Ir­ti­sa­no­mi­saika - Vinkit työn­te­ki­jälle

Mies kantaa salkkua
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ir­ti­sa­no­mi­saika tuo työ­suh­teen os­a­puo­lille ta­lou­del­lista turvaa ja aikaa miet­tiä tu­le­vai­suutta rau­hassa. Tie­dätkö, mitkä te­ki­jät vai­kut­ta­vat ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pi­tuu­teen?

Suo­messa ir­ti­sa­no­mi­saika mää­ri­te­tään työ­so­pi­mus­laissa. Ir­ti­sa­no­mi­saika tar­koit­taa ajan­jak­soa, jonka työn­te­ki­jän on työs­ken­nel­tävä sen jäl­keen, kun hänen työ­so­pi­muk­sensa on sa­nottu irti tai hän on itse ir­ti­sa­nou­tu­nut työs­tään.

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen ly­hyesti

Kaikki työ­suh­teet päät­ty­vät en­nem­min tai myö­hem­min. Tois­tai­seksi voi­massa olevan eli niin sa­no­tun va­ki­tui­sen työ­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, että jom­pi­kumpi työ­suh­teen os­a­puo­lista ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen.

1. Kun työn­te­kijä haluaa ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen

Työn­te­ki­jällä on oikeus ir­ti­sa­nou­tua va­ki­tui­sesta työ­suh­tees­taan mil­loin ta­hansa ilman pe­rus­te­luja. Ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen kan­nat­taa tehdä aina kir­jal­li­sesti, jotta asiasta jää do­ku­mentti tal­teen to­dis­teeksi.

💡 Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sessa ei tar­vitse kertoa syytä työ­suh­teen päät­tä­mi­selle.

2. Kun työ­nan­taja ir­ti­sa­noo työn­te­ki­jän

Työ­nan­ta­jalla tulee lain mukaan olla asial­li­nen ja pai­nava syy va­ki­tui­sen työ­suh­teen päät­tä­mi­selle.

Hy­väk­syt­tyjä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teita ovat muun muassa

 • Ta­lou­del­li­set syyt – esi­mer­kiksi huono ta­lous­ti­lanne
 • Tuo­tan­nol­li­set syyt – esi­mer­kiksi huono me­nekki 
 • Työn­te­ki­jästä joh­tu­vat syyt – esi­mer­kiksi jat­kuva myö­häs­tely tai työ­vel­voit­tei­den lai­min­lyönti

Seu­raa­vat  eivät sen sijaan ole hy­väk­syt­tyjä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teita:

 • ras­kaus tai per­he­va­paa 
 • sai­raus, vamma tai ta­pa­turma (ellei työn­te­ki­jän työ­kyky ole hei­ken­ty­nyt oleel­li­sesti tai pit­kä­ai­kai­sesti)
 • osal­lis­tu­mi­nen työ­tais­te­luun
 • po­liit­ti­nen, us­kon­nol­li­nen tai muu mie­li­pide tai yh­teis­kun­nal­li­nen toi­minta
 • tur­vau­tu­mi­nen oi­keus­tur­va­kei­noi­hin

Ir­ti­sa­no­mi­sen tai ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen työt eivät kui­ten­kaan pääty vä­lit­tö­mästi, vaan vasta ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jäl­keen.

Ir­ti­sa­no­mi­saika on aina ta­paus­koh­tai­nen – sen pituus riip­puu työ­suh­teen kes­tosta, nou­da­tet­ta­vasta työ­so­pi­muk­sesta sekä siitä kumpi os­a­puo­lista ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen. Os­a­puo­let voivat tie­tyin ra­joi­tuk­sin myös sopia kes­ke­nään ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta ja sen kes­tosta.

💡 Tie­sitkö, että mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen voi ir­ti­sa­noa vain siinä ta­pauk­sessa, jos siitä on so­vittu erik­seen tai työ­suhde on kes­tä­nyt yli viisi vuotta?

Lue lisää: Miten asu­mis­tuki mää­räy­tyy?

Ir­ti­sa­no­mi­saika voi vaih­della 14 päi­västä 6 kuu­kau­teen

Oma ir­ti­sa­no­mi­saika kan­nat­taa en­si­si­jai­sesti tar­kis­taa omasta työ­so­pi­muk­sesta.

Mikäli työ­so­pi­muk­sessa ei ole kui­ten­kaan so­vittu ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pi­tuutta, on aika tut­kailla työ­so­pi­mus­lain sään­nök­siä.

Työ­so­pi­mus­lain mukaan ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituus riip­puu kah­desta te­ki­jästä: työ­suh­teen kes­tosta sekä siitä, kumpi työ­suh­teen os­a­puo­lista ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen.

Ir­ti­sa­no­mi­saika (työ­nan­taja ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen)

Alta näet työ­so­pi­mus­lain mu­kai­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan, kun työ­nan­taja ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen.

