Kläd­kod till bröl­lop

Klädkod mörk kostym till bröllop
A photo of Andrea
Andrea
2023-05-10 ● 4 minuter
Dela artikeln
Psst! Ska du på bröl­lop, men osäker hur du ska klä dig? Här går vi igenom olika kläd­ko­der för bröl­lop till dam och herr. 

Den här ar­ti­keln in­ne­hål­ler allt du be­hö­ver veta för att und­vi­ka feltramp och göra succé på bröl­lo­pet! Vad som gäller för kläd­kod, färg och annat bra att tänka på för kläder till bröl­lop.

Det är vik­ti­gt att re­spek­te­ra kläd­kod på bröl­lop

I in­bju­dan är det bruk­li­gt att ange kläd­kod för gäs­ter­na. Kläd­ko­den är inte bara en an­vis­ning om kläd­sel utan sätter också tonen för bröl­lo­pet. Tänk därför på att verk­li­gen vik­ti­gt att re­spek­te­ra kläd­ko­den och brud­pa­rets öns­ke­mål. Detta är en av dom störs­ta da­gar­na i brud­pa­rets liv till­sam­mans.

Oftast brukar kläd­ko­den syfta på hur mannen ska klä sig. Ut­i­från man­nens kläd­kod kan du också läsa ut vad som gäller för kvin­nan.

Det finns tra­di­tio­nellt sett fyra kläd­ko­der i Sve­ri­ge. Dom är numera i stort sett obe­ro­en­de av kyrk­li­gt eller bor­ger­li­gt bröl­lop.

Kläd­kod frack eller hög­tids­dräkt

Frack eller hög­tids­dräkt är den mest for­mel­la kläd­ko­den som vi har. Den är inte så vanlig vid bröl­lop utan fö­re­kom­mer oftare vid stora for­mel­la galor. No­bel­mid­da­gen brukar till ex­em­pel ha frack eller hög­tids­dräkt som kläd­kod.

För män in­ne­bär detta:

 • Frack - frac­ken kan vara svart eller mörk­blå.
 • Till frac­ken ska mannen ha på sig en vit väst och vit fluga.
 • Skorna ska vara svarta och gärna lack­skor.
 • En vit si­den­hals­duk ska sticka ut ur vänst­ra fickan på ka­va­jen. Glöm inte den!

För dam gäller:

 • Af­ton­klän­ning eller bal­klän­ning. Det be­ty­der lång­klän­ning som är "fest­lig".
 • Klän­ning­en kan vara med eller utan ärmar.
 • Ur­ring­at är okej så länge det inte är för mycket.
 • Fest­li­ga skor och gärna med klac­kar.

Vid kläd­kod frack är också uni­form och folk­dräkt tillå­ten. Folk­dräk­ten kan vara en sve­ri­gedräkt eller någon av land­skaps­dräk­ter­na.

💡 Lästips! Bröl­lops ut­om­lan­ds - hur det fun­ge­rar

Kläd­kod smo­king

Smo­king eller black tie som man säger ut­om­lan­ds, är den näst mest for­mel­la kläd­ko­den i Sve­ri­ge.

För män in­ne­bär smo­king:

 • Smo­king­en ska vara svart eller mörk­blå, i un­dan­tags­fall mörk­grå. 
 • Skjor­tan ska vara vit.
 • I som­mar­tid kan vit kavaj an­vän­das, dock bara till svarta byxor. Annars är det svart kavaj som gäller, med eller utan bröst­fic­ka.
 • Här gäller fluga och inte slips. Flugan ska vara svart.
 • Svarta skor, be­hö­ver inte vara lack­skor.

För dam gäller:

 • Klän­ning, kjol eller fest­lig byx­dress - dock inte lika fin som vid frack.
 • Får gärna vara knälång, men något längre är också ok. 
 • Lagom ur­ring­ad.
 • Hands­kar är tillåt­na.
 • Fest­li­ga skor och gärna med klac­kar.

👉 Ska du hålla tal på bröl­lop? Tips på vad du kan säga!

Brud med brudtärnor i gröna klänningar
Kläd­kod mörk kostym

Mörk kostym är san­no­likt den van­li­gas­te kläd­ko­den på bröl­lop. Det är lagom upp­klätt utan att vara för mycket.

För män in­ne­bär mörk kostym:

 • Kostym med byxor och kavaj i samma färg. An­ting­en mörk­blå, mörk­grå eller svart. 
 • Du kan även an­vän­da väst som kan vara färgad och/eller mönst­rad. Ne­ders­ta knap­pen på västen får dock aldrig vara knäppt!
 • Vit skjor­ta och slips i valfri färg.
 • Mörka strum­por och svarta tunna skor.

För dam gäller:

 • Klän­ning, kjol eller byx­dress som är ele­gan­ta­re än var­dags­kläd­sel. 
 • Kjol­längd under knäet.
 • Vid behov kan du bära en snygg jacka över klän­ning
 • Välj ac­ces­so­a­rer och skor efter egen smak.

