Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?

Makar kyssar i sängen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Dela artikeln
Äk­ten­skaps­för­ord är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där makar av­ta­lar hur all egen­dom delas lika mellan vid en skils­mäs­sa eller vid döds­fall.

Vid en vigsel blir ni inte endast makar och tar ett steg framåt i ert för­hål­lan­de. Er ju­ri­dis­ka si­tu­a­tion för­änd­ras och ni får nya möj­lig­he­ter och rät­tig­he­ter men även några skyl­dig­he­ter.

Nedan be­hand­las äk­ten­ska­pets ju­ri­dis­ka be­ty­del­se.

1. Er egen­do­men delas 50/50 vid se­pa­ra­tion

Vad händer med er egen­dom när ni gifter er?

All er egen­dom blir gif­to­rätts­gods när ni gifter er. Det be­ty­der att när ett äk­ten­skap upphör li­ka­de­las värdet av all er egen­dom. Även egen­dom ni hade före ni gifte er och arv, eget spa­ran­de och eget fö­re­tag ska delas lika.

Ni har båda rätt till egen­dom av samma värde vid en se­pa­ra­tion, och den av er som har egen­dom av mer värde ska betala mel­lan­skill­na­den till den andre. Det kan betyda att fri­tids­hus eller fö­re­tag måste säljas för att ha möj­lig­het att betala mel­lan­skill­na­den.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma att endast viss eller ingen egen­dom ska delas lika. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord har ni möj­lig­het att be­stäm­ma vad som är rätt­vist för er.

2. Ni måste inte betala varand­ras skul­der, men skul­der på­ver­kar vid skils­mäs­sa

Under äk­ten­ska­pet an­sva­rar ni inte för varand­ras skul­der. Si­tu­a­tio­nen är en annan om ni se­pa­re­rar.

Vid en skils­mäs­sa ska värdet av er egen­dom räknas ihop och sedan delas på hälf­ten så att båda får lika mycket. Men före värdet av egen­do­men räknas ihop får skul­der dras av.

Om det finns mer skul­der än till­gång­ar blir summan 0 kr och ni delar endast lika på den andre makens egen­dom.

Ex­em­pel: Makars egen­dom

Ce­ci­lia och Tom ska skil­jas. Ce­ci­li­as egen­dom är värd 400 000 kr. Toms egen­dom är värd 900 000 kr, men han har skul­der på 1 miljon kr. De delar därför endast lika på Ce­ci­li­as egen­dom och Ce­ci­lia ska ge egen­dom värd 200 000 kr till Tom.

Tom be­hål­ler sin egen­dom som är värd 900 000 kr och får 200 000 kr av Ce­ci­lia.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord är det möj­li­gt att be­stäm­ma att skul­der inte ska på­ver­ka vid en skils­mäs­sa.

3. Ni får ge­men­samt ansvar för hem och eko­nomi

Svensk lag (äk­ten­skaps­bal­ken 1 kap.) kräver att ni tar ge­men­samt ansvar för eko­no­min och hem. Detta kallas att ni blir un­der­hålls­skyl­di­ga.

Att ni får ge­men­samt ansvar be­ty­der inte att ni måste inte göra allt till­sam­mans, utan en av er kan an­sva­ra för eko­nomi och den andra för syss­lor i hemmet.

Ni är skyl­di­ga att be­rät­ta för varand­ra om fa­mil­jens eko­nomi och se till att den andra maken kan för­sörja sig. Om den ena maken inte kan för­sörja sig är den andra maken skyl­dig att trygga andre makens per­son­li­ga behov.

Om ni har ge­men­sam­ma barn är ni båda skyl­di­ga att hjälpa till och eko­no­miskt trygga bar­nens behov.

👉 Ska du gifta dig? Läs mer om olika kläd­ko­der för bröl­lop och tips inför ditt bröl­lopstal

Makar i brällop

4. Ni ärver varand­ra, men inte alltid

Makar ärver inte alltid. Om ni ärver varand­ra eller inte beror på om ni har barn, och om barnen är era ge­men­sam­ma eller inte.

Om ni inte har barn ärver den ef­ter­le­van­de maken all egen­dom.

Om ni endast har ge­men­sam­ma barn ärver den ef­ter­le­van­de all egen­dom. När den ef­ter­le­van­de går bort ärver barnen.

Om ni har barn från andra för­hål­lan­den, sär­kull­barn, ärver sär­kull­bar­nen direkt. Om den som går bort först endast har sär­kull­barn, ärver den ef­ter­le­van­de maken ingen­ting. Ni måste skriva ett tes­ta­men­te om ni vill att den ef­ter­le­van­de ska ärva.

Om ni har ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn ärver sär­kull­bar­nen direkt medan ge­men­sam­ma barn måste vänta tills att båda för­äld­rar­na gått bort.

Skriv tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Genom att skriva både äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te kan ni på­ver­ka vilken egen­dom ar­ving­ar­na ärver. I ett tes­ta­men­te be­stäm­mer ni vem som ärver och i ett äk­ten­skaps­för­ord vilken egen­dom som kan ärvas.

Genom ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar ni vilken egen­dom som kan ärvas, ef­ter­som ar­ving­ar endast har rätt till den av­lid­nes egen­dom och det på­ver­kas genom äk­ten­skaps­för­ord.

Ni kan därmed se till att den ef­ter­le­van­de inte får egen­dom som sedan går till den ef­ter­le­van­des sär­kull­barn.

💡 Du kan också läsa prak­tis­ka tips om vad ska ingå i äk­ten­skaps­för­or­det.

Kan man skriva äk­ten­skaps­för­ord efter vigsel?

Ni kan skriva äk­ten­skaps­för­ord efter bröl­lo­pet. Det har ingen be­ty­del­se om ni skri­ver det före eller efter vig­seln!

Kom ihåg att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa. Om det inte re­gi­stre­ra­ts när ni an­sö­ker om skils­mäs­sa gäller äk­ten­skaps­för­or­det inte och er egen­dom li­ka­de­las enligt lagen (äk­ten­skaps­bal­ken 10 kap).

Smidigare juridik, online och enkelt!