För­del­nings­blan­kett arv­skifte

Blanketter
Photo of Joanna
Joanna
2023-11-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
En för­del­nings­blan­kett är ak­tu­ell att an­vän­da i sam­band med arv­skifte. Arv­skifte är det sista steget i att han­te­ra dödsbo efter en av­li­den person och be­ty­der att man delar ut arvet.

När en person av­li­der måste döds­bo­et som upp­kom­mer efter per­so­nen han­te­ras. Kort­fat­tat görs hu­vud­sak­li­gen föl­jan­de punk­ter i pro­ces­sen att han­te­ra döds­bo­et:

 1. Samla döds­bo­ets fak­tu­ror och betala dessa. Detta måste göras lö­pan­de tills döds­bo­et är av­slu­tat. 
 2. Göra en boupp­teck­ning
 3. Upp­rät­ta en arv­skif­tes­hand­ling
 4. Verk­stäl­la arv­skif­tet
 5. De­kla­re­ra döds­bo­et och av­slu­ta det.

Arv­skifte in­ne­bär att de ef­ter­le­van­de be­slu­tar om hur arvet ska för­de­las, det vill säga vilka till­gång­ar som vilken an­hö­rig ska ta emot. 

För­del­nings­blan­ket­ten behövs ofta för att betala ut arvet från den av­lid­nes bank­kon­ton. Vi går i denna ar­ti­kel igenom när en för­del­nings­blan­kett behövs och hur den kan se ut. 

När behövs för­del­nings­blan­kett?

👉 För­del­nings­blan­ket­ten behövs ofta för att betala ut arvet från den av­lid­nes bank­kon­ton.

Det är banken som be­stäm­mer om en för­del­nings­blan­kett behövs för att kunna få ut till­gång­ar­na från den av­lid­ne. För­del­nings­blan­kett behövs inte för att till ex­em­pel för­de­la möbler och annan in­red­ning från den av­lid­ne. 

En för­del­nings­blan­kett ef­ter­frå­gas oftast från banken när det finns flera döds­bo­de­lä­ga­re. När arv­skif­tes­hand­ling­en är klar tar ni med eller skic­kar in den till­sam­mans med boupp­teck­ning, even­tu­ell full­makt för dödsbo och för­del­nings­blan­ket­ten till banken. Om en döds­bo­de­lä­ga­re är omyn­dig eller fö­re­träds av för­val­ta­re eller god man måste arv­skif­tes­hand­ling­en först god­kän­nas av över­för­myn­da­ren.

För­del­nings­blan­ket­ten ska skri­vas under av samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re. Hos flera banker är det möj­li­gt att både fylla i den online i deras e-tjänst eller genom att skriva ut och fylla i skrift­li­gt.  

Be­ro­en­de på vilken bank som ni har kon­takt med va­ri­e­rar för­del­nings­blan­ket­ten. Varje bank har sin egen blan­kett, som gäller spe­ci­fikt för den banken. Hos vissa banker kan till ex­em­pel blan­ket­ten bara an­vän­das om det är högst sex döds­bo­de­lä­ga­re, hos andra högst åtta. 

För att få mer in­for­ma­tion om vad som gäller spe­ci­fikt för den bank ni ska vara i kon­takt med är det bäst att an­ting­en kon­tak­ta banken eller söka in­for­ma­tion på deras hem­si­da. 

Vad händer om blan­ket­ten inte fylls i?

Hos många banker är det ett krav att fylla i för­del­nings­blan­ket­ten. Banken kan därför neka er att få till­gång­ar­na på banken ut­be­tal­da utan den ifyll­da blan­ket­ten. 

Blan­ket­ten behövs bara i sam­band med kon­takt med banken och be­hö­ver inte skic­kas in till någon myn­dig­het eller re­gi­stre­ras nå­gon­stans. 

Hur ser för­del­nings­blan­ket­ten ut?

