 50 % kai­kis­ta työ­päi­vis­tä, voit saada 460 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen. 
 • Mikäli teet etä­työ­tä sa­tun­nai­ses­ti, voit saada 230 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen.

Ku­luis­ta ei tar­vit­se esit­tää ve­rot­ta­jal­le sel­vi­tyk­siä tai do­ku­ment­te­ja. 

2. Vä­hen­nys to­del­lis­ten ku­lu­jen mukaan

Teetkö etä­töi­tä eri­tyi­sen paljon? Täl­löin sinun kan­nat­taa valita vä­hen­nys to­del­lis­ten ku­lu­jen mukaan, jol­loin voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa työ­huo­nee­seen hank­ki­ma­si ka­lus­teet sekä sen ai­heut­ta­mat vuokra-, va­lais­tus- ja läm­mi­tys­ku­lut. 

Pyy­det­täes­sä sinun on esi­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le sel­vi­tyk­set edellä mai­ni­tuis­ta ku­luis­ta.  

Muis­tat­han, että mikäli han­kin­nan hinta on yli 1200 euroa, tulee se vä­hen­tää 25 % suu­rui­si­na vuo­sit­tai­si­na pois­toi­na. 

Esi­merk­ki: työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen voi saada myös etä­työ­mat­kan ajalta

Liisa ja Markku te­ke­vät etä­töi­tä ko­to­naan Es­poos­sa. Syksyn saa­vut­tua he päät­tä­vät to­teut­taa unel­man­sa ja lähteä kuu­kau­den etä­työ­mat­kal­le Lap­piin Le­vi­tun­tu­rin ku­pee­seen. Matka on mah­dol­li­nen myös ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta, sillä he mo­lem­mat saavat kaa­va­mai­sen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen etä­työ­ti­la­ti­la­na toi­mi­vas­ta vuo­kra­mö­kis­tään.

Lue lisää: työ­mat­ka ja ve­ro­vä­hen­nys

Ve­ro­vä­hen­nys työ­vä­li­neis­tä

Etä­työs­ken­te­lyä varten han­kit­tu­jen työ­vä­li­nei­den ve­ro­koh­te­lu riip­puu vä­li­nei­den omis­tusoi­keu­des­ta eli os­tit­ko vä­li­neet itse vai lai­na­si­ko tai lah­joit­ti­ko työ­nan­ta­ja ne käyt­töö­si? 

 • Hankit työ­vä­li­neet itse: voit vä­hen­tää niiden han­kin­ta-, huolto- ja kor­jaus­ku­lut tu­lon­hank­ki­mis­ku­lui­na, mikäli työ­vä­li­nei­tä käy­te­tään enim­mäk­seen työhön. Yli 1 200 euron han­kin­nat pitää vä­hen­tää 25 % vuo­sit­tai­si­na pois­toi­na. 
 • Työ­nan­ta­jal­ta lai­na­tut työ­vä­li­neet: mikäli työ­vä­li­nei­den omis­tusoi­keus säilyy työ­nan­ta­jal­la eli ne ovat si­nul­la vain lai­nas­sa, et saa niistä ve­ro­na­lais­ta etua. 
 • Työ­nan­ta­jan hank­kii työ­vä­li­neet omis­tuk­see­si: si­nul­le omis­tuk­seen lah­joi­tet­tu­jen työ­vä­li­nei­den käypä arvo on palk­kaa, jonka työ­nan­ta­ja il­moit­taa tu­lo­re­kis­te­riin.

Esi­merk­ki: työ­vä­li­nei­den vä­hen­tä­mi­nen ve­ro­tuk­ses­sa

Antti tekee etä­töi­tä sa­tun­nai­ses­ti eli alle 50 % työ­päi­vis­tä. Etä­työ­päi­viä varten hän hank­kii itse uuden hiiren ja näp­päi­mis­tön, joiden han­kin­ta­hin­ta on yh­teen­sä 100 euroa. Työ­nan­ta­jal­ta hän saa lai­naan muut tar­vit­ta­vat lait­teet.  

Tu­lon­hank­ki­mis­me­not ovat siis yh­teen­sä 560 euroa = työ­vä­li­nei­den hank­ki­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kulut 100 euroa + työ­huo­ne­vä­hen­nys 460 euroa.

Kuluja ei tar­vit­se il­moit­taa ve­ro­tuk­ses­sa, sillä jo­kai­nen ve­ron­mak­sa­ja saa au­to­maat­ti­ses­ti 750 euron tu­lon­hank­ki­mis­vä­hen­nyk­sen.  

Ve­ro­vä­hen­nys in­ter­ne­tis­tä

Hank­ki­ma­si in­ter­ne­tin ai­heut­ta­mia kus­tan­nuk­sia voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa seu­raa­vas­ti: 

 • 50 % kus­tan­nuk­sis­ta, jos yhteys on osit­tai­ses­sa työ­käy­tös­sä. 
 • 100 % kus­tan­nuk­sis­ta, jos yhteys on pää­asial­li­ses­sa työ­käy­tös­sä.

