Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka - Vinkit työn­te­ki­jäl­le

Mies kantaa salkkua
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka tuo työ­suh­teen os­a­puo­lil­le ta­lou­del­lis­ta turvaa ja aikaa miet­tiä tu­le­vai­suut­ta rau­has­sa. Tie­dät­kö, mitkä te­ki­jät vai­kut­ta­vat ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pi­tuu­teen?

Suo­mes­sa ir­ti­sa­no­mi­sai­ka mää­ri­te­tään työ­so­pi­mus­lais­sa. Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka tar­koit­taa ajan­jak­soa, jonka työn­te­ki­jän on työs­ken­nel­tä­vä sen jäl­keen, kun hänen työ­so­pi­muk­sen­sa on sa­not­tu irti tai hän on itse ir­ti­sa­nou­tu­nut työs­tään.

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ly­hyes­ti

Kaikki työ­suh­teet päät­ty­vät en­nem­min tai myö­hem­min. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevan eli niin sa­no­tun va­ki­tui­sen työ­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, että jom­pi­kum­pi työ­suh­teen os­a­puo­lis­ta ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen.

1. Kun työn­te­ki­jä haluaa ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen

Työn­te­ki­jäl­lä on oikeus ir­ti­sa­nou­tua va­ki­tui­ses­ta työ­suh­tees­taan mil­loin ta­han­sa ilman pe­rus­te­lu­ja. Ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen kan­nat­taa tehdä aina kir­jal­li­ses­ti, jotta asias­ta jää do­ku­ment­ti tal­teen to­dis­teek­si.

💡 Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­ses­sa ei tar­vit­se kertoa syytä työ­suh­teen päät­tä­mi­sel­le. 

2. Kun työ­nan­ta­ja ir­ti­sa­noo työn­te­ki­jän

Työ­nan­ta­jal­la tulee lain mukaan olla asial­li­nen ja pai­na­va syy va­ki­tui­sen työ­suh­teen päät­tä­mi­sel­le.

Hy­väk­syt­ty­jä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­ta ovat muun muassa

 • Ta­lou­del­li­set syyt – esi­mer­kik­si huono ta­lous­ti­lan­ne
 • Tuo­tan­nol­li­set syyt – esi­mer­kik­si huono me­nek­ki 
 • Työn­te­ki­jäs­tä joh­tu­vat syyt – esi­mer­kik­si jat­ku­va myö­häs­te­ly tai työ­vel­voit­tei­den lai­min­lyön­ti

Seu­raa­vat  eivät sen sijaan ole hy­väk­syt­ty­jä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­ta:

 • ras­kaus tai per­he­va­paa 
 • sai­raus, vamma tai ta­pa­tur­ma (ellei työn­te­ki­jän työ­kyky ole hei­ken­ty­nyt oleel­li­ses­ti tai pit­kä­ai­kai­ses­ti)
 • osal­lis­tu­mi­nen työ­tais­te­luun
 • po­liit­ti­nen, us­kon­nol­li­nen tai muu mie­li­pi­de tai yh­teis­kun­nal­li­nen toi­min­ta
 • tur­vau­tu­mi­nen oi­keus­tur­va­kei­noi­hin

Ir­ti­sa­no­mi­sen tai ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen työt eivät kui­ten­kaan pääty vä­lit­tö­mäs­ti, vaan vasta ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jäl­keen. 

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on aina ta­paus­koh­tai­nen – sen pituus riip­puu työ­suh­teen kes­tos­ta, nou­da­tet­ta­vas­ta työ­so­pi­muk­ses­ta sekä siitä kumpi os­a­puo­lis­ta ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen. Os­a­puo­let voivat tie­tyin ra­joi­tuk­sin myös sopia kes­ke­nään ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta ja sen kes­tos­ta. 

💡 Tie­sit­kö, että mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa vain siinä ta­pauk­ses­sa, jos siitä on so­vit­tu erik­seen tai työ­suh­de on kes­tä­nyt yli viisi vuotta?

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka voi vaih­del­la 14 päi­väs­tä 6 kuu­kau­teen

Oma ir­ti­sa­no­mi­sai­ka kan­nat­taa en­sisi­jai­ses­ti tar­kis­taa omasta työ­so­pi­muk­ses­ta.

Mikäli työ­so­pi­muk­ses­sa ei ole kui­ten­kaan so­vit­tu ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pi­tuut­ta, on aika tut­kail­la työ­so­pi­mus­lain sään­nök­siä.  

Työ­so­pi­mus­lain mukaan ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus riip­puu kah­des­ta te­ki­jäs­tä: työ­suh­teen kes­tos­ta sekä siitä, kumpi työ­suh­teen os­a­puo­lis­ta ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen.

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka (työ­nan­ta­ja ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen)

Alta näet työ­so­pi­mus­lain mu­kai­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan, kun työ­nan­ta­ja ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen.