I för­del­nings­blan­ket­ten brukar hu­vud­sak­li­gen föl­jan­de fält finnas med för ifyll­nad:

 • ℹ️ In­for­ma­tion om döds­bo­et; det vill säga den av­lid­nes namn, per­son­num­mer och even­tu­ellt adress
 • 👴🏽 Döds­bo­ets kon­takt­per­son. Detta är den döds­bo­de­lä­ga­re som håller den hu­vud­sak­li­ga kon­tak­ten med banken. 
 • 🏦 Bank­kon­ton. Här ska döds­bo­de­lä­gar­na fylla i om alla bank­kon­ton ska av­slu­tas eller om något bank­kon­to ska be­hål­las. De ska också fylla i, om något bank­kon­to ska av­slu­tas, till vem kon­to­med­let ska be­ta­las ut till. Där fylls namn, per­son­num­mer och kon­to­num­mer till den ef­ter­le­van­de i. 
 • 📉 Fonder. Om det av­lid­ne har fonder måste döds­bo­de­lä­gar­na be­slu­ta om vad som ska göras med dessa. Döds­bo­de­lä­gar­na kan välja att sälja fon­der­na eller att över­lå­ta dem. Om de säljer fon­der­na väljer de vilka/vilket bank­kon­to som med­le­na ska be­ta­las ut till. Om fon­der­na istäl­let ska över­lå­tas ska det i för­del­nings­blan­ket­ten framgå till vem av döds­bo­de­lä­gar­na som över­lå­tel­sen ska ske. Precis som gäl­lan­de bank­kon­to­na ska döds­bo­de­lä­ga­rens namn, per­son­num­mer och kon­to­num­mer framgå. Döds­bo­de­lä­gar­na kan be­slu­ta själva om de vill att alla fonder ska säljas/över­lå­tas eller om de vill sälja några och över­lå­ta res­te­ran­de. Det är upp till döds­bo­de­lä­gar­na. 
 • 📈 Vär­de­pap­per. Vid vär­de­pap­per (så som aktier) gäller samma sak som för fonder - an­ting­en sälja ak­ti­er­na eller över­lå­ta dem. 
 • ✍️ Un­der­skrif­ter från döds­bo­de­lä­gar­na. Längst ner i för­del­nings­blan­ket­ten hittar ni fält för döds­bo­de­lä­gar­na att skriva under. Alla döds­bo­de­lä­ga­re måste skriva under.

Ex­em­pel på för­del­nings­blan­kett

Nedan följer ett ex­em­pel på hur en för­del­nings­blan­kett kan se ut. Ob­ser­ver att detta bara är ett ge­ne­rellt ex­em­pel; det ser olika ut hos olika banker. 

1. Döds­bo­et

Den av­lid­nes namn:

Den av­lid­nes per­son­num­mer:

2. Döds­bo­ets kon­takt­per­son

Kon­takt­per­so­nens namn:

Kon­takt­per­so­nens adress och post­num­mer: 

Kon­takt­per­so­nens te­le­fon­num­mer och e-post­a­dress:

3. Bank­kon­ton

(av­check­ningsru­ta) Av­slu­ta samt­li­ga konton

(av­check­ningsru­ta) Av­slu­ta föl­jan­de konto ____

3.a. Ut­be­tal­ning ska göras till

Namn: 

Per­son­num­mer: 

Clea­ring­num­mer:

Kon­to­num­mer: 

4. Fonder

För­sälj­ning av fonder,

(av­check­ningsru­ta) Samt­li­ga

(av­check­ningsru­ta) Föl­jan­de fonder _______

Över­lå­tel­se av fonder,

(av­check­ningsru­ta) Samt­li­ga

(av­check­ningsru­ta) Över­lå­tel­se av fonder enligt nedan

4.a. Över­lå­tel­se av fonder ska göras till

Namn: 

Per­son­num­mer: 

Fond­kon­to i ak­tu­ell bank: 

Fond­namn:

5. Vär­de­pap­per

För­sälj­ning av vär­de­pap­per,

(av­check­ningsru­ta) Samt­li­ga

(av­check­ningsru­ta) Föl­jan­de vär­de­pap­per _______

Över­lå­tel­se av vär­de­pap­per,

(av­check­ningsru­ta) Samt­li­ga

(av­check­ningsru­ta) Över­lå­tel­se av vär­de­pap­per enligt nedan

5.a. Över­lå­tel­se av vär­de­pap­per ska göras till

Namn: 

Per­son­num­mer: 

Vär­de­pap­pers­kon­to:

Vär­de­pap­pers­namn:

6. Un­der­skrif­ter

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Datum:

Un­der­skrift:

Namn­för­tyd­li­gan­de:

Te­le­fon­num­mer: 

______

Innan arvs­skifte sker be­hö­ver en boupp­teck­ning alltid göras. Hos Aatos guidar vi dig från början till slut. En boupp­teck­ning kostar {{prices.se.boupp­teck­ning}} kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!