Osi­tus­so­pi­mus - il­mai­nen mal­li

Kädet tietokoneen näppäimistöllä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­lii­ton päät­tyes­sä teh­dään omai­suu­den ositus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan heidän kesken tasan. Ositus teh­dään, mikäli puo­li­soil­la ei ole avio­eh­toa, joka rajaa kaiken omai­suu­den avio­lii­ton ul­ko­puo­lel­le.

Osi­tus­so­pi­muk­sel­la osi­tuk­sen os­a­puo­let so­pi­vat, miten osi­tuk­seen kuu­lu­va omai­suus jae­taan.

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan voi­daan toi­mit­taa omai­suu­den ositus, kun avio­ero on lai­tet­tu vi­reil­le tuo­miois­tui­meen tai avio­liit­to on pur­kau­tu­nut. Ositus on pakko tehdä vain, jos puo­li­so tai vain­ajan puo­li­son pe­ril­li­nen vaatii sitä.

Ositus kan­nat­taa kui­ten­kin eh­dot­to­mas­ti aina tehdä.

Ketkä ovat osi­tuk­sen os­a­puo­let?

Osi­tuk­ses­sa os­a­puo­li­na on avio­lii­ton puo­li­sot, jos avio­liit­to loppui avio­eron takia.

Jos toisen puo­li­son kuo­le­ma on avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­sen syy, leski ja vain­ajan pe­ril­li­set ovat os­a­puo­li­na. Kaikki osi­tuk­sen os­a­puo­let voivat vaatia osi­tus­ta ja jos joku heistä sitä vaatii, ositus on teh­tä­vä.

Osi­tus­so­pi­mus ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen

Omai­suu­den osi­tuk­ses­sa pu­re­taan avio­va­ral­li­suus­suh­det­ta, joka on ollut ole­mas­sa puo­li­soi­den vä­lil­lä. Tämä tar­koit­taa sitä, että puo­li­soil­la ei ole enää osi­tuk­sen jäl­keen ole avio-oi­keut­ta toisen omai­suu­teen.

Kun laa­di­taan osi­tus­so­pi­mus, so­pi­muk­sen os­a­puo­let saavat itse päät­tää, miten heidän omai­suu­ten­sa jae­taan. Jos os­a­puo­let eivät sovi mitään omai­suu­den jaosta, avio­va­ral­li­suus­suh­de jatkuu.

Ei ole myös­kään mah­dol­lis­ta laatia pe­run­kir­joi­tus­ta ennen kuin omai­suu­den osi­tus­ta on tehty. Jos esi­mer­kik­si avio­liit­to on pur­kau­tu­nut avio­eron takia, mutta osi­tus­ta ei ole tehty ennen kuin toinen puo­li­so kuolee, les­kes­tä tulee kuo­lin­pe­sän osakas.

💡 Myös toisen tai mo­lem­pien omis­tuk­ses­sa oleva yritys ote­taan mukaan avio­eron osi­tuk­seen.

Mitä omai­suut­ta huo­mioi­daan osi­tuk­ses­sa?

Kun puo­li­sot ovat avio­lii­tos­sa, heillä on avio-oikeus toisen omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa, että avio­lii­ton lop­pues­sa heidän omai­suu­ten­sa las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan.

Osi­tuk­seen kuuluu avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus. Jos puo­li­soil­la on omai­suut­ta, joka ei ole avio-oi­keu­den alais­ta, sitä ei las­ke­ta mukaan osi­tuk­seen.

Puo­li­soi­den avio-oikeus voi esi­mer­kik­si olla ra­joi­tet­tu avio­eh­dol­la. Sel­lai­nen omai­suus, joka ei kuuluu avio-oi­keu­teen, ero­tel­laan avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­des­ta. Omai­suu­den erot­te­lu tar­koit­taa, että kum­pi­kin puo­li­so saa pitää sen, mitä hän omisti avio­lii­ton aikana.

Omai­suus, joka ei kuulu osi­tuk­seen

Osi­tuk­seen ote­taan mukaan vain omai­suus, jonka os­a­puo­let omis­ti­vat jo ennen osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­mis­tä eli kun avio­ero oli lai­tet­tu vi­reil­le tuo­miois­tui­meen tai kun puo­li­so kuoli.

Myös vaat­teet ja muu omai­suus, joka on tar­koi­tet­tu toisen puo­li­son hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä varten, ero­te­taan hä­nel­le osi­tuk­ses­sa. Tämä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vain sen verran, mikä on koh­tuul­lis­ta.

