Vuo­si­lo­ma­la­ki: Työn­te­ki­jän oikeus lomaan

Järvi, niittyä ja metsää
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
31.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Vuo­si­lo­ma­la­ki takaa työn­te­ki­jäl­le la­ki­sää­tei­sen oi­keu­den pitää tietyn määrän pal­kal­lis­ta lomaa vuo­sit­tain. Lakia so­vel­le­taan lähes kaik­kiin työ- ja vir­ka­suh­tei­siin.

Vuo­si­lo­ma­la­ki on niin sa­not­tua pa­kot­ta­vaa lain­sää­dän­töä eli työ­nan­ta­ja ei voi so­pi­muk­sin hei­ken­tää työn­te­ki­jän vuo­si­lo­ma­lais­sa mää­ri­tel­ty­jä oi­keuk­sia.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi vuo­si­lo­ma­lain kes­kei­sim­mät kohdat työn­te­ki­jän nä­kö­kul­mas­ta.

Kuinka paljon työn­te­ki­jäl­lä on vuo­sit­tain lomaa?

Vuo­si­lo­man pituus riip­puu työn­te­ki­jän työ­suh­teen pi­tuu­des­ta. Mikäli työn­te­ki­jän työ­suh­de on jat­ku­nut vuoden, on hän vuo­si­lo­ma­lain mukaan oi­keu­tet­tu vä­hin­tään nel­jään viik­koon eli 24 ar­ki­päi­vään lomaa vuo­des­sa.

Työn­te­ki­jäl­lä on oikeus saada myös li­sä­va­pai­ta vuo­si­lo­man täyt­teek­si, mikäli hän ei pois­sao­lo­jen vuoksi saa ker­ry­tet­tyä vuoden aikana 24 lo­ma­päi­vää.

Li­sä­va­pai­den saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että pois­sao­lo johtuu sai­rau­des­ta, ta­pa­tur­mas­ta tai lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta. Li­sä­va­pai­ta saa niin monta, että lo­ma­päi­viä tulee yh­teen­sä 24 päivää.

Lue lisää: Per­he­va­paat uu­dis­tui­vat – mikä muut­tui?

Vuo­si­lo­man ker­ty­mi­nen

Vuo­si­lo­ma­la­ki mää­rit­tää, kuinka vuo­si­lo­ma kertyy työ­suh­teen aikana.

Lomaa an­sai­taan lo­man­mää­räy­ty­mis­vuo­den aikana. Lo­man­mää­räy­ty­mis­vuo­si on 1.4.–31.3. Työn­te­ki­jä ker­ryt­tää tietyn määrän lomaa jo­kai­sel­ta täy­del­tä lo­man­mää­räy­ty­mis­kuu­kau­del­ta, jonka aikana tämän on työs­ken­nel­lyt.

Lomaa ker­ry­te­tään 2 tai 2,5 ar­ki­päi­vää jo­kai­sel­ta täy­del­tä lo­man­mää­räy­ty­mis­kuu­kau­del­ta työ­suh­teen kes­tos­ta riip­puen. Li­säk­si val­tion vir­ka­mie­hil­lä on oikeus 3 lo­ma­päi­vään kuu­kau­del­ta 15 pal­ve­lus­vuo­den jäl­keen.

Se miten lomaa kertyy, riip­puu työn­te­ki­jän so­pi­muk­seen pe­rus­tu­vas­ta työ­ajas­ta. 

Vuo­si­lo­ma­lais­sa on kaksi loman an­sain­ta­sään­töä, joiden pe­rus­teel­la lo­man­mää­räy­ty­mis­kuu­kausi mää­räy­tyy:

  • 14 päivän sääntö
  • 35 tunnin sääntö

Mikäli jäät näiden kahden sään­nön ul­ko­puo­lel­le, et ker­ry­tä var­si­nais­ta vuo­si­lo­maa, vaan an­sait­set työs­ken­te­ly­kuu­kausil­ta­si va­paa­ta ns. vapaan an­sain­ta­sään­nön mukaan.

