Osi­tus­so­pi­mus - il­mai­nen mal­li

Kädet tietokoneen näppäimistöllä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­lii­ton päät­tyessä teh­dään omai­suu­den ositus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan heidän kesken tasan. Ositus teh­dään, mikäli puo­li­soilla ei ole avio­eh­toa, joka rajaa kaiken omai­suu­den avio­lii­ton ul­ko­puo­lelle.

Osi­tus­so­pi­muk­sella osi­tuk­sen os­a­puo­let so­pi­vat, miten osi­tuk­seen kuu­luva omai­suus jae­taan.

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan voi­daan toi­mit­taa omai­suu­den ositus, kun avio­ero on lai­tettu vi­reille tuo­miois­tui­meen tai avio­liitto on pur­kau­tu­nut. Ositus on pakko tehdä vain, jos puo­liso tai vai­na­jan puo­li­son pe­ril­li­nen vaatii sitä.

Ositus kan­nat­taa kui­ten­kin eh­dot­to­masti aina tehdä. Ositus voi­daan siten tehdä myös vuo­sien ku­lut­tua avio­eron jäl­keen.

Ketkä ovat osi­tuk­sen os­a­puo­let?

Osi­tuk­sessa os­a­puo­lina on avio­lii­ton puo­li­sot, jos avio­liitto loppui avio­eron takia.

Jos toisen puo­li­son kuo­lema on avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­sen syy, leski ja vai­na­jan pe­ril­li­set ovat os­a­puo­lina. Kaikki osi­tuk­sen os­a­puo­let voivat vaatia osi­tusta ja jos joku heistä sitä vaatii, ositus on teh­tävä.

Osi­tus­so­pi­mus ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen

Omai­suu­den osi­tuk­sessa pu­re­taan avio­va­ral­li­suus­suh­detta, joka on ollut ole­massa puo­li­soi­den vä­lillä. Tämä tar­koit­taa sitä, että puo­li­soilla ei ole enää osi­tuk­sen jäl­keen ole avio-oi­keutta toisen omai­suu­teen.

Kun laa­di­taan osi­tus­so­pi­mus, so­pi­muk­sen os­a­puo­let saavat itse päät­tää, miten heidän omai­suu­tensa jae­taan. Jos os­a­puo­let eivät sovi mitään omai­suu­den jaosta, avio­va­ral­li­suus­suhde jatkuu.

Ei ole myös­kään mah­dol­lista laatia pe­run­kir­joi­tusta ennen kuin omai­suu­den osi­tusta on tehty. Jos esi­mer­kiksi avio­liitto on pur­kau­tu­nut avio­eron takia, mutta osi­tusta ei ole tehty ennen kuin toinen puo­liso kuolee, les­kestä tulee kuo­lin­pe­sän osakas.

💡 Myös toisen tai mo­lem­pien omis­tuk­sessa oleva yritys ote­taan mukaan avio­eron osi­tuk­seen.

Mitä omai­suutta huo­mioi­daan osi­tuk­sessa?

Kun puo­li­sot ovat avio­lii­tossa, heillä on avio-oikeus toisen omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa, että avio­lii­ton lop­puessa heidän omai­suu­tensa las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan.

Osi­tuk­seen kuuluu avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus. Jos puo­li­soilla on omai­suutta, joka ei ole avio-oi­keu­den alaista, sitä ei las­keta mukaan osi­tuk­seen.

Puo­li­soi­den avio-oikeus voi esi­mer­kiksi olla ra­joi­tettu avio­eh­dolla. Sel­lai­nen omai­suus, joka ei kuuluu avio-oi­keu­teen, ero­tel­laan avio-oi­keu­den alai­sesta omai­suu­desta. Omai­suu­den erot­telu tar­koit­taa, että kum­pi­kin puo­liso saa pitää sen, mitä hän omisti avio­lii­ton aikana.

Omai­suus, joka ei kuulu osi­tuk­seen

Osi­tuk­seen ote­taan mukaan vain omai­suus, jonka os­a­puo­let omis­ti­vat jo ennen osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­mistä eli kun avio­ero oli lai­tettu vi­reille tuo­miois­tui­meen tai kun puo­liso kuoli.

