Bröl­lop ut­om­lan­ds

Bröllopspar i solnedgång på strand
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-04-13 ● 5 minuter
Dela artikeln
Många par möts över geo­gra­fis­ka grän­ser och väljer bröl­lop ut­om­lan­ds. Eller kanske bara för att för­verk­li­ga en dröm. Det går all­de­les ut­märkt men kräver att du har koll på vad som gäller. 

Det är möj­li­gt att gifta sig ut­an­för Sve­ri­ge och att vig­seln fort­fa­ran­de blir ju­ri­diskt giltig här hemma. Bröl­lop ut­om­lan­ds för­ut­sät­ter ofta att ni upp­fyl­ler vissa krav.

💡 För­be­red vig­seln i god tid och ta reda på vad det ak­tu­el­la landet kräver och vilka do­ku­ment som ni be­hö­ver.

Ju­ri­diskt bin­dan­de bröl­lop ut­om­lan­ds

Rent for­mellt är äk­ten­skap en ju­ri­disk hand­ling som in­ne­bär både rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter. Det finns två möj­lig­he­ter för att ett bröl­lop ut­om­lan­ds ska bli ju­ri­diskt bin­dan­de. Att gifta sig enligt svensk lag eller ut­ländsk lag.

Om ni gifter er enligt svensk lag sker vig­seln i Svens­ka kyrkan i det ak­tu­el­la landet eller vid en svensk am­bas­sad eller kon­su­lat. Om ni gifter er enligt ut­ländsk lag sker vig­seln inför den ut­länds­ka vig­sel­myn­dig­he­ten.

Nedan går vi igenom olika sce­na­rio och vad som gäller för re­spek­tive.

Läsvärt! Allt om bor­ger­li­gt bröl­lop och kläd­kod på bröl­lop

Vigsel inför en svensk myn­dig­het - ni båda är svens­kar

Obe­ro­en­de om ni gifter er i Sve­ri­ge eller ut­om­lan­ds under svensk lag måste ni alltid göra en hin­der­s­pröv­ning. En hin­der­s­pröv­ning in­ne­bär att Skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar att

  • ni båda har fyllt 18 år,
  • ni inte är nära släkt med varand­ra och
  • ingen av er är gift sedan ti­di­ga­re.

När hin­der­s­pröv­ning­en är god­känd får ni ett hin­der­s­pröv­nings­in­tyg och en blan­kett för vig­selin­tyg. Det är möj­li­gt att få in­ty­gen på eng­els­ka för att un­der­lät­ta i ut­lan­det.

Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet har in­for­ma­tion om am­bas­sa­der och kon­su­lat som kan ge­nom­fö­ra vigs­lar. På Svens­ka kyr­kans hem­si­da hittar du in­for­ma­tion om var du kan hålla ditt bröl­lop ut­om­lan­ds i kyr­kans regi.

⚠️ Om ni vill gifta er kyrk­li­gt är det inte möj­li­gt att bjuda in en svensk präst från Sve­ri­ge att viga. Det blir då inte en giltig vigsel ef­ter­som vig­sel­för­rät­ta­ren måste ha rätt att viga i det ak­tu­el­la landet.

Brud i bil på väg till bröllop
Vigsel inför en ut­ländsk myn­dig­het - ni båda är svens­kar

Det är vik­ti­gt att tidigt kon­tak­ta landet som ni vill gifta er i för att un­der­sö­ka vilka do­ku­ment ni måste ha med er. Det kan också vara så att do­ku­men­ten måste stämp­las av en hand­läg­ga­re på Skat­te­ver­ket. Börja med att kon­tak­ta lan­dets am­bas­sad i Sve­ri­ge.

Du be­hö­ver ofta inte en svensk hin­der­s­pröv­ning för en vigsel inför ut­länds­ka myn­dig­he­ter, men det kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på land. Om ni där­e­mot pla­ne­rar bröl­lop i något av dom nor­dis­ka län­der­na gäller den svens­ka hin­der­s­pröv­ning­en.

I en del länder be­hö­ver ni något som kallas för äk­ten­skapscer­ti­fi­kat. Äk­ten­skapscer­ti­fi­kat är ett bevis på att ni har rätt att gifta er inför en ut­ländsk myn­dig­het. Om ni är osäkra kan ni ansöka och ta med cer­ti­fi­ka­tet till vig­seln för sä­ker­hets skull.

👍 Tänk på att äk­ten­skapscer­ti­fi­kat bara gäller i 4 må­na­der. Ni be­hö­ver var sitt cer­ti­fi­kat och an­sö­ker genom blan­kett på Skat­te­ver­kets hem­si­da.

💡 Många länder vill också att ni har ett per­son­be­vis som visar nu­va­ran­de ci­vil­stånd. Även per­son­be­vis kan du be­stäl­la hos Skat­te­ver­ket.

Vigsel inför en svensk myn­dig­het - du är svensk och din part­ner är ut­ländsk

För att ni ska kunna gifta er under svensk lag måste minst en av er vara svensk med­bor­ga­re. Om din part­ner med ut­ländskt med­bor­gar­s­kap är folk­bok­förd i Sve­ri­ge ska även hen ansöka om svensk hin­der­s­pröv­ning.

Är din part­ner folk­bok­förd ut­om­lan­ds måste hen besöka ett av Skat­te­ver­kets ser­vice­kon­tor i Sve­ri­ge för att styrka sin iden­ti­tet och lämna ett intyg där ci­viltill­stånd innan ert bröl­lop fram­går.

Läs mer: Varför äk­ten­skaps­för­ord kan vara nöd­vän­di­gt

Vigsel inför en ut­ländsk myn­dig­het - du är svensk och din part­ner är ut­ländsk

Om du har ett svenskt med­bor­gar­s­kap och din part­ner ett ut­ländskt, och ni ska gifta er inför den ut­länds­ka myn­dig­he­ten ställs samma krav som om ni båda var svens­kar.