14 päivän sääntö

An­sait­set lo­maa­si 14 päivän sään­nön pe­rus­teel­la, mikäli työs­ken­te­let työ­so­pi­muk­se­si mukaan kaik­ki­na kuu­kausi­na vä­hin­tään 14 päivää. Työ­päi­vien pi­tuu­del­la ei tässä ole mer­ki­tys­tä, vaan ai­noas­taan sillä, kuinka monena päi­vä­nä teet työtä kuu­kau­den aikana.

14 päivän sään­nön pe­rus­teel­la ker­ry­tät lo­maa­si sel­lai­si­na kuu­kausi­na, jol­loin olet työs­ken­nel­lyt vä­hin­tään 14 päi­vä­nä. Työs­sä­olo­päi­vik­si kat­so­taan myös esi­mer­kik­si sai­raus­pois­sao­lo, tai muu työs­sä­olon ve­roi­nen päivä.

35 tunnin sääntö

An­sait­set lo­maa­si 35 tunnin sään­nön pe­rus­teel­la, mikäli työs­ken­te­let työ­so­pi­muk­se­si mukaan vä­hin­tään yhtenä kuu­kau­te­na vä­hin­tään 35 tuntia, mutta sinuun ei voida so­vel­taa 14 päivän sään­töä.

35 tunnin sään­nön pe­rus­teel­la ker­ry­tät lo­maa­si sel­lai­si­na kuu­kausi­na, jol­loin olet työs­ken­nel­lyt vä­hin­tään 35 tuntia. Työs­sä­olo­tun­neik­si kat­so­taan myös työs­sä­olon ve­roi­set tunnit, esi­mer­kik­si sai­raus­pois­sao­lo.

Vapaan an­sain­ta­sään­tö

Vapaan an­sain­ta­sään­tö ei pe­rus­tu työ­so­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­tyyn työ­tun­tien- tai päi­vien mää­rään, vaan ai­noas­taan työ­suh­teen pi­tuu­teen. Mikäli työ­so­pi­muk­se­si on sel­lai­nen kohta, että sinuun ei voida so­vel­taa 14 päivän eikä 35 tunnin sään­töä, mää­räy­tyy va­paa­päi­vien ker­ty­mi­nen vapaan an­sain­ta­sään­nön mukaan.

Va­paa­ta an­sai­taan 2 ar­ki­päi­vää jo­kai­sel­ta kuu­kau­del­ta, jonka aikana työn­te­ki­jä on ollut saman työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa.

Lue lisää: Mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus

Mil­loin vuo­si­lo­ma pi­de­tään?

Työ­nan­ta­ja voi läh­tö­koh­tai­ses­ti päät­tää siitä, mil­loin työn­te­ki­jä vuo­si­lo­man­sa pitää. Työ­nan­ta­jan on kui­ten­kin va­rat­ta­va si­nul­le ti­lai­suus esit­tää mie­li­pi­tee­si lomasi ajan­koh­das­ta ja ottaa mah­dol­li­suuk­sien mukaan toi­vee­si huo­mioon.

Vuo­si­lo­mas­ta 24 päivää tulee kui­ten­kin si­joit­taa lo­ma­kau­del­le, joka on 2.5.–30.9. Työn­te­ki­jän oi­keu­te­na on saada pitää loma yh­tä­jak­soi­se­na, mutta työ­nan­ta­ja ja työn­te­ki­jä voivat sopia tästä myös toisin.

Loman al­ka­mi­sa­jan­koh­das­ta on il­moi­tet­ta­va työn­te­ki­jäl­le kuu­kaut­ta, ja mikäli tämä ei ole mah­dol­lis­ta, vii­meis­tään kahta viik­koa ennen loman alkua. Kun työ­nan­ta­ja on il­moit­ta­nut loman al­ka­mi­sa­jan­koh­dan, on se sitova, eikä sitä voida muut­taa ilman työn­te­ki­jän suos­tu­mus­ta.

Lue lisää: Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa?