Myös vaat­teet ja muu omai­suus, joka on tar­koi­tettu toisen puo­li­son hen­ki­lö­koh­taista käyt­töä varten, ero­te­taan hä­nelle osi­tuk­sessa. Tämä on kui­ten­kin mah­dol­lista vain sen verran, mikä on koh­tuul­lista.

Omai­suus, jonka puo­liso on:

  1. an­sain­nut
  2. saanut lah­jana
  3. saanut pe­rin­tönä
  4. saanut tes­ta­men­tin no­jalla

ei kuuluu avio-oi­keu­teen, jos tämä omai­suus on saatu sen jäl­keen, kun avio­liitto on jo pur­kau­tu­nut toisen puo­li­son kuo­le­man takia tai, kun avio­ero on jo lai­tettu vi­reille kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Va­paa­muo­toi­nen osi­tus­so­pi­mus

Va­paa­muo­toi­nen osi­tus­so­pi­mus on mah­dol­lista laatia itse. Var­si­nai­nen so­pi­mus voi olla muo­dol­li­sesti vapaa ja yk­sin­ker­tai­nen. Osi­tuk­sen haas­ta­vin osuus liit­tyy omai­suu­den ja­ka­mi­seen sekä las­ku­toi­mi­tus­ten te­ke­mi­seen sekä ta­sin­gon mak­sa­mi­seen.

So­pi­muso­si­tuk­sesta on laa­dit­tava kir­jal­li­nen asia­kirja, jonka kaik­kien os­a­puol­ten täytyy al­le­kir­joit­taa. Myös kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan pitää to­dis­taa, että os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ovat asian­mu­kai­sia.

So­pi­muk­sen te­ke­mistä tai vah­vis­ta­mista varten ei tar­vita vi­ran­omaista ja la­ki­hen­ki­löä. Tämä riit­tää, vaikka os­a­puoli saisi kiin­teää omai­suutta osi­tuk­sessa. Kau­pan­vah­vis­ta­jaa ei tar­vita vah­vis­ta­maan kiin­teää omai­suutta, joka on an­saittu osi­tuk­sessa.

⚠️ Ju­ri­di­sesti var­masti pä­te­vän osi­tus­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen ei ole kui­ten­kaan help­poa. Osi­tuk­sen te­ke­mi­seen liit­tyy so­pi­muk­sen li­säksi myös las­ken­nal­li­nen ja re­aa­li­nen toi­mi­tus. Mo­nelta pään­vai­valta ja ajan­hu­kalta sääs­tyy käyt­tä­mällä siihen asian­tun­ti­jaa tai Aa­tok­sen pal­ve­lua. Ositus on­nis­tuu it­se­näi­sesti tai osana avio­eroa Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Ositus ja omaisuuden lisääminen

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen

Osi­tus­toi­mi­tuk­seen si­säl­tyy sekä las­ken­nal­li­nen että re­aa­li­nen puoli.

Las­ken­nal­li­nen toi­mi­tus

Las­ken­nal­li­sena toi­mi­tuk­sena sel­vi­te­tään en­siksi puo­li­soi­den omis­tus­suh­teita, to­de­taan mikä osa omai­suu­desta on avio-oi­keu­den alaista ja ar­vioi­daan kum­man­kin omai­suutta. Sen jäl­keen laa­di­taan osi­tus­las­kelma.

Osi­tus­las­kel­massa las­ke­taan yhteen puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus ja suo­ri­te­taan pääl­tä­päin erot­ta­mi­nen sekä eri­lais­ten vas­tik­kei­den mää­rit­tä­mi­nen. Lo­puksi las­ke­taan avio-osien koot.

Re­aa­li­nen toi­mi­tus

Kun osi­tus­las­kelma on valmis, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen re­aa­li­nen vaihe. Tämä tar­koit­taa, että puo­li­son, jolla on enem­män va­ral­li­suutta, täytyy maksaa ta­sin­koa toi­selle puo­li­solle las­kel­man pe­rus­teella.

