Så skri­ver du full­makt för dödsbo online hos Aatos

joseph-chan-uTFiFYeQhlI-unsplash.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
I denna ar­ti­kel har vi samlat allt om full­makt för dödsbo. Här för­kla­rar vi även hur du kan skriva en egen ju­ri­diskt kor­rekt full­makt gratis.

Med en full­makt för dödsbo blir det enkla­re att ta hand om döds­bo­ets ären­den och göra boupp­teck­ning. Utan en full­makt måste ni alltid ge­men­samt re­pre­sen­te­ra döds­bo­et, vilket inte är sär­skilt prak­tiskt.

Här följer en guide om full­makt för dödsbo med svar på alla vik­ti­ga frågor.

Full­makt för dödsbo gör det enkla­re att sköta döds­bo­et

Om man är två eller fler döds­bo­de­lä­ga­re väljer de flesta att skriva en full­makt för dödsbo. På så vis kan ni fö­re­trä­da varand­ra och enkla­re för­de­la ar­be­tet mellan er. Det är också så ni gör om ni vill låta någon ut­i­från sköta ert dödsbo.

En full­makt för dödsbo ger en eller flera per­so­ner mandat att fö­re­trä­da de andra döds­bo­de­lä­gar­na i allt eller något som rör döds­bo­et. Full­makts­ta­ga­ren kan vara någon av döds­bo­de­lä­gar­na, ex­em­pel­vis make, sambo eller ett barn till den av­lid­ne. Det kan också vara någon ut­i­från, så som en pro­fes­sio­nell bout­red­nings­man.

Med hjälp av en full­makt blir det lät­ta­re att ta hand om boupp­teck­ning­en, sköta kon­tak­ten med myn­dig­he­ter och fö­re­tag, de­kla­re­ra dödsbo samt ta hand om bankä­ren­den för döds­bo­ets vägnar.

Hur skri­ver man en full­makt för dödsbo?

Ti­di­ga­re kunde man bara skriva den på en blan­kett för full­makt som sig­ne­ra­des med penna på papper. Ibland upp­rät­tas två olika va­ri­an­ter: en för banken och en för resten.

Aatos tjänst ger ett smi­di­ga­re al­ter­na­tiv. Med vår tjänst kan du upp­rät­ta en hel­täc­kan­de full­makt för dödsbo på nätet där alla parter smi­di­gt sig­ne­rar elektro­niskt. Dess­utom när ni vill och var än i värl­den ni be­fin­ner er.

Hur skri­ver man en full­makt för boupp­teck­ning?

I de flesta fall är det smi­di­gast att skriva en full­makt som täcker såväl boupp­teck­ning som andra ären­den som rör döds­bo­et. Ni kan också välja att ha skilda full­mak­ter.

Be­hö­ver ni ex­em­pel­vis en extern bout­red­nings­man? Då kan ni skapa en se­pa­rat full­makt för denne som ger den ett spe­ci­fikt mandat. Och sen en full­makt mellan er döds­bo­de­lä­ga­re som ska sköta resten som rör döds­bo­et.

💡 Vill du veta mer om att göra boupp­teck­ning? Läs gärna vår guide till boupp­teck­ning.

Vilka vill­kor be­hö­ver finnas med?

Det är upp till döds­bo­de­lä­gar­na i egen­skap som full­makts­gi­va­re att be­stäm­ma vill­ko­ren för hur full­mak­ten får an­vän­das. Det van­li­ga är att man genom full­mak­ten vill kunna de­le­ge­ra åt full­makts­ta­ga­ren att utföra alla ären­den som be­hö­ver göras. Det in­klu­de­rar att ta hand om döds­bo­ets skul­der och till­gång­ar fram tills dess att döds­bo­et har upp­lösts.

En full­makt kan även om­fat­ta att re­pre­sen­te­ra en eller flera döds­bo­de­lä­ga­re vid en boupp­teck­nings­för­rätt­ning. Det kan också vara att ta del av upp­gif­ter och hand­ling­ar hos Skat­te­ver­ket för boupp­teck­ning.

När ak­ti­ve­ras full­makt för dödsbo?

Det är full­makts­ta­ga­ren som kan ak­ti­ve­ra den genom att an­vän­da den, om det finns ett dödsbo knutet till den. Te­o­re­tiskt sett kan döds­bo­full­mak­ten alltså upp­rät­tas innan någon dör, men har bara ju­ri­disk verkan mellan död­för­kla­ring och döds­bo­ets upp­lös­ning.

Be­hö­ver full­makt för dödsbo be­vitt­nas?

Nej, den här sor­tens full­makt be­hö­ver inte be­vitt­nas. Men för att vara giltig så måste den un­der­teck­nas av alla döds­bo­de­lä­ga­re.

Be­hö­ver full­makt för dödsbo re­gi­stre­ras?

Nej, full­makt för dödsbo be­hö­ver inte re­gi­stre­ras nå­gon­stans. Där­e­mot kan banken vilja att du an­vän­der deras egen blan­kett för full­makt.