Att gifta sig i USA

New York och Las Vegas är två po­pu­lä­ra des­ti­na­tion för bröl­lop ut­om­lan­ds, och också många svenk-ame­ri­kans­ka par väljer att gifta sig i USA.

Vid vigsel i USA gäller alltid ame­ri­kansk lag och det går inte att gifta sig under svensk lag. Det gäller även om ni gifter er i Svens­ka kyrkan eller om ni båda har svenskt med­bor­gar­s­kap.

Ef­ter­som ame­ri­kansk lag gäller be­hö­ver ni ingen hin­der­s­pröv­ning från Sve­ri­ge. Där­e­mot be­hö­ver ni göra en i USA, vilket kallas Mar­ri­a­ge Li­cense. För det be­hö­ver ni i regel:

  • Per­son­be­vis från svens­ka Skatte­myn­dig­he­ten
  • Id-hand­ling
  • Bevis på skils­mäs­sa om du ti­di­ga­re varit gift 
  • Social Secu­ri­ty Card om du är boende i USA

Om du som svensk med­bor­ga­re ska gifta dig med en ame­ri­kansk med­bor­ga­re i USA be­hö­ver du van­ligt­vis inget up­pe­hålls­till­stånd. Där­e­mot be­hö­ver du det för att stanna kvar i landet och äk­ten­skap ger inte au­tom­tiskt det.

⚠️ Reg­ler­na kan skilja sig åt i olika del­sta­ter och om ni ska gifta er i Svens­ka kyrkan eller ej. Tänk på att själv kon­trol­le­ra vad som gäller för den ak­tu­el­la orten.

💡 Om någon av er är folk­bok­förd i Sve­ri­ge och medlem i kyrkan be­hö­ver ni också en vig­sel­blan­kett från hem­för­sam­ling­en för vigsel i Svens­ka kyrkan. Det kan också vara bra att veta att Svens­ka kyrkan tar ut en avgift för vigsel.

Tips! Bra att tänka på vid tal på bröl­lop och ex­em­pel

Bröllopspar som fotograferas framför Eifeltornet
Att gifta sig i Paris

En annan po­pu­lär des­ti­na­tion för bröl­lop ut­om­lan­ds är Paris. Från och med 1 juli 2022 får svens­ka am­bas­sa­den i Paris viga. Det för­ut­sät­ter att ni båda är svens­ka med­bor­ga­re och att åt­minsto­ne en av er bor i Frank­ri­ke. Ni får inte ha svensk-fransk med­bor­gar­s­kap.

För bor­ger­lig vigsel på am­bas­sa­den be­hö­ver ni hin­der­s­pröv­ning och vig­selin­tyg från Skat­te­ver­ket i Sve­ri­ge.

Frank­ri­ke är ett av de länder där Svens­ka kyrkan inte har vig­sel­rätt. I många av de länder som Svens­ka kyrkan inte har vig­sel­rätt finns det möj­li­gt att få en kyrk­lig väl­sig­nel­se. Ni måste dock först vara ju­ri­diskt gifta, till ex­em­pel genom att gifta er bor­ger­li­gt på am­bas­sa­den eller lokalt i landet.

Läs mer: Skriva äk­ten­skaps­för­ord efter bröl­lop

Hemma i Sve­ri­ge efter bröl­lop ut­om­lan­ds

Om du har gift dig ut­om­lan­ds måste du själv med­de­la Skat­te­ver­ket så att ni blir re­gi­stre­ra­de som gifta. Det gör ni genom att skicka ett vig­selin­tyg som visar att vig­seln har ägt rum.

Om din part­ner är ut­ländsk med­bor­ga­re och inte varit folk­bok­förd i Sve­ri­ge ti­di­ga­re ska ni även bifoga en kopia på passet.

Skat­te­ver­ket tar sedan beslut om vig­seln är god­känd och re­gi­stre­rar där­ef­ter den god­kän­da vig­seln i folk­bok­fö­ring­en.

Gif­ter­mål ut­om­lan­ds är nästan alltid gil­ti­gt i Sve­ri­ge

Som ut­gångs­punkt är äk­ten­skap som in­gåtts ut­om­lan­ds gil­ti­gt i Sve­ri­ge om äk­ten­ska­pet är gil­ti­gt i det land vig­seln ägde rum.

Det finns dock un­dan­tag från regeln, men dessa berör van­ligt­vis inte ett van­li­gt bröl­lopspar. Sve­ri­ge god­kän­ner inte äk­ten­skap om:

  • någon av er var under 18 år när ni ingick äk­ten­ska­pet 
  • om äk­ten­ska­pet san­no­likt har in­gåtts under tvång
  • om ni inte båda när­va­ra­de vid vig­seln

Med ett äk­ten­skaps­för­ord bygger du en trygg fram­tid

Visste du att ett äk­ten­skaps­för­ord är ett kraft­fullt do­ku­ment som kan på­ver­ka hela fa­mil­jens fram­tid. Det kan ge både trygg­het och rätt­vi­sa. Det är ex­em­pel­vis van­li­gt att skriva äk­ten­skaps­för­ord om du driver fö­re­tag.

💡 Tips: för att skriva ett äk­ten­skaps­föford be­hö­ver du inte veta något om lagar och pa­ra­gra­fer. Aatos tjänst väg­le­der dig från början till slut och har ni frågor hjäl­per Aatos ju­ris­ter via e-post och chatt.

För 699 får du ett kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord på bara några mi­nu­ter. Före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten.

Klicka på “Börja” och se om Aatos passar dig!

Smidigare juridik, online och enkelt!