Etätyö: ve­ro­vä­hen­nys ja ve­roil­moi­tuk­sen täyttö

Etätyössä kotona
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
11.11.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set voivat he­rät­tää paljon ky­sy­myk­siä. Mikäli mah­dol­lista, kan­nat­taa vä­hen­tää ve­ro­tuk­sessa etä­työstä ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Vuo­sit­tai­nen säästö voi olla satoja tai jopa tu­han­sia euroja.

Etä­työstä syntyy usein eri­lai­sia kus­tan­nuk­sia – työs­ken­tely kotona ku­lut­taa sähköä ja voit joutua hank­ki­maan esi­mer­kiksi ko­ti­toi­mis­tolle uuden er­go­no­mi­sen työ­pis­teen.

Iloi­nen uu­ti­nen on, että etä­työ­läi­senä saat vä­hen­tää monia etä­työstä ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia ve­ro­tuk­ses­sasi ja tehdä ve­ro­vä­hen­nyk­siä.

Tar­kista, mihin etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­siin olet oi­keu­tettu

Ve­ro­hal­linto lä­het­tää maalis-huh­ti­kuussa jo­kai­selle ve­ron­mak­sa­jalle esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen.

Ve­roil­moi­tus kan­nat­taa aina tar­kis­taa huo­lel­li­sesti, sillä siihen on saat­ta­nut lip­sah­taa vir­heitä tai sen si­säl­tä­mät tiedot voivat olla puut­teel­li­sia esi­mer­kiksi ve­ro­vä­hen­nys­ten osalta.

Jo­kai­nen pal­kan­saaja saa au­to­maat­ti­sesti 750 euron tu­lon­hank­ki­mis­vä­hen­nyk­sen, mutta tätä suu­rem­mat kulut pitää il­moit­taa tu­lon­hank­ki­mis­me­noina ve­rot­ta­jalle erik­seen.

Etä­töissä voit vä­hen­tää tu­lon­hank­ki­mis­me­noina:

 • Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen
 • Kulut työ­vä­li­neistä 
 • Kulut tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sistä joko osit­tain tai ko­ko­naan

Lue lisää: Pää­oma­tu­lot ja an­sio­tu­lot – kes­kei­sim­mät erot

Työ­huo­ne­vä­hen­nys

Ni­mes­tään huo­li­matta työ­huo­ne­vä­hen­nys ei edel­lytä, että käy­tös­säsi olisi eril­li­nen työs­ken­te­lyyn tar­koi­tettu tila.

Sen voi siis saada, vaikka asuisi yk­siössä tai tekisi töi­tään ko­din­hoi­to­huo­neessa tai ma­kuu­huo­neen nurk­kauk­sessa.

Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen voi tehdä kah­della tapaa

1. Kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys

Kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys kattaa au­to­maat­ti­sesti työ­huo­neen vuo­kran, valon, sähkön, lämmön ja sii­vouk­sen. Myös ka­lus­teet si­säl­ty­vät kaa­va­mai­seen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­seen eli niitä ei voi enää vä­hen­tää erik­seen.

Kaa­va­mai­sen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen määrä mää­räy­tyy seu­raa­vasti:

 • Mikäli teet etä­työtä ko­ko­päi­väi­sesti eli yli 50 % kai­kista työ­päi­vistä, voit saada 920 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen. 
 • Mikäli teet etä­työtä kor­kein­taan 50 % kai­kista työ­päi­vistä, voit saada 460 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen. 
 • Mikäli teet etä­työtä sa­tun­nai­sesti, voit saada 230 euron työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen.

Ku­luista ei tar­vitse esit­tää ve­rot­ta­jalle sel­vi­tyk­siä tai do­ku­ment­teja.

2. Vä­hen­nys to­del­lis­ten ku­lu­jen mukaan

Teetkö etä­töitä eri­tyi­sen paljon? Täl­löin sinun kan­nat­taa valita vä­hen­nys to­del­lis­ten ku­lu­jen mukaan, jol­loin voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­sessa työ­huo­nee­seen hank­ki­masi ka­lus­teet sekä sen ai­heut­ta­mat vuokra-, va­lais­tus- ja läm­mi­tys­ku­lut.

Pyy­det­täessä sinun on esi­tet­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle sel­vi­tyk­set edellä mai­ni­tuista ku­luista.

Muis­tat­han, että mikäli han­kin­nan hinta on yli 1200 euroa, tulee se vä­hen­tää 25 % suu­rui­sina vuo­sit­tai­sina pois­toina.

