Skri­va äk­ten­skaps­för­ord ef­ter bröl­lop

Äktenskapsförord efter vigseln
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minutter
Dela artikeln
I ett äk­ten­skaps­för­ord anger ni själv om ingen eller endast viss egen­dom ska för­de­las lika mellan er vid en skils­mäs­sa.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas före och efter bröl­lo­pet, och för­or­det är precis lika bra oav­sett när ni skri­ver det.

Det har alltså ingen be­ty­del­se om ni redan gift er ef­ter­som äk­ten­skaps­för­or­det fort­fa­ran­de kan gälla exakt samma sak.

Olika äk­ten­skaps­för­ord

Ni kan välja om äk­ten­skaps­för­or­det ska gälla:

  1. egen­dom ni hade före ni gifte er
  2. egen­dom ni skaf­fat och skaf­far under äk­ten­ska­pet
  3. egen­dom ni skaf­fat före och under äk­ten­ska­pet

Därmed kan ni skriva det före bröl­lo­pet, men ni kan även vara gifta 50 år och sedan välja att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. Det in­ver­kar inte alls på hur bra äk­ten­skaps­för­or­det är utan det får exakt samma verkan.

💡 Ni måste skriva och re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa för att det ska vara gäl­lan­de.

⚠️ Endast om ni redan ansökt om skils­mäs­sa kan ni inte skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Läs mer om varför ett äk­ten­skaps­för­ord är nöd­vän­di­gt.

Skriv ett ju­ri­diskt gil­ti­gt äk­ten­skaps­för­ord

För att äk­ten­skaps­för­or­det ska vara gil­ti­gt och bin­dan­de ska det vara skrift­li­gt, da­te­rat och un­der­teck­nat av er båda.

Äk­ten­skaps­för­ord måste inte be­vitt­nas, men ni kan fri­vil­li­gt låta två per­so­ner som inte är släkt med er skriva be­vitt­na det om ni vill.

Efter det måste äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

⚠️ Om ni inte re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord hos Skat­te­ver­ket är det inte gäl­lan­de.

Läs mer: Sta­tistik om hur väl svens­kar över 35 år har skri­vit äk­ten­skaps­för­ord

Hur länge gäller ett äk­ten­skaps­för­ord?

Ett äk­ten­skaps­för­ord gäller från det att ni re­gi­stre­rat det tills att ni skapar ett nytt. Om ni vill ändra ett äk­ten­skaps­för­ord måste ni re­gi­stre­rar ett nytt äk­ten­skaps­för­ord. Ni kan inte endast riva sönder det ti­di­ga­re.

Om ni ändrar er och vill att all er egen­dom ska delas lika måste ni skriva ett nytt äk­ten­skaps­för­ord där ni anger att ni upp­hä­ver det ti­di­ga­re för­or­det och all egen­dom ska delas lika. Ni kan inte bara riva sönder det ti­di­ga­re för­or­det.

Om ni vill göra änd­ring­ar och ex­em­pel­vis lägga till egen­dom måste ni skriva ett nytt äk­ten­skaps­för­ord. Ni kan välja att upp­häva det ti­di­ga­re för­or­det och skriva ett helt nytt äk­ten­skaps­för­ord eller göra ett tillägg till det ti­di­ga­re för­or­det.

💡 Det kla­ras­te och tyd­li­gas­te är att ni upp­hä­ver det gamla och skri­ver ett nytt. Det in­ne­bär att ni endast har ett äk­ten­skaps­för­ord som gäller och det finnas inte otyd­lig­he­ter.

Äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos

För att göra ett äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos be­hö­ver ni inte känna till lag­pa­ra­gra­fer eller hur ett äk­ten­skaps­för­ord skrivs. Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då för­or­det upp­rät­tas full­stän­di­gt online.

Tjäns­ten för­står er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett skräd­dar­sytt äk­ten­skaps­för­ord. Om något är oklart kan ni kon­tak­ta vår kund­tjänst via chatt eller e-post, utan extra kost­nad.

Varför Aatos?

  • skriva hela äk­ten­skaps­för­ord enkelt online
  • inget behov att träffa en jurist
  • av­ta­let är klart på 10 mi­nu­ter
  • skriva före och efter vig­seln
  • gratis hjälp från våra ju­ris­ter
  • nöjd kunder – 4.4/5 re­cen­sio­ner på Trust­Pi­lot

Gör ett äk­ten­skaps­för­ord enkelt online hos Aatos

Prova gratis och gör ett äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos. Du kan ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning.

Smidigare juridik, online och enkelt!