Kuka voi olla es­tee­tön to­dis­ta­ja?

Kaksi shakkinappulaa.
Timjami Nyyssönen
Timjami
12.7.2022 ● 3 minuuttia 25 sekuntia
Jaa artikkeli
Monet asia­kir­jat, kuten tes­ta­ment­ti, edel­lyt­tä­vät kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­oloa. Katso, ketkä voivat toimia es­teet­tö­mi­nä to­dis­ta­ji­na, ja mitkä asia­kir­jat vaa­ti­vat to­dis­ta­mis­ta.

Es­teet­tö­män to­dis­ta­jan käyt­tä­mi­sel­lä py­ri­tään var­mis­tu­maan siitä, että os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ovat aidot, ja että he ym­mär­tä­vät oi­keus­toi­men mer­ki­tyk­sen. 

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­din­nas­sa to­dis­ta­jien yhtenä teh­tä­vä­nä on var­mis­tua siitä, ettei tes­ta­men­tin laa­ti­ja ole muis­ti­sai­rau­den vuoksi ky­ke­ne­mä­tön ym­mär­tä­mään laa­ti­man­sa tes­ta­men­tin mer­ki­tys­tä.

⚠️ To­dis­ta­jien es­teet­tö­myy­des­tä var­mis­tu­mi­nen on hyvin tär­ke­ää, sillä es­teel­li­sen to­dis­ta­jan käyt­tä­mi­nen voi johtaa asia­kir­jan pä­te­mät­tö­myy­teen.

Mitä to­dis­ta­jan es­teet­tö­myys tar­koit­taa?

Vaa­ti­mus to­dis­ta­jan es­teet­tö­myy­des­tä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että to­dis­ta­jan tulee olla riip­pu­ma­ton siitä asias­ta, jota hän to­dis­taa.

Esi­mer­kik­si pe­rin­nön­jaos­sa tämä tar­koit­taa sitä, että pe­rin­nön­ja­ko­kir­jan ai­tou­den voi to­dis­taa vain hen­ki­lö, joka ei hyödy pe­rin­nön­jaos­ta mil­lään ta­val­la. To­dis­ta­ja ei saa myös­kään olla lä­heis­tä sukua hen­ki­löl­le, joka hyötyy pe­rin­nön­jaos­ta.

Ilman es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa asia­kir­ja voi olla pä­te­mä­tön

Mikäli asia­kir­jan pä­te­vyys edel­lyt­tää es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­oloa, on näin toi­mit­ta­va. Muu­toin on ole­mas­sa riski siitä, että oi­keus­toi­men pä­te­vyys ky­see­na­lais­te­taan myö­hem­min sillä pe­rus­teel­la, että muo­to­vaa­ti­muk­sia ei ole nou­da­tet­tu.

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­din­nan koh­dal­la tämä voi tar­koit­taa sitä, että es­teel­li­sen to­dis­ta­jan käyt­tä­mi­nen johtaa koko tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myy­teen.

Kuka on es­teel­li­nen toi­mi­maan asia­kir­ja to­dis­ta­ja­na?

Laki mää­rit­tää ylei­sel­lä ta­sol­la to­dis­ta­jan es­teel­li­syy­den. Tämän li­säk­si useita asia­kir­jo­ja, kuten tes­ta­ment­tia, koskee oi­keus­toi­mi­koh­tai­nen sään­te­ly to­dis­ta­jan es­teel­li­syy­des­tä. 

To­dis­ta­jan es­teet­tö­myy­des­tä tu­lee­kin var­mis­tua aina oi­keus­toi­mi­koh­tai­ses­ti.

Lain ylei­sen sään­te­lyn mukaan to­dis­ta­ja on es­teel­li­nen, jos:

 • to­dis­ta­ja hyötyy oi­keus­toi­mes­ta tai hän on osal­li­nen oi­keus­toi­meen
 • hän on liian lä­heis­tä sukua hen­ki­löl­le, joka hyötyy oi­keus­toi­mes­ta tai on siihen muuten osal­li­nen
 • hän ei ole täyt­tä­nyt 15 vuotta
 • hänen hen­ki­nen toi­min­tan­sa on häi­riin­ty­nyt siinä määrin, ettei hän il­mei­ses­ti ym­mär­rä to­dis­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä

Mikäli hen­ki­lö täyt­tää siis minkä ta­han­sa näistä edellä mai­ni­tuis­ta edel­ly­tyk­sis­tä, hän on es­teel­li­nen toi­mi­maan to­dis­ta­ja­na.