Esi­merkki: työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen voi saada myös etä­työ­mat­kan ajalta

Liisa ja Markku te­ke­vät etä­töitä ko­to­naan Es­poossa. Syksyn saa­vut­tua he päät­tä­vät to­teut­taa unel­mansa ja lähteä kuu­kau­den etä­työ­mat­kalle Lap­piin Le­vi­tun­tu­rin ku­pee­seen. Matka on mah­dol­li­nen myös ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­masta, sillä he mo­lem­mat saavat kaa­va­mai­sen työ­huo­ne­vä­hen­nyk­sen etä­työ­ti­la­ti­lana toi­mi­vasta vuo­kra­mö­kis­tään.

Lue lisää: työ­matka ja ve­ro­vä­hen­nys

Ve­ro­vä­hen­nys työ­vä­li­neistä

Etä­työs­ken­te­lyä varten han­kit­tu­jen työ­vä­li­nei­den ve­ro­koh­telu riip­puu vä­li­nei­den omis­tusoi­keu­desta eli os­titko vä­li­neet itse vai lai­na­siko tai lah­joit­tiko työ­nan­taja ne käyt­töösi?

 • Hankit työ­vä­li­neet itse: voit vä­hen­tää niiden han­kinta-, huolto- ja kor­jaus­ku­lut tu­lon­hank­ki­mis­ku­luina, mikäli työ­vä­li­neitä käy­te­tään enim­mäk­seen työhön. Yli 1 200 euron han­kin­nat pitää vä­hen­tää 25 % vuo­sit­tai­sina pois­toina. 
 • Työ­nan­ta­jalta lai­na­tut työ­vä­li­neet: mikäli työ­vä­li­nei­den omis­tusoi­keus säilyy työ­nan­ta­jalla eli ne ovat si­nulla vain lai­nassa, et saa niistä ve­ro­na­laista etua. 
 • Työ­nan­ta­jan hank­kii työ­vä­li­neet omis­tuk­seesi: si­nulle omis­tuk­seen lah­joi­tet­tu­jen työ­vä­li­nei­den käypä arvo on palk­kaa, jonka työ­nan­taja il­moit­taa tu­lo­re­kis­te­riin.

Esi­merkki: työ­vä­li­nei­den vä­hen­tä­mi­nen ve­ro­tuk­sessa

Antti tekee etä­töitä sa­tun­nai­sesti eli alle 50 % työ­päi­vistä. Etä­työ­päi­viä varten hän hank­kii itse uuden hiiren ja näp­päi­mis­tön, joiden han­kin­ta­hinta on yh­teensä 100 euroa. Työ­nan­ta­jalta hän saa lai­naan muut tar­vit­ta­vat lait­teet.

Tu­lon­hank­ki­mis­me­not ovat siis yh­teensä 560 euroa = työ­vä­li­nei­den hank­ki­mi­sesta ai­heu­tu­neet kulut 100 euroa + työ­huo­ne­vä­hen­nys 460 euroa.

Kuluja ei tar­vitse il­moit­taa ve­ro­tuk­sessa, sillä jo­kai­nen ve­ron­mak­saja saa au­to­maat­ti­sesti 750 euron tu­lon­hank­ki­mis­vä­hen­nyk­sen.

Ve­ro­vä­hen­nys in­ter­ne­tistä

Hank­ki­masi in­ter­ne­tin ai­heut­ta­mia kus­tan­nuk­sia voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­sessa seu­raa­vasti:

 • 50 % kus­tan­nuk­sista, jos yhteys on osit­tai­sessa työ­käy­tössä. 
 • 100 % kus­tan­nuk­sista, jos yhteys on pää­asial­li­sessa työ­käy­tössä.

Mikäli puo­li­sot käyt­tä­vät samaa yh­teyttä tu­lon­han­kin­nassa, vä­hen­nys­ku­lut puo­li­te­taan.

Jos työ­nan­taja korvaa verk­ko­yh­tey­destä koi­tu­vat kus­tan­nuk­set, on kor­vaus ve­ro­na­laista tuloa sekä työ­käy­tön että yk­si­tyis­käy­tön osalta.

Jos työ­nan­taja hank­kii net­tiyh­tey­den si­nulle työ­käyt­töösi, etu on ve­ro­va­paata sekä työ- että yk­si­tyis­käy­tön osalta.