Omai­suus, jonka puo­li­so on:

  1. an­sain­nut
  2. saanut lah­ja­na
  3. saanut pe­rin­tö­nä
  4. saanut tes­ta­men­tin no­jal­la

ei kuuluu avio-oi­keu­teen, jos tämä omai­suus on saatu sen jäl­keen, kun avio­liit­to on jo pur­kau­tu­nut toisen puo­li­son kuo­le­man takia tai, kun avio­ero on jo lai­tet­tu vi­reil­le kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Va­paa­muo­toi­nen osi­tus­so­pi­mus

Va­paa­muo­toi­nen osi­tus­so­pi­mus on mah­dol­lis­ta laatia itse. Var­si­nai­nen so­pi­mus voi olla muo­dol­li­ses­ti vapaa ja yk­sin­ker­tai­nen. Osi­tuk­sen haas­ta­vin osuus liit­tyy omai­suu­den ja­ka­mi­seen sekä las­ku­toi­mi­tus­ten te­ke­mi­seen sekä ta­sin­gon mak­sa­mi­seen.

So­pi­muso­si­tuk­ses­ta on laa­dit­ta­va kir­jal­li­nen osi­tus­kir­ja, jonka kaik­kien os­a­puol­ten täytyy al­le­kir­joit­taa. Myös kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan pitää to­dis­taa, että os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ovat asian­mu­kai­sia.

So­pi­muk­sen te­ke­mis­tä tai vah­vis­ta­mis­ta varten ei tar­vi­ta vi­ran­omais­ta ja la­ki­hen­ki­löä. Tämä riit­tää, vaikka os­a­puo­li saisi kiin­te­ää omai­suut­ta osi­tuk­ses­sa. Kau­pan­vah­vis­ta­jaa ei tar­vi­ta vah­vis­ta­maan kiin­te­ää omai­suut­ta, joka on an­sait­tu osi­tuk­ses­sa.

⚠️ Ju­ri­di­ses­ti var­mas­ti pä­te­vän osi­tus­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen ei ole kui­ten­kaan help­poa. Osi­tuk­sen te­ke­mi­seen liit­tyy so­pi­muk­sen li­säk­si myös las­ken­nal­li­nen ja re­aa­li­nen toi­mi­tus. Mo­nel­ta pään­vai­val­ta ja ajan­hu­kal­ta sääs­tyy käyt­tä­mäl­lä siihen asian­tun­ti­jaa tai Aa­tok­sen pal­ve­lua. Ositus on­nis­tuu it­se­näi­ses­ti tai osana avio­eroa Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Ositus ja omaisuuden lisääminen

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen

Osi­tus­toi­mi­tuk­seen si­säl­tyy sekä las­ken­nal­li­nen että re­aa­li­nen puoli.

Las­ken­nal­li­nen toi­mi­tus

Las­ken­nal­li­se­na toi­mi­tuk­se­na sel­vi­te­tään en­sik­si puo­li­soi­den omis­tus­suh­tei­ta, to­de­taan mikä osa omai­suu­des­ta on avio-oi­keu­den alais­ta ja ar­vioi­daan kum­man­kin omai­suut­ta. Sen jäl­keen laa­di­taan osi­tus­las­kel­ma.

Osi­tus­las­kel­mas­sa las­ke­taan yhteen puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus ja suo­ri­te­taan pääl­tä­päin erot­ta­mi­nen sekä eri­lais­ten vas­tik­kei­den mää­rit­tä­mi­nen. Lo­puk­si las­ke­taan avio-osien koot.

Re­aa­li­nen toi­mi­tus

Kun osi­tus­las­kel­ma on valmis, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen re­aa­li­nen vaihe. Tämä tar­koit­taa, että puo­li­son, jolla on enem­män va­ral­li­suut­ta, täytyy maksaa ta­sin­koa toi­sel­le puo­li­sol­le las­kel­man pe­rus­teel­la.

Mikäli haluat var­mis­taa, että ositus tulee tehtyä oikein kan­nat­taa osi­tuk­seen käyt­tää am­mat­ti­lais­ta.

Koko avio­ero­pro­ses­sin hoi­ta­mi­nen tai pelkkä osi­tuk­sen teko on­nis­tu­vat kä­te­väs­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa 199 euron hin­taan.