Työ­suh­teen kestoIr­ti­sa­no­mi­saika
Enin­tään vuoden14 päivää
1-4 vuotta1 kuu­kausi
4-8 vuotta2 kuu­kautta
8-12 vuotta4 kuu­kautta
Yli 12 vuotta6 kuu­kautta

Ir­ti­sa­no­mi­saika (työn­te­kijä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen)

Alta näet työ­so­pi­mus­lain mu­kai­sen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan, kun työn­te­kijä ir­ti­sa­noo työ­so­pi­muk­sen.

Työ­suh­teen kestoIr­ti­sa­no­mi­saika
Enin­tään 5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta30 päivää

Ir­ti­sa­no­mi­saika alkaa kulua seu­raa­vana päi­vänä ir­ti­sa­no­mi­sen toi­mit­ta­mista. Eli mikäli työn­te­kijä ir­ti­sa­nou­tuu 1.1.2023 ja hänen koh­dal­laan nou­da­te­taan 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa, päät­tyy työ­suhde 15.1.2023.

Jos ir­ti­sa­no­mi­saika las­ke­taan sen sijaan kuu­kausissa, vastaa työ­suh­teen päät­ty­mis­päivä ir­ti­sa­no­mis­päi­vää. Siten 1.1.2023 ir­ti­sa­nou­tu­neen työn­te­ki­jän vii­mei­nen työ­päivä on 1.2.2023, mikäli ir­ti­sa­no­mi­saika on yhden kuu­kau­den.

Entä jos yritys ajau­tuu kon­kurs­siin? Eri­tyis­ti­lan­tei­den vai­ku­tus ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan

Yri­tys­toi­min­nan poik­keuk­sel­li­sissa muu­tos­ti­lan­teissa nou­da­te­taan poik­kea­via ir­ti­sa­no­mi­sai­koja. Täl­lai­sia eri­tyis­ti­lan­teita ovat kon­kurssi, työ­nan­ta­jan kuo­lema ja yri­tys­sa­nee­raus­me­net­tely.

Eri­tyis­ti­lan­tei­den vai­ku­tus ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan

 • Kon­kurssi: kon­kurs­sin alet­tua sekä työ­nan­taja että työn­te­kijä saavat ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sa­jalla. Tätä sään­nöstä so­vel­le­taan myös mää­rä­ai­kai­siin työ­suh­tei­siin. 
 • Yri­tys­sa­nee­raus: työ­nan­ta­jan on yri­tys­sa­nee­rauk­sessa nou­da­tet­tava kahden kuu­kau­den ja työn­te­ki­jän 14 päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa. Mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa oleva ei voi kui­ten­kaan ir­ti­sa­nou­tua sa­nee­raus­me­net­te­lyn aikana.  
 • Työ­nan­ta­jan kuo­lema: työ­nan­ta­jan kuo­lema on kon­kurs­siin rin­nas­tet­tava eri­tyi­nen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te. Työ­nan­ta­jan kuo­le­man jäl­keen ir­ti­sa­no­mi­saika on 14 päivää ja ir­ti­sa­no­mi­soi­keus koskee myös mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia.

Liik­keen luo­vu­tus eli yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dos vai­kut­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan puo­les­taan seu­raa­vasti: mikäli työn­te­ki­jälle on an­nettu tieto liik­keen luo­vu­tuk­sesta alle kuu­kausi ennen luo­vu­tus­päi­vää, voi työn­te­kijä ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sensa päät­ty­mään luo­vu­tus­päi­västä alkaen.

Lue lisää: Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa? ja Työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu huo­leh­tii työ­pai­kan tur­val­li­suu­desta

Eri alojen ir­ti­sa­no­mi­sai­koja  - mitä työ­eh­to­so­pi­muk­sesi kertoo?

Työ­eh­to­so­pi­muk­sessa mää­ri­tel­lään raamit, joiden puit­teissa töitä teh­dään. Myös työ­suh­teessa nou­da­tet­tava ir­ti­sa­no­mi­saika mää­räy­tyy en­si­si­jai­sesti työ­eh­to­so­pi­muk­sen pe­rus­teella eli jo­kai­sen kan­nat­taa tar­kis­taa oma ir­ti­sa­no­mi­saika mah­dol­li­sesta työ­eh­to­so­pi­muk­sesta.

Työ­eh­to­so­pi­mus kertoo myös sen, onko ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta mah­dol­lista sopia toisin työn­te­ki­jän hen­ki­lö­koh­tai­sessa työ­so­pi­muk­sessa.

Eri alojen ir­ti­sa­no­mi­saika ja työ­eh­to­so­pi­muk­set

Ko­ko­simme listan eri alojen ir­ti­sa­no­mis­ajoista työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan

1. Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­tia­lo­jen liitto JHL:n työ­eh­to­so­pi­muk­set

Kunta-alan työ­eh­to­so­pi­mus KVTES:n ir­ti­sa­no­mi­sa­jat nou­dat­ta­vat työ­so­pi­mus­laissa mai­nit­tuja ylei­siä ir­ti­sa­no­mi­sai­koja.

