Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tag

Börskurssen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Många glömmer bort att också pengar, aktier och eget företag ska delas lika mellan makar vid en skilsmässa. Det här gäller också egendom ni hade före ni gifter er.

Om ni inte skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika vid en skils­mäs­sa. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni sä­ker­stäl­la att ni är eko­no­miskt jäm­ställ­da och kan fatta egna eko­no­mis­ka beslut.

Äk­ten­skaps­för­ord låter er ta egna eko­no­mis­ka beslut

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även egen­dom ni hade före ni gifter er ska delas lika.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på för­hand avgöra hur ni vill att er egen­dom för­de­las vid en se­pa­ra­tion. Ni kan be­stäm­ma att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika.

Många tänker att äk­ten­skaps­för­ord endast skrivs får att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.

För det första är en in­ve­ste­ring är alltid en risk, en risk som en av er kanske inte alls är in­tres­se­rad av. För det andra kan ni med äk­ten­skaps­för­ord se till att ni kan ta egna beslut under hela äk­ten­ska­pet.

Ex­em­pel 1: Olika brukar att an­vän­da pengar

Markus och Magda är gifta. Magda tycker om att köpa aktier, medan Markus hellre sparar sin lön. Magdas ak­ti­e­köp och på­ver­kar Markus oav­sett om han vill det eller inte.

Markus tar en lika stor risk som Magda även om han inte är med och be­slu­ter om vilka aktier Magda köper och säljer.

Ex­em­pel 2: När makar för­tjä­nar olika summa

Moa och Karin är gifta. Moa för­tjä­nar mer än Karin och därför har de inte ett äk­ten­skaps­för­ord då de vill att allt ska delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion.

Under äk­ten­ska­pet har dock Moa mer pengar och kan välja hur hon sparar sina pengar. Karin har inte denna möj­lig­het. Genom att skriva äk­ten­skaps­för­ord och be­stäm­ma att Moa be­ta­lar en summa pengar till Karin varje månad har båda lika möj­lig­het att själv be­slu­ta hur de sparar för fram­ti­den.

Vid en skils­mäs­sa ska inget delas lika och både Moa och Karin be­hål­ler det som de sparat och risker den ena tagit på­ver­kar inte den andra.

Hur gör man pengar till en­skild egen­dom?

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra pengar till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom är egen­dom som inte ska delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa.

Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord delar ni lika på alla era pengar. Pengar är både kon­tan­ter, pengar ni har på ett bank­kon­to och pengar ni fått i gåva eller arv. Om all er egen­dom ska vara en­skild egen­dom måste ni inte skriva att det också gäller pengar. Det räcker med att det står att all egen­dom är en­skild egen­dom.

Om ni vill att endast ett visst bank­kon­to eller en spe­ci­fik summa ska vara en­skild skriv det tyd­ligt i äk­ten­skaps­för­or­det.

Hur skri­ver man pengar i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Pengar som ni vill att ska vara en­skild egen­dom ska hållas åt­skilt och inte sam­man­blan­das med pengar som ska delas lika.

Högsta Dom­sto­len har av­gjort att om pengar som är en­skild egen­dom sam­man­blan­das med pengar som är gif­to­rätts­gods kan peng­ar­na fort­sät­ta vara en­skild egen­dom om det ur till ex­em­pel bok­fö­ring klart går att sär­skil­ja det belopp som är en­skild egen­dom.

Det är dock mycket enkla­re att ni bara håller pengar på olika bank­kon­ton och inte blan­dar samman det.  

Aktier delas lika vid en skils­mäs­sa

Vad händer med aktier vid en se­pa­ra­tion? Värdet av aktier ska li­ka­de­las vid en skils­mäs­sa om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord där det står att aktier är en­skild egen­dom.

Det be­ty­der att aktier inte au­to­ma­tiskt är en­skild egen­dom. Det enk­las­te är att skriva ett äk­ten­skaps­för­or­det där all egen­dom är en­skild egen­dom. Då måste ni inte spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom det är fråga om.

Om ni vill att endast aktier är en­skild egen­dom måste ni nog­grant spe­ci­fi­ce­ra exakt vilka aktier som inte ska delas lika mellan er.

Det räcker inte med att ni skri­ver "alla aktier är en­skild egen­dom". Ni måste skriva ut ak­ti­e­num­mer och vilket bolag det är fråga om, ju tyd­li­ga­re desto bättre.

Om ni köper, säljer eller på annat sätt ändrar på era aktier måste ni skriva ett nytt äk­ten­skaps­för­ord.

Hur räknas värdet på ak­ti­er­na vid skils­mäs­sa?

I en skils­mäs­sa ska ni dela 50/50 på allt som ni hade dagen då skils­mäs­so­an­sö­kan läm­na­des in och som inte är en­skild egen­dom.

Värdet på ak­ti­er­na be­stäm­ma ut­gå­en­de från det värdet ak­ti­er­na har vid bo­del­ning­en, alltså vid till­fäl­let som ni reder ut vem som ska få vad. Det är därför enklast att göra en bo­del­ning snabbt efter att an­sö­kan om skils­mäs­sa läm­nats in ef­tersom det är den egen­do­men ni har just då som ska be­ak­tas.

Ni kan till­sam­mans be­stäm­ma värdet av ak­ti­er­na eller så kan ni an­vän­da mark­nads­vär­det.

Värdet på eget fö­re­tag ska delas

Även värdet av fö­re­tag ska be­ak­tas vid en skils­mäs­sa. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord måste ak­tieägar­ma­ken i värsta fall sälja fö­re­ta­get för att båda ma­kar­na ska få egen­dom av samma värde vid skils­mäs­sa.

Om du inte har till­räck­ligt med annan egen­dom, måste fö­re­ta­get säljas eller välja att äga fö­re­ta­get med ditt ex.

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord kan er skils­mäs­sa på­ver­ka hela fö­re­ta­get och de som jobbar där. Det bästa för fö­re­ta­gets fram­tid är därmed att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Hur räknar ni ut värdet på fö­re­ta­get?

Det är fö­re­ta­gets mark­nads­vär­de som ska an­vän­das. Mark­nads­vär­det räknas ut genom att se vad ni skulle få för fö­re­ta­get om det nu såldes.

Om fö­re­ta­get skulle säljas för 10 mil­jo­ner är mark­nads­vär­det 10 mil­jo­ner.

Fö­re­ta­gets alla de­lä­ga­re måste skriva äk­ten­skaps­för­ord

Det räcker inte med att ni har ett kom­pan­jons­av­tal eller ak­tieä­ga­re­av­tal där det står att fö­re­ta­get är en­skild egen­dom.

Ni måste skriva ett äk­ten­skaps­för­ord för att vara säker på att ni i fram­ti­den inte äger fö­re­ta­get med de­lä­ga­rens ex-make.

Äk­ten­skaps­för­ord till ett fast pris, 850 kr. Prova gratis.