Kläd­kod kavaj

Kavaj är den mest av­slapp­na­de kläd­ko­den. Förr i tiden var mörk kostym och kavaj samma sak och i bröl­lops­sam­man­hang kan det vara bra att tolka kläd­ko­den åt det hållet. Det gäller dock att inte klä sig för fint.

För män in­ne­bär kavaj:

 • Män har på sig kostym. Färg är flex­i­bel men vid som­mar­bröl­lop är den ofta ljus och mörkar vid vin­ter­bröl­lop.
 • Ljus skjor­ta. 
 • Bär gärna slips. Färgen är valfri.
 • Snygga skor som passar.
 • Till kavaj kan du bära hatt.

För dam gäller:

 • Klä dig finare än till var­dags.
 • Klän­ning, kjol eller byx­dress. Klän­ning­en och kjolen ska gärna vara knälängd. 
 • Ärm­längd be­stäm­mer du själv.
 • Val­fria skor och ac­ces­so­a­rer.

Var­dag­lig eller valfri kläd­sel vid bröl­lop

Ovan nämnda kläd­ko­der­na är dom tra­di­tio­nel­la. Med tiden så har också en femte ka­te­gori växt fram. Var­dag­lig eller valfri kläd­sel.

Det in­ne­bär dock inte helt var­dag­lig kläd­sel, utan du ska fort­fa­ran­de klä dig fint. Men det är upp till dig själv i stora drag vad du har på dig. Det finns inga spe­ci­fi­ka regler på hur lång klän­ning­en ska vara eller vilken färg på even­tu­ell kavaj.

Läs bröl­lop­sin­bju­dan nog­grant och titta också på hur in­bju­dan är ut­for­mad för att få en upp­fatt­ning om hur brud­pa­ret vill att man ska vara klädd.

⚠️ Undvik gärna jeans. Även om det kan vara snyggt är det ofta inte helt rätt på bröl­lop.

Insikt: Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?

Färger

Inte nog med att du ska välja typ av kläder till bröl­lop, det kan också vara klokt att över­väga färgen.

Vita kläder till bröl­lop

Att ha på sig vita kläder till bröl­lop är ett stort eti­ketts­brott. Sär­skilt för kvin­nor. Vit klän­ning är re­ser­ve­rad för bruden!

Vissa anser också att du bör und­vi­ka färg­ny­an­ser som ligger nära vitt. Ett un­dan­tag är om kläd­ko­den är "White party". Det be­ty­der att alla gäster bär kläder helt i vitt.

Svart på bröl­lop

En annan färg som ofta anses vara mindre lämp­lig på bröl­lop är svart. Det beror på att svart tra­di­tio­nellt varit för­knip­pat med be­grav­ning.

Nu­för­ti­den har detta börjat för­svin­na och det är mer flex­i­belt. Om du verk­li­gen vill bära svart klän­ning kan du tänka på att gärna kom­bi­ne­ra med en färg. Det kan vara i smyc­ken och ac­ces­so­a­rer eller skor.

Rött på bröl­lop

Röd klän­ning är också om­stri­tt. Det finns en gammal skröna om att röd kläd­sel på bröl­lop in­ne­bär att man har haft en re­la­tion med brud­gum­men. Det är dock, som sagt, bara en myt.

Du kan därför helt klart bära rött på bröl­lop!

Sommarbröllop med brudbukett i ljusa färger
För och ef­ter­mid­dags­bröl­lop

Förr i tiden an­vän­de man inte kläd­ko­der på in­bju­dan utan lät gäs­ter­na utläsa detta genom vilket klock­slag bröl­lo­pet var.

För­mid­dags­bröl­lo­pet äger rum innan kloc­kan 15. På ett för­mid­dags­bröl­lo­pet skulle herrar ha jacket (en hög­tids­dräkt) eller mörk kostym. Som dam skulle man bära en kort klän­ning och gärna med hatt.

Ef­ter­mid­dags­bröl­lo­pet äger rum efter kloc­kan 15. Som manlig gäst skulle man ha på sig hög­tids­dräkt. Kvin­nor skulle bära en lång och fest­lig af­ton­klän­ning.

Dags för bröl­lop!

Vi hoppas att du har blivit lite klo­ka­re kring dina kläder till bröl­lo­pet. Skifta fokus till att  fira brud­pa­rets kärlek. Gå och gör succé!

Du glöm­mer väl inte äk­ten­skaps­för­or­det!?

Det är mycket att tänka på inför ett stun­dan­de bröl­lop! Och kanske borde ni också skriva äk­ten­skaps­för­ord och vara helt redo för ett liv som gifta makar.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan ge trygg­het till hela fa­mil­jen om ni skri­ver med fa­mil­jen som ut­gångs­punkt. Det hand­lar långt ifrån bara om att skydda pengar, utan också om att ge varand­ra större sväng­rum och frihet.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett äk­ten­skaps­för­ord. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Äk­ten­skaps­för­ord är enkelt online!

Smidigare juridik, online och enkelt!