Mikäli haluat var­mis­taa, että ositus tulee tehtyä oikein kan­nat­taa osi­tuk­seen käyt­tää am­mat­ti­laista.

Koko avio­ero­pro­ses­sin hoi­ta­mi­nen tai pelkkä osi­tuk­sen teko on­nis­tu­vat kä­te­västi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa 199 euron hin­taan.

Vel­ko­jen kat­ta­mi­nen osi­tuk­sessa

Kun osi­tuk­sessa on to­dettu, että mitä puo­li­sot omis­ta­vat it­se­näi­sesti ja omai­suus on ar­vioitu, puo­li­son omat velat vä­hen­ne­tään omasta brut­to­va­ral­li­suu­des­taan.

Vel­ko­jen kat­ta­mi­nen

  1. Velat, jotka ovat vain toisen puo­li­son ni­missä, vä­hen­ne­tään vain ky­sei­sen puo­li­son va­ral­li­suu­desta.
  2. Velat, jotka on otettu mo­lem­pien puo­li­soi­den nimiin, ka­te­taan puo­liksi mo­lem­pien omai­suu­desta.

Velat mää­ri­te­tään osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­het­ken mukaan ja on ai­noas­taan mah­dol­lista kattaa velat, jotka olivat jo ole­massa ennen tätä hetkeä. Velka, joka on jos­tain syystä pois­tu­nut osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­het­ken ja osi­tuk­sen vä­lillä ka­te­taan myös omasta omai­suu­desta.

Jos puo­li­soilla on yh­teistä velkaa, kum­mal­la­kin on oikeus vaatia, että toinen maksaa oman osuu­tensa ennen osi­tusta tai, että hän antaa va­kuutta.

Vel­ka­kä­sit­teen ero avio­ero- ja jää­mis­tö­osi­tuk­sessa

Kun toinen puo­liso kuolee, kaikki hänen oi­keus­suh­teensa kat­kais­taan. Tämä tar­koit­taa muun muassa, että hänen vel­kansa erään­ty­vät mak­set­ta­vaksi.

Osi­tuk­sen saa aloit­taa vasta, kun vai­na­jan velat on mak­settu. Jos osi­tuk­sen os­a­puo­let te­ke­vät omai­suu­den osi­tuk­sen ennen kuin velat on mak­settu, he ovat edel­leen vas­tuussa ve­loista.

Jos les­kellä ja vai­na­jalla oli yh­teistä velkaa, osi­tuk­sen os­a­puo­let voivat vaatia, että velat mak­se­taan tai, että an­ne­taan vakuus ve­lasta ennen kuin ositus toi­mi­te­taan.

Avio­ero-osi­tuk­sessa riit­tää omai­suu­den va­raa­mi­nen niin, että puo­liso voi maksaa velat tu­le­vai­suu­dessa. Velat siis ka­te­taan omai­suu­desta mutta vel­koja ei tar­vitse maksaa kuten jää­mis­tö­osi­tuk­sessa.

Näyttökuva: ositus osana avioeroa Aatoksessa

Osi­tus­so­pi­mus il­mai­nen malli ja esi­merkki

Alla on yk­sin­ker­tai­nen malli osi­tuk­sen te­ke­mi­seen. Voit käyt­tää alla olevaa il­maista mallia poh­jana. Huo­mioi, että mikäli käytät mallia, täytyy ti­li­tys laskea itse.

Saat osi­tuk­sen tehtyä hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa ilman exce­liä tai las­ku­kaa­voja. Voit lä­het­tää myös avio­ero­ha­ke­muk­sen tai tehdä pel­käs­tään osi­tuk­sen.

💡­Tie­sitkö? Ilman osi­tusta pa­ris­kun­nan ta­lou­del­li­set vel­voit­teet eivät pääty avio­eroon. Ei edes sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut tuo­mionsa avio­erosta. Siksi osi­tuk­sen te­ke­mi­nen on en­si­si­jai­sen tär­keää.