💡 Koska tyh­jen­tä­vää listaa kai­kis­ta es­teel­li­syys­ti­lan­teis­ta on mah­do­ton­ta antaa, on tur­val­li­sin­ta valita es­teet­tö­mäk­si to­dis­ta­jak­si sel­keäs­ti ul­ko­puo­li­nen hen­ki­lö.

Liian lä­hei­nen su­ku­lai­nen voi olla es­teel­li­nen to­dis­ta­maan

Yksi ylei­nen virhe es­teet­tö­män to­dis­ta­jan va­lin­nas­sa on liian lä­heis­tä sukua olevan hen­ki­lön käyt­tä­mi­nen to­dis­ta­ja­na.

Lain mukaan liian lä­heis­tä sukua ovat:

 • ny­kyi­nen tai en­ti­nen avio­puo­li­so tai ny­kyi­nen avo­puo­li­so
 • si­sa­rus
 • su­ku­lai­nen suo­raan yle­ne­väs­sä tai ale­ne­vas­sa pol­ves­sa eli lapsi, lap­sen­lap­si, van­hem­pi, iso­van­hem­pi yms.

Esi­mer­kik­si oi­keus­toi­men te­ki­jän serkku ei siis olisi es­teel­li­nen toi­mi­maan to­dis­ta­ja­na su­ku­lais­suh­teen­sa pe­rus­teel­la. Serkku voisi kui­ten­kin olla es­teel­li­nen jol­la­kin muulla pe­rus­teel­la. Serkun tekisi es­teel­li­sek­si esi­mer­kik­si se, että hän hyö­tyi­si oi­keus­toi­mes­ta jol­la­kin ta­val­la.

Es­teel­li­syy­den osalta on hyvä huo­mioi­da, että to­dis­ta­jan es­teel­li­syys mää­räy­tyy asia­kir­jan te­ko­het­ken mukaan. Näin ollen myö­hem­min syn­ty­nyt liian lä­hei­nen su­ku­lai­suus­suh­de ei tee asia­kir­jaa jäl­ki­kä­teen pä­te­mät­tö­mäk­si.

Täl­lai­nen ti­lan­ne voisi olla kä­sil­lä esi­mer­kik­si sil­loin, jos tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja avioi­tuu myö­hem­min tes­ta­men­tin laa­ti­jan lapsen kanssa.

Mitkä asia­kir­jat vaa­ti­vat kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­oloa?

Ylei­sim­mät asia­kir­jat, jotka edel­lyt­tä­vät kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­oloa, ovat:

 1. Tes­ta­ment­ti
 2. avio­eh­to­so­pi­mus
 3. edun­val­von­ta­val­tuu­tus
 4. pe­rin­nön­ja­ko­so­pi­mus
 5. osi­tus­so­pi­mus
 6. lah­ja­kir­ja, jolla ra­joi­te­taan lah­jan­saa­jan puo­li­son avio-oi­keut­ta

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­nen

Tes­ta­ment­ti on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan ol­les­sa yhtä aikaa läsnä. To­dis­ta­jien on to­dis­tet­ta­va tes­ta­ment­ti al­le­kir­joi­tuk­sil­laan.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien tulee tietää, että asia­kir­ja on tes­ta­ment­ti, mutta heidän ei tar­vit­se tietää tes­ta­men­tin si­säl­töä.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sen to­dis­ta­mi­nen

Avio­eh­to­so­pi­muk­seen tar­vi­taan kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa to­dis­ta­maan puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set oi­keik­si. Avio­eh­to­so­pi­muk­sen to­dis­ta­mis­ta ei koske tes­ta­men­tin vaa­ti­mus siitä, että to­dis­ta­jien tulee olla yhtä aikaa läsnä.

