Check­lis­ta vid döds­fall – steg för steg genom det prak­tis­ka

Brickor ut till ett stort hav
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-17 ● 3 minuter
Dela artikeln
Mycket att göra – mycket att tänka på, precis när man har minst kraft och fokus. Så kan det vara för ef­ter­le­van­de som be­hö­ver ta itu med det som en av­li­den när­stå­en­de lämnat efter sig.

En check­lis­ta över allt du be­hö­ver göra och tänka på när någon dött – visst vore det be­hän­di­gt? Sorg och för­tviv­lan kan göra det svårt att tänka klart, sär­skilt i en ovan si­tu­a­tion. Sam­ti­di­gt är det vik­ti­gt att ta itu med det prak­tis­ka, i god tid och i god ord­ning, för att und­vi­ka fler pro­blem längre fram.

Check­lis­tan som vi satt samman är upp­de­lad på ett par större om­rå­den: Bostad och hus­håll, avtal och pre­nu­me­ra­tio­ner, räk­ning­ar samt övrigt. Här har vi för­ut­sa­tt att en be­grav­nings­by­rå finns med som stöd kring de andra bi­tar­na.

Ett första råd är att börja med att titta igenom listan och göra en pri­o­ri­te­ring i den.

Så här kan du pri­o­ri­te­ra:

 1. Att ta itu med i första hand: Åt­gär­der som är både vik­ti­ga och akuta (ex­em­pel­vis ta hand barn, hus­djur eller utsatt egen­dom)
 2. I andra hand: Saker som är akuta men mindre vik­ti­ga (ex­em­pel­vis betala för­fall­na räk­ning­ar, tömma sopor, avboka möten)
 3. I tredje hand: Saker som är vik­ti­ga men inte akuta (av­slu­ta abon­ne­mang, sälja egen­dom)
 4. I fjärde hand: Resten (men fil­tre­ra bort saker som fak­tiskt inte alls be­hö­ver åt­gär­das) 

Är ni flera som ska dela på syss­lor­na så går ni också ge­men­samt igenom listan och gör en ar­bets­för­del­ning. Sen är det bara att börja beta av punk­ter­na.

💡 Det är också vik­ti­gt att tidigt grans­ka even­tu­el­la be­fint­li­ga ju­ri­dis­ka avtal.

Boupp­teck­ning för 1990 kr. Prova gratis och ställ frågor till en jurist utan extra kost­nad.

Bostad och hus­håll

Här pågick för­mod­li­gen mycket av livet – ett hem kan väcka många minnen och lyfta sorgen till ytan. Sam­ti­di­gt så kan det be­hö­vas. Check­lis­tan gör det lät­ta­re att varva det prak­tis­ka ar­be­tet med det känslo­mäs­si­ga.

 • Ta hand om barn och ung­do­mar (So­ci­al­tjäns­ten tar au­to­ma­tiskt hand om dem men din när­varo kan göra stor skill­nad för de unga när värl­den vänds upp och ner)
 • Ta hand om hus­djur
 • Hissa even­tu­ell flagga på halv stång 
 • Sänk värmen (i villa, där det inte längre finns någon att hålla varm)
 • Töm kyl, sopor och brev­lå­da
 • Rengör och töm den av­lid­nes hem innan hy­res­av­ta­let löper ut
 • Hämta even­tu­el­la re­serv­nyck­lar
 • Om mer än en person bor på den av­lid­nes adress – kon­tak­ta hy­res­vär­den för att upp­da­te­ra hy­res­av­ta­let
 • Kon­tak­ta en fas­tig­hets­mäk­la­re för att sälja en ägd bostad efter att boupp­teck­ning gjorts
 • Sor­te­ra papper och post – håll sär­skilt utkik efter even­tu­el­la tes­ta­men­ten och gå­vobrev
 • Di­rekt­re­klam till bout­red­nings­man­nen
 • Öppna och gå igenom döds­bo­ets post
 • Samla fas­tig­hets­fak­tu­ror, kon­trakt och kon­tout­drag i en mapp
 • Re­tur­ne­ra hjälp­me­del – ex­em­pel­vis en rull­stol
 • Hämta den av­lid­nes till­hö­rig­he­ter från sjuk­hus
 • Lämna till­ba­ka den av­lid­nes lä­ke­me­del till apo­te­ket för kas­se­ring

Läs också: Guide för boupp­teck­ning (2023) och Boupp­teck­ning - snabb guide

Avtal och pre­nu­me­ra­tio­ner

Den av­lid­ne kan ha be­ställ­ning­ar, kon­trakt eller fak­tu­ror. Sådana avtal ska an­ting­en sägas upp eller över­lå­tas till någon annan person.