So­pi­ja­puo­let

1. Antti Esi­merkki (s. 01.01.1981) Man­ner­hei­min­tie 1, 00100 Hel­sinki

2. Bertta Esi­merkki (s. 01.01.1981) Lii­san­katu 1, 00100 Hel­sinki

Osi­tuk­sen taus­taa

So­pi­ja­puol­ten avio­ero on lai­tettu vi­reille 01.01.2022. Puo­li­soilla ei ole avio­eh­toa ja kaikki puo­li­soi­den omai­suus on avio-oi­keu­den alaista.

Ositus

So­vimme omai­suu­temme osi­tuk­sesta seu­raa­vaa:

Antti Esi­merkki - Varat

Auto 20 000 euroa

As. Oy Alek­san­te­ri­katu 13:n osak­keista 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Pank­ki­tili Osuus­pankki (000000-11111) 10 000 euroa

Yh­teensä 430 000 euroa

Antti Esi­merkki - Velat

Asun­to­laina Osuus­pankki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Yh­teensä 130 000 euroa

Antti Esi­merkki - Netto-omai­suus

Yh­teensä 300 000 euroa

Bertta Esi­merkki - Varat

As. Oy Alek­san­te­ri­katu 13:n osak­keista 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Arvo-osuus­tili Osuus­pankki (000000-11111) 230 000 euroa

Yh­teensä 630 000 euroa

Bertta Esi­merkki - Velat

Asun­to­laina Osuus­pankki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Yh­teensä 130 000 euroa

Bertta Esi­merkki - Netto-omai­suus

Yh­teensä 500 000 euroa

Puo­li­soi­den yh­teen­las­kettu avio-oi­keu­den alai­nen netto-omai­suus

Netto-omai­suus yh­teensä 800 000 euroa

Avio-osa 400 000 euroa

Bertta Esi­merkki suo­rit­taa ta­sin­koa 100 000 euroa Antti Esi­mer­kille.

Ti­li­tys

Antti Esi­merkki saa:

Auto 20 000 euroa

As. Oy Alek­san­te­ri­katu 13:n osak­keista 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Pank­ki­tili Osuus­pankki (000000-11111) 10 000 euroa

Rahaa Bertta Esi­mer­kiltä 100 000 euroa

Asun­to­laina Osuus­pankki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Netto yh­teensä 400 000 euroa

Bertta Esi­merkki saa:

As. Oy Alek­san­te­ri­katu 13:n osak­keista 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Arvo-osuus­tili Osuus­pankki (000000-11111) 230 000 euroa

Asun­to­laina Osuus­pankki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Maksaa Bertta Esi­mer­kille 100 000 euroa

Netto yh­teensä 400 000 euroa

Muut ehdot

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keus jaet­tuun omai­suu­teen siir­tyy tämän so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tuk­sella.

Kum­pi­kin os­a­puoli pitää kaiken hal­lus­saan olevan luet­te­le­mat­to­man hen­ki­lö­koh­tai­sen ir­tai­mis­ton.

Tämän so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus on ko­ko­nai­suu­des­saan jaettu.

Hy­väk­symme tämän osi­tuk­sen ja jaon ja si­tou­dumme ole­maan sitä moit­ti­matta eikä meillä kum­mal­la­kaan ole mitään vaa­ti­muk­sia tois­temme suh­teen.

Päi­vä­määrä ja paikka

Hel­sin­gissä 02.02.2022

Antti Esi­merkki

Bertta Esi­merkki

To­dis­ta­vat

Tarmo To­dis­taja

Tuula To­dis­taja

aatos-avioero-ositus.jpg

Tee osi­tus­so­pi­mus Aa­tok­sessa

Säästä aikaa, her­moja ja rahaa, kun teet osi­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen avio­ero-pal­ve­lussa.

Pal­ve­lussa teh­tynä ositus on myös var­masti tehty oikein. Li­säksi voit toivoa pal­ve­lussa, kuinka omai­suu­den jako ta­pah­tuu ja mitä omai­suutta jää avio­eron jäl­keen.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa 199 euroa. Voit myös lä­het­tää ha­lu­tes­sasi avio­ero­ha­ke­muk­set pal­ve­lun kautta. Kä­rä­jä­oi­keus ve­loit­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­jältä vi­ran­omais­mak­sut.

Hel­pota elä­määsi ja hoida ositus Aa­tok­sessa.