Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?

Makar kyssar i sängen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makar avtalar hur all egendom delas lika mellan vid en skilsmässa eller vid dödsfall.

Vid en vigsel blir ni inte endast makar och tar ett steg framåt i ert för­hål­lan­de. Er ju­ri­dis­ka si­tu­a­tion för­änd­ras och ni får nya möj­lig­he­ter och rät­tig­he­ter men även några skyl­dig­he­ter.

Nedan be­hand­las äk­ten­ska­pets ju­ri­dis­ka be­ty­del­se.

1. Er egen­do­men delas 50/50 vid se­pa­ra­tion

Vad händer med er egen­dom när ni gifter er?

All er egen­dom blir gif­to­rätts­gods när ni gifter er. Det be­ty­der att när ett äk­ten­skap upphör li­ka­de­las värdet av all er egen­dom. Även egen­dom ni hade före ni gifte er och arv, eget spa­ran­de och fö­re­tag ska delas lika.

Ni har båda rätt till egen­dom av samma värde vid en se­pa­ra­tion, och den av er som har egen­dom av mer värde ska betala mel­lan­skill­na­den till den andre. Det kan betyda att fri­tids­hus eller fö­re­tag måste säljas för att ha möj­lig­het att betala mel­lan­skill­na­den.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni be­stäm­ma att endast viss eller ingen egen­dom ska delas lika. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord har ni möj­lig­het att be­stäm­ma vad som är rätt­vist för er.

2. Ni måste inte betala varand­ras skul­der, men skul­der på­ver­kar vid skils­mäs­sa

Under äk­ten­ska­pet an­sva­rar ni inte för varand­ras skul­der. Si­tu­a­tio­nen är en annan om ni se­pa­re­rar.

Vid en skils­mäs­sa ska värdet av er egen­dom räknas ihop och sedan delas på hälf­ten så att båda får lika mycket. Men före värdet av egen­do­men räknas ihop får skul­der dras av.

Om det finns mer skul­der än till­gång­ar blir summan 0 kr och ni delar endast lika på den andre makens egen­dom.

Ex­em­pel: Makars egen­dom

Ce­ci­lia och Tom ska skil­jas. Ce­ci­li­as egen­dom är värd 400 000 kr. Toms egen­dom är värd 900 000 kr, men han har skul­der på 1 miljon kr. De delar därför endast lika på Ce­ci­li­as egen­dom och Ce­ci­lia ska ge egen­dom värd 200 000 kr till Tom.

Tom be­hål­ler sin egen­dom som är värd 900 000 kr och får 200 000 kr av Ce­ci­lia.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord är det möj­ligt att be­stäm­ma att skul­der inte ska på­ver­ka vid en skils­mäs­sa.

3. Ni får ge­men­samt ansvar för hem och eko­no­mi

Svensk lag (äk­ten­skaps­bal­ken 1 kap.) kräver att ni tar ge­men­samt ansvar för eko­no­min och hem. Detta kallas att ni blir un­der­hålls­skyl­di­ga.

Att ni får ge­men­samt ansvar be­ty­der inte att ni måste inte göra allt till­sam­mans, utan en av er kan an­sva­ra för eko­no­mi och den andra för syss­lor i hemmet.

Ni är skyl­di­ga att be­rät­ta för varand­ra om fa­mil­jens eko­no­mi och se till att den andra maken kan för­sör­ja sig. Om den ena maken inte kan för­sör­ja sig är den andra maken skyl­dig att trygga andre makens per­son­li­ga behov.

Om ni har ge­men­sam­ma barn är ni båda skyl­di­ga att hjälpa till och eko­no­miskt trygga bar­nens behov.

Makar i brällop

4. Ni ärver varand­ra, men inte alltid

Makar ärver inte alltid. Om ni ärver varand­ra eller inte beror på om ni har barn, och om barnen är era ge­men­sam­ma eller inte.

Om ni inte har barn ärver den ef­ter­le­van­de maken all egen­dom.

Om ni endast har ge­men­sam­ma barn ärver den ef­ter­le­van­de all egen­dom. När den ef­ter­le­van­de går bort ärver barnen.

Om ni har barn från andra för­hål­lan­den, sär­kull­barn, ärver sär­kull­bar­nen direkt. Om den som går bort först endast har sär­kull­barn, ärver den ef­ter­le­van­de maken ingen­ting. Ni måste skriva ett tes­ta­men­te om ni vill att den ef­ter­le­van­de ska ärva.

Om ni har ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn ärver sär­kull­bar­nen direkt medan ge­men­sam­ma barn måste vänta tills att båda för­äld­rar­na gått bort.

Skriv tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord

Genom att skriva både äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te kan ni på­ver­ka vilken egen­dom ar­ving­ar­na ärver. I ett tes­ta­men­te be­stäm­mer ni vem som ärver och i ett äk­ten­skaps­för­ord vilken egen­dom som kan ärvas.

Genom ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar ni vilken egen­dom som kan ärvas, ef­tersom ar­ving­ar endast har rätt till den av­lid­nes egen­dom och det på­ver­kas genom äk­ten­skaps­för­ord.

Ni kan därmed se till att den ef­ter­le­van­de inte får egen­dom som sedan går till den ef­ter­le­van­des sär­kull­barn.

Du kan också läsa prak­tis­ka tips om vad ska ingå i äk­ten­skaps­för­or­det.

Kan man skriva äk­ten­skaps­för­ord efter vigsel?

Ni kan skriva äk­ten­skaps­för­ord efter bröl­lo­pet. Det har ingen be­ty­del­se om ni skri­ver det före eller efter vig­seln!

Kom ihåg att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa. Om det inte re­gi­stre­rats när ni an­sö­ker om skils­mäs­sa gäller äk­ten­skaps­för­or­det inte och er egen­dom li­ka­de­las enligt lagen (äk­ten­skaps­bal­ken 10 kap).