Äk­ten­skaps­för­ord och fram­ti­da arv

äktenskapsförord framtida arv.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-30 ● 4 minuter
Dela artikeln
Om en person är gift när den av­li­der har stor på­ver­kan på arvs­reg­ler­na. Finns det dess­utom ett äk­ten­skaps­för­ord mellan ma­kar­na så på­ver­kar detta ännu mer.

I denna ar­ti­kel går vi igenom allt som gäller för­hål­lan­det mellan äk­ten­skaps­för­ord och arv. Vi reder ut vem som ärver när det finns äk­ten­skaps­för­ord och vad.

Äk­ten­skaps­för­ord

Hu­vud­re­geln när man gifter sig är att all egen­dom som inte är en­skild egen­dom blir gif­to­rätt och gif­to­rätts­gods, alltså egen­dom som ska delas lika mellan ma­kar­na vid en even­tu­ell bo­del­ning.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är ett avtal mellan makar om vad som ska anses vara ma­kar­nas en­skil­da egen­dom och alltså inte ska ingå i en fram­ti­da bo­del­ning.

💡­Bo­del­ning är när ma­kar­nas egen­dom delas upp efter skils­mäs­sa eller döds­fall.

I äk­ten­skaps­för­or­det kan alltså ma­kar­na, strax innan eller under äk­ten­ska­pet, be­stäm­ma att viss egen­dom som är gif­to­rätts­gods istäl­let ska vara en makes en­skil­da egen­dom. Egen­dom som är en­skild egen­dom ska inte delas mellan ma­kar­na vid skils­mäs­sa eller döds­fall, utan maken som äger egen­do­men be­hål­ler den.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan om­fat­ta all ma­kar­nas egen­dom eller bara ta upp en­skil­da till­gång­ar.

Det är också möj­li­gt att en av ma­kar­na innan äk­ten­ska­pet fått egen­dom ex­em­pel­vis i arv eller gåva med vill­kor om att det ska vara en­skild egen­dom. Då fort­sät­ter den vara det även efter gif­ter­må­let, även om ma­kar­na inte skulle ha äk­ten­skaps­för­ord. Men det kräver att det finns tes­ta­men­te eller gå­vobrev som tyd­li­gt säger att arvet eller gåvan är en­skild egen­dom.

👉 Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord och vad som ingår i ett

Arv före och under äk­ten­ska­pet

Är du gift och ärver från en annan person är hu­vud­re­geln att det blir gif­to­rätts­gods.

Det be­ty­der att du måste dela med dig av arvet om ni i fram­ti­den ska göra en bo­del­ning på grund av skils­mäs­sa eller döds­fall.

Det finns dock två si­tu­a­tio­ner som gör att arvet inte blir gif­to­rätts­gods:

  1. Om den av­lid­ne som arvet kommer från, i ett tes­ta­men­te, hade angett att arvet skulle vara mot­ta­ga­rens en­skild egen­dom blir arvet inte gif­to­rätts­gods och be­hö­ver inte delas vid en even­tu­ell bo­del­ning.  
  2. Om ma­kar­na har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord där all makens/ma­kar­nas egen­dom ska vara en­skild eller där arv sär­skilt anges som en­skild egen­dom.

Genom äk­ten­skaps­för­ord kan man alltså be­stäm­ma att arv som ena maken fått eller arv som någon av ma­kar­na får i fram­ti­den, ska vara en­skild egen­dom.

💡 Visst du? Hos Aatos kan ni enkelt skapa ett sådant äk­ten­skaps­för­ord. Det blir ju­ri­diskt kor­rekt och ni kan se in­ne­hål­ler i äk­ten­skaps­för­or­det före ni be­ta­lar!

Prova gratis!

Arv vid makes döds­fall

När en person av­li­der som var gift vid döds­fal­let ska en bo­del­ning göras mellan döds­bo­et och den ef­ter­le­van­de maken.

Vid bo­del­ning­en ska ma­kar­nas gif­to­rätts­gods delas upp. Bo­del­ning­en sker då före arvs­skif­tet och summan pengar som ska för­de­las vid arv­skif­tet på­ver­kas därmed.

Bo­del­ning­en görs för att be­stäm­ma den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap, alltså arvet efter den av­lid­ne, och på­ver­kar inte vem som ska ärva.

💡­No­te­ra! Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar endast hur mycket och vad som ärvs. Inte vem som ärver.

Vi går nedan igenom vem som ärver vad ut­i­från olika si­tu­a­tio­ner.

Inga barn eller endast ge­men­sam­ma barn

Om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te och ma­kar­na bara har ge­men­sam­ma barn eller inga barn alls, så ärver nor­malt den andre maken hela den av­lid­nes arv med något som kallas fri för­fo­gan­de­rätt.

Detta in­ne­bär att den ef­ter­le­van­de maken får an­vän­da arvet men inte tes­ta­men­te­ra bort det i sin tur eller ge bort allt ef­ter­som de ge­men­sam­ma barnen eller annan ef­ter­föl­jan­de legal ar­vinge ska få ärva det som åter­står när den ef­ter­le­van­de maken i sin tur av­li­der. Låt oss ta ett ex­em­pel:

Utan äk­ten­skaps­för­ord

Av­li­den make: 1 000 000 kr

Ef­ter­le­van­de make: 200 000 kr

Bo­del­ning → 1 200 000/2 = var­de­ra make ska ha 600 000. Därmed över­går 400 000 kr till den ef­ter­le­van­de maken vid bo­del­ning­en.

Arv­skifte → 600 000 kr ska för­de­las. Ef­ter­le­van­de maken ärver detta med fri för­fo­gan­de­rätt.