Det kan också vara bra att veta att Skat­te­ver­ket vill få in en even­tu­ell full­makt till­sam­mans med boupp­teck­ning­en. Se därför till att skapa minst två ex­em­plar.

Gör boupp­teck­ning enkla­re med en full­makt

Finns det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re så är full­mak­ten nästan nöd­vän­dig. Utan den så har ingen ett eget mandat att agera gente­mot bank och myn­dig­he­ter för döds­bo­ets räk­ning. Det gör det också enkla­re om du ska göra boupp­teck­ning själv.

Full­mak­ten kan dess­utom göra det lät­ta­re att för­de­la ar­be­tet kring döds­bo­et och boupp­teck­ning­en när man sam­ti­di­gt har ett sor­gear­bete att ta sig igenom. Vi har tagit fram en check­lis­ta för döds­fall som ger en bild över det man kan behöva ta itu med som döds­bo­de­lä­ga­re. Där ser du också när det är läge att skaffa full­makt för dödsbo.

Full­makt för boupp­teck­ning om du inte kan vara med på boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en

Om du vill att någon annan ska re­pre­sen­te­ra dig vid boupp­teck­ning­ens för­rätt­nings­möte eller i andra frågor som rör boupp­teck­ning­en ska du skriva en full­makt för boupp­teck­ning. Med full­mak­ten kan en annan person föra din talan.

Läs mer om att vara för­rätt­nings­man vid boupp­teck­ning

Un­der­lät­ta arv­skif­tet med full­makt för dödsbo

Även om du har lämnat full­makt så kan du välja att själv delta i delar av ar­be­tet kring döds­bo­et. Som att in­ven­te­ra och lista kvar­lå­ten­ska­pen efter den som av­li­dit. Det kan vara att se över en­skild egen­dom såväl som att gå igenom lösöre för boupp­teck­ning­en.

Hur lång tid boupp­teck­ning tar beror dels på hur snabb den som gör boupp­teck­ning­en är samt Skat­te­ver­kets hand­lägg­ningstid. När boupp­teck­ning och arv­skifte med för­del­ning av arvet är klart kan döds­bo­et stäng­as.

Han­te­ra döds­bo­et fram tills det är upp­löst

Den med full­mak­ten kan också ta över allt eller delar av ar­be­tet med att för­val­ta och av­veck­la döds­bo­et fram till dess det är upp­löst. Vissa fö­re­tag kräver full­makt för att ni ska kunna säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och kon­trakt. Och inför banken behövs full­makt för att kunna fort­sät­ta betala räk­ning­ar tills dessa är av­slu­ta­de.

Läs mer: Full­makt för dödsbo gratis mall

Så upp­rät­tar du en full­makt för dödsbo hos Aatos

Med Aatos kan du både upp­rät­ta en full­makt för hela döds­bo­et och dess döds­bo­de­lä­ga­re, men också en en­skild full­makt som endast gäller dig i sam­band med boupp­teck­ning­en och döds­bo­et.

Tjäns­ten låter dig svara på frågor och så att full­mak­ten sen kan skapas au­to­ma­tiskt ut­i­från dina svar. På vis får du snabbt fram en både an­pas­sad och ju­ri­diskt håll­bar full­makt på bara några mi­nu­ter. Så här går det till steg för steg.

1. Ange per­so­ner­na som berörs

Först får du fylla i namn och per­son­num­mer för den som har gått bort. Där­ef­ter namn och per­son­num­mer för full­makts­ta­ga­ren – den som ska re­pre­sen­te­ra de andra per­so­ner­na i döds­bo­et.

2. Ange vill­kor för full­mak­ten

Du får möj­lig­het att lägga till vill­kor i full­mak­ten – vi har för­mar­ke­rat de som vi re­kom­men­de­rar: ”Re­pre­sen­te­ra på boupp­teck­nings­mö­tet” samt ”ta hand om till­gång­ar och skul­der tills döds­bo­et upphör”.

3. Kon­trol­le­ra full­mak­ten innan sig­ne­ring

När namn och vill­kor är på plats så kan du läsa igenom full­mak­ten online. Du kan även ladda ner den som PDF, skriva ut den och låta någon yt­ter­li­ga­re person kon­trol­le­ra den.

4. Sig­ne­ra full­mak­ten

Det smi­di­gas­te är att hämta in elektro­nisk sig­na­tur från de be­rör­da. För detta så anger du deras mejl­a­dres­ser och sen klic­kar på Sig­ne­ra. En mejl­för­frå­gan skic­kas.

Om någon av döds­bo­de­lä­gar­na vill skriva under för­hand så går det också bra. När even­tu­el­la elektro­nis­ka un­der­skrif­ter har kommit in från övriga per­so­ner så kan du skriva ut full­mak­ten och låta de övriga sig­ne­ra på papp­ret.

Gratis full­makt för dödsbo hos Aatos

Med Aatos kan du enkelt göra en full­makt för dödsbo gratis. Kom­bi­ne­ra gärna med vår tjänst för boupp­teck­ning.

Smidigare juridik, online och enkelt!