Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tag

Börskurssen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Många glöm­mer bort att också pengar, aktier och eget fö­re­tag ska delas lika mellan makar vid en skils­mäs­sa. Det här gäller också egen­dom ni hade före ni gifter er.

Om ni inte skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika vid en skils­mäs­sa. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni sä­ker­stäl­la att ni är eko­no­miskt jäm­ställ­da och kan fatta egna eko­no­mis­ka beslut.

Äk­ten­skaps­för­ord låter er ta egna eko­no­mis­ka beslut

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även egen­dom ni hade före ni gifter er ska delas lika. Detta är re­gle­rat i äk­ten­skaps­bal­ken.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på för­hand avgöra hur ni vill att er egen­dom för­de­las vid en se­pa­ra­tion. Ni kan be­stäm­ma att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika.

Många tänker att äk­ten­skaps­för­ord endast skrivs får att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.

För det första är en in­ve­ste­ring är alltid en risk, en risk som en av er kanske inte alls är in­tres­se­rad av. För det andra kan ni med äk­ten­skaps­för­ord se till att ni kan ta egna beslut under hela äk­ten­ska­pet.

Ex­em­pel 1: Olika sätt att an­vän­da pengar

Markus och Magda är gifta. Magda tycker om att köpa aktier, medan Markus hellre sparar sin lön. Magdas ak­ti­e­köp och på­ver­kar Markus oav­sett om han vill det eller inte.

Markus tar en lika stor risk som Magda även om han inte är med och be­slu­ter om vilka aktier Magda köper och säljer.

Ex­em­pel 2: När ni för­tjä­nar olika mycket

Moa och Karin är gifta. Moa för­tjä­nar mer än Karin och därför har de inte ett äk­ten­skaps­för­ord då de vill att allt ska delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion.

Under äk­ten­ska­pet har dock Moa mer pengar och kan välja hur hon sparar sina pengar. Karin har inte denna möj­lig­het. Genom att skriva äk­ten­skaps­för­ord och be­stäm­ma att Moa be­ta­lar en summa pengar till Karin varje månad har båda lika möj­lig­het att själv be­slu­ta hur de sparar för fram­ti­den.

Vid en skils­mäs­sa ska inget delas lika och både Moa och Karin be­hål­ler det som de sparat och risker den ena tagit på­ver­kar inte den andra.

Läs mer: Gratis mall och ex­em­pel för äk­ten­skaps­förd

Hur gör man pengar till en­skild egen­dom?

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra pengar till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom är egen­dom som inte ska delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa.

Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord delar ni lika på alla era pengar. Pengar är både kon­tan­ter, pengar ni har på ett bank­kon­to och pengar ni fått i gåva eller arv. Om all er egen­dom ska vara en­skild egen­dom måste ni inte skriva att det också gäller pengar. Det räcker med att det står att all egen­dom är en­skild egen­dom.

Om ni vill att endast ett visst bank­kon­to eller en spe­ci­fik summa ska vara en­skild skriv det tyd­li­gt i äk­ten­skaps­för­or­det.

Hur skri­ver man pengar i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Pengar som ni vill att ska vara en­skild egen­dom ska hållas åt­skilt och inte sam­man­blan­das med pengar som ska delas lika.

Högsta Dom­sto­len har av­gjort att om pengar som är en­skild egen­dom sam­man­blan­das med pengar som är gif­to­rätts­gods kan peng­ar­na fort­sät­ta vara en­skild egen­dom om det ur till ex­em­pel bok­fö­ring klart går att sär­skilja det belopp som är en­skild egen­dom.

Det är dock mycket enkla­re att ni bara håller pengar på olika bank­kon­ton och inte blan­dar samman det.

Läs mer: Sta­tistik om hur väl svens­kar över 35 år har skri­vit äk­ten­skaps­för­ord

Aktier delas lika vid en skils­mäs­sa

Vad händer med aktier vid en se­pa­ra­tion? Värdet av aktier ska li­ka­de­las vid en skils­mäs­sa om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord där det står att aktier är en­skild egen­dom.

