Vad är dödsbo?

En båt.
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-07-06 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett dödsbo bildas samma dag som en person går bort och in­ne­hål­ler det per­so­nen ägde så som pengar, bostad och andra ägo­de­lar men också avtal och skul­der. Ett dödsbo finns fram till dess att det av­slu­tas genom arv­skifte.

Dödsbo är en så kallad ju­ri­disk person med ett or­ga­ni­sa­tions­num­mer och med samma ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter som en fysisk person.

Per­so­ner som enligt tes­ta­men­tet ska ärva en andel av kvar­lå­ten­ska­pen, eller som enligt lag har rätt att ärva den av­lid­ne blir så kal­la­de döds­bo­de­lä­ga­re. Döds­bo­de­lä­ga­re kan vara den av­lid­nes make eller sambo, legala ar­ving­ar och uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som genom tes­ta­men­te ska få en viss andel eller över­skot­tet av den av­lid­nes egen­dom. Detta till skill­nad mot en le­ga­ta­rie som enligt tes­ta­men­tet får en de­fi­ni­e­rad ägodel och inte är döds­boä­ga­re.

💡 Gör boupp­teck­ning själv i lugn och ro hemma. Få enkel väg­led­ning med Aatos.

Hur ett dödsbo fun­ge­rar i boupp­teck­ning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et.

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­li­gt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket.

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv.

Boupp­teck­ning­en kan ex­em­pel­vis göras av:

  • döds­bo­ets de­lä­ga­re,
  • någon som känner till döds­bo­ets egen­dom väl, 
  • be­grav­nings­by­rån eller
  • en jurist

Läs mer om en­skild egen­dom vid boupp­teck­ning och vem som ärver den

Mannsikor sitter

Utse fö­re­trä­da­re för dödsbo

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et.

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara.

En fö­re­trä­da­re be­hö­ver alltid en full­makt för dödsbo för att utföra sina upp­gif­ter. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som skri­ver full­mak­ten.

💡 När du han­te­rar din boupp­teck­ning i Aatos tjänst, kan du också skapa en gratis full­makt för dödsbo.

En fö­re­trä­da­re för dödsbo sköter kon­tak­ten

Det är den som fö­re­trä­der döds­bo­et som sköter kon­tak­ten med banken, för­säk­rings­bo­lag, Skat­te­ver­ket och andra in­stan­ser.

Fö­re­trä­da­ren är även den som säger upp en even­tu­ell hy­res­rätt eller säljer boende om inte ef­ter­le­van­de make eller sambo ska bo kvar. Många upp­gif­ter kan först göras när boupp­teck­ning­en är klar.

Fö­re­trä­da­ren be­ta­lar också even­tu­el­la skul­der i dödsbo om det finns till­gång­ar att betala med. De­lä­gar­na ärver inte dödsbo skul­der.

Att göra en boupp­teck­ning på egen hand

Med väg­led­ning av Aatos kan du göra en boupp­teck­ning i lugn och ro hemma i din egen takt. Det kan vara bra att veta att du kan på­börja en boupp­teck­ning ano­nymt för att prova och se om det är ett sätt som passar dig.

Genom att svara på enkla frågor reder du ut vem som ärver och hur si­tu­a­tio­nen ser ut. Till­gång­ar, skul­der och annan in­for­ma­tion samlas ihop och du får tydlig in­for­ma­tion om vilka do­ku­ment som är vik­ti­ga och hur du håller en boupp­teck­nings­för­rätt­ning. Till sist re­gi­stre­rar du boupp­teck­ning­en hos Skat­te­ver­ket.

💡 Boupp­teck­ning med Aatos er­sät­ter Skat­te­ver­kets blan­kett om boupp­teck­ning. Smi­di­gt och enkelt.

Döds­bo­et be­ta­lar för be­grav­ning

Döds­bo­et står också för be­grav­ning och ibland andra om­kost­na­der för de när­mast an­hö­ri­ga såsom be­grav­nings­klä­der, trans­por­ter och lik­nan­de.

Det finns inte någon direkt pri­o­ri­te­ring när det gäller skul­der, men be­grav­ning brukar bli betald först ur döds­bo­ets till­gång­ar. Här måste samt­li­ga som är de­lä­ga­re i döds­bo­et vara över­ens om hur stora kost­na­der­na får vara.

Men vem be­ta­lar boupp­teck­ning­en då? Om det finns till­gång­ar i döds­bo­et be­ta­las även boupp­teck­ning­en bland det första.

