Han­te­ra boupp­teck­nings­ti­der: Nyck­lar till en smidig pro­cess

Cappuccino med ett hjärta i mjölken
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Hur lång tid en boupp­teck­ning tar beror dels på den som gör boupp­teck­ning­en, dels på Skat­te­ver­kets hand­lägg­nings­tid. Det finns dock en tids­frist för boupp­teck­ning.

Från döds­fal­let räknat kan du för­vän­ta dig att det tar åt­minsto­ne 3 må­na­der att göra boupp­teck­ning och yt­ter­li­ga­re några må­na­der till arv­skif­te. Ofta tar en boupp­teck­ning längre tid än så. 

Nedan har vi samlat in­for­ma­tion om vad du be­hö­ver göra, vik­ti­ga datum och tids­frist att hålla reda på.

Boupp­teck­ning och hur lång tid det tar

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dom. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re. Men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sa­de som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att dom andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Är du där­e­mot ensam ar­vinge går boupp­teck­ning i regel be­tyd­ligt snab­ba­re att göra. 

Tids­frist för boupp­teck­ning är 3 må­na­der

Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tat senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

Det finns ingen for­mell tids­frist på när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

Döds­bo­an­mä­lan inom 2 må­na­der

Om det finns mer skul­der i dödsbo än vad det finns till­gång­ar är det möj­ligt att istäl­let för boupp­teck­ning göra en döds­bo­an­mä­lan. Den ska i så fall ske inom två må­na­der från döds­fal­let.

Skynda på tiden för boupp­teck­ning

För att skynda på tiden för boupp­teck­ning kan du välja att göra boupp­teck­ning­en själv. Du be­hö­ver då inte vänta på att be­grav­nings­by­rå och jurist att ha tid att hjälpa dig. 

Som nära an­hö­rig är det ofta inte sär­skilt svårt att göra boupp­teck­ning och ofta kan du göra den på kor­ta­re tid än om någon ut­om­stå­en­de gör den. Du kommer ändå att behöva ta fram upp­gif­ter­na till den som gör boupp­teck­ning­en.

Jämför gärna vad olika al­ter­na­tiv att göra boupp­teck­ning kostar. Gör du boupp­teck­ning­en själv kan du börja med en gång och vara klar på kort tid. 

Enkel väg­led­ning för boupp­teck­ning från början till slut med Aatos

Kal­lel­se till för­rätt­nings­mö­te i god tid

Det är vik­tigt att alla som ska delta på för­rätt­nings­mö­tet får en kal­lel­se. Reg­ler­na säger att du ska skicka kal­lel­se till boupp­teck­ning i god tid. För del­ta­ga­re i Sve­ri­ge brukar det in­ne­bä­ra un­ge­fär två veckor och för del­ta­ga­re ut­an­för Sve­ri­ge minst fyra veckor innan mötet.

Alla del­ta­ga­re måste inte vara på plats, men alla måste få en chans att kunna vara det. Det är också möj­ligt att delta över te­le­fon, vi­de­o­sam­tal eller genom ombud.

Tid för att re­gi­stre­ra boupp­teck­ning hos Skat­te­ver­ket

När boupp­teck­ning­en är god­känd och un­der­skri­ven ska du skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Skat­te­ver­kets tids­frist är senast en månad efter för­rätt­nings­mö­tet.

Skat­te­ver­kets hand­lägg­nings­tid kan va­ri­e­ra mellan 8-12 veckor. Besök Skat­te­ver­kets hem­si­da för in­for­ma­tion om vilken vän­te­tid som gäller just nu.

💡 Har du gjort boupp­teck­ning med Aatos be­hö­ver du inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning.

Går det att få mer tid till boupp­teck­ning?

Om du inte har möj­lig­het att göra boupp­teck­ning­en inom tre må­na­der finns det möj­lig­het att ansöka om mer tid. Det kallas att ansöka om an­stånd med en boupp­teck­ning. Du an­sö­ker om an­stånd hos Skat­te­ver­ket senast tre må­na­der efter döds­da­gen. 

Om ni kan hålla tids­frist för boupp­teck­ning

Om boupp­teck­ning inte kommer in i tid till Skat­te­ver­ket skic­kar dom en på­min­nel­se. Om den fort­fa­ran­de inte kommer in kan Skat­te­ver­ket ålägga att mot vite göra detta inom viss tid. Det in­ne­bär att ni får betala en straff­av­gift om ni inte fär­dig­ställt boupp­teck­ning­en inom ny tids­frist.

Till sist kan Skat­te­ver­ket utse en sär­skild person att göra boupp­teck­ning­en. Det är i så fall döds­bo­et som står för kost­na­den för detta.

Tid till att du kan betala ut arvet

När boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket är det tid att göra arv­skif­te. Det finns ingen sär­skild tid inom vilket arv­skif­te måste ske, utan arv­ta­gar­na be­stäm­mer när dom är redo. 

Vid mer än en arv­ta­ga­re be­stäm­mer ni till­sam­mans hur lösöre, pengar och annan egen­dom ska delas. Ni be­kräf­tar att ni är över­ens genom att skriva en arv­skif­tes­hand­ling. Där­ef­ter kan du betala ut arvet. Hur lång tid det tar beror på hur snabba ni är på att komma över­ens.

Arv­ta­ga­re som inte kan komma över­ens kan ta hjälp av en skif­tes­man vid för­del­ning­en.

Bra sätta egen tids­frist för arv­skif­te

Även om det inte finns någon tids­gräns för arv­skif­te är det bra att be­stäm­ma en egen tids­frist. Det är bra att få både bo­del­ning och arv­skif­te gjort så snart som möj­ligt. 

Så länge arv­skif­te inte är klart kommer du dess­utom att behöva de­kla­re­ra döds­bo­et. Det kan ju vara skönt att slippa. 

Boupp­teck­ning snabbt och enkelt med Aatos

Med Aatos tjänst för boupp­teck­ning upp­rät­tar du hand­ling­ar­na genom att svara på enkla frågor och fylla i de upp­gif­ter som verk­ty­get ber om.

Vi guidar dig från början till slut för en snabb och enkel boupp­teck­ning. Upp­står fun­de­ring­ar svarar våra ju­ris­ter utan extra kost­nad via chatt eller mail.