Det be­ty­der att aktier inte au­to­ma­tiskt är en­skild egen­dom. Det enk­las­te är att skriva ett äk­ten­skaps­för­or­det där all egen­dom är en­skild egen­dom. Då måste ni inte spe­ci­fi­ce­ra vilken egen­dom det är fråga om.

Om ni vill att endast aktier är en­skild egen­dom måste ni nog­grant spe­ci­fi­ce­ra exakt vilka aktier som inte ska delas lika mellan er.

Det räcker inte med att ni skri­ver "alla aktier är en­skild egen­dom". Ni måste skriva ut ak­ti­e­num­mer och vilket bolag det är fråga om, ju tyd­li­ga­re desto bättre.

Om ni köper, säljer eller på annat sätt ändrar på era aktier måste ni skriva ett nytt äk­ten­skaps­för­ord.

Hur räknas värdet på ak­ti­er­na vid skils­mäs­sa?

I en skils­mäs­sa ska ni dela 50/50 på allt som ni hade dagen då skils­mäs­so­an­sö­kan läm­na­des in och som inte är en­skild egen­dom.

Värdet på ak­ti­er­na be­stäm­ma ut­gå­en­de från det värdet ak­ti­er­na har vid bo­del­ning­en, alltså vid till­fäl­let som ni reder ut vem som ska få vad. Det är därför enklast att göra en bo­del­ning snabbt efter att an­sö­kan om skils­mäs­sa läm­na­ts in ef­ter­som det är den egen­do­men ni har just då som ska be­ak­tas.

Ni kan till­sam­mans be­stäm­ma värdet av ak­ti­er­na eller så kan ni an­vän­da mark­nads­vär­det.

Prov gratis

Du kan prova vår tjänst gratis och gör eget äk­ten­skaps­för­ord. Du kan ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning­en.

Värdet på eget fö­re­tag ska delas

Även värdet av fö­re­tag ska be­ak­tas vid en skils­mäs­sa. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord måste ak­tieägar­ma­ken i värsta fall sälja fö­re­ta­get för att båda ma­kar­na ska få egen­dom av samma värde vid skils­mäs­sa.

Om du inte har till­räck­li­gt med annan egen­dom, måste fö­re­ta­get säljas eller välja att äga fö­re­ta­get med ditt ex.

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord kan er skils­mäs­sa på­ver­ka hela fö­re­ta­get och de som jobbar där. Det bästa för fö­re­ta­gets fram­tid är därmed att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Hur räknar ni ut värdet på fö­re­ta­get?

Det är fö­re­ta­gets mark­nads­värde som ska an­vän­das. Mark­nads­vär­det räknas ut genom att se vad ni skulle få för fö­re­ta­get om det nu såldes.

Om fö­re­ta­get skulle säljas för 10 mil­jo­ner är mark­nads­vär­det 10 mil­jo­ner.

Fö­re­ta­gets alla de­lä­ga­re måste skriva äk­ten­skaps­för­ord

Det räcker inte med att ni har ett kom­pan­jons­av­tal eller ak­tieä­ga­re­av­tal där det står att fö­re­ta­get är en­skild egen­dom.

Ni måste skriva ett äk­ten­skaps­för­ord för att vara säker på att ni i fram­ti­den inte äger fö­re­ta­get med de­lä­ga­rens ex-make.

Kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord online

För 699 kronor får ni ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord som passar just er. Be­ro­en­de på vad ni äger och er si­tu­a­tion i övrigt för­slår tjäns­ten ett äk­ten­skaps­för­ord. Före ni be­ta­lar kan ni se in­ne­hål­let och an­vän­da hela tjäns­ten gratis.

Efter be­tal­ning­en kan ni ladda ner av­ta­let direkt och så får ni klara in­struk­tio­ner för hur det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Om ni har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter gratis!

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!