Arv­skif­tes­hand­ling är vik­ti­gt vid för­del­ning av arv

Minnen i ett fotoalbum
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-22 ● 4 minuter
Dela artikeln
När någon dör är det många saker som be­hö­ver ske. Ett område gäller frågor om arv och hur saker och ting ska för­de­las. Vi har tittat när­ma­re på arv­skif­tes­hand­ling, hur det fun­ge­rar och varför do­ku­men­tet är vik­ti­gt.

För när­stå­en­de är ett döds­fall alltid en känslo­mäs­sig hän­del­se. Ofta finns det vissa saker som måste tas om hand oav­sett hur det känns. Boupp­teck­ning och arv­skifte är två sådana saker.

Vid arv­skifte ska du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Men hur går det egent­li­gen till?

En arv­skif­tes­hand­ling är en över­ens­kom­mel­se om för­del­ning av arv

Efter att boupp­teck­ning­en är klar och den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der är do­ku­men­te­ra­de så är det dags att för­de­la arvet. Om det finns mer än en arv­ta­ga­re eller döds­bo­de­lä­ga­re ska det upp­rät­tas en arv­skif­tes­hand­ling.

En arv­skif­tes­hand­ling är ett do­ku­ment som visar hur döds­bo­de­lä­gar­na vill dela arvet. Man kan säga att det är ett avtal mellan de som har rätt till arv där de god­kän­ner för­del­ning­en. Om det inte finns något att för­de­la eller om det bara finns en döds­bo­de­lä­ga­re så be­hö­ver du inte göra en arv­skif­tes­hand­ling.

💡 Värt att veta! Döds­bo­de­lä­gar­na kan enas om par­ti­ellt arv­skifte, där endast delar av till­gång­ar­na för­de­las till ar­ving­ar­na. Detta görs ofta av prak­tis­ka och eko­no­mis­ka skäl.

Alla måste vara över­ens vid arv­skifte

För att du ska kunna för­de­la och betala ut arv måste samt­li­ga arv­ta­ga­re vara över­ens. Går det inte att komma över­ens kan man ta hjälp av en skif­tes­man som utses av tings­rät­ten. Det bästa är ändå att själva för­sö­ka hitta en lös­ning som alla kan tänka sig.

När bröstar­vinge och andra arv­ta­ga­re har kommit över­ens om för­del­ning­en ska alla skriva under arv­skif­te­hand­ling­en. Med un­der­skrif­ten be­kräf­tar du att du god­kän­ner hur arvet delas.

💡 Läs mer om guide till boupp­teck­ning och kost­nad för boupp­teck­ning.

Form­krav och giltig arv­skif­tes­hand­ling

När en viss hand­ling enligt lag måste in­ne­hål­la viss in­for­ma­tion eller han­te­ras på ett spe­ci­ellt sätt så brukar man säga att det finns sär­skil­da form­krav. För en arv­skif­tes­hand­ling finns det inga form­krav, men det finns fort­fa­ran­de vissa regler som måste följas och de be­skrivs i ärv­da­bal­ken.

För att arvs­skif­tes­hand­ling­en ska vara giltig måste den un­der­teck­nas av alla in­blan­da­de. Om någon är under 18 år så be­hö­ver per­so­nen eller vård­nads­ha­var­na även kon­tak­ta kom­mu­nens Över­för­myn­dar­näm­nd för ett god­kän­nan­de av arvs­skif­tes­hand­ling. Detta beror på att det anses vara sär­skilt viktig att se till så att un­derå­ri­ga fak­tiskt får det arv de har rätt till.

💡 När bout­red­ning och boupp­teck­ning är klar är nästa steg att ge­nom­fö­ra arv­skif­tet.

Innan arv­skifte måste boupp­teck­ning­en vara klar. Gör den för 1990 kr.

Då be­hö­ver du en arv­skif­tes­hand­ling

Till skill­nad från boupp­teck­ning­en så ska arv­skif­tes­hand­ling­en inte skic­kas till Skat­te­ver­ket. Där­e­mot vill banker ofta ha en kopia i sam­band med över­fö­ring­ar från dödsbo till arv­ta­ga­re. Hand­ling­en blir som ett slags avtal mellan döds­bo­de­lä­ga­re som ger var och en rätt till viss egen­dom.

Om du ärver ett hus, tomt eller annan fas­tig­het be­hö­ver du också arv­skif­tes­hand­ling­en när du an­sö­ker om lag­fart hos Lant­mä­te­ri­et.

Spara alltid arv­skif­tes­hand­ling­en då den också kan komma till nytta i fram­ti­den.