Vel­ko­jen kat­ta­mi­nen osi­tuk­ses­sa

Kun osi­tuk­ses­sa on to­det­tu, että mitä puo­li­sot omis­ta­vat it­se­näi­ses­ti ja omai­suus on ar­vioi­tu, puo­li­son omat velat vä­hen­ne­tään omasta brut­to­va­ral­li­suu­des­taan.

Vel­ko­jen kat­ta­mi­nen

  1. Velat, jotka ovat vain toisen puo­li­son ni­mis­sä, vä­hen­ne­tään vain ky­sei­sen puo­li­son va­ral­li­suu­des­ta.
  2. Velat, jotka on otettu mo­lem­pien puo­li­soi­den nimiin, ka­te­taan puo­lik­si mo­lem­pien omai­suu­des­ta.

Velat mää­ri­te­tään osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­het­ken mukaan ja on ai­noas­taan mah­dol­lis­ta kattaa velat, jotka olivat jo ole­mas­sa ennen tätä hetkeä. Velka, joka on jos­tain syystä pois­tu­nut osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­het­ken ja osi­tuk­sen vä­lil­lä ka­te­taan myös omasta omai­suu­des­ta.

Jos puo­li­soil­la on yh­teis­tä velkaa, kum­mal­la­kin on oikeus vaatia, että toinen maksaa oman osuu­ten­sa ennen osi­tus­ta tai, että hän antaa va­kuut­ta.

Vel­ka­kä­sit­teen ero avio­ero- ja jää­mis­tö­osi­tuk­ses­sa

Kun toinen puo­li­so kuolee, kaikki hänen oi­keus­suh­teen­sa kat­kais­taan. Tämä tar­koit­taa muun muassa, että hänen vel­kan­sa erään­ty­vät mak­set­ta­vak­si.

Osi­tuk­sen saa aloit­taa vasta, kun vain­ajan velat on mak­set­tu. Jos osi­tuk­sen os­a­puo­let te­ke­vät omai­suu­den osi­tuk­sen ennen kuin velat on mak­set­tu, he ovat edel­leen vas­tuus­sa ve­lois­ta.

Jos les­kel­lä ja vai­na­jal­la oli yh­teis­tä velkaa, osi­tuk­sen os­a­puo­let voivat vaatia, että velat mak­se­taan tai, että an­ne­taan vakuus ve­las­ta ennen kuin ositus toi­mi­te­taan.

Avio­ero-osi­tuk­ses­sa riit­tää omai­suu­den va­raa­mi­nen niin, että puo­li­so voi maksaa velat tu­le­vai­suu­des­sa. Velat siis ka­te­taan omai­suu­des­ta mutta vel­ko­ja ei tar­vit­se maksaa kuten jää­mis­tö­osi­tuk­ses­sa.

Näyttökuva: ositus osana avioeroa Aatoksessa

Osi­tus­so­pi­mus il­mai­nen malli ja esi­merk­ki

Alla on yk­sin­ker­tai­nen malli osi­tuk­sen te­ke­mi­seen. Voit käyt­tää alla olevaa il­mais­ta mallia poh­ja­na. Huo­mioi, että mikäli käytät mallia, täytyy ti­li­tys laskea itse.

Saat osi­tuk­sen tehtyä hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa ilman exce­liä tai las­ku­kaa­vo­ja. Voit lä­het­tää myös avio­ero­ha­ke­muk­sen tai tehdä pel­käs­tään osi­tuk­sen.

💡­Tie­sit­kö? Ilman osi­tus­ta pa­ris­kun­nan ta­lou­del­li­set vel­voit­teet eivät pääty avio­eroon. Ei edes sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut tuo­mion­sa avio­eros­ta. Siksi osi­tuk­sen te­ke­mi­nen on en­sisi­jai­sen tär­ke­ää.

So­pi­ja­puo­let

1. Antti Esi­merk­ki (s. 01.01.1981) Man­ner­hei­min­tie 1, 00100 Hel­sin­ki

2. Bertta Esi­merk­ki (s. 01.01.1981) Lii­san­ka­tu 1, 00100 Hel­sin­ki

Osi­tuk­sen taus­taa

So­pi­ja­puol­ten avio­ero on lai­tet­tu vi­reil­le 01.01.2022. Puo­li­soil­la ei ole avio­eh­toa ja kaikki puo­li­soi­den omai­suus on avio-oi­keu­den alais­ta.