Innan ni börjar säga upp av­ta­len så fun­de­ra ett ögon­blick på vilka tjäns­ter som kan be­hö­vas fram tills döds­bo­et är tömt – ex­em­pel­vis el och vatten för att kunna städa bo­sta­den.

 • El
 • Vatten
 • Av­falls­han­te­ring
 • Bred­band
 • TV-abon­ne­mang
 • Hem­för­säk­ring och andra för­säk­ring­ar
 • Te­le­fona­bon­ne­mang
 • Tid­nings­pre­nu­me­ra­tio­ner
 • Lån och bank­kon­ton
 • Kon­tak­ta bank för att av­slu­ta kre­dit­kort- då upphör också pre­nu­me­ra­tio­ner på tjäns­ter som görs via kre­dit­kort (t.ex. strea­ming­tjäns­ter).
 • Kon­tak­ta bank för att lösa lån
 • Med­lem­s­kap och abon­ne­mang av olika slag
 • Rap­por­te­ra döds­fal­let till för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner där den av­lid­ne var in­vol­ve­rad
 • Av­slu­ta med­lem­s­kap i or­ga­ni­sa­tio­ner

Ström­nings­tjäns­ter

Många har idag olika ström­nings­a­bon­ne­mang t.ex. för film eller musik. Ef­ter­som både avtal och fak­tu­ror på dem nor­malt är i di­gi­tal form så kan de vara lite svåra att ringa in. Ett sätt är att titta på bank­kon­tout­drag – leta efter fasta må­nads­av­gif­ter.

Van­li­ga ström­nings­tjäns­ter är b.la. föl­jan­de:

 • Amazon Prime
 • Apple
 • Icloud
 • Book­be­at
 • C More
 • Disney+
 • HBO Nordic
 • Net­flix
 • Vi­aplay
 • Spo­tify
 • iTunes
 • Vi­aplay

So­ci­a­la medier

Att av­slu­ta konton på so­ci­a­la medier är lite av ett eget ka­pi­tel. Varje tjänst har näm­li­gen sin egen policy (eller ingen policy alls) an­gå­en­de av­slu­tan­de av konton för andra vilket be­ty­der att du be­hö­ver sätta dig in i var och en.

Här listar vi några av de van­li­gas­te so­ci­a­la me­di­er­na:

 • Fa­ce­book
 • In­stagram
 • Twit­ter
 • Tik Tok
 • WhatsApp
 • SnapChat
 • Twitch
 • Di­scord
 • Pin­te­rest
 • Te­le­gram

Räk­ning­ar vid döds­fall

Vad händer med räk­ning­ar vid döds­fall? Vem be­ta­lar räk­ning­ar vid döds­fall?

⚠️ Grund­re­geln är: Alla räk­ning­ar som hör till döds­bo­et ska fort­sät­ta be­ta­las ur döds­bo­ets pengar.

Döds­bo­et tar helt enkelt över be­tal­nings­an­sva­ret för den av­lid­nes räk­ning­ar. För att en döds­bo­de­lä­ga­re ska kunna betala räk­ning­ar­na krävs det att man går till banken där den av­lid­ne hade pengar och tar med sig räk­ning­ar­na och ett döds­fall­sin­tyg med släktut­red­ning. Ett döds­fall­sin­tyg med släktut­red­ning kan man be­stäl­la hos Skat­te­ver­ket och in­ty­gar att någon har av­li­dit och vilka som kan fö­re­trä­da döds­bo­et. För att stoppa räk­ning­ar så säger man istäl­let upp av­ta­len bakom dem. När det gäller döds­fall så brukar le­ve­ran­tö­rer­na vara för­stå­en­de och stryka bind­nings­ti­der och långa upp­säg­nings­ti­der.

Annat vik­ti­gt att göra

 • Ogil­tig­för­kla­ra den av­lid­nes ID, pass och kör­kort genom att klippa av hörnet
 • Anmäl döds­fal­let till ar­bets­gi­va­re
 • Ordna med be­grav­ning – se check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ning
 • Av­slu­ta ca­te­ring­tjänst
 • Flytta bil för att und­vi­ka p-böter
 • Hämta in­läm­nad tvätt och fö­re­mål som ska re­pa­re­ras
 • Avboka resor
 • Avboka läkar­be­sök
 • Kon­trol­le­ra att till ex­em­pel båt och fri­tids­hus är i gott skick
 • Om den av­lid­ne har en liv­för­säk­ring så ska döds­fal­let rap­por­te­ras till för­säk­rings­bo­la­get

Slut­li­gen

Ta hand om dig själv.

👉 Boupp­teck­ning kan göras hos Aatos för 1990 kr. Klicka på knap­pen nedan!

Smidigare juridik, online och enkelt!