Yk­si­tyis­ten alojen eri työ­eh­to­so­pi­muk­set ir­ti­sa­no­mi­sai­koi­neen voit tar­kis­taa JHL:n verk­ko­si­vuilta.

2. Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­liitto PAM:n työ­eh­to­so­pi­muk­set

Ylei­sistä ir­ti­sa­no­mis­ajoista poik­kea­vat ir­ti­sa­no­mi­sa­jat ovat käy­tössä esi­mer­kiksi seu­raa­villa aloilla:

 • ap­teek­kiala 
 • asia­kas­pal­velu- ja te­le­mark­ki­noin­tiala 
 • ko­ti­ta­lous­kone-, ko­din­tek­niik­ka­huolto- ja pal­ve­luau­to­maat­tiala 
 • ku­van­val­mis­ta­moala 
 • mat­kailu-, ra­vin­tola- ja vapaa-ajan pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät
 • oh­jel­ma­pal­ve­luala

Tar­kista oman alasi ir­ti­sa­no­mi­sa­jat Pamin verk­ko­si­vuilta.

3. Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­set

Ylei­siä ir­ti­sa­no­mi­sai­koja nou­da­te­taan esi­mer­kiksi seu­raa­villa aloilla:

 • puu­tarha-ala 
 • met­sä­ko­neala 
 • tek­no­lo­gia­teol­li­suus 
 • teks­tiili- ja muo­tiala 
 • media- ja pai­noala

Voit tar­kis­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­kasi oman alasi työ­eh­to­so­pi­muk­sesta Teol­li­suus­lii­ton verk­ko­si­vuilta.

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät vas­tauk­sia ylei­sim­min ky­syt­tyi­hin asioi­hin ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta.

Mitä ir­ti­sa­no­mi­saika tar­koit­taa?

Ir­ti­sa­no­mi­saika tar­koit­taa sitä aikaa, jonka työ­so­pi­mus pysyy vielä voi­massa ir­ti­sa­no­mi­sen tai ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen jäl­keen. Ir­ti­sa­no­mi­saika riip­puu työ­eh­to­so­pi­muk­sesta ja työ­suh­teen pi­tuu­desta.

Onko ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta mah­dol­lista sopia työ­nan­ta­jan kanssa?

Mah­dol­li­suus sopia ir­ti­sa­no­mi­sa­jasta sel­viää oman alasi työ­eh­to­so­pi­muk­sesta. Läh­tö­koh­tai­sesti ir­ti­sa­no­mi­saika on so­pi­muk­sen­va­rai­nen asia. Se voi­daan kui­ten­kin sopia enin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tai­seksi.

Voiko työn­te­ki­jää ir­ti­sa­noa loman aikana?

Työn­te­ki­jän vuo­si­loma ei estä työ­suh­teen ir­ti­sa­no­mista. Työ­nan­taja voi myös mää­rätä työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­sai­kana vuo­si­lo­malle, jos hän nou­dat­taa loman mää­rää­mi­sestä an­net­tuja vuo­si­lo­ma­lain sään­nök­siä.

Voi­daanko työn­te­kijä ir­ti­sa­noa sai­raus­lo­mien takia?

Tois­tai­seksi voi­massa olevan työ­so­pi­muk­sen voi kui­ten­kin ir­ti­sa­noa ai­noas­taan asial­li­sesta ja pai­na­vasta syystä. Työn­te­ki­jän sai­rautta, vammaa tai ta­pa­tur­maa ei las­keta riit­tä­väksi ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teeksi, ellei hänen työ­ky­kynsä ole näiden vuoksi olen­nai­sesti hei­ken­ty­nyt.

Voiko työ­nan­taja lo­maut­taa ir­ti­sa­no­mi­sa­jalla?

Lain mukaan työ­nan­taja ei voi lo­maut­taa työn­te­ki­jää sen jäl­keen, kun hän on ir­ti­sa­no­nut työn­te­ki­jän ja siten va­pau­tua ir­ti­sa­no­mi­sa­jan palkan mak­sa­mi­sesta.

Pi­tääkö lomat pitää ennen työ­suh­teen päät­ty­mistä?

Mikäli työ­suhde päät­tyy ennen lo­ma­kau­den päät­ty­mistä, ei vuo­si­lo­maa vält­tä­mättä tar­vitse antaa ko­ko­naan, vaan pi­tä­mät­tö­mät lomat mak­se­taan työ­suh­teen päät­tyessä lo­ma­kor­vauk­sina.

Miten lu­va­ton pois­saolo töistä vai­kut­taa ir­ti­sa­no­mi­sai­kaan?

Työ­so­pi­mus­lain mukaan työ­nan­taja saa kä­si­tellä työ­so­pi­musta pur­kau­tu­neena, mikäli työn­te­kijä on ollut poissa työstä vä­hin­tään seit­se­män päivää il­moit­ta­matta sinä aikana pä­te­vää syytä pois­sao­lol­leen. Myös työn­te­ki­jällä on vas­taava oikeus, jos työ­nan­taja on poissa.

Lue lisää