Mikäli puo­li­sot käyt­tä­vät samaa yh­teyt­tä tu­lon­han­kin­nas­sa, vä­hen­nys­ku­lut puo­li­te­taan. 

Jos työ­nan­ta­ja korvaa verk­ko­yh­tey­des­tä koi­tu­vat kus­tan­nuk­set, on kor­vaus ve­ro­na­lais­ta tuloa sekä työ­käy­tön että yk­si­tyis­käy­tön osalta. 

Jos työ­nan­ta­ja hank­kii net­tiyh­tey­den si­nul­le työ­käyt­töö­si, etu on ve­ro­va­paa­ta sekä työ- että yk­si­tyis­käy­tön osalta. 

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nys: muis­ti­lis­ta

Etätyö on tullut osaksi suo­ma­lais­ta työ­elä­mää. Etä­töi­hin liit­ty­vät ve­ro­asiat voivat kui­ten­kin vielä tuntua vie­rail­ta, joten koko­sim­me listan ku­luis­ta, jotka voit ti­lan­tees­ta riip­puen vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa. 

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set

KuluOikeus vä­hen­nyk­seen?Li­sä­tie­dot
Työ­huo­neen kulutSähkö-, läm­mi­tys-, vuokra-, valo- ja sii­vous­ku­lut
Työ­huo­neen ka­lus­teetItse han­kit­tu­jen ka­lus­tei­den han­kin­ta-, huolto- ja kor­jaus­ku­lut
Työ­vä­li­neet✅/❌Itse han­ki­tut työ­vä­li­neet voi vä­hen­tää
Tie­to­lii­ken­neyh­tey­det✅/❌Itse han­ki­tun yh­tey­den voi vä­hen­tää joko koko­naan tai osit­tain
Mat­ka­ku­lutVoit vä­hen­tää niiden päi­vien mat­ka­ku­lut, jol­loin käyt työ­pai­kal­la
Kas­vo­mas­kitLä­hi­työ­päi­vien itse os­te­tut maskit voi vä­hen­tää mat­ka­ku­lui­na
Am­mat­ti­kir­jal­li­suusMikäli tar­peel­li­nen am­mat­ti­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­sek­si
Kou­lu­tusEsi­mer­kik­si kurs­si­mak­su, matka-, ma­te­ri­aa­li- ja ma­joi­tus­ku­lut
Las­ten­hoi­to✅/❌Jos joudut läh­te­mään töihin ja tar­vit­set ko­tii­si las­ten­hoi­ta­jan
Toi­mis­to­vaat­teetVain tur­vavaat­teet, vir­ka­pu­vut jne. vä­hen­nys­kel­poi­sia

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­pal­ve­lus­sa

Ve­ro­vä­hen­nys­ten il­moit­ta­mi­nen on help­poa Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ro-verk­ko­pal­ve­lus­sa, jonne voit kir­jau­tua joko pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la. 

Ohei­sia vink­ke­jä seu­raa­mal­la voit kir­ja­ta vä­hen­nyk­set Oma­Ve­ros­sa:

 1. Mer­kit­se etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set koh­taan ”Muut vä­hen­nyk­set” ve­roil­moi­tuk­ses­sa. 
 2. Mer­kit­se työ­huo­ne­vä­hen­nys koh­taan ”Työ­huo­ne­vä­hen­nys”. 
 3. Mer­kit­se työ­vä­li­nei­den kulut koh­taan ”Työ­vä­li­neet”.
 4. Mer­kit­se mah­dol­li­set mat­ka­ku­lut koh­taan ”Mat­ka­ku­lut”.
 5. Mer­kit­se tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kulut koh­taan ”Muut kulut”.

Muis­tat­han, että tu­lon­hank­ki­mis­me­no­ja tulee il­moit­taa vain, jos menot ylit­tä­vät 750 euroa

Esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen ei voi läh­tö­koh­tai­ses­ti liit­tää liit­tei­tä tai kir­joit­taa va­paa­muo­toi­sia sel­vi­tyk­siä. Kun täy­den­nät esi­täy­tet­tyä ve­roil­moi­tus­ta, ole siis tark­ka­na, että mer­kit­set tiedot oi­kei­siin täyt­tö­kent­tiin. 

Mikäli haluat tutus­tua tar­kem­min etä­työn ve­ro­tuk­sel­li­siin kie­mu­roi­hin, lisää tietoa vä­hen­nyk­sis­tä ja muista ve­ro­asiois­ta löytyy Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­ta.

Lue lisää: asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu

Yh­dis­tim­me ju­ri­dii­kan ja tek­no­lo­gian, jol­loin tu­lok­se­na on help­po­käyt­töi­nen ja edul­li­nen la­ki­pal­ve­lu. 

Pal­ve­lus­sam­me voit tehdä seu­raa­vat asia­kir­jat:

Li­säk­si hoidat pe­run­kir­joi­tuk­sen ja avio­eron pal­ve­lus­sam­me alusta lop­puun asti – jopa 90 % hal­vem­mal­la pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon nähden.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja turvaa huo­mi­nen!