Med äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild

Av­li­den make: 1 000 000 kr

Ef­ter­le­van­de make: 200 000 kr

Bo­del­ning → I och med att det inte finns något gif­to­rätts­gods så görs ingen bo­del­ning utan var­de­ra make be­hål­ler sin egen­dom.

Arv­skifte → 1 000 000 kr ska för­de­las. Kvar­le­van­de maken ärver allt med fri för­fo­gan­de­rätt

Slut­sa­ts → Mel­lan­skill­na­den på 400 000 ärvs med fri för­fo­gan­de­rätt istäl­let för full ägan­de­rätt.

Notera! Detta gäller enbart om det finns legala ar­ving­ar, dvs. barn/syskon/för­äld­rar/syskon barn etc. Annars ärver make med full ägan­de­rätt.

Sär­kull­barn

Äk­ten­skaps­för­ord spelar en ännu större roll när det kommer till arv där sär­kull­barn är in­blan­da­de ef­ter­som sär­kull­barn enbart ska ärva av ena maken.

Kom ihåg! Sär­kull­barn har rätt att begära ut sitt arv direkt vid bort­gång­en av sin för­äl­der och maken ärver därmed inte hela kvar­lå­ten­ska­pen med fri för­fo­gan­de­rätt såvida inte sär­kull­bar­net avstår denna möj­lig­het att få ut peng­ar­na direkt.

Låt oss upp­repa ti­di­ga­re ex­em­pel, nu med ett sär­kull­barn som vill få ut sitt arv direkt och ett ge­men­samt barn:

Utan äk­ten­skaps­för­ord

Av­li­den make: 1 000 000 kr

Ef­ter­le­van­de make: 200 000 kr

Bo­del­ning → 1 200 000/2 = var­de­ra make ska få 600 000. Därmed över­går 400 000kr till den ef­ter­le­van­de maken vid bo­del­ning­en.

Arv­skifte → 600 000 kr ska för­de­las. Den ef­ter­le­van­de maken ärver 300 000 med fri för­fo­gan­de rätt och sär­kull­bar­net ärver 300 000 kr. När den ef­ter­le­van­de maken av­li­der ärver det ge­men­sam­ma barnet det som finns kvar av arvet från den först av­lid­ne för­äl­dern. Sär­kull­bar­net har redan fått sitt arv och får inte arv på nytt när den ef­ter­le­van­de av­li­der.

Med äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild

Av­li­den make: 1 000 000 kr

Ef­ter­le­van­de make: 200 000 kr

Bo­del­ning → I och med att det inte finns något gif­to­rätts­gods så över­går ingen summa.

Arv­skifte → 1 000 000 kr ska för­de­las. Den ef­ter­le­van­de maken ärver 500 000 med fri för­fo­gan­de­rätt och sär­kull­bar­net ärver 500 000 kr

Slut­sa­ts → Med ett äk­ten­skaps­för­ord går 200 000 kr mer direkt till sär­kull­bar­net som annars hade gått till maken. Dess­utom ärvs de kvar­va­ran­de 500 000 kr med fri för­fo­gan­de­rätt. Utan äk­ten­skaps­för­ord får den ef­ter­le­van­de maken mer i bo­del­ning­en.

Därför spelar det roll om man ärver med fri för­fo­gan­de­rätt eller full ägan­de­rätt

För att skapa sig för­stå­el­se för skill­na­den kan man tänka sig att man vid fri för­fo­gan­de­rätt måste man tänka på att någon annan ska få det som finns kvar efter medan vid full ägan­de­rätt har möj­lig­het att han­te­ra peng­ar­na precis som man själv önskar.

Full ägan­de­rätt: Du ärver din make när denne av­li­der och du får an­vän­da arvet, men får inte ge bort stora delar av arvet eller tes­ta­men­te­ra bort det. Där­e­mot får du själv spen­de­ra peng­ar­na eller in­ve­ste­ra dem. När du av­li­der kommer arvet gå till din makes ar­ving­ar och inte till dina ar­ving­ar.

Full ägan­de­rätt: Du ärver din make och det blir din egen­dom. Du får göra vad som helst med arvet. När du av­li­der ärver dina ar­ving­ar arvet.

⚠️ Notera! Om du ärver med fri för­fo­gan­de­rätt räknas arvet som en andel av dina totala till­gång­ar. Det be­ty­der att om du ärver ett hus är det inte huset i sig som dina makes ar­ving­ar har rätt till utan till värdet av huset i för­hål­lan­de till vad du annars äger:

Om du ärver ett hus värt 200 000 kr från en make som du inte har barn med, och själv har 800 000 kr, kommer alltså 1/5 av dina totala till­gång­ar senare ärvas av din makes legala ar­ving­ar när du av­li­der. Ar­ving­ar­na får inte 200 000 kr, utan de får 1/5 av det du har när du gått bort.

Om du spen­de­rar 500 000 kr av för­mö­gen­he­ten kommer alltså din makens ar­ving­ar att få 100 000 kr när du av­li­der (1/5 av de åter­stå­en­de 500 000 kr).

Om du istäl­let in­ve­ste­rar peng­ar­na så att de ökar i värde till 1 500 000 kr så kommer makens ar­ving­ar att få 300 000 kr.

Kom­pli­ce­rat? Med Aatos skapar ni enkelt ett äk­ten­skaps­för­ord som passar just er!

Hos Aatos skapar ni enkelt ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord, som an­pas­sas efter just er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål.

Svara på enkla frågor och fyll i det som frågas efter och ni ser in­ne­hål­let i äk­ten­skaps­för­or­det före ni be­ta­lar. I priset ( 699kr) ingår hem­le­ve­rans, ju­ri­disk hjälp av våras ju­ris­ter och tyd­li­ga in­struk­tio­ner för hur ni skri­ver under och re­gi­stre­rar för­or­det.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!