Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Bröllop
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-08 ● 5 minuter
Dela artikeln
I ett äk­ten­skaps­för­ord är det möj­li­gt att pla­ne­ra inför fram­ti­den, utan att det på­ver­kar ert äk­ten­skap. Även om du inte pla­ne­rar en skils­mäs­sa så blir livet inte alltid vad man tänkt sig. Det är trygg­het att veta att ni har ett rätt­vist liv fram­för er, oav­sett vad som händer.

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 vid en skils­mäs­sa. All egen­dom, så som arv, be­spa­ring­ar och hus ska allt delas lika, så att båda får egen­dom av lika mycket värde efter skils­mäs­san.

Hur skrivs då ett äk­ten­skaps­för­ord? Ni kan skriva äk­ten­skaps­för­or­det själv genom att läsa lagen, boka tid hos en jurist eller genom en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst. Här kan du läsa om vad som ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord.

Skydda pengar, aktier och eget fö­re­tag

Om ni skil­jer er utan ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika. Oav­sett vem som köpt prylen eller sparat peng­ar­na. Det be­ty­der att ni aldrig har ett eget spa­ran­de ef­ter­som den andre har rätt till hälf­ten.

Värdet av ett eget fö­re­tag ska ingå i skils­mäs­san och kan det leda till att din exmake blir de­lä­ga­re eller att du måste sälja fö­re­ta­get om du inte kan köpa ut din make.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte ert äk­ten­skap, men är en trygg­het och går snabbt att skriva själv eller till­sam­mans med en jurist.

Det här ska ingå i äk­ten­skaps­för­ord

Det kan vara svårt att skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord om du inte är jurist. Som tur be­hö­ver du inte skapa det själv, det finns hjälp att få!

Hos Aatos skapar du äk­ten­skaps­för­or­det online till ett fast pris och du kan alltid kon­tak­ta våra ju­ris­ter gratis. Du kan också skriva äk­ten­skaps­för­or­det med en mall och vi har här sam­man­fat­tat allt du ska tänka på när du skri­ver äk­ten­skaps­för­ord.

1. Skriv era namn och per­son­num­mer

Börja med att skriva era namn och per­son­num­mer. Om ni inte har svenskt per­son­num­mer räcker det med att ange fö­del­se­da­tum.

2. Välj om ingen egen­dom ska delas vid en skils­mäs­sa eller om…

Ni kan välja om ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa. Om ingen egen­dom ska delas be­hål­ler ni det som ni äger.

Du be­hö­ver inte vara orolig för att din make får egen­dom som är din vid skils­mäs­san.

… endast viss egen­dom inte ska delas

Ibland är det mer rätt­vist att endast viss egen­dom inte delas lika, men att värdet av resten delas 50/50. Egen­dom ni nämner i äk­ten­skaps­för­or­det be­hål­ler ägaren, men att värdet på all annan egen­dom delas lika.

Ex­em­pel: Som­mar­hus en­skild egen­dom

Anna och Petter är gifta och har ett äk­ten­skaps­för­ord där det står att Annas som­mar­hus ska vara en­skild egen­dom. Annas övriga egen­dom är värd 50 000, som­mar­hu­set 100 000 och Petter egen­dom är värd 50 000.

Utan äk­ten­skaps­för­or­det hade all egen­dom räk­na­ts ihop och båda hade fått hälf­ten, alltså 100 000 kr var. Anna hade varit tvung­en att sälja som­mar­hu­set för att Petter ska få det han har rätt till.

Nu då som­mar­hu­set är en­skild egen­dom och inte ska be­ak­tas vid skils­mäs­san, delar Anna och Petter endast lika på deras övriga egen­dom och båda får 50 000 kr var och Anna be­hål­ler som­mar­hu­set.

Om ni väljer att endast viss egen­dom inte ska delas skriv tyd­li­gt vilken egen­dom ni menar. Enligt lagen måste egen­do­men vara tyd­li­gt spe­ci­fi­ce­rad så att det senare inte är oklart vilken egen­dom ni menade.

4. Un­der­teck­na äk­ten­skaps­för­or­det

Ni måste båda skriva under äk­ten­skaps­för­or­det för att det ska vara gil­ti­gt.

Äk­ten­skaps­för­or­det måste inte be­vitt­nas.

5. Re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket

När ni un­der­teck­nat äk­ten­skaps­för­or­det ska det postas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Om för­or­det inte re­gi­stre­ras är det inte bin­dan­de även om ni skri­vit under det.

Äk­ten­skaps­för­or­det måste finnas hos Skat­te­ver­ket den dag då ni an­sö­ker om skils­mäs­sa för att det ska vara giltig. Ni kan skriva och re­gi­stre­ra för­or­det efter och före bröl­lo­pet - ni väljer själv vad som passar er bäst.

Läs mer om hur äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras.

Skill­nad på en­skild egen­dom och gif­to­rätts­gods

Vid bröl­lo­pet blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är den egen­dom som ska delas upp lika mellan er vid en skils­mäs­sa.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma att ingen egen­dom eller endast viss egen­dom ska vara gif­to­rätts­gods.

Egen­dom som inte är gif­to­rätts­gods är en­skild egen­dom. En­skild egen­dom delas inte lika vid en skils­mäs­sa, den som äger egen­do­men be­hål­ler den.

I ex­emp­let ovan­för är Annas som­mar­hus hennes en­skil­da egen­dom och alla annan egen­dom är gif­to­rätts­gods. Om inget ska delas lika enligt äk­ten­skaps­för­or­det är all egen­dom en­skild egen­dom.

Skapa ju­ri­disk kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord

Hos Aatos är det möj­li­gt att skapa ett skräd­dar­sytt äk­ten­skaps­för­ord online. Du kan vara säker på att för­or­det är an­pas­sat för just er och er si­tu­a­tion, sam­ti­di­gt som det är kor­rekt och bin­dan­de.

För­or­det skapas online och ni kan skapa det när och där det passar er. Äk­ten­skaps­för­or­det skapas genom att ni svara på enkla frågor och när tjäns­ten för­står er si­tu­a­tion re­kom­men­de­rar tjäns­ten vad som passar för just er.

För 699 kr får ni ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord, skapat av ju­ris­ter och an­pas­sat för just er si­tu­a­tion! Före be­tal­ning­en kan ni prova på tjäns­ten gratis och se in­ne­hål­let i för­or­det.

💡 Frågor? Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post!

Smidigare juridik, online och enkelt!