👉 Om det inte finns några pengar i döds­bo­et kan det vara ak­tu­ellt att göra en döds­bo­an­mä­lan.

Läs mer: Check­lis­ta vid döds­fall

Sälja dödsbo innan boupp­teck­ning

För­sälj­ning av lösöre, annan egen­dom eller hela dödsbo är som regel inte tillå­tet innan boupp­teck­ning­en. Det skulle ex­em­pel­vis kunna gälla hus, bo­stads­rätt, in­red­ning eller andra till­gång­ar.

Det kan i vissa fall vara möj­li­gt med lösöre om alla de­lä­ga­re är över­ens men re­kom­men­de­ras inte ef­ter­som en vär­de­ring av döds­bo­et kan be­hö­vas, det kan dyka upp tes­ta­men­ten och det kan dyka upp nya skul­der som be­hö­ver be­ta­las. För att und­vi­ka att det blir kon­flik­ter, att döds­bo­de­lä­gar­na bli be­tal­nings­skyl­di­ga eller att det räknas som stöld eller be­drä­geri ur dödsbo bör ingen av de­lä­gar­na därför ta saker innan boupp­teck­ning­en är upp­rät­tad.

Läs mer: Får man tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ning? och Vad gör vi med skul­der efter döds­da­gen?

Arv­skifte och för­del­ning

Det finns ingen be­stämd tids­gräns för att av­slu­ta dödsbo utan döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer själva.

Så snart boupp­teck­ning­en är klar kan de­lä­gar­na be­slu­ta vem som ärver vad, om det inte redan finns ned­skri­vet i ett tes­ta­men­te. När döds­bo­de­lä­gar­na för­de­lat till­gång­ar­na och arv­skif­tet är gjort så kan döds­bo­et börja av­slu­tas.

👉 Arvs­ska­tt är bort­ta­gen i Sve­ri­ge, men un­dan­tag finns.

Röda blommor

Av­slu­ta dödsbo

Innan ett dödsbo kan av­slu­tas måste:

  • alla till­gång­ar vara upp­de­la­de och över­för­da till ar­ving­ar och tes­ta­ment­s­ta­ga­re,
  • sista de­kla­ra­tio­nen vara in­läm­nad och
  • döds­bo­et ska ha fått till­ba­ka eller be­ta­lat even­tu­ell rest­ska­tt.

Det här brukar nor­malt vara klart året efter döds­fal­let. Om det skulle pågå en arvs­tvist går det inte att av­slu­ta döds­bo­et innan tvis­ten är löst.

Om de­lä­gar­na av döds­bo­et inte kan komma över­ens kan dom­stol utse en skif­tes­man med upp­gift att medla.

Skif­tes­man­nen kan i ett sista skede be­slu­ta om tvångs­skifte och där­ef­ter kan döds­bo­et av­slu­tas.

Snab­bas­te sättet att göra boupp­teck­ning är att göra den själv

Be­grav­nings­by­rå eller jurist gör boupp­teck­ning av vana. Ef­ter­som du ändå be­hö­ver sam­man­stäl­la och förse dem med upp­gif­ter kan du lika väl göra boupp­teck­ning­en själv.

Det går dess­utom oftast både snab­ba­re och blir be­tyd­li­gt bil­li­ga­re. Skulle frågor uppstå svarar våra ju­ris­ter utan extra kost­nad i chatt och mail.

💡 Om du har börjat en boupp­teck­ning kan du fort­sät­ta där du slu­ta­de vid ett senare till­fäl­le. Du kan också bjuda in andra döds­bo­de­lä­ga­re att hjälpa till.

Vad våra kunder tycker om oss

Aatos har redan över 80 000 an­vän­da­re!

★★★★★ Lena

"Jag är mycket nöjd. Jag fick direkt ett tyd­li­gt svar på min fråga och do­ku­men­tet är proff­si­gt. Varma re­kom­men­da­tio­ner!!"

★★★★★ Hans

"Det var så tyd­li­ga frågor och val. Man be­höv­de inte tänka på att texten blev ju­ri­diskt kor­rekt. Mycket pris­värd tjänst som ger möj­lig­het att ändra i 30 dagar utan extra kost­nad samt till­gång till ju­ri­disk as­sistans"

★★★★★ Mikael

"Aatos är på alla sätt strå­lan­de! Lätt att han­te­ra
tydlig och in­for­ma­tiv. Den kan inte vara bättre och enkla­re!"

Smidigare juridik, online och enkelt!