Oftast ingen tids­gräns för att för­de­la arv

Det finns i de flesta fall ingen tids­gräns för arv­skifte och för­del­ning av arv. Det är upp till döds­bo­de­lä­gar­na när man fak­tiskt väljer att upp­rät­ta en arv­skif­tes­hand­ling. Man måste att fort­sät­ta att de­kla­re­ra dödsbo fram till att arvet är skif­tat. De flesta re­kom­men­de­rar dock att göra klart för­del­ning­en så snart det är möj­li­gt.

Ett un­dan­tag från tids­grän­sen är dock för jord­bruks­fas­tig­het där arv­skifte ska ske senast fyra år efter döds­fal­let.

Hur lång tid det tar från boupp­teck­ning till arv­skifte beror främst på hur snabb du är på att göra klart boupp­teck­ning­en, Skat­te­ver­kets hand­lägg­ningstid för re­gi­stre­ring och hur lång tid det tar för arv­ta­gar­na att komma över­ens om för­del­ning­en.

💡 Kom ihåg att boupp­teck­ning­en måste skic­kas till Skat­te­ver­ket senast fyra må­na­der efter döds­fal­let.

Vad ska en arv­skif­tes­hand­ling in­ne­hål­la?

En arvs­skif­tes­hand­ling kan ut­for­mas i stort sett hur som helst. Men föl­jan­de kan vara bra att ha med:

  • Vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re
  • Vilka som ska ärva
  • Vad som finns att ärva
  • Hur arvet för­de­las
  • Om det finns äk­ten­skaps­för­ord eller tes­ta­men­te

Det vik­ti­gas­te är att det fram­går hur döds­bo­de­lä­gar­na vill dela upp arvet. För att hand­ling­en ska fylla sin funk­tion är det också vik­ti­gt att se till så att den tyd­li­gt visar vem som ska få vad. Ofta är det även en bra idé att nämna hur egen­do­men ska för­flyt­tas från döds­bo­et till per­so­nen i fråga.

Lösöre och annat av mindre värde be­hö­ver inte tas upp i arv­skif­tes­hand­ling­en.

Mall för arv­skif­te­hand­ling

Det finns många mallar för en skrift­lig arv­skif­tes­hand­ling men det är ofta en bra idé att över­väga att upp­rät­ta en mer in­di­vi­du­ell arvs­skif­tes­hand­ling. Det gör det möj­li­gt att mer exakt spe­ci­fi­ce­ra hur man själva vill ha det.

Som ex­em­pel på en enkel mall för arv­skif­tes­hand­ling krävs inte mer än datum, namn och per­son­num­mer för den av­lid­ne samt arv­ta­ga­re, hur egen­do­men ska för­de­las och un­der­skrif­ter. Många väljer att för en­kel­he­tens skull bifoga en kopia på boupp­teck­ning och even­tu­ellt tes­ta­men­te. Ska pengar för­flyt­tas kan det vara värt att skriva mot­ta­gar­nas kon­to­num­mer. Se även till att alla får varsin kopia av hand­ling­en.

Om någon eller flera ändrar sig över hur saker och ting ska för­de­las så be­hö­ver man inte skriva en ny arv­skif­tes­hand­ling. Det räcker med att bifoga en änd­ring. Änd­ring­en måste där­e­mot också un­der­teck­nas av alla för att vara giltig.

💡 Tips! En för­del­nings­blan­ket­t behövs ofta för att betala ut arvet från den av­lid­nes bank­kon­ton.

På­ver­kar olika sorts egen­dom arvs­skif­tes­hand­ling­en?

När det gäller själva arv­skif­tes­hand­ling­en så spelar det ingen roll vad det är för egen­dom som ska för­de­las. Det på­ver­kar inte på något sätt heller hur do­ku­men­tet ska ut­for­mas. Där­e­mot hur du ge­nom­för arv­skif­tet kan på­ver­kas av huruvi­da det gäller en fas­tig­het och om det finns ett tes­ta­men­te.

Hand­lar det om en fas­tig­het måste man komma ihåg att göra lag­fart­san­sö­kan hos Lant­mä­te­ri­et senast tre må­na­der efter arv­skif­tet. Arv­skif­tes­hand­ling­en och en be­styrkt kopia av boupp­teck­ning­en ska bi­fo­gas i an­sö­kan.

Sker för­del­ning­en med stöd av ett tes­ta­men­te ska även tes­ta­men­tet vara bi­fo­gat med ett intyg på att tes­ta­men­tet har fått laga kraft.

Gör boupp­teck­ning innan arv­skifte

Visste du att du enkelt kan göra boupp­teck­ning själv? Det måste inte vara en be­grav­nings­by­rå eller jurist som gör det. Att göra det själv går också ofta mycket snab­ba­re och kostar be­tyd­li­gt mindre.

Med Aatos tjänst får du väg­led­ning från boupp­teck­ning ända fram till arv­skif­tet. Har du frågor svarar våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!