Mikäli avio­eh­don to­dis­ta­mi­seen on käy­tet­ty es­teel­lis­tä to­dis­ta­jaa, tämä tulee to­den­nä­köi­ses­ti esiin jo siinä vai­hees­sa, kun avio­eh­toa yri­te­tään re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. 

Mikäli es­teet­tö­män to­dis­ta­jan löy­tä­mi­nen tuot­taa on­gel­mia, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa työs­ken­te­le­vät jul­ki­set no­taa­rit voivat mak­sus­ta toimia avio­eh­don to­dis­ta­ji­na. Li­säk­si Aa­tok­sen kautta on mah­dol­lis­ta hank­kia avio­eh­to­so­pi­muk­seen es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat li­sä­mak­sus­ta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­mi­nen

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen edel­lyt­tää kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­oloa. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa al­le­kir­joi­tet­taes­sa sekä te­ki­jän että to­dis­ta­jien on oltava yh­tä­ai­kai­ses­ti läsnä samoin kuin tes­ta­men­tis­sa.

To­dis­ta­jien on mer­kit­tä­vä al­le­kir­joi­tuk­sen­sa oheen syn­ty­mä­ai­kan­sa ja yh­teys­tie­ton­sa sekä to­dis­ta­mi­sen paikka ja aika. Heidän on mai­nit­ta­va, että he ovat olleet sa­man­ai­kai­ses­ti läsnä val­ta­kir­jaa teh­täes­sä. Heidän on li­säk­si teh­tä­vä mer­kin­tä val­tuut­ta­jan ky­vys­tä ym­mär­tää val­ta­kir­jan mer­ki­tys ja muis­ta­kin sei­kois­ta, joiden he kat­so­vat vai­kut­ta­van val­ta­kir­jan pä­te­vyy­teen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa on ta­val­lis­ta tiu­kem­mat kri­tee­rit to­dis­ta­jan es­teel­li­syy­del­le. To­dis­ta­ja ei esi­mer­kik­si saa olla alle 18-vuo­tias.

Li­säk­si su­ku­lai­suus­suh­tee­seen liit­ty­vät ra­joi­tuk­set ovat ta­val­lis­ta laa­jem­pia. Esi­mer­kik­si avo­puo­li­son van­hem­pi ei voisi toimia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­ja­na.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus täytyy vah­vis­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton toi­mes­ta. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ei saa vah­vis­taa, jos joku to­dis­ta­jis­ta on ollut es­teel­li­nen.  

Pe­rin­nön­ja­ko­so­pi­muk­sen ja osi­tus­so­pi­muk­sen to­dis­ta­mi­nen

Jos pe­rin­nön­ja­ko teh­dään so­pi­mus­ja­ko­na ilman pe­sän­ja­ka­jaa, on pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja osak­kai­den al­le­kir­joi­tet­ta­va ja kahden es­teet­tö­män hen­ki­lön to­dis­tet­ta­va oi­keak­si.

Samoja muo­to­vaa­ti­muk­sia so­vel­le­taan osi­tus­so­pi­muk­seen. Toisin kuin esi­mer­kik­si tes­ta­men­tis­sa, to­dis­ta­jien ei tar­vit­se olla yhtä aikaa pai­kal­la ja­ko­ti­lai­suu­des­sa.

Lah­ja­kir­jan to­dis­ta­mi­nen

Lah­ja­kir­jan te­ke­mi­nen ei läh­tö­koh­tai­ses­ti edel­ly­tä es­teet­tö­mien to­dis­ta­jien läs­nä­oloa.

Mikäli lah­ja­kir­jas­sa on kui­ten­kin lah­jan­saa­jan puo­li­son avio-oi­keut­ta ra­joit­ta­va ehto, lah­ja­kir­jan tulee olla kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan oi­keak­si to­dis­ta­ma.

Kiin­te­ää omai­suut­ta kos­ke­van lah­ja­kir­jan voi to­dis­taa oi­keak­si myös vi­ral­li­nen kau­pan­vah­vis­ta­ja, eikä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­olo ole sil­loin tar­peel­lis­ta.