Vad är dödsbo i boupp­teck­ning­en?

En båt.
Logo_blue.png
Aatos
2022-07-06 ● 3 minuter
Ett dödsbo bildas samma dag som en person går bort och innehåller det personen ägde så som pengar, bostad och andra ägodelar men också avtal och skulder. Ett dödsbo finns fram till dess att det avslutas genom arvskifte.

Dödsbo är en så kallad ju­ri­disk person med ett or­ga­ni­sa­tions­num­mer och med samma ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter som en fysisk person. Per­so­ner som enligt tes­ta­men­tet, eller som enligt lag har rätt att ärva den av­lid­ne blir så kal­la­de döds­bo­de­lä­ga­re.

Döds­bo­de­lä­ga­re kan vara den av­lid­nes make eller sambo, legala ar­ving­ar och uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som genom tes­ta­men­te ska få en viss andel eller över­skot­tet av den av­lid­nes egen­dom. Detta till skill­nad mot en le­ga­ta­rie som enligt tes­ta­men­tet får en de­fi­ni­e­rad ägodel och inte är döds­boä­ga­re.

Läs mer om en­skild egen­dom vid boupp­teck­ning­en och vem som ärver den

Hur ett dödsbo fun­ge­rar i boupp­teck­ning­en?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. För att det ska bli enkla­re utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. Döds­bo­et står också för be­grav­ning­en och ibland andra om kost­na­der för de när­mast an­hö­ri­ga såsom be­grav­nings­klä­der, trans­por­ter och lik­nan­de.

Det finns inte någon direkt pri­o­ri­te­ring när det gäller skul­der men be­grav­ning brukar bli betald först ur döds­bo­ets till­gång­ar. Här måste samt­li­ga som är de­lä­ga­re i döds­bo­et vara över­ens om hur stora kost­na­der­na får vara.

Läs mer: Check­lis­ta vid döds­fall

Hur fö­re­trä­da­ren blir utsedd?

Det är den som fö­re­trä­der döds­bo­et som sköter kon­tak­ten med banken, för­säk­rings­bo­lag, Skat­te­ver­ket och andra in­stan­ser. Fö­re­trä­da­ren är även den som säger upp en even­tu­ell hy­res­rätt eller säljer boende om inte make eller sambo ska bo kvar. Många upp­gif­ter kan först göras när boupp­teck­ning­en är klar. 

Fö­re­trä­da­ren be­ta­lar också even­tu­el­la skul­der om det finns till­gång­ar att betala med i döds­bo­et. De­lä­gar­na ärver inte dödsbo skul­der.

Läs mer: Guide för boupp­teck­ning­en

Boupp­teck­ning re­gi­stre­rad vad händer sen?

Så snart som möj­ligt bör en boupp­teck­ning upp­rät­tas och ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en kan ex­em­pel­vis göras av:

  • döds­bo­ets de­lä­ga­re,
  • någon som känner till döds­bo­ets egen­dom väl, 
  • be­grav­nings­by­rån eller
  • en jurist

Att göra en boupp­teck­ning på egen hand

Med väg­led­ning av Aatos kan du göra en boupp­teck­ning i lugn och ro hemma i din egen takt. Det kan vara bra att veta att du kan på­bör­ja en boupp­teck­ning ano­nymt för att prova och se om det är ett sätt som passar dig. 

Genom att svara på enkla frågor reder vi ut vem som ärver och hur si­tu­a­tio­nen ser ut. Till­gång­ar, skul­der och annan in­for­ma­tion samlas ihop och du får tydlig in­for­ma­tion om vilka do­ku­ment som är vik­ti­ga och hur du håller ett boupp­teck­nings­för­rätt­ning. Till sist hjäl­per vi dig att re­gi­stre­ra boupp­teck­ning­en hos Skat­te­ver­ket.

Läs mer: för­rät­nings­man och boupp­teck­ning

Sälja dödsbo innan boupp­teck­ning

För­sälj­ning av dödsbo är inte tillå­tet innan boupp­teck­ning även om alla de­lä­ga­re är över­ens, ex­em­pel­vis om det gäller ett hus, en bo­stads­rätt eller andra till­gång­ar. Att tömma dödsbo innan boupp­teck­ning får inte heller ske ef­tersom en vär­de­ring av döds­bo­et först måste bli gjord. För att und­vi­ka att det blir kon­flik­ter eller att det räknas som stöld ur dödsbo bör ingen av de­lä­gar­na ta saker innan boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad.

Men vem be­ta­lar boupp­teck­ning­en då? Om det finns till­gång­ar i döds­bo­et ska de i första hand betala för boupp­teck­ning­en och be­grav­ning­en.

Arv­skif­te och för­del­ning

Det finns ingen be­stämd tids­gräns för att av­slu­ta dödsbo utan det avgörs av döds­bo­de­lä­gar­na. Så snart boupp­teck­ning­en är klar kan de­lä­gar­na be­slu­ta vem som ärver vad, om det inte redan finns ned­skri­vet i ett tes­ta­men­te. När döds­bo­de­lä­gar­na för­de­lat till­gång­ar­na och arv­skif­tet är gjort så kan döds­bo­et börja av­slu­tas.

Av­slu­ta dödsbo

Innan ett dödsbo kan av­slu­tas måste: 

  • alla till­gång­ar vara upp­de­la­de och över­för­da till ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re,
  • sista de­kla­ra­tio­nen vara in­läm­nad, och
  • döds­bo­et ska ha fått till­ba­ka eller be­ta­lat even­tu­ell rest­skatt

Det här brukar nor­malt vara klart året efter döds­fal­let. Om det skulle pågå en arvs­tvist går det inte att av­slu­ta döds­bo­et innan visten är löst. Om de­lä­gar­na av döds­bo­et inte kan komma över­ens kan dom­stol utse en skif­tes­man med upp­gift att medla. Skif­tes­man­nen kan i ett sista skede be­slu­ta om tvångs­skif­te och där­ef­ter kan döds­bo­et av­slu­tas.