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nys: muis­ti­lista

Etätyö on tullut osaksi suo­ma­laista työ­elä­mää. Etä­töi­hin liit­ty­vät ve­roa­siat voivat kui­ten­kin vielä tuntua vie­railta, joten ko­ko­simme listan ku­luista, jotka voit ti­lan­teesta riip­puen vä­hen­tää ve­ro­tuk­sessa.

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set

KuluOikeus vä­hen­nyk­seen?Li­sä­tie­dot
Työ­huo­neen kulutSähkö-, läm­mi­tys-, vuokra-, valo- ja sii­vous­ku­lut
Työ­huo­neen ka­lus­teetItse han­kit­tu­jen ka­lus­tei­den han­kinta-, huolto- ja kor­jaus­ku­lut
Työ­vä­li­neet✅/❌Itse han­ki­tut työ­vä­li­neet voi vä­hen­tää
Tie­to­lii­ken­neyh­tey­det✅/❌Itse han­ki­tun yh­tey­den voi vä­hen­tää joko ko­ko­naan tai osit­tain
Mat­ka­ku­lutVoit vä­hen­tää niiden päi­vien mat­ka­ku­lut, jol­loin käyt työ­pai­kalla
Kas­vo­mas­kitLä­hi­työ­päi­vien itse os­te­tut maskit voi vä­hen­tää mat­ka­ku­luina
Am­mat­ti­kir­jal­li­suusMikäli tar­peel­li­nen am­mat­ti­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­seksi
Kou­lu­tusEsi­mer­kiksi kurs­si­maksu, matka-, ma­te­ri­aali- ja ma­joi­tus­ku­lut
Las­ten­hoito✅/❌Jos joudut läh­te­mään töihin ja tar­vit­set ko­tiisi las­ten­hoi­ta­jan
Toi­mis­to­vaat­teetVain tur­va­vaat­teet, vir­ka­pu­vut jne. vä­hen­nys­kel­poi­sia

Etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­pal­ve­lussa

Ve­ro­vä­hen­nys­ten il­moit­ta­mi­nen on help­poa Ve­ro­hal­lin­non Oma­Vero-verk­ko­pal­ve­lussa, jonne voit kir­jau­tua joko pank­ki­tun­nuk­silla tai mo­bii­li­var­men­teella.

Ohei­sia vink­kejä seu­raa­malla voit kir­jata vä­hen­nyk­set Oma­Ve­rossa:

 1. Mer­kitse etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set koh­taan ”Muut vä­hen­nyk­set” ve­roil­moi­tuk­sessa. 
 2. Mer­kitse työ­huo­ne­vä­hen­nys koh­taan ”Työ­huo­ne­vä­hen­nys”. 
 3. Mer­kitse työ­vä­li­nei­den kulut koh­taan ”Työ­vä­li­neet”.
 4. Mer­kitse mah­dol­li­set mat­ka­ku­lut koh­taan ”Mat­ka­ku­lut”.
 5. Mer­kitse tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kulut koh­taan ”Muut kulut”.

Muis­tat­han, että tu­lon­hank­ki­mis­me­noja tulee il­moit­taa vain, jos menot ylit­tä­vät 750 euroa.

Esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen ei voi läh­tö­koh­tai­sesti liit­tää liit­teitä tai kir­joit­taa va­paa­muo­toi­sia sel­vi­tyk­siä. Kun täy­den­nät esi­täy­tet­tyä ve­roil­moi­tusta, ole siis tark­kana, että mer­kit­set tiedot oi­kei­siin täyt­tö­kent­tiin.

Mikäli haluat tu­tus­tua tar­kem­min etä­työn ve­ro­tuk­sel­li­siin kie­mu­roi­hin, lisää tietoa vä­hen­nyk­sistä ja muista ve­ro­asioista löytyy Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuilta.

Lue lisää: asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu

Yh­dis­timme ju­ri­dii­kan ja tek­no­lo­gian, jol­loin tu­lok­sena on help­po­käyt­töi­nen ja edul­li­nen la­ki­pal­velu.

Pal­ve­lus­samme voit tehdä seu­raa­vat asia­kir­jat:

Li­säksi hoidat pe­run­kir­joi­tuk­sen ja avio­eron pal­ve­lus­samme alusta lop­puun asti – jopa 90 % hal­vem­malla pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon nähden.

Tu­tustu pal­ve­lui­himme ja turvaa huo­mi­nen!