Loma-ajan palkka

Vuo­si­lo­man ajalta mak­se­taan loma-ajan palk­kaa. Palkka vastaa sään­nöl­lis­tä tai kes­ki­mää­räis­tä palk­kaa­si ja se mak­se­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti ennen loman alkua. Loma-ajan palkan mää­räy­ty­mi­sen vai­kut­taa se, työs­ken­te­let­kö kuu­kausi-, tunti- tai esi­mer­kik­si urak­ka­pal­kal­la. 

Loma-ajan palkan li­säk­si voit saada lo­ma­ra­haa työ­eh­to­so­pi­muk­se­si pe­rus­teel­la. Lo­ma­ra­has­ta ei ole mää­räyk­siä vuo­si­lo­ma­lais­sa. Lo­ma­ra­han suu­ruus on useim­mi­ten 50 % loma-ajan pal­kas­ta.

Jos palk­kauk­se­si pe­rus­tee­na on kuu­kausi­palk­ka, mak­se­taan si­nul­le läh­tö­koh­tai­ses­ti samaa sään­nön­mu­kais­ta palk­kaa myös loman ajalta. Tunti- tai urak­ka­pal­kal­la työs­ken­te­le­vil­le sen sijaan mak­se­taan loma-ajalta palk­kaa heidän kes­ki­mää­räi­sen kuu­kausian­sion­sa pe­rus­teel­la. Täl­löin loma-ajan palkka on mo­ni­mut­kai­sem­pi laskea siksi myös työn­te­ki­jän vai­keam­pi en­na­koi­da.

Kun tunti- tai urak­ka­palk­kaa saavan nou­da­te­taan 14 päivän sään­töä, las­ke­taan loma-ajan palkka ker­to­mal­la päi­vit­täi­nen kes­kian­sio lo­ma­päi­vien mukaan mää­räy­ty­väl­lä ker­toi­mel­la. Mikäli nou­da­te­taan 35 tunnin sään­töä, mää­räy­tyy lo­ma­palk­ka pro­sent­ti­pe­rus­tei­ses­ti.

⚠️ Mikäli sinuun so­vel­le­taan vapaan an­sain­ta­sään­töä, si­nul­le ei mak­se­ta loma-ajan palk­kaa, vaan saat lo­ma­kor­vaus­ta. Vapaan an­sain­ta­sään­nön pii­ris­sä ole­vil­le ei mak­se­ta lo­ma­ra­haa.

Lue lisää: Miten pää­oma­tu­lo ja an­sio­tu­lo eroa­vat?

Miten vuo­si­lo­ma eroaa eri aloil­la?

Vuo­si­lo­ma­la­ki aset­taa mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set vuo­si­lo­man mää­räy­ty­mi­sel­le. Lo­ma­käy­tän­nöt ja loman pituus sekä sen ker­ty­mi­nen voivat vaih­del­la eri alojen työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa. Li­säk­si erot voivat olla työ­paik­ka­koh­tai­sia.

Voit aina pyytää esi­mie­hel­tä­si tietoa yri­tyk­sen lo­ma­käy­tän­nöis­tä ja siitä, kuinka paljon olet ker­ryt­tä­nyt lomaa. Mikäli työ­so­pi­muk­ses­sa­si ei ole erik­seen lomaan liit­ty­viä mää­räyk­siä, nou­da­te­taan loman mää­räy­ty­mi­ses­sä vuo­si­lo­ma­la­kia ja oman alasi voi­mas­sa olevaa työ­eh­to­so­pi­mus­ta. 

Työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta voit tar­kis­taa esi­mer­kik­si sen, onko si­nul­la oikeus lo­ma­ra­haan, ja kuinka paljon sen suu­ruus on. Mikäli et tiedä, mitä työ­eh­to­so­pi­mus­ta työ­pai­kal­la­si nou­da­te­taan, tie­dus­te­le asiaa työ­nan­ta­jal­ta­si.

Lue lisää: Etätyö ja ve­ro­vä­hen­nyk­set