Työ­suh­teen kestoIr­ti­sa­no­mi­sai­ka
Enin­tään vuoden14 päivää
1-4 vuotta1 kuu­kausi
4-8 vuotta2 kuu­kaut­ta
8-12 vuotta4 kuu­kaut­ta
Yli 12 vuotta6 kuu­kaut­ta

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka (työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen)

Alta näet työ­so­pi­mus­lain mu­kai­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan, kun työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen.

Työ­suh­teen kestoIr­ti­sa­no­mi­sai­ka
Enin­tään 5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta30 päivää

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka alkaa kulua seu­raa­va­na päi­vä­nä ir­ti­sa­no­mi­sen toi­mit­ta­mis­ta. Eli mikäli työn­te­ki­jä ir­ti­sa­nou­tuu 1.1.2023 ja hänen koh­dal­laan nou­da­te­taan 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa, päät­tyy työ­suh­de 15.1.2023. 

Jos ir­ti­sa­no­mi­sai­ka las­ke­taan sen sijaan kuu­kausis­sa, vastaa työ­suh­teen päät­ty­mis­päi­vä ir­ti­sa­no­mis­päi­vää. Siten 1.1.2023 ir­ti­sa­nou­tu­neen työn­te­ki­jän vii­mei­nen työ­päi­vä on 1.2.2023, mikäli ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on yhden kuu­kau­den.

Entä jos yritys ajau­tuu kon­kurs­siin? Eri­tyis­ti­lan­tei­den vai­ku­tus ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan

Yri­tys­toi­min­nan poik­keuk­sel­li­sis­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa nou­da­te­taan poik­kea­via ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja. Täl­lai­sia eri­tyis­ti­lan­tei­ta ovat kon­kurs­si, työ­nan­ta­jan kuo­le­ma ja yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­ly.

Eri­tyis­ti­lan­tei­den vai­ku­tus ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan

 • Kon­kurs­si: kon­kurs­sin alet­tua sekä työ­nan­ta­ja että työn­te­ki­jä saavat ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la. Tätä sään­nös­tä so­vel­le­taan myös mää­rä­ai­kai­siin työ­suh­tei­siin. 
 • Yri­tys­sa­nee­raus: työ­nan­ta­jan on yri­tys­sa­nee­rauk­ses­sa nou­da­tet­ta­va kahden kuu­kau­den ja työn­te­ki­jän 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa. Mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa oleva ei voi kui­ten­kaan ir­ti­sa­nou­tua sa­nee­raus­me­net­te­lyn aikana.  
 • Työ­nan­ta­jan kuo­le­ma: työ­nan­ta­jan kuo­le­ma on kon­kurs­siin rin­nas­tet­ta­va eri­tyi­nen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te. Työ­nan­ta­jan kuo­le­man jäl­keen ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on 14 päivää ja ir­ti­sa­no­mi­soi­keus koskee myös mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia.

Liik­keen luo­vu­tus eli yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dos vai­kut­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan puo­les­taan seu­raa­vas­ti: mikäli työn­te­ki­jäl­le on an­net­tu tieto liik­keen luo­vu­tuk­ses­ta alle kuu­kausi ennen luo­vu­tus­päi­vää, voi työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen­sa päät­ty­mään luo­vu­tus­päi­väs­tä alkaen.

Lue lisää: Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa?

Eri alojen ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja  - mitä työ­eh­to­so­pi­muk­se­si kertoo?

Työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­lään raamit, joiden puit­teis­sa töitä teh­dään. Myös työ­suh­tees­sa nou­da­tet­ta­va ir­ti­sa­no­mi­sai­ka mää­räy­tyy en­sisi­jai­ses­ti työ­eh­to­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la eli jo­kai­sen kan­nat­taa tar­kis­taa oma ir­ti­sa­no­mi­sai­ka mah­dol­li­ses­ta työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta.  

Työ­eh­to­so­pi­mus kertoo myös sen, onko ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta mah­dol­lis­ta sopia toisin työn­te­ki­jän hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa työ­so­pi­muk­ses­sa. 

Eri alojen ir­ti­sa­no­mi­sai­ka ja työ­eh­to­so­pi­muk­set

Koko­sim­me listan eri alojen ir­ti­sa­no­mis­ajois­ta työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan

1. Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­tia­lo­jen liitto JHL:n työ­eh­to­so­pi­muk­set

Kunta-alan työ­eh­to­so­pi­mus KVTES:n ir­ti­sa­no­mi­sa­jat nou­dat­ta­vat työ­so­pi­mus­lais­sa mai­nit­tu­ja ylei­siä ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja. 

Yk­si­tyis­ten alojen eri työ­eh­to­so­pi­muk­set ir­ti­sa­no­mi­sai­koi­neen voit tar­kis­taa JHL:n verk­ko­si­vuil­ta.

2. Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM:n työ­eh­to­so­pi­muk­set

Ylei­sis­tä ir­ti­sa­no­mis­ajois­ta poik­kea­vat ir­ti­sa­no­mi­sa­jat ovat käy­tös­sä esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la aloil­la:

 • ap­teek­kia­la 
 • asia­kas­pal­ve­lu- ja te­le­mark­ki­noin­tia­la 
 • ko­ti­ta­lous­ko­ne-, ko­din­tek­niik­ka­huol­to- ja pal­ve­luau­to­maat­tia­la 
 • ku­van­val­mis­ta­moa­la 
 • mat­kai­lu-, ra­vin­to­la- ja vapaa-ajan pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät
 • oh­jel­ma­pal­ve­lua­la

Tar­kis­ta oman alasi ir­ti­sa­no­mi­sa­jat Pamin verk­ko­si­vuil­ta.

3. Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­set

Ylei­siä ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja nou­da­te­taan esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la aloil­la: 

 • puu­tar­ha-ala 
 • met­sä­ko­nea­la 
 • tek­no­lo­gia­teol­li­suus 
 • teks­tii­li- ja muo­tia­la 
 • media- ja pai­noa­la

Voit tar­kis­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­ka­si oman alasi työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta Teol­li­suus­lii­ton verk­ko­si­vuil­ta.

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät vas­tauk­sia ylei­sim­min ky­syt­tyi­hin asioi­hin ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta.

Mitä ir­ti­sa­no­mi­sai­ka tar­koit­taa?

Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka tar­koit­taa sitä aikaa, jonka työ­so­pi­mus pysyy vielä voi­mas­sa ir­ti­sa­no­mi­sen tai ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen. Ir­ti­sa­no­mi­sai­ka riip­puu työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta ja työ­suh­teen pi­tuu­des­ta. 

Onko ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta mah­dol­lis­ta sopia työ­nan­ta­jan kanssa?

Mah­dol­li­suus sopia ir­ti­sa­no­mi­sa­jas­ta sel­vi­ää oman alasi työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta. Läh­tö­koh­tai­ses­ti ir­ti­sa­no­mi­sai­ka on so­pi­muk­sen­va­rai­nen asia. Se voi­daan kui­ten­kin sopia enin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tai­sek­si. 

Voiko työn­te­ki­jää ir­ti­sa­noa loman aikana?

Työn­te­ki­jän vuo­si­lo­ma ei estä työ­suh­teen ir­ti­sa­no­mis­ta. Työ­nan­ta­ja voi myös mää­rä­tä työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­sai­ka­na vuo­si­lo­mal­le, jos hän nou­dat­taa loman mää­rää­mi­ses­tä an­net­tu­ja vuo­si­lo­ma­lain sään­nök­siä. 

Voi­daan­ko työn­te­ki­jä ir­ti­sa­noa sai­raus­lo­mien takia?

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevan työ­so­pi­muk­sen voi kui­ten­kin ir­ti­sa­noa ai­noas­taan asial­li­ses­ta ja pai­na­vas­ta syystä. Työn­te­ki­jän sai­raut­ta, vammaa tai ta­pa­tur­maa ei las­ke­ta riit­tä­väk­si ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teek­si, ellei hänen työ­kykyn­sä ole näiden vuoksi olen­nai­ses­ti hei­ken­ty­nyt. 

Voiko työ­nan­ta­ja lo­maut­taa ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la?

Lain mukaan työ­nan­ta­ja ei voi lo­maut­taa työn­te­ki­jää sen jäl­keen, kun hän on ir­ti­sa­no­nut työn­te­ki­jän ja siten va­pau­tua ir­ti­sa­no­mi­sa­jan palkan mak­sa­mi­ses­ta. 

Pi­tää­kö lomat pitää ennen työ­suh­teen päät­ty­mis­tä?

Mikäli työ­suh­de päät­tyy ennen lo­ma­kau­den päät­ty­mis­tä, ei vuo­si­lo­maa vält­tä­mät­tä tar­vit­se antaa koko­naan, vaan pi­tä­mät­tö­mät lomat mak­se­taan työ­suh­teen päät­tyes­sä lo­ma­kor­vauk­si­na. 

Miten lu­va­ton pois­sao­lo töistä vai­kut­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan?

Työ­so­pi­mus­lain mukaan työ­nan­ta­ja saa kä­si­tel­lä työ­so­pi­mus­ta pur­kau­tu­nee­na, mikäli työn­te­ki­jä on ollut poissa työstä vä­hin­tään seit­se­män päivää il­moit­ta­mat­ta sinä aikana pä­te­vää syytä pois­sao­lol­leen. Myös työn­te­ki­jäl­lä on vas­taa­va oikeus, jos työ­nan­ta­ja on poissa.

Lue lisää