Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Testamente och aktenskapsforord
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-06-06 ● 2 minuter
Dela artikeln
Många makar tänker att an­ti­gen äk­ten­skaps­för­ord eller tes­ta­men­te är till­räck­li­gt att skydda på fram­ti­den. Ändå har de här do­ku­men­ten helt olika egen­ska­per.

I denna ar­ti­kel be­hand­las vad ett äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te är, hur de skil­jer sig från varand­ra och hur de på­ver­kar arvs­för­del­ning­en vid döds­fall.

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning delas egen­do­mens värde lika mellan ma­kar­na obe­ro­en­de av vem som köpt egen­do­men. Egen­do­men delas mellan ma­kar­na vid en bo­del­ning.

Om ma­kar­na inte vill att egen­do­men delas lika måste de upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det kan ma­kar­na ange att all eller viss egen­dom ska vara en­skild egen­dom, en­skild egen­dom delas inte mellan ma­kar­na.

På så sätt kan makar genom ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som inte ska delas lika vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning.

Läs mer om Vad in­ne­bär ett äk­ten­skap ju­ri­diskt? och Är ett äk­ten­skaps­för­ord nöd­vän­di­gt?

Vad är ett tes­ta­men­te?

Bara genom att skriva ett tes­ta­men­te kan en in­di­vid själv på­ver­ka hur dennes egen­dom ska för­de­las när denne dör. Om det inte finns ett tes­ta­men­te för­de­las egen­do­men i en­lig­het med ärv­da­bal­ken (1958:637).

Även om ett tes­ta­men­te upp­rät­tas kan du inte helt bortse från lagens be­stäm­mel­ser. Bröstar­ving­ar­na (barn, barn­barn och barn­barns­barn) har alltid rätt till sin lag­lott som är 50% av arvet, men i ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma vem som ska ärva de åter­stå­en­de 50 %.

Enligt ärv­da­bal­ken ärver först barn och om det inte finns barn ärver den av­lid­nes för­äld­rar, syskon eller mor- och far­för­äld­rar. Sambor ärver aldrig, inte ens om de varit till­sam­mans länge eller om de har ge­men­sam­ma barn

I ett tes­ta­men­te är det även möj­li­gt att tes­ta­men­te­ra egen­dom till en or­ga­ni­sa­tion, vän eller till sär­kull­barn (eller "styv­barn") som annars inte hade ärvt.

Läs mer om Vem ärver dig? och 5 skäl att göra ett tes­ta­men­te.

Äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te

Ef­fek­ten av ett äk­ten­skaps­för­ord är att egen­do­men delas in i gif­to­rätts­gods och en­skild egen­dom. Vid äk­ten­ska­pets upp­lös­ning på­ver­kar det hur mycket egen­dom var make får: vid en bo­del­ning får var­de­ra make hälf­ten av gif­to­rätts­god­set samt den egna en­skil­da egen­do­men.

Ef­fek­ten av ett tes­ta­men­te är att tes­ta­torn kan på­ver­ka vem som ärver vad.

Både äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te är sär­skilt vik­ti­gt för fö­re­ta­ga­re.

Äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te vid döds­fall

Äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en, men på­ver­kar värdet av egen­do­men som ingår i kvar­lå­ten­ska­pen och vilken egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till.

Ar­ving­ar ärver endast den av­lid­ne makens egen­dom. Om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom lika och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten.

Om ma­kar­na har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas sam­man­lag­da gif­to­rätts­gods.

👉 Läs mer om fram­ti­da arv för makar vid döds­fall

Om ma­kar­na vill på­ver­ka arvs­ord­ning­en och be­stäm­ma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett tes­ta­men­te. Genom att både upp­rät­ta ett tes­ta­men­te och ett äk­ten­skaps­för­ord kan makar på­ver­ka vem som ärver samt vilken egen­dom som kan ärvas.

Makar kan även för­säk­ra sig om att vid en skils­mäs­sa får var­de­ra make endast det de fak­tiskt in­för­skaf­fat och att en bo­del­ning inte leder till att ena maken måste avstå egen­dom till den andra maken, och vid döds­fall ärver den ef­ter­le­van­de maken så mycket som möj­li­gt.

Läs mer om bo­del­ning vid döds­fall och hur ni kan för­bätt­ra ef­ter­le­van­de makens si­tu­a­tion.

Hur skri­ver man ett tes­ta­men­te eller ett äk­ten­skaps­för­ord?

Aatos är en tjänst ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi­ex­per­ter, som gör det möj­li­gt att upp­rät­ta tes­ta­men­ten och andra ju­ri­dis­ka do­ku­ment online. Aatos ju­ris­ter hjäl­per direkt om du be­hö­ver hjälp.

Tjäns­ten stäl­ler enkla “ja och nej” frågor och kräver inte att an­vän­da­ren har ju­ri­disk kun­skap. Ut­i­från svaren kart­läg­ger tjäns­ten kun­dens si­tu­a­tion och öns­ke­mål, och sedan upp­rät­tas ett tes­ta­men­te som är an­pas­sat för den unika kunden. Dess­utom är det ju­ri­diskt kor­rekt.

De störs­ta skill­na­der­na mellan tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Vi har sam­man­ställt en tabell över de störs­ta skill­na­der­na mellan tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord.

 Äk­ten­skaps­för­ordTes­ta­men­teUtan äk­ten­skaps­för­ord ​​och tes­ta­men­te
Du kan på­ver­ka för­del­ning­en av arv
Du har möj­lig­he­ten att avgöra vilken egen­dom som om­fat­tas av äk­ten­skaps­lag­stift­ning
Du kan be­stäm­ma hur din egen­dom ska ärvas av din make
Skyd­dar till­gång­ar vid skils­mäs­sa

Tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord online

Hos Aatos är det möj­li­gt att både skapa tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord. För 699 kr får du båda do­ku­men­ten och kan vara säker på att av­ta­len är an­pas­sa­de för just er!

Våra ju­ris­ter hjäl­per utan extra kost­nad om ni fun­de­rar på något och ni kan enkelt göra änd­ring­ar om och när det senare behövs.

💡 Då be­tal­ning­en sker i sista steget kan ni prova på tjäns­ten gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!