Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Bröllop
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-08 ● 5 minuter
I ett äktenskapsförord är det möjligt att planera inför framtiden, utan att det påverkar ert äktenskap. Även om du inte planerar en skilsmässa så blir livet inte alltid vad man tänkt sig. Det är trygghet att veta att ni har ett rättvist liv framför er, oavsett vad som händer.

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 vid en skils­mäs­sa. All egen­dom, så som arv, be­spa­ring­ar och hus ska allt delas lika, så att båda får egen­dom av lika mycket värde efter skils­mäs­san.

Hur skrivs då ett äk­ten­skaps­för­ord? Ni kan skriva äk­ten­skaps­för­or­det själv genom att läsa lagen, boka tid hos en jurist eller genom en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst. Här kan du läsa om vad som ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord.

Skydda pengar, aktier och eget fö­re­tag

Om ni skil­jer er utan ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika. Oav­sett vem som köpt prylen eller sparat peng­ar­na. Det be­ty­der att ni aldrig har ett eget spa­ran­de ef­tersom den andre har rätt till hälf­ten.

 Värdet av ett eget fö­re­tag ska ingå i skils­mäs­san och kan det leda till att din exmake blir de­lä­ga­re eller att du måste sälja fö­re­ta­get om du inte kan köpa ut din make.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte ert äk­ten­skap, men är en trygg­het och går snabbt att skriva själv eller till­sam­mans med en jurist. 

Det här ska ingå i äk­ten­skaps­för­ord

Det kan vara svårt att skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord om du inte är jurist. Som tur be­hö­ver du inte skapa det själv, det finns hjälp att få! 

Hos Aatos skapar du äk­ten­skaps­för­or­det online till ett fast pris och du kan alltid kon­tak­ta våra ju­ris­ter gratis. Du kan också skriva äk­ten­skaps­för­or­det med en mall och vi har här sam­man­fat­tat allt du ska tänka på när du skri­ver äk­ten­skaps­för­ord.

1. Skriv era namn och per­son­num­mer

Börja med att skriva era namn och per­son­num­mer. Om ni inte har svenskt per­son­num­mer räcker det med att ange fö­del­se­da­tum. 

2. Välj om ingen egen­dom ska delas vid en skils­mäs­sa eller om…

Ni kan välja om ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa. Om ingen egen­dom ska delas be­hål­ler ni det som ni äger. 

Du be­hö­ver inte vara orolig för att din make får egen­dom som är din vid skils­mäs­san.

… endast viss egen­dom inte ska delas

Ibland är det mer rätt­vist att endast viss egen­dom inte delas lika, men att värdet av resten delas 50/50. Egen­dom ni nämner i äk­ten­skaps­för­or­det be­hål­ler ägaren, men att värdet på all annan egen­dom delas lika.

Ex­em­pel: Som­mar­hus en­skild egen­dom

Anna och Petter är gifta och har ett äk­ten­skaps­för­ord där det står att Annas som­mar­hus ska vara en­skild egen­dom. Annas övriga egen­dom är värd 50 000, som­mar­hu­set 100 000 och Petter egen­dom är värd 50 000. 

Utan äk­ten­skaps­för­or­det hade all egen­dom räk­nats ihop och båda hade fått hälf­ten, alltså 100 000 kr var. Anna hade varit tvung­en att sälja som­mar­hu­set för att Petter ska få det han har rätt till.

Nu då som­mar­hu­set är en­skild egen­dom och inte ska be­ak­tas vid skils­mäs­san, delar Anna och Petter endast lika på deras övriga egen­dom och båda får 50 000 kr var och Anna be­hål­ler som­mar­hu­set.

Om ni väljer att endast viss egen­dom inte ska delas skriv tyd­ligt vilken egen­dom ni menar. Enligt lagen måste egen­do­men vara tyd­ligt spe­ci­fi­ce­rad så att det senare inte är oklart vilken egen­dom ni menade.

4. Un­der­teck­na äk­ten­skaps­för­or­det

Ni måste båda skriva under äk­ten­skaps­för­or­det för att det ska vara gil­tigt. 

Äk­ten­skaps­för­or­det måste inte be­vitt­nas.

5. Re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket

När ni un­der­teck­nat äk­ten­skaps­för­or­det ska det postas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Om för­or­det inte re­gi­stre­ras är det inte bin­dan­de även om ni skri­vit under det.

Äk­ten­skaps­för­or­det måste finnas hos Skat­te­ver­ket den dag då ni an­sö­ker om skils­mäs­sa för att det ska vara giltig. Ni kan skriva och re­gi­stre­ra för­or­det efter och före bröl­lo­pet - ni väljer själv vad som passar er bäst.

Läs mer om hur äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras.

Skill­nad på en­skild egen­dom och gif­to­rätts­gods

Vid bröl­lo­pet blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är den egen­dom som ska delas upp lika mellan er vid en skils­mäs­sa. 

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma att ingen egen­dom eller endast viss egen­dom ska vara gif­to­rätts­gods. 

Egen­dom som inte är gif­to­rätts­gods är en­skild egen­dom. En­skild egen­dom delas inte lika vid en skils­mäs­sa, den som äger egen­do­men be­hål­ler den.

I ex­emp­let ovan­för är Annas som­mar­hus hennes en­skil­da egen­dom och alla annan egen­dom är gif­to­rätts­gods. Om inget ska delas lika enligt äk­ten­skaps­för­or­det är all egen­dom en­skild egen­dom.

Skriv ett ju­ri­disk kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord

Hos Aatos är det möj­ligt att skapa ett skräd­dar­sytt äk­ten­skaps­för­ord online. Du kan vara säker på att för­or­det är an­pas­sat för just er och er si­tu­a­tion, sam­ti­digt som det är kor­rekt och bin­dan­de.

För­or­det skapas online och ni kan skapa det när och där det passar er. Om ni har frågor hjäl­per Aatos ju­ris­ter er gratis. 

Äk­ten­skaps­för­or­det skapas genom att ni svara på enkla frågor och när tjäns­ten för­står er si­tu­a­tion re­kom­men­de­rar tjäns­ten vad som passar för just er.