Ositus

So­vim­me omai­suu­tem­me osi­tuk­ses­ta seu­raa­vaa:

Antti Esi­merk­ki - Varat

Auto 20 000 euroa

As. Oy Alek­san­te­ri­ka­tu 13:n osak­keis­ta 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Pank­ki­ti­li Osuus­pank­ki (000000-11111) 10 000 euroa

Yh­teen­sä 430 000 euroa

Antti Esi­merk­ki - Velat

Asun­to­lai­na Osuus­pank­ki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Yh­teen­sä 130 000 euroa

Antti Esi­merk­ki - Netto-omai­suus

Yh­teen­sä 300 000 euroa

Bertta Esi­merk­ki - Varat

As. Oy Alek­san­te­ri­ka­tu 13:n osak­keis­ta 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Arvo-osuus­ti­li Osuus­pank­ki (000000-11111) 230 000 euroa

Yh­teen­sä 630 000 euroa

Bertta Esi­merk­ki - Velat

Asun­to­lai­na Osuus­pank­ki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Yh­teen­sä 130 000 euroa

Bertta Esi­merk­ki - Netto-omai­suus

Yh­teen­sä 500 000 euroa

Puo­li­soi­den yh­teen­las­ket­tu avio-oi­keu­den alai­nen netto-omai­suus

Netto-omai­suus yh­teen­sä 800 000 euroa

Avio-osa 400 000 euroa

Bertta Esi­merk­ki suo­rit­taa ta­sin­koa 100 000 euroa Antti Esi­mer­kil­le.

Ti­li­tys

Antti Esi­merk­ki saa:

Auto 20 000 euroa

As. Oy Alek­san­te­ri­ka­tu 13:n osak­keis­ta 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Pank­ki­ti­li Osuus­pank­ki (000000-11111) 10 000 euroa

Rahaa Bertta Esi­mer­kil­tä 100 000 euroa

Asun­to­lai­na Osuus­pank­ki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Netto yh­teen­sä 400 000 euroa

Bertta Esi­merk­ki saa:

As. Oy Alek­san­te­ri­ka­tu 13:n osak­keis­ta 1-2 (1/2 omis­tuso­suus) 400 000 euroa

Arvo-osuus­ti­li Osuus­pank­ki (000000-11111) 230 000 euroa

Asun­to­lai­na Osuus­pank­ki (1/2 vas­tuu­osuus) 130 000 euroa

Maksaa Bertta Esi­mer­kil­le 100 000 euroa

Netto yh­teen­sä 400 000 euroa

Muut ehdot

Omis­tus- ja hal­lin­ta­oi­keus jaet­tuun omai­suu­teen siir­tyy tämän so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tuk­sel­la.

Kum­pi­kin os­a­puo­li pitää kaiken hal­lus­saan olevan luet­te­le­mat­to­man hen­ki­lö­koh­tai­sen ir­tai­mis­ton.

Tämän so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus on koko­nai­suu­des­saan jaettu.

Hy­väk­sym­me tämän osi­tuk­sen ja jaon ja si­tou­dum­me ole­maan sitä moit­ti­mat­ta eikä meillä kum­mal­la­kaan ole mitään vaa­ti­muk­sia tois­tem­me suh­teen.

Päi­vä­mää­rä ja paikka

Hel­sin­gis­sä 02.02.2022

Antti Esi­merk­ki

Bertta Esi­merk­ki

To­dis­ta­vat

Tarmo To­dis­ta­ja

Tuula To­dis­ta­ja

aatos-avioero-ositus.jpg

Tee osi­tus­so­pi­mus Aa­tok­ses­sa

Säästä aikaa, her­mo­ja ja rahaa, kun teet osi­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen avio­ero-pal­ve­lus­sa.

Pal­ve­lus­sa teh­ty­nä ositus on myös var­mas­ti tehty oikein. Li­säk­si voit toivoa pal­ve­lus­sa, kuinka omai­suu­den jako ta­pah­tuu ja mitä omai­suut­ta jää avio­eron jäl­keen.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa 199 euroa. Voit myös lä­het­tää ha­lu­tes­sa­si avio­ero­ha­ke­muk­set pal­ve­lun kautta. Kä­rä­jä­oi­keus ve­loit­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­jäl­tä vi­ran­omais­mak­sut.

Hel­po­ta elä­mää­si ja hoida ositus